ОПП «Нафтогазова геофізика» спеціальності 103 Науки про Землю (рівень бакалавра)

Додаткова інформація

 

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«НАФТОГАЗОВА ГЕОФІЗИКА»

спеціальності 103 Науки про Землю

 

ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

         Відомості самооцінювання ОПП "Нафтогазова геофізика"

         Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

         Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Нафтогазова геофізика"

 

ІІІ

.

 

ІІІ

.

 

Освітньо-професійна програма Нафтогазова геофізика 2024 р. (ПРОЄКТ).

Відгуки та пропозиції на проєкт ОПП 2024 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми зав. кафедри НГГ, к.геол.н., доц. Федака І.О.:  ihor.fedak@nung.edu.ua 

Зведена таблиця пропозицій та зауважень від стейкхолдерів до проєкту ОПП 2024 р. (завантажити).

 

ОПП «Нафтогазова геофізика» 2023 р. (завантажити)

Навчальний план 2023 р. денна форма (завантажити)

Навчальний план 2023 р. заочна форма (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

ОПП «Нафтогазова геофізика» 2022 р. (завантажити)

Навчальний план 2022 р. денна форма (завантажити)

Навчальний план 2022 р. заочна форма (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Англійська мова (робоча програма)

Історія України та української культури (робоча програма)

Основи академічного письма (робоча програма)

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності (робоча програма)

Філософія (робоча програма)

Фізичне виховання (робоча програма)

 

Дисципліни професійної та практичної підготовки

Вища математика (робоча програма)

Загальна та історична геологія (робоча програма)

Загальна екологія (робоча програма)

Топографія (робоча програма)

Фізика (робоча програма, анотація)

Хімія (робоча програма)

Буріння нафтових і газових свердловин (робоча програма)

Виробнича практика (робоча програма)

Геологія родовищ корисних копалин (робоча програма)

Геолого-ознайомча практика (робоча програма)

Геофізичні методи контролю за розробкою нафтогазових родовищ (робоча програма)

Гравірозвідка (робоча програма)

Економічна геологія (робоча програма)

Електричні і магнітні методи дослідження у свердловинах (робоча програма)

Електророзвідка (робоча програма)

Кваліфікаційна робота (робоча програма)

Комп`ютерні та геоінформаційні технології в геофізиці (робоча програма)

Компютерна обробка і інтерпретація даних ГДС (робоча програма)

Магніторозвідка (робоча програма)

Навчальна геофізична практика (робоча програма)

Нарисна геометрія (робоча програма)

Ознайомча геофізична практика (робоча програма)

Ознайомча нафтогазопромислова практика (робоча програма)

Оптимізація комплексу ГДС (робоча програма)

Основи геофізики 

Основи нафтогазової геології (робоча програма)

Петрографія та мінералогія (робоча програма)

Петрофізика (робоча програма)

Прострілково-вибухові роботи в геофізиці (робоча програма)

Радіоактивні та інші неелектричні методи дослідження в свердловинах (робоча програма)

Сейсморозвідка (робоча програма)

Спеціальні дослідження у свердловинах (робоча програма)

Структурна геологія та геокартування (робоча програма)

Теорія поля (робоча програма)

Теорiя пружних хвиль (робоча програма)

Ядерна геофізика та радіометрична розвідка (робоча програма)

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального каталогу   

      Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання професійно-орієнтованих дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору професійно-орієнтованих дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін шляхом перегляду їх анотацій;

3) голосування здобувачів за вибір професійно-орієнтованих дисциплін здійснюється шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

 4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін кафедри нафтогазової геофізики за посиланням.

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу       

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з  2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

 

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Англійська мова 

Історія України та української культури 

Основи академічного письма 

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності 

Філософія 

Фізичне виховання 

 

Дисципліни професійної та практичної підготовки

Вища математика 

Загальна та історична геологія 

Загальна екологія 

Топографія 

Фізика  (анотація)

Хімія 

Буріння нафтових і газових свердловин 

Виробнича практика 

Геологія родовищ корисних копалин 

Геолого-ознайомча практика 

Геофізичні методи контролю за розробкою нафтогазових родовищ 

Гравірозвідка 

Економічна геологія 

Електричні і магнітні методи дослідження у свердловинах 

Електророзвідка 

Кваліфікаційна робота 

Комп`ютерні та геоінформаційні технології в геофізиці 

Компютерна обробка і інтерпретація даних ГДС 

Магніторозвідка 

Навчальна геофізична практика 

Нарисна геометрія 

Ознайомча геофізична практика 

Ознайомча нафтогазопромислова практика 

Оптимізація комплексу ГДС 

Основи геофізики

Основи нафтогазової геології 

Петрографія та мінералогія 

Петрофізика 

Прострілково-вибухові роботи в геофізиці 

Радіоактивні та інші неелектричні методи дослідження в свердловинах 

Сейсморозвідка

Спеціальні дослідження у свердловинах

Структурна геологія та геокартування 

Теорія поля 

Теорiя пружних хвиль 

Фізичні властивості гірських порід

Ядерна геофізика та радіометрична розвідка 

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального каталогу

    Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

 4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри нафтогазової геофізики за посиланням.

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу       

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з  2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

 

 

Дисципліна 1 .......

1. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум. Ч. 1 / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 227 с. (https://cutt.ly/twznuo6Y)

2. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: метод. вказ. до викон. курс. проекту / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда, М. І. Когутяк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 66 с. (https://cutt.ly/jwzntCM5)

3. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: конспект лекцій /               А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 26 с. (https://cutt.ly/Rwznyz9h)

4. Когутяк, М. І. Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації [Текст]: навч. посіб. Ч.1: Програмовані логічні контролери / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 237 с. (https://cutt.ly/nwznrPzU)

6. Когутяк, М. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум /             М. І. Когутяк, А. І. Лагойда Л.І. Фешанич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 87 с. (https://cutt.ly/ywlkh6Ir)

Дисципліна 2 .......

1. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум. Ч. 1 / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 227 с.

2. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: метод. вказ. до викон. курс. проекту / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда, М. І. Когутяк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 66 с.

3. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: конспект лекцій /               А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 26 с. 

4. Когутяк, М. І. Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації [Текст]: навч. посіб. Ч.1: Програмовані логічні контролери / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 237 с.

6. Когутяк, М. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум /             М. І. Когутяк, А. І. Лагойда Л.І. Фешанич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 87 с.

Дисципліна 3 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 4 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 5 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 6 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 7 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 8 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 9 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 10 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 11 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 12 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 13 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 14 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 15 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 16 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 17 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 18 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 19 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 20 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 21 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 22 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 23 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 24 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 25 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 26 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 27 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 28 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 29 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 30 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 31 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 32 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 33 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 34 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 35 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 36 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 37 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 38 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 39 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 40 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 41 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 42 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 43 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 44 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 45 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 46 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 47 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 48 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 49 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 50 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

 

 

Гарант освітньої програми зав.кафедри НГГ, к.геол.н., доцент - Федак Ігор Орестович - (наказ про призначення)

Контактні дані гаранта ОПП для комунікації: електронна пошта -  ihor.fedak@nung.edu.ua ; телефон - +3807

Група забезпечення освітньої програми (наказ про затвердження). З особистими сторінками викладачів кафедри можна ознайомитись на сторінці кафедри у вкладці "Співробітники".

 

ОПП 2023

Рецензія / відгук _Не надходили

 

ОПП 2022

Рецензія / відгук _ Маринчак С.М. ІФЕГДС  ДГП "Укргеофізика"

Рецензія / відгук _Гуцул А.І. ПАТ "КУГР"

 

 

Запрошуємо всіх кому не байдужа якість надання освітніх послуг у університеті пройти анонімне опитування за посиланням

Результати опитування:

- щодо якості викладання дисциплін (переглянути)

- щодо якості самостійної роботи (переглянути)

- щодо якості освітньої програми (переглянути)

- випускників (переглянути)

 

 

 

 

    

 

 

 

Репозитарій робіт здобувачів вищої освіти

Тематики бакалаврських робіт випускників 2024 року

Розпорядження директора інституту від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)

Тематики магістерських робіт здобувачів 2022 року вступу

Розпорядження директора інституту від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)