Дисципліни, методичне забезпечення

Додаткова інформація

​​

 навчально-методичне забезпечення освітніх компонент.

першій (бакалаврський) рівень СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101-ЕКОЛОГІЯ (ОПП 2020)

Освітня компонента

Силабус

Робоча програма

Конспект лекцій

Лабораторний практикум

Практикум

Курсове проектування

Самостійна робота

ЗП.01

Теорія і практика формування екологічної освіти

 

рп

кл

 

 

п

 

ср

 

ЗП.02

Політологія

 

рп

кл

     

ср

ЗП.03

Основи академічного письма

 

рп

кл

 

п

 

ср

ЗП.04

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

рпрпрп

клклкл

 

ппп

 

срср

ЗП.05

Основи охорони праці і безпека життєдіяльності

 

рп

клкл

 

 

пп

 

ср

ЗП.06

Фізичне виховання*

 

рп

кл

 

п

 

 

ПН.01

Вища математика

 

рп

кл

 

п

 

ср

ПН.02

Загальна геологія

 

рп

клклкл

лп

 

 

ср

ПН.03

Екологічне право

 

рп

кл

 

п

 

 

ПН.04

Загальна екологія

 

рп

 

 

 

 

 

ПН.05

Основи топографії

 

рп

клкл

лп

п

 

ср

ПН.06

Фізика

 

рп

кл

лп

 

п

 

 

ПН.07

Хімія

 

рп

кл

 

лп

п

 

ср

ПН.08

Аналітична хімія

 

рп

кл

лп

 

 

 

ПН.09

Гідрометеорологія

 

рп

клкл

лп

 

 

ср

ПН.10

Ґрунтознавство

 

рп

кл

лп

 

 

ср

ПН.11

Біологія

 

рп

кл

лп

 

п

кп

ср

ПН.12

Ландшафтна екологія та заповідна справа

 

рп

кл

 

п

 

 

ПН.13

Екологія людини

 

рп

кл

 

п

 

 

ср

ПН.14

Біоіндикація та біотестування

с

 

кл

лп

 

 

ср

ПН.15

Оцінка впливів на довкілля

 

рп

 

 

 

 

 

ПН.16

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

с

 

кл

 

 

п

 

 

ср

ПН.17

Екологічне картування

 

рп

кл

 

лп

 

кп

ср

ПН.18

Екологія міських систем

с

 

кл

лп

 

 

 

ср

ПН.19

Моніторинг довкілля

 

рп

кл

лп

 

кп

 

ср

ПН.20

Екологічні контрольно-вимірювальні прилади

 

рп

 

кл

лп

 

 

ср

ПН.21

Утилізація і рекуперація відходів

с

 

кл

лп

 

кп

 

ср

ПН.22

Економіка природокористування

с

 

кл

лп

 

 

 

ср

ПН.23

Техноекологія

 

рп

кл

 

п

 

ср

ПН.24

Організація та управління в природоохоронній діяльності

с

 

кл

 

п

 

ср

ПН.25

Екологічна безпека

с

 

кл

лп

 

кп

ср

ПН.26

Загально-екологічна навчальна практика

 

рп

 

 

 

 

ср

ПН.27

Ландшафтно-екологічна практика

 

рп

 

 

 

 

 

ср

ПН.28

Виробнича практика

 

рп

 

 

 

 

ср

ПН.29

Переддипломна практика

 

рп

 

 

 

 

 

ср

ПН.30

Бакалаврська робота

 

 

 

 

 

 

ср

ПО.1.01

Екологічна паспортизація

с

 

 

 

 

 

 

ПО.1.02

Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища

 

рп

 

кл

лп

 

 

ср

ПО.1.03

Рекультивація порушених земель

с

 

кл

лп

 

 

ср

ПО.1.04

Біотехнології

с

 

 

 

 

 

 

ПО.1.05

Прогнозування викидів в навколишнє середовище

с

 

 

 

 

 

 

ПО.1.06

Екологія нафтогазового комплексу

с

 

 

кл

 

лп

 

п

 

 

ср

ПО.1.07

Технології захисту водних ресурсів

 

рп

кл

лп

 

 

 

ПО.1.08

Якість та методи очищення компонентів довкілля

с

 

 

 

 

 

 

ПО.1.09

Фізичні поля природного та техногенного походження

с

 

 

 

 

 

 

ПО.1.10

Інженерна геологія та гідрохімія

 

рп

кл

лп

 

 

ср

ПО.2.01

Комп’ютеризовані системи екологічної інформації

с

 

кл

лп

 

 

ср

ПО.2.02

Геохімія навколишнього середовища

с

 

 

кл

 

лп

 

 

 

ср

ПО.2.03

Основи наукових досліджень

с

 

 

 

 

 

 

ПО.2.04

Регіональна екологія

с

 

 

 

 

 

 

ПО.2.05

Популяційна екологія

с

 

кл

лп

 

 

ср

ПО.2.06

Екосистемологія

с

 

кл

лп

 

 

ср

ПО.2.07

Основи екологічної геофізики та радіоекології

 

рп

клкл

 

лп

 

 

 

ПО.2.08

Екологічна токсикологія

с

 

кл

лп

 

 

ср

ПО.2.09

Оцінка показників життєвого циклу продукції

с

 

 

 

 

 

 

ПО.2.10

Рекреаційні ресурси та курортологія

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік дисциплін які читаються кафедрою екології для бакалаврів спеціальності 101-Екологія (за ОПП2018)

 

Назва навчальної дисципліни Силабус Анотація Робоча програма Конспект лекцій Лабораторний практикум Практикум Методичні вказівки з курсового проектування Методичні вказівки для самостійної роботи  
1 Екологічна оцінка техногенно-небезпечних об'єктів

с

с

рп

 

кл

  п   

ср

 
2 Переддипломна практика  

с

   

рп

         

ср

 
3 Бакалаврська робота  

с

   

рп

         

ср

 
4 Біологія  

с

   

рп

 

кл

 

лп

 

п

 

кп

 

ср

 
5 Біоіндикація та біотестування  

с

   

рп

 

кл

 

лп

     

ср

 
6 Загально-екологічна навчальна практика  

с

   

рп

         

ср

 
7 Екосистемологія   с  

рп

 

кл

 

лп

     

ср

 
8 Загальна екологія  

с

 

с

 

рп

 кл  лп      ср  
9 Грунтознавство  

с

с

 

рп

 кл  лп      ср  
10 Екологічна безпека  

с

 

с

 

рп

 кл  лп  п  кп  ср  
11 Ландшафтно-екологічна навчальна практика  

с

   

рп

         ср  
12 Екологічне картування  

с

 

с

 

рп

 кл  лп    кп  ср  
13 Техноекологія  

с

 

с

 

рп

 

кл

   п    ср  
14 Комп'ютеризовані системи екологічної інформації  

с

 

с

 

рп

  лп       ср  
15 Рекультивація порушених земель  

с

 

с

 

рп

 

кл

 лп      ср  
16 Основи наукових досліджень  с  с  рп      п    ср  
17 Виробнича практика  

с

   

рп

         ср  
18 Ландшафтна екологія та заповідна справа  

с

   

рп

 кл    п    ср  
19 Екологія людини  

с

   

рп

 кл    п    

ср

 
20 Екологічні контрольно-вимірювальні прилади  

с

   

рп

 кл  лп      ср  
21 Утилізація і рекуперація відходів  

с

 

с

 

рп

 

кл

 

лп

   

кп

 

ср

 
22 Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища  

с

 

с

 

рп

 кл  

лп

     

ср

 
23 Геохімія навколишнього середовища  

с

 

с

 

рп

 

кл

 

лп

     

ср

 
24 Урбоекологія  

с

 

с

 

рп

 

кл

лп

   кп  

ср

 
25 Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище  

с

 

с

 

рп

 

кл

   

п

   

ср

 
26 Статистичний аналіз та моделювання в екології  

с

 

с

 

рп

 кл    п    ср  
27 Моніторинг довкілля  

с

 

с

 

рп

 кл  лп  п  кп  ср  
28 Організація та управління в природоохоронній діяльності  

с

 

с

 

рп

 кл    п    ср