Загальна інформація

 

Історія кафедри:

         Кафедра створена наказом ректора ІФНТУНГ від 21 листопада 2012 р. № 147. Рішенням Акредитаційної комісії України протокол №104 від 30 травня 2013 р. одержано ліцензію на провадження освітньої діяльності за напрямом 6.060101 Будівництво. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266, починаючи з 1 вересня 2015 р. підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія” (галузь знань “Архітектура та будівництво”). Спочатку кафедра мала назву "Кафедра будівельної механіки", починаючи з 2018 року назву змінено на "Кафедра будівництва". В 2018 р. кафедра успішно пройшла акредитаційну експертизу щодо освітньої діяльності у сфері вищої освіти на магістерському рівні. У 2018 р. на кафедрі будівництва вперше відбулися захисти магістерських робіт за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія.

            У 2019 р. кафедра будівництва об'єдналась із підрозділом відновлювальної енергетики, енергоефективних споруд та інженерних мереж і розширила поле своєї наукової та навчальної діяльності. Принагідно кафедра змінила назву на "Кафедра будівництва та енергоефективних споруд".

Склад кафедри:

На кафедрі працюють 4 професора; 6 кандидатів технічних наук, доцентів; 1 кандидат фізико-математичних наук, доцент; 1 кандидат економічних наук, доцент; 2 асистенти. Серед перелічених викладачів один дійсний член Академії будівництва України та два член-кореспондента Академії будівництва України.

Мета діяльності:

         Головною метою кафедри є забезпечення викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін освітньо-професійної програми за спеціальністю 192"Будівництво та цивільна інженерія"; проведення практик,  наукової, навчальної, інноваційної, методичної, виховної роботи з метою надання якісних освітніх послуг, які відповідають сучасним стандартам вищої освіти. На кафедрі можуть поєднуватись різні форми підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування учасників освітнього процесу.