Дисципліни, методичне забезпечення

Перший курс

 • Вступ до електротехніки (Основні закони електротехніки, основні етапи енергетичного виробництва, способи енергозбереження, правила техніки безпеки при роботі в електроустановках.) Література

Другий курс

 • Електричні машини (Монтаж і експлуатація електроустановок як по виробництву, так і по застосуванні електричної енергії, визначеними знаннями в області електричних машин) Література
 • Основи енергоефективності (Основи збереження енергії в технологічних процесах генерації, розподілу та споживання електричної енергії, розрахунку втрат енергії в елементах систем електропостачання, проведення інструментальних енергообстежень промислових та житлово-комунальних підприємств.) Література
 • Нетрадиційні джерела електроенергії та основи енегоощадності (Одержання електричної і теплової енергії шляхом впровадження нетрадиційних і поновлюваних джерел) Література
 • Силова напівпровідникова техніка (Основи функціонування напівпровідникових приладів, характеристик і параметрів силових керованих і некерованих вентилів; принципу роботи випрямлячів, підсилювачів, електронних ключів, імпульсних та безперебійних джерел живлення) Література
 • Електроосвітлювальні установки (Розрахунок, нормування та проектування освітлювальних установок штучного освітлення промислових та громадських приміщень чи споруд.) Література
 • ТОЕ
 • Електротехнічні матеріали
 • Охорона праці в електроустановках  (Види і причини електротравматизму, надання першої допомоги потерпілим від дії електричного струму, запобігання електротравматизму)

Третій курс

 • Зварювальні джерела живлення для ЕП (Функціонування зварювальних джерел живлення, схем електропостачання установок для різних способів зварювання)
 • Математичне моделювання в електроенергетиці (Зв’язування навик отриманих студентами при вивченні вищої математики, фізики, теоретичних основ електротехніки, електричних машин та математичних задач енергетики, що виникають при вивченні основних дисциплін)
 • Перехідні процеси в електричних системах (Теорія електромагнітних та елетромеханічних перехідних процесів в СЕП та фізику явищ, що мають місце в неусталених режимах роботи електричних систем)
 • Основи науково-дослідної роботи (Озброєння методологією творчого підходу до аналізу процесів і явищ, незалежно від того , де буде проходити його діяльність - у сфері науки чи виробництва)
 • Електричні системи та мережі (Методи розрахунку й аналізу усталених режимів електричних мереж, основами проектування, способами регулювання режимів і підвищення економічності їх роботи)
 • Електротехніка та електропостачання для НБ, ПС, ВНГ, НО (Електропостачання установок для експлуатації нафтового і газового обладнання, підприємств нафтової і газової промисловості)
 • Мікропроцесорні системи керування електроприводами (Основи теорії електроприводу і побудови схем керування сучасних систем електроприводу на базі мікропроцесорної техніки, уміти проектувати і експлуатувати їх.)
 • Математичні задачі енергетики (Розв’язування числовими методами систем лінійних та нелінійних рівнянь, систем нелінійних диференційних рівнянь, які описують процеси в енергетичних системах об’єктів різної фізичної природи з застосуванням матричного числення та теорії графів.)
 • Електросилові та освітлювальні установки (Проектування освітлювальних установок штучного освітлення промислових та громадських приміщень)
 • Основи електроприводу (Теорія електроприводу і побудови схем керування сучасних систем електроприводу)
 • Електронні пристрої систем електропостачання (Основи функціонування, фізичних процесів, параметрів та характеристик найбільш поширених електронних пристороїв систем електропостачання)

Четвертий курс

 • Електричні апарати (Особливості конструкцій низьковольтних та високовольтних електричних апаратів, їх вибір та одержання грунтовних знань фізичних процесів, що виникають під час їх експлуатації в нормальних та аварійних режимах роботи.)
 • Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики (Алгоритми розв’язку лінійних, нелінійних та дискретних задач електроенергетики, які виникають в процесі проектування та експлуатації електротехнічних комплексів)
 • Електротехнологічні установки та пристрої (Вивчення основних технологічних процесів, в яких застосовують електричну енергію для зміни якісних показників виробів, перетворення в інші види енергії, створення різних фізичних та фізико-хімічних явищ)
 • Основи монтажу та експлуатації електрообладнання (Основи монтажу та електрообладнання електроустановок промислових підприємств, підприємств нафтової і газової промисловості та підприємств інших галузей, де здійснюється прийом, перетворення і розподіл електроенергії.)
 • Основи електропостачання підприємств (Електрична частина систем електропостачання промислових підприємств, пристрої компенсації реактивної потужності, вибір силових трансформаторів та автотрансформаторів, струмопроводів та основних схем цехових сіток)
 • Комп’ютерні технології в електроенергетиці (Вироблення у молодого спеціаліста навиків володіння методами та прийомами розв”язання задач за фахом на ЕОМ)
 • Математичні методи та моделі систем електропостачання (Основи створення математичних моделей об’єктів різної фізичної природи на мікро-, макро-, та мета рівнях, наприклад, електричних апаратів, електричних машин, мереж, систем електропостачання.)
 • Основи релейного захисту і автоматики систем електропостачання (Основи релейного захисту та автоматики систем електропостачання промислових підприємств)
 • Електрична станції та підстанції систем електропостачання (Призначення , принципу дії, розрахунку та вибору основного електрообладнання електричних станцій та підстанцій систем електропостачання.)

Другий рівень вищої освіти за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" галузі знань 14 "Електрична інженерія (кваліфікація магістр з електротехнічних систем електроспоживання

Обовязкова частина

 • 1. Виробничий менеджмент та економічна ефективність в електротехнічних системах електроспоживання
 • 2. Методологія та організація наукових досліджень
 • 3. Охорона праці в електроенергетиці
 • Дисципліни з професійної підготовки
 • 1. Проектування  електропостачальних систем
 • 2. Електромагнітна сумісність у системах електропостачання
 • 3. Енергетичний менеджмент
 • 4. Комп`ютерне моделювання та симулювання електротехнічних комплексів (Застосування єдиної теорії кіл для моделювання режимів роботи перетворювачів енергії на прикладі електричних машин)
 • 5. Оптимізація режимів електропостачальних систем
 • 6. Керування системами електропостачання та електроспоживання
 • 7. Автоматика в електроенергетичних системах (Функціонування пристроїв та систем,я кі здійснюють автоматичне керування схемою і режимами енергосистем у нормальних і аварійних умовах)
 • 8. Системи вимірювання і контролю електроспоживанням (Основні поняття про види систем обліку та керування на енергообєктах)
 • 9. Надійність електропостачання (Оцінка та прогнозування надійності основного електрообладнання системи електропостачання (СЕП) та вивчення методик розрахунку надійності СЕП.)
 • 10. Проектно-конструкторська практика
 • 11. Науково-дослідницька практика
 • 12. Магістерська робота

Вибіркова частина

 • 1а. Електропостачання підприємств нафтогазової промисловості (Експлуатація, обслуговування та проектування систем електропостачання підприємств нафтогазової промисловості.)
 • 2а. Типовий електропривід механізмів у нафтогазовій промисловості (Теорії електроприводу і побудови схем керування сучасних систем електроприводу)
 • 3а. Перетворювачі електричної енергії
 • 1б. Електропостачання промислових підприємств (Створення раціональних систем електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства, їх подальшого вдосконалення та оптимізації)
 • 2б. Типовий електропривід промислових механізмів
 • 2в. Енергетичний аудит та сертифікація

Дисципліни вільного вибору студента

 • Дисципліна 1 (4 кредити)
 • Дисципліна 2 (3 кредити)
 • Дисципліна 3 (3 кредити)