Освітня програма "Видобування нафти і газу" - рівень магістр

Рівень вищої освіти - другий (магістерський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ»

спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології

 

ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

         Відомості самооцінювання ОПП "Видобування нафти і газу"

         Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

         Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Видобування нафти і газу"

 

В Україні активно ведеться видобуток нафти і газу вже понад 100 років. Значна кількість родовищ знаходяться на спадаючій стадії їх розробки і є виснаженими. Однак, потреба у нарощуванні видобутку природніх вуглеводнів в наші дні стоїть особливо гостро. Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2050 року в Україні планується провести ліберизацію ринків нафти і газу, створення енергетичного хабу, а частка власного видобутку нафти і газу повинні суттєво зрости.

Україна займає 3 місце в Європі за запасами природного газу. Є ще значний потенціал видобутку вуглеводнів із великих глибин (понад 6000 м), низькопроникних колекторів (проникність <1мД), нерозвідані запаси Карпатського регіону, Чорноморський шельф та інші ресурси.   

Особливість видобутку природних вуглеводнів потребуватиме нових інноваційних підходів, знань сучасних високотехнологічних процесів, проєктування технологій з використанням сучасних програмних комплексів провідних нафтогазових компаній світу, вміння ефективного  застосування їх на практиці.

Сучасна глобалізація та вивчення і використання світових підходів до видобутку вуглеводнів потребує знання англійської мови. Тому,  практична підготовка фахівців робить наших випускників жаданими фахівцями у будь-якій країні.

Ми пропонуємо Вам стати висококваліфікованим фахівцем у галузі видобування нафти і газу, адже це:

  • захоплююча і високотехнологічна робота, від результатів якої залежить розвиток суспільства та енергетична безпека держави; 
  • висока заробітна платня, яка дозволяє впевнено дивитись в майбутнє.

Студенти, що здобувають освіту за цією освітньою програмою, отримують більшу на 30 % стипендію, ніж студенти інших спеціальностей. Кращі студенти отримують стипендії провідних нафтогазових компаній України, серед яких ПАТ «Укрнафта», НАК «Нафтогаз України» та інших компаній. Поширена практика стажування студентів в нафтогазових компаніях та навчання по системі подвійних дипломів.

 

Спеціальність ²Видобування нафти і газу² є однією із перших інженерних спеціальностей, які започаткували вищу нафтогазову освіту в Україні. Початок її закладено понад 100 років тому, коли у 1898 р. у Політехнічній школі міста Львова було впроваджено підготовчий курс для студентів гірничого фаху. У 1963 р., реалізовуючи програму уряду щодо наближення підготовки фахівців до місця їхньої праці, був створений Івано-Франківський філія Львівського політехнічного інституту (ЛПІ) на базі загальнотехнічного факультету. Нафтогазові структурні підрозділи ЛПІ перевели до Івано-Франківська. Почався новий період вищої нафтогазової освіти і науки з центром у м. Івано-Франківськ.

У 1963 р. після організації Івано-Франківської філії ЛПІ створено кафедру експлуатації  нафтових і газових родовищ. У 1976 р. вона перейменована у кафедру розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ, а у 2018 р. – у кафедру видобування нафти і газу.

У 2016 році відповідно до Наказу МОН від 06.11.2015 № «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовки здобувачів вищої  освіти,  затвердження постановою КМУ від 29 квітня 2015 року № 266» з урахуванням вимог статті 10 ЗУ «Про вищу освіту», була розроблена ОПП «Видобування нафти і газу» проєктною групою кафедри «Розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ» під керівництвом д.т.н., проф., завідувача кафедри Кондрата О.Р. та затверджена рішенням Вченої ради 25.05.2016 № 05/564. При розробці ОПП було враховано великий досвід НПП кафедри та напрацювання наукових шкіл професорів Кондрата Р.М., Бойка В.С. Метою впровадження ОПП «Видобування нафти і газу» є можливість надати студентам здобути необхідні теоретичні знання та практичні навики з розробки та експлуатації нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, використання яких сприяло би забезпеченню держави енергетичними ресурсами власного видобутку та виконання програми енергетичної незалежності України.

У 2018 році до ОПП було внесено зміни з метою приведення її у відповідність до змін нормативної бази університету, і затверджено Вченою радою університету, протокол №03/586 від 30.05.2018. та введена в дію з 1 вересня 2018 р. наказом ректора № 203 від 31.08.2018 р.

У 2021 р. ОПП з урахуванням накопиченого досвіду, традиційного обміну думками з представниками освітньої спільноти та здобувачами вищої освіти, співпраці зі стейкхолдерами зазнала суттєвого оновлення, що позначилося на змістовому наповненні та посиленні її практичної спрямованості збільшено кількість кредитів з 37 до 51 на обов’язкові компоненти. У 2022 році за результатами співпраці із стейкхолдерами внесено зміни в ОПП 2021 р. - введено дисципліну англійська мова професійного спрямування.

У 2023 році ОПП «Видобування нафти і газу» збільшено кількість кредитів з 51 до 65 на обов’язкові компоненти, змінено/уточнено назви ОК, введено ОК організація і планування Операційної діяльності та збільшено кількість кредитів на виконання магістерської роботи.

 

Освітньо-професійна програма Видобування нафти і газу 2024 р. (ПРОЄКТ).

Відгуки та пропозиції на проєкт ОПП 2024 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми доц. Матіїшин Л.І.:   liliia.matiishyn@nung.edu.ua

Зведена таблиця пропозицій та зауважень від стейкхолдерів до проєкту ОПП 2024 р. (завантажити).

 

ОПП «Видобування нафти і газу» 2023 р. (завантажити)

ОПП «Видобування нафти і газу» 2023 р. - англійська версія (завантажити)

Навчальний план 2023 р. денна форма (завантажити)

Навчальний план 2023 р. - англійська версія денна форма (завантажити)

Навчальний план 2023 р. заочна форма (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

ОПП «Видобування нафти і газу» 2022 р. (завантажити)

ОПП «Видобування нафти і газу» 2022 р. - англійська версія (завантажити)

Навчальний план 2022 р. денна форма (завантажити)

Навчальний план 2022 р. - англійська версія денна форма (завантажити)

Навчальний план 2022 р. заочна форма (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Іноземна мова в професійній діяльності 

Методологія наукових досліджень 

Охорона праці в галузі 

Організація і планування операційної діяльності 

Дисципліни професійної підготовки

Проєктування розробки нафтових родовищ

Проєктування розробки газових і газоконденсатних родовищ

Гідродинамічне моделювання процесів розробки родовищ нафти і газу

Проєктування експлуатації нафтових свердловин

Проєктування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин

Проєктування систем збору і підготовки нафтогазопромислової продукції

Розробка та експлуатація морських родовищ нафти і газу

Переддипломна практика

Магістерська робота

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального каталогу   

      Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

 4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри видобування нафти і газу за посиланням.

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу       

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з  2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

 

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Англійська мова професійного спрямування

Методологія наукових досліджень

Охорона праці в галузі

Дисципліни професійної підготовки

Розробка родовищ нетрадиційних вуглеводнів

Експлуатація свердловин в ускладнених умовах

Новітні технології буріння та ремонту свердловин

Гідродинамічне моделювання процесів розробки родовищ нафти і газу

Розробка та експлуатація морських родовищ нафти і газу

Переддипломна практика

Магістерська робота

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального каталогу

    Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

 4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри видобування нафти і газу за посиланням.

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу       

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з  2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

 

 

1 конспект лекцій 5 навчальний посібник / підручник 
2 практикум 6 вказівки до курсової роботи / прєкту
3 лабораторні роботи 6 вказівки для самостійної роботи

Іноземна мова в професійній діяльності  Описание: 1 Описание: 2 Описание: 3Описание: 5Описание: 6 Описание: 6

Методологія наукових досліджень Описание: 5Описание: 2

Охорона праці в галузі Описание: 5Описание: 2

Організація і планування операційної діяльності Описание: 5Описание: 2

Проєктування розробки нафтових родовищОписание: 5Описание: 2Описание: 6

Проєктування розробки газових і газоконденсатних родовищОписание: 5Описание: 2Описание: 6

Гідродинамічне моделювання процесів розробки родовищ нафти і газуОписание: 1

Проєктування експлуатації нафтових свердловинОписание: 5Описание: 2Описание: 6

Проєктування експлуатації газових і газоконденсатних свердловинОписание: 1Описание: 5Описание: 6

Проєктування систем збору і підготовки нафтогазопромислової продукціїОписание: 1

Розробка та експлуатація морських родовищ нафти і газуОписание: 5Описание: 2

Переддипломна практика

Магістерська робота

 

Гарант освітньої програми в.о. завідувача кафедри ВНГ, к.т.н., доцент - Матіїшин Лілія Ігорівна - (наказ про призначення)

Контактні дані гаранта ОПП для комунікації: електронна пошта - liliia.matiishyn@nung.edu.ua ; телефон - +380966587275

Група забезпечення освітньої програми (наказ про затвердження). З особистими сторінками викладачів кафедри можна ознайомитись на сторінці кафедри у вкладці "Співробітники".

 

 

Запрошуємо всіх кому не байдужа якість надання освітніх послуг у університеті пройти анонімне опитування за посиланням

Результати опитування:

- щодо якості викладання дисциплін (переглянути)

- щодо якості самостійної роботи (переглянути)

- щодо якості освітньої програми (переглянути)

- випускників (переглянути)

 

 

Спікер: Володимир Андрусяк, посада: головний фахівець з технологій КРС Дільниці інженерного технологічного супроводу КРС Філії «УГВ-Сервіс», АТ «Укргазвидобування», 04 грудня 2023р - Специфіка виробничників в галузі.

Спікер Горобець П.В. - посада: Заступник Генерального директора ДАТ "Чорноморнафтогаз". Лекція "Досвід єдиної компанії в Україні з розробки і експлуатації морських родовищ вуглеводнів", 06 жовтня 2023 р.

Спікер Гедзик Н.М. - посада: менеджер з геології і розробки нових проектів в Україні в Expert Petroleum. Лекція "МАЙБУТНЄ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ", 24 травня 2023 р. 

Спікер Угриновський А.В. – к.т.н., майстер з добування нафти й газу ГПУ «Львівгазвидобування». Тема «ГАЗ З-ПІД ЗЕМЛІ ДО СПОЖИВАЧА», 19.05.2023 р.

Спікер Гедзик Н.М. – к.т.н., менеджер з геології і розробки нових проектів в Україні в Expert Petroleum. Тема «Інтегроване моделювання родовищ: як інжиніринг сприяє інвестиціям / Integrated reservoir modelling: How engineering makes investments happen», 23.03.2023 р.

Спікер Дирів Ростислав. - посада: інженер з механізованого видобутку компанії «Везерфрд Україна». Лекція на тему «Накопичення рідини у газових свердловинах. Індустріальні рішення, досвід та реальні результати спільного проекту УГВ та Везерфорд», 30 червня 2022 р.

Спікер В'ячеслав Філатов  -   начальник департаменту АТ «Укргазвидобування». Тема «3D Modeling Center», 23.02.2021 р.

Вебінар з курсу «Schlumberger Insights: Security Digital Performance» 10.02 та 17.02.21 р. 

Speaker Georgia Kouyialis - Data Scientist in Schlumberger Digital Systems Research Date на тему: "Діджиталізація послуг для нафтових компаній" (19 грудня 2020 р.)

Спікер Nazarii Hedzyk. Посада: PhD, Reservoir Engineer, Укрнафта. Тема зустрічі «Методи підрахунку за промисловими даними запасів газу і конденсату в родовищі та особливості їх застосування з використанням програми MBal», 04 листопада 2020 р.    

 

 

 

Репозитарій робіт здобувачів вищої освіти

Тематики магістерських робіт здобувачів 2023 року вступу

Розпорядження директора інституту від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)

Тематики магістерських робіт здобувачів 2022 року вступу

Розпорядження директора інституту від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)