Наукова діяльність

Додаткова інформація

 

 

Основний науковий напрямок кафедри – дослідження нових енергоресурсозберігаючих і екологічно безпечних технологій інтенсифікації видобування вуглеводнів і збільшення нафтогазоконденсатовилучення.

На кафедрі функціонують дві наукові школи з окремих питань нафтогазовидобування (керівники – проф. Бойко В.С., проф. Кондрат Р.М.) і створено три госпдоговірні науково-дослідні лабораторії (керівники – проф. Бойко В.С., проф. Кондрат Р.М.).

Науковцями кафедри вперше розроблено технології комплексного активного впливу на процеси видобування нафти і газу з родовищ та експлуатації свердловин в ускладнених умовах, які виконано на рівні винаходів і не мають аналогів у світовій практиці. Вони уможливили істотно розширити ресурсну базу нафтогазової промисловості за рахунок залучення в розробку  залишкових запасів вуглеводнів у виснажених родовищах, збільшити кінцеві коефіцієнти нафто-, газо-, і конденсатовилучення та поточні відбори рідких і газоподібних вуглеводнів.

Наукові розробки кафедри ефективно використовуються на родовищах України.

На кафедрі функціонують аспірантура і докторантура за спеціальністю 05.15.06 «Розробка нафтових і газових родовищ», випускники яких мають змогу захищати докторські і кандидатські дисертації у спеціалізованій Вченій раді при університеті.

До наукових досліджень активно залучаються студенти спеціальності. Вони виступали з доповідями на Міжнародному студентському нафтовому конгресі «East Vetts West» (м.Краків), брали участь у Всеукраїнському конкурсі-огляді студентських наукових робіт у галузі «Нафтова і газова промисловість» та Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму підготовки «Нафтогазова справа», спеціальності «Видобування нафти і газу», на яких зайняли призові місця. Студенти спеціальності мають публікації у фахових виданнях, є співавторами патентів на винаходи.

За післявоєнні роки викладачами кафедри видано 20 підручників і навчальних посібників, 36 монографій, науково-технічних оглядів, довідників і словників, видрукувано понад 1300 наукових статей, отримано понад 150 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Статті, що індексуються в наукометричній базі Scopus

 1. Kondrat O.R. The enhancement of  hydrocarbon recovery from depleted gas and gas-condensate fields // MINING OF MINERAL DEPOSITS, Taylor & Francis Group, London, Uk, 2013, p. 143-148.
 2. Indrupskiy I. M. Estimation of non-pay natural gas reserves // I. M. Indrupskiy, A. R. Kondrat, T. N. Tsagan-Mandzhiev // Doklady Earth Sciences, 470(1), 2016, 909-913 (http://link.springer.com/article/10.1134/S1028334X16090178)
 3. Kondrat O. Increasing natural gas production from tight terrigenous reservoirs / O.R. Kondrat, N.M. Hedzyk // Socar Proseedings № 4 (2017), Р. 42-51
 4. Burachok О.  Optimization of gas-condensate reservoir EOR technology under geological uncertainties / O. Burachok, O.Kondrat // IOR 2019 – 20th European Symposium on Improved Oil Recovery, EAGE, 08.04.2019.
 5. Угриновський А.В., Кондрат Р.М., Гімер Р.Ф. Математична модель рідинного скупчення у пониженій ділянці газопроводу / Науковий вісник Нац. гірничого ун-ту. - 2013.-№4. - С.36-41.
 6. Кондрат Р.М., Дремлюх Н.С., Угриновський А.В. Дослідження процесу піноутворення з икористанням видних розчинів пінотворних ПАР і стабілізаторів піни / Науковий вісник Нац. гірничого ун-ту. - 2017. - №3. - С.20-26.
 7. Кондрат Р.М., Хайдарова Л.І. Підвищення ступеня вилучення газу з виробленого газового родовища витісненням невідібраного природного газу азотом / Науковий вісник Нац. гірничого ун-ту. - 2017. - №5. - С.23-28.
 8. Кондрат Р. М., Угриновський А.В.,Сендега О.С., Блізняков В.Є., Потятинник Т.В. Дослідно-промислові випробування технології очищення внутрішньої порожнини шлейфів свердловин Хідновицького газового родовища / Науковий вісник Нац. гірничого ун-ту. - 2018. - №1. - С.12-19.
 9. Дослідження неусталених процесів поширення кондуктивного теплового потоку в однорідних і теплопровідноанізотропних породах надр / В.С. Бойко, В.Д. Середюк// Наук. вісн. нац. гірн. ун-ту. - 2015.
 10. Угриновський А.В. Математична модель рідинного скупчення в пониженій ділянці газопроводу / А.В. Угриновський, Р.М. Кондрат, П.Р. Гімер. // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2013. – №4. – С.36–41.
 11. Кондрат Р.М. Дослідження процесу піноутворення з використанням водних розчинів пінотворних ПАР і стабілізаторів піни / Р.М. Кондрат, Н.С. Дремлюх, А.В. Угриновський// Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2017. – №3. – С. 20-26.
 12. Кондрат Р.М. Дослідно-промислові випробування технології очищення внутрішньої порожнини шлейфів свердловин Хідновицького газового родовища / Р.М. Кондрат, А.В. Угриновський, О.С. Сендега, В.Є. Блізняков, Т.В. Потятинник // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2018. – №1. – С. 12–19.
 13. Poberezhnyi, L. Y., Marushchak, P. O., Sorochak, A. P., Draganovska, D., Hrytsanchuk, A. V., & Mishchuk B. M. // Corrosive and Mechanical Degradation of Pipelines in Acid Soils. Strength of Materials, 2017. Pages 1-11. Scopus
 14. Poberezhny L., Maruschak P., Hrytsanchuk A., Mishchuk B., Draganovska D., Poberezhna L. // Impact of AC current density on material corrosion of distribution pipelines. Koroze a ochrana materialu, 2018-01-11, Volume 61, Issue 5, Pages 178–184, ISSN (Online) 1804-1213.
 15. Oveckiy S. A method developed to increase technological and ecological efficiency of gas production from hydrate deposits / S. Oveckiy, V. Savchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - № 3 (81) 2016. P. 41 - 47.  https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72545
 16. Паневник О.В. Визначення розподілу тиску і температури вздовж стовбура нафтової свердловини / Паневник О.В., Дубей О.Я. // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: 2015. – №4 (148). – С. 98-103.
 17. Кондрат Р. М., Дремлюх Н. С.,   Угриновський  А. В. Дослідження процесу піноутворення з використанням водних розчинів пінотворних ПАР  і стабілізаторів піни. Науковий вісник НГУ. 2017. №3. С. 20–26. (Фахове видання включене до міжнародної наукометричної бази Scopus).
 18. Poberezhny, L., Maruschak, P., Mischuk, B., Draganovska, D., Poberezhna, L., Hrytsanchuk A.V. Impact of AC Current Density on Material Corrosion of Distribution Pipelines. Koroze a Ochrana Materialu Volume 61, Issue 5, 20 December 2017, Pages 178-184.
 19. Poberezhny L., Maruschak, P., Poberezhna L., Prentkovskis, O., Stanetsky, A., Hrytsanchuk A.V. Impact of Gas Hydrates and Long-Term Operation on Fatigue Characteristics of Pipeline Steels. Procedia Engineering
 20. Volume 187, 2017, Pages 356-362.
 21. Poberezhnyi, L. Y., Marushchak, P. O., Sorochak, A. P., Draganovska, D., Hrytsanchuk, A. V., & Mishchuk, B. V. (2017). Corrosive and Mechanical Degradation of Pipelines in Acid Soils. Strength of Materials, 49(4), 539-549.
 22. Кондрат Р. М., Хайдарова Л.І. Підвищення ступеня вилучення газу з виробленого газового родовища витісненням невідібраного природного газу азотом. Науковий вісник НГУ. 2017. №5. С. 23–28.
 23. Kondrat O. Optimization of the process of natural gas production stimulation from low permeable reservoirs/O. Kondrat, N. Hedzyk//  New developments in mining engineering. Theoretical and practical solutions of mineral resources  mining. - Taylor & Francis Group, London, Uk, 2015. - p. 479-484.
 24. Kondrat O. Increasing natural gas production from tight terrigenous reservoirs / O.R. Kondrat, N.M. Hedzyk // Socar Proseedings № 4 (2017), Р. 42-51.
 25. Бойко В.С. Дослідження неусталених процесів поширення кондуктивного теплового потоку в однорідних і анізотропних за теплопровідністю породах надр. / В.С.Бойко, В.Д.Середюк // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2015. - № 3 (147). - С. 31 - 39.     

Книги

 1. Використання поверхнево-активних речовин в процесах нафтовидобутку на родовищах ВАТ «Укрнафта» мМонографія / В.Д.Михайлюк, М.І.Рудий, О.Р. Кондрат та ін. – Відкрите акціонерне товариство «Укрнафта» , Івано-Франківськ, 2009. с. 399.
 2. Aneta Sapinska-Sliwa, Andrzej Gonet, Tomasz Sliwa, Stanislaw Stryczek, Dariusz Curylo. Stanislaw Alwasiak, O.Kondrat etc. Possibilities of geothermal energy utilization in Ukraine’s Transcarpathia / AGH Krakow. 2012. P. 274.
 3. Возний В.Р. Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ: посібник / В.Р.Возний, О.Р.Кондрат, Д.О.Вольченко. - Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. - 395 с.
 4. Aneta Sapinska-Sliwa, Andrzej Gonet, Tomasz Sliwa, Dariusz Curylo., Oleksandr Kondrat etc. Rational low-temperature energy management in buildings exemplified by Ivano-Frankivsk Region in Ukraine / AGH Krakow. 2013. P. 172.
 5. Кондрат Р.М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ: навч. посіб. / Р.М.Кондрат, О.Р.Кондрат, Н.С.Дремлюх. - Івано-Франківськ: - «Нова Зоря», 2015.- 288 с.
 6. Кондрат Р.М., Кондрат О.Р., Дремлюх Н.С. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ: Навчальний посібник (з грифом Міносвіти і науки України). - Івано-Франківськ: Нова зоря, 2015. -- 288 с.
 7. Кондрат Р.М., Середницький Л.М. Нафтогазова галузь України: поступ і особливості: Монографія. - К:ТОВ "Видавничий центр Логос України". - 2013. - 328 с. (Розділ 3. Видобування нафти і газу).
 8. Видобування нафти в ускладнених умовах : монографія / В.С.Бойко, Р.В. Бойко, Р.В. Грибовський та ін.; за ред. В.С.Бойка. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. - 770 с. : рис., табл.
 9. Мала гірнича енциклопедія : в 3 т.  / за ред. В.С. Білецького; авт. кол., редкол.: В.С. Білецький, В.С.Бойко та ін. - Донецьк : Донбас, 2004-2013. - Т. 3 :С - Я: 1200 ст. - 2013. - 652 с.
 10. Наукові основи вдосконалення систем розробки родовищ нафти і газу : [монографія]    /Гришаненко В.П., Зарубін Ю.О., Дорошенко В.М., Гунда М.В., Прокопів В.Й., Бойко В.С. та ін. - Київ : Науканафтогаз, 2014. - 456 с.: Іл., рис., табл.
 11. Методика визначення раціонального місця розташування нафтогазових ежекторів у нафтогазових свердловинах, що експлуатуються штанговими насосами : галуз. документ / В.С. Бойко, Б.В. Копей, О.В. Паневник та ін. ; ПАТ "Укрнафта" ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, НДПІ. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 88 с.
 12. Бойко В.С., Тарко Я.Б. Експлуатація нафтових і газових свердловин :Підручник [електронний ресурс].  - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 198 с.
 13. Розробка технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні. Харків: Нове слово, 2010. – 548 с. /Божко О.Є., Коцкулич Я.С., Кравченко О.В. та ін.
 14. Бойко В.С., Тарко Я.Б. Експлуатація нафтових і газових свердловин: Підручник [електронний ресурс].  - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 198 с.
 15. Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ / В.Р. Возний, О.Р. Кондрат, Д.О. Вольченко // Навчальний посібник. ‒ Івано-Франківськ:  Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2012. ‒ 395 с. Гриф надано Міністер-ством освіти і науки, мо-лоді та спорту України (лист №1/11-19161 від 12.12.2012 р., підписано до друку 22.05.2012 р.).
 16. Купер І.М. Угриновський А.В. //Фізика нафтового і газового пласта. Підручник Посібник "Розробка та експлуататція морських нафтових і газових родовищ" м.Івано-Франківськ, 2012
 17. Використання поверхнево-активних речовин на родовищах ВАТ “Укрнафта” [за загал, ред. Михайлюка В.Д., Рудого М.І.]. – Галич : Галицька друкарня Плюс, 2009. – 400 с.
 18. Купер І.М. Фізика нафтового і газового пласта [Текст] / І.М. Купер, А.В. Угриновський. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2018. – 447с. – ISBN 978–966–694–299–2.
 19. Видобування нафти в ускладнених умовах : монографія / В.С.Бойко, Р.В. Бойко, Р.В. Грибовський, Б.М. Міщук  та ін.; за ред. В.С.Бойка. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. - 770 с.
 20. Бойко В.С., Міщук Б.М., Новітні технології видобування нафти: Навчальний посібник. - електронний варіант. -- 251 с.
 21. Газогідрати. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів: монографія / В. І. Бондаренко, О. Ю. Витязь, М. Л. Зоценко, С. О. Овецький, Я. М. Фем’як [та ін.] – Дніпропетровськ: ТОВ ЛізуновПрес , 2015. – 220 с. ISBN 978-966-2575-46-0.

Фахові видання

 1. Кондрат Р.М. Прогнозування технологічних показників розробки двопластового газового родовища в умовах газового режиму спільною сіткою свердловин за постійного дебіту газу / Р.М. Кондрат, О.Р. Кондрат // Ж-л “Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ”, №2(63), 2017. – с. 7-12.
 2. Кондрат О. Р. Альтернативні методи розрахунку коефіцієнтів лінійного та інерційного опорів рівняння припливу газу та газоконденсату до вибою свердловини / О.Р. Кондрат, М.М. Рой// Прикарпатський вісник НТШ: Число. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. -  № 1  (37). – с. 166-172.
 3. Кондрат О.Р. Уточнення методики розрахунку технологічних показників розробки нетрадиційних газових родовищ горизонтальними свердловинами/ О.Р. Кондрат, Н.М. Гедзик // Нафтогазова галузь України. – 2017. - № 4.- С.
 4. Кондрат Р.М. Підвищення ефективності дорозробки виснажених родовищ природних газів / Р.М. Кондрат, О.Р. Кондрат // Нафтогазова галузь України. – №3, 2017. С. 11-15.
 5. Кондрат Р.М. Підвищення газовилучення з виснаженого покладу горизонту ВД-13 Залужанського газоконденсатного родовища./ Р.М. Кондрат, О.Р. Кондрат, Л.І. Хайдарова, Р.С. Кликоцька // Науковий вісник, №2 (43)-2017. С. 18-25.
 6. Кондрат О.Р. Лабораторні дослідження з винесення рідини із газових і газоконденсатних свердловин за допомогою твердих поверхнево-активних речовин / О.Р. Кондрат, С.М. Петрущак // Ж-л “Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ”, № 3 (64), 2017. – с. 76-84.
 7. Кондрат Р.М., Кондрат О.Р. Дослідження закономірностей процесу взаєиодії у газовому родовищі різнопроникних ділянок пласта з перетіканням газу між ними. // Нафтгогазова галузь України. - 2015. - №6. - С. 22-25.
 8. Кондрат Р.М., Кондрат О.Р. Дослідження процесу періодичної розробки виснаженого газового родовища з макронеоднорідними колекторами // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2016. - №1(58). - С. 7-12. 3. Кондрат Р.М., Кондрат О.Р. Підвищення ефективності дорозробки виснажених родовищ природних газів // Нафтогазова галузь України. - 2017. - №3. - С. 11-15. 4. Кондрат Р. М., Дремлюх Н.С. Підвищення ефективності експлуатації свердловин із нестійкими колекторами на виснажених газових родовищах // Нафтогазова галузт України. - 2018. - №6. - С. 18-22. 5. Кондрат О. Р., Кондрат Р. М. Підвищення газовилучення з газових родовищ на водонапірному режимі шляхом регулювання надходження законтурної пластової води і видобутку защемленого газу // Нафтогазова галузь України. - 2019. - №4. - С. 21-26
 9. Метод і методика оптимізації процесу фонтанування діючих свердловин на основі положень теорії висхідних газоводонафтових потоків / В.С. Бойко, Р.В. Грибовський, Т.Р. Бойчук, Б.М. Міщук // Нафтогаз. енергетика. - 2015. - № 2. - С. 16-22 .
 10. Метод і методика розрахунку вибійного тиску у діючих фонтанних свердловинах з ускладненими умовами експлуатації /В.С. Бойко, Б.М. Міщук // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. - 2015. - № 4. - С. 19-26.
 11. Коректування паспортної характеристики гвинтового насоса до умов роботи у свердловині / В.С. Бойко, Т.С. Веклин /Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. - 2016. - № 3. - С. 43-48.
 12. Урахування ускладнювальних чинників під час підбору електровідцентрового насоса для експлуатації нафтових свердловин / В.С. Бойко, Л.М. Кеба // Нафтогаз. галузь України. - 2016. - № 6. - С. 19-22.
 13. Чинники формування і превентивні напрями зменшення обсягів залишкової нафти в покладі / В.С. Бойко, І.М. Драган, Н.Я. Заливаха // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. - 2016. - № 3. - С. 7-18.
 14. Вивчення придатності дисперсних матеріалів для тампонування високопровідних тріщин у нафтовому покладі / В.С. Бойко, Н.Я. Заливаха // Прикарпат. вісн. НТШ. Серія: Число. - 2017. - № 1 (37). - С. 145-165.
 15. Проектування експлуатації нафтових свердловин із застосуванням електрогвинтових насосів / В.С .Бойко, Т.С. Веклин // Нафтогаз. галузь України. - 2017. - № 1. - С. 21-23.
 16. Probabilistic behavior of well rate decrease laws through time. Universal dependence of Weibull-Makeham law = Ймовірнісний характер законів зменшення дебітів свердловин у часі. Універсальна залежність за законом Вейбулла-Макегама / V. S. Boiko, B. М. Mishchuk // Journal of Hydrokarbon Power Engineering. - 2014. - Vol. 1, № 1. - Р. 5-12.
 17. Бойко В.С. Технологія розробки нафтових покладів і підвищення поточних відборів нафти в ускладнених умовах // нафтогазова галузь України. - 2017. - № 2. - с. 21-26.
 18. Бойко В.С. Мандрик О.М., Зельманович А.І. Перетікання підземних вод між пластами і структури потоків, якість змішаних вод і екологічний захист // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2017. - № 2 (16). - с. 28-43.  
 19. Тарко Я.Б. Стан та перспективи термохімічних та термокислотних технологій оброблення привибійної зони пласта. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2016. №1 (58). С.13-18.
 20. Bulat A.F., Kryzhanivskyy Ye. I., Shevchenko G.O., Shevchenko V.G., Tarko Ya. B., Intensification of hydrocarbons extraction by pulse-ware methods. Journal of Hydrocarbon Power Engineering. 2018. Vol. 5. Issue 2. Р. 39-44.
 21. Тарко Я.Б. До питання надійності мембран пристроїв гідроімпульсної імплозійної дії на пласт. Всеукраїнський НТЖ „Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”, вип. 4 (29), Івано-Франківськ, 2008. - С. 13-17.
 22. Тарко Я.Б., Тарко Я.Я. Розробка технології та пристрою для очищення привибійної зони пласта створенням високих миттєвих депресій та репресій тиску. -//- Вісник Національного технічного університету України ""КПІ"". Серія „Гірництво”. – Київ. Вип. 16, 2008. – С. 41-48.
 23. Перспективи газогідратної технології на ринку морських перевезень природного газу. Всеукраїнський НТЖ „Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”, вип. 2 (43), Івано-Франківськ, 2012. - С. 17-21.С.49-55/Тарко Я.Б.,М.М. Педченко, Педченко Л.О.
 24. Тарко Я.Б. Технологія термохімічного оброблення привибійнної зони пластів у нафтовидобувних свердловинах. Всеукраїнський НТЖ „Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”, вип. №2 (63), Івано-Франківськ, 2017. - C.21-26.
 25. Volchenko D.A. Apllication  of water-flooding method to improve the potential oil recovery / Volchenko D.A., Miralamov G.F., Voznyi V.R. // Science&Applied Engineering quarterly. – London, UK, 2016. ‒ №08. – P.18-21.                                      2. Возний В.Р. Методика практичного розрахунку кавітаційно-пульсаційного методу інтенсифікації припливу вуглеводнів / Возний В.Р., Вольченко Д.О., Катрич В.Д. та ін. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ, 2016. – С.17-21.
 26. Вольченко Д.А. Потенциал повышения нефтеизвлечения с применением заводнения / Вольченко Д.А., Возный В.Р. // Вестник Азербайджанской Инженерной Академии. – Баку, 2016. – С.65-71.
 27. Вольченко Д.А. Вынос жидкости из забоя газовой скважины с применением дополнительной пластовой энергии / Вольченко Д.А., Марцинкив О.Б., Думний А.В.// Вестник Азербайджанской Инженерной Академии. – Баку, 2017. – С. 61-67.
 28. Возний В.Р. Визначення оптимального складу газованого кислотного розчину для оброблення привибійної зони пласта / В.Р. Возний, Д.О. Вольченко, Р.Ф. Лагуш, В.Д. Катрич // Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Шевченка Число. – Івано-Франківськ, 2017. - №2(38). – С.155-170.
 29. Купер І.М. Раціональне використання енергії розчиненого газу  на завершальній стадії розробки родовищ /І.М.Купер, В.Д.Михайлюк// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-Івано-Франківськ.-2012.-Вип. 43 (т.2). - С. 143-151.
 30. Купер І.М. Деякі напрямки стабілізації видобутку нафти в Україні. /І.М.Купер// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-Івано-Франківськ.-2015.-Вип.3 (56). - С. 7-10.
 31. Купер І.М. До проблеми розробки виснажених родовищ//Нафтова і газова промисловість. –   2002.- №5. – С.28-29.
 32. Купер І.М. Деякі напрямки стабілізації видобутку нафти в Україні. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-Івано-Франківськ.-2015.-Вип. 33 (56). - С. 7-10.
 33. Купер І.М. Підвищення нафтовилучення на родовищах України// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-Івано-Франківськ.-2016.-Вип. 3 (60). - С. 19-25.
 34. Volchenko D.A. Apllication of water-flooding method to improve the potential oil recovery /Volchenko D.A., Miralamov G.F., Voznyi V.R. //Science and Applied Engineering guarterly.-London, UK, 2016/-№08.-Р.18-21.
  Возний В.Р. Методика практичного розрахунку кавітаційно-пульсаційного методу інтенсифікації припливу вуглеводнів/Возний В.Р., Вольченко Д.О., Катрич В.Д. та ін..// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-Івано-Франківсмьк №2, 2016.
 35. Вольченко Д.А. Потенциал повышения нефтеизвлечения с применением заводнения/Вольченко Д.А., Возный В.Р.,//Вестник Азербайджанской Инженерной Академии.Баку, 2016. 
 36. Возний В.Р., Вольченко Д.О., Лагуш Р.Ф., Катрич В.Д., «Визначення оптимального складу газованого кислотного розчину для оброблення привибійної зони пласта» Прикарпатський вісник. №2(38) – 217р., м. Івано-Франківськ. Дослідження потенційних можливостей підвищення нафтовилучення із застосуванням діоксиду  вуглецю та його сумісності з родовищами Західної України на основі світового досвіду (частина І). Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ-Івано-Франківськ.2014 №1(50).с.132-139.
 37. Дослідження потенційних можливостей підвищення нафтовилучення із застосуванням діоксиду  вуглецю та його сумісності з родовищами Західної України на основі світового досвіду (частина І). Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ-Івано-Франківськ. 2014 №2(50).с.132-139.
 38. Дослідження потенційних можливостей підвищення нафтовилучення із застосуванням діоксиду вуглецю та його сумісності з родовищами Західної України на основі світового досвіду (частина ІІ), 2014 №2(51).с.61-71.
 39. Мороз Л.Б. Дослідження застосування поверхнево-активних речовин для інтенсифікації видобування нафти на завершальній стадії розробки родовищ /Р.М. Кондрат, Л.Б.Мороз, В.Д. Михайлюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Івано-Франківськ, Факел, – 2013. –  №2. – С.137-143.
 40. Мороз Л.Б. Інтенсифікація припливу нафти до свердловини із застосуванням поверхнево-активних систем /Р.М. Кондрат, Л.Б.Мороз, В.Д. Михайлюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, Івано-Франківськ, Факел, – 2013. - №3 – С.188-198.
 41. Мороз Л.Б. Огляд впроваджень технологій з інтенсифікації видобування нафти і збільшення нафтовилучення на родовищах світу /Л.Б.Мороз // Нафтогазова енергетика, Івано-Франківськ, Факел,   – 2014. - №1 – С.22-32.
 42. Мороз Л.Б. Системи розробки нафтових родовищ із підтримуванням пластового тиску /Л.Б.Мороз// Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Івано-Франківськ, Факел, – 2014. –  №2. – С.131-137.
 43. Мороз Л.Б. Проблеми і перспективи застосування методів підвищення нафтовилучення на родовищах Передкарпаття / Л.Б.Мороз // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ,  Івано-Франківськ, Факел,  – 2014. - №3 – С.16-22.
 44. Kondrat R. M. Intensification of gas production from fields with unstable reservoirs / R. M. Kondrat, O. R. Кondrat, N. S. Dremlyukh, A. V. Ugrynovsky // Journal of Hydrocarbon Power Engineering. – 2019. - Vol. 6. – P. 1-6.
 45. Кондрат Р.М. Експериментальні дослідження характеристик процесу винесення твердої фази з вибою газової свердловини застосуванням пінних систем [Текст] : / Р.М. Кондрат, Н.С. Дремлюх, А.В. Угриновський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2017. - №3. – с. 90-96.
 46. Криськів І.В. Шляхи підвищення ефективності експлуатації газових і газоконденсатних свердловин за наявності в продукції рідини : /  І.В. Криськів, А.В. Угриновський // Нафтогазова галузь України. – 2016. - №5. – с 27-31.
 47. Кондрат Р.М. Експериментальні дослідження швидкості винесення газовим потоком твердої фази з вибою свердловини на поверхню : / Р.М. Кондрат, Н.С. Дремлюх, А.В. Угриновський, А.І. Ксенич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2015. - №3(56) . – с 106-113.
 48. Кондрат Р. Характеристика та вибір очисних пристроїв для очищення внутрішньої порожнини трубопроводів/ Роман Кондрат, Андрій Угриновський, Василь Петришак, Тетяна Сапожкова // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2013. – №3. – С. 48-61.
 49. В.С.Бойко, Р.В.Грибовський, Т.Р. Бойчук, Б.М.Міщук., Метод і методика оптимізації процесу фонтанування діючих свердловин на основі положень теорії висхідних газоводонафтових потоків // Нафтогазова енергетика. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – №4(42). – С. 155-160.
 50. Бойко В.С., Міщук Б.М., Метод і методика розрахунку вибійного тиску у діючих фонтанних свердловинах з ускладненими умовами експлуатації // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – №4(42). – С. 155-160.
 51. Витязь О. Ю. Визначення напрямків перспективних досліджень у видобуванні газу з морських газогідратних родовищ / О. Ю. Витязь, Я. М. Фем’як, С. О. Овецький, П. С. Кумейко // Науковий журнал Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава 2014. - №1(3). – С. 142 – 148.
 52. Витязь О. Ю. Класифікація способів видобування метану з газогідратних покладів дна Чорного моря / О. Ю. Витязь, Я. М. Фем’як,  С. О. Овецький  // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2014. - №1 (50). – С. 13 – 23.
 53. Фемяк Я. М. Газогидраты Черного моря / Я. М. Фемяк, О. Ю. Витязь,  Я. Я. Якимечко, С. О. Овецкий  // Offshore  [Russia], август 2014. – С. 16 – 20.
 54. Овецький С. О. Визначення основних напрямків дослідження можливості видобування донних гідратів  / С. О. Овецький, О. Ю. Витязь,        Я. М. Фем’як, Я. П.  Галик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2012. - №2. – С. 7 – 14.
 55. Хотнянська О.В. Визначення оптимальних характеристик поверхонь тертя льодоруйнуючого пристрою морських нафтогазових споруд для Азовського моря [Текст] / О.В. Хотнянська, Я.М. Дрогомирецький, С.О. Овецький // Проблемы трибологии (Problems of Tribology). - 2010. - №  3. - C. 125 - 129.
 56. Хотнянська О.В. Визначення ефективності активного протильодового захисту нафтогазових морських стаціонарних платформ [Текст] / О.В. Хотнянська,  С.О. Овецький // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. - 2009. - № 4 (22). - С. 71 - 76.
 57. Якимечко Я. Я. Експериментальні дослідження роботи гідродинамічного пульсатора та його вплив на параметри нафти [Текст] / Я. Я. Якимечко // Східно-Європейський журнал передових технологій. - 2014. - Т. 5, № 7(71). - С. 46-51. DOI :10.15587/1729-4061.2014.280021.                                 2.  Якимечко Я. Я. Дослідження пульсаційно-кавітаційних процесів, що виникають під час роботи гідродинамічного кавітатора [Текст] / Я. Я. Якимечко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 2(37). - С. 161-169.
 58. Якимечко Я.Я. Генератори коливань тиску та механізми виникнення імпульсно-хвильових процесів у свердловинних умовах і можливість їх практичного використання [Текст] / Я. Я. Якимечко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2014. - № 4(53). - С. 52-64.
 59. Якимечко Я.Я. Дослідження роботи гідродинамічного кавітатора у середовищі високов’язкої нафти [Текст] / Я.Я. Якимечко // SWorld. - 2016. – Т 5, № 2 (2). – С. 44-50. РИНЦ SCIENCE IDEX ЦИТ:n216-009. DOI: 10.21893/2415-7538-2016-04-3-143.
 60. Якимечко Я.Я. Спосіб запобігання і видалення асфальтеносмолопарафінових відкладів [Текст] / Я.Я. Якимечко // SWorld. Научный взгляд в будущее.  - 2017. – Т 1, № 5  – С. 72-77. РИНЦ SCIENCE IDEX  і IDEX COPERNICUS. ЦИТ: ua117-109. DOI: 10.21893/2415-7538-2017-04-3-143.
 61. Паневник О.В. Визначення розподілу тиску, температури та швидкості руху газорідинної суміші вздовж стовбура нафтової свердловини у випадку експлуатації штанговим свердловинним насосом / О.В. Паневник, О.Я. Дубей // Науковий вісник ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2014. – №1 (36). – С. 53-60.
 62. Паневник О.В. Визначення розподілу тиску і температури вздовж стовбура нафтової свердловини / Паневник О.В., Дубей О.Я. // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: 2015. – №4 (148). – С. 98-103.
 63. Дубей О.Я. Визначення закону руху точки підвісу штанг верстатів-гойдалок.  / О.Я. Дубей // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2013. – №4 (36). – С. 67-73.
 64. Паневник О.В. Моделювання роботи ежектора при його одночасній компоновці зі свердловинним штанговим насосом у нафтовій свердловині. / О.В. Паневник, О.Я. Дубей // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ: всеукр. наук.-техн. журн. – Івано-Франківськ: Факел, 2014. – № 3 (52). – С. 51-59.
 65. Дубей О.Я. Дослідження водоповітряного ежектора при зміні його геометрії та робочих параметрів / О.Я. Дубей // Научные труды SWorld. – Иваново: Научный мир, 2015. – №2 (39). Том 6. – С. 33-42.
 66. Паневник О.В. Експериментальне дослідження водогазового ежектора у процесі інжектування вуглекислого газу / О.В. Паневник, О.Я. Дубей // Нафтогазова енергетика. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – 2015. – №2 (24). –С. 23-31.
 67. Псюк М.О. Метод боротьби з явищами, що ускладнюють експлуатацію газових і газоконденсатних свердловин на пізній стадії розробки родовищ. / М.О.Псюк // Науковий вісник ІФНТУНГ, 2010. – № 4. – С. 46 – 51.
 68. Марчук Ю.В. Аналіз роботи сепараційного обладнання та шляхи підвищення ефективної його роботи для підготовлення газу на промислах. / Ю.В. Марчук,  М.О. Псюк  //  Розвідка  та роз-робка нафтових і газових родовищ. – 2010. – № 4 (37). – С. 96 – 99
 69. Використання  композицій  хімічних  реагентів для підвищення  продуктивності  газових  і  газо-конденсатних  свердловин  і  боротьби  з  ускладненнями під час їх експлуатації. / Р.М.Кондрат, М.О.Псюк // Науковий журнал “Альманах України”. – 2017. – № 1 (квітень) – С. 44 – 49.  
 70. Кондрат Р. М., Дремлюх Н. С. Дослідження технологічної ефективності промивання свердловини від піщаного корка на виснажених родовищах з  використанням колтюбінгової установки і різних промивальних агентів. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.  2015. №1 (54). С. 72–80.
 71. Кондрат Р. М., Дремлюх Н. С. Дослідження впливу розміру і проникності штучно створеної присвердловинної зони пласта на продуктивну характеристику свердловини. Науковий вісник ІФНТУНГ. 2016.  № 1(40). С.14–19.
 72. Hrabovskyy R., Mazur M., Hrytsanchuk A., Habinskyy V. Assessment of destruction conditions of the long-term operation gas pipeline. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2017. № 3 (87). С. 38–47.
 73. Hrytsanchuk A. Іnfluence of the gas hydrates and concentration of corrosive components on the nature and rate of corrosion processes on pipelines. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2017. № 4 (88). – С. 56–66.
 74. Побережний Л.Я. Електрокорозія трубопроводів низького та середнього тиску. Л.Я. Побережний, А.І. Станецький, В.Б. Запухляк, А.В. Грицанчук, Р.В. Кубаль. Нафтогазова галузь України. 2018. No1. С. 33-37.
 75. Побережний Л., Яворський А., Грицанчук А., Мазур М. Корозія розподільчих і прибудинкових газових мереж під дією змінного струму. "Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів". Спеціальний випуск №12. 2018 р. C. 276-283.
 76. Побережний Л., Грицанчук А., Побережна Л. Вплив газогідратів та концентрації корозивних складників на характер і швидкість корозійних процесів на трубопроводах. "Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів".Спеціальний випуск №12. 2018 р. C. 283-288.
 77. Мартинець О.Р. Аналіз поломок насосних штанг в різних умовах експлуатації в Україні та США / Копей Б.В.,Мартинець О.Р / Міжнародний науковий журнал ´ ІНТЕРНАУКА ´.-2018.-№3. С.46-53.6
 78. Мартинець О.Р.Технологія контролю зразків насосних штанг магнітопорошковим методом/Копей Б.В.,Мартинець О.Р/Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції ‘SWorld’– 20-27 December 2016.3.
 79. Мартинець О.Р. Прогнозування ресурсу насосних штанг,зміцнених металевими обертовими щітками та поліуретановим покриттям / Копей Б.В.,Мартинець О.Р / Міжнародний науковий журнал ´ ІНТЕРНАУКА ´.-2018.-№3. С.57-61.
 80. Мартинець О.Р. 4.Продовження ресурсу насосних штанг з дефектами нанесенням поліуретанових покриттів/ Копей Б.В.,Мартинець О.Р / Міжнародний науковий журнал ´ ІНТЕРНАУКА ´.-2018.-№3. С.53-57.5.                    
 81. Мартинець О.Р.Аналіз поломок насосних штанг в різних умовах експлуатації/Копей Б.В.,Мартинець О.Р.,Стефанишин А.Б/Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції‘SWorld’ – May 2017.
 82. Мартинець О.Р.Спосіб ремонту насосних штанг/Копей Б.В., Мартинець О.Р., Ісса Салман /Патент на корисну модель № 116217.Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.05.2017р.
 83. Гедзик Н. М. Оцінка та врахування впливу адсорбційно-десорбційних процесів на характер кривої зведеного пластового тиску від накопиченого видобутку газу /Н. М. Гедзик// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. -  №1 (58). – с. 68-75.
 84. Гедзик Н. М. Оцінка можливості використання невуглеводневих газів для інтенсифікації десорбції метану при розробці родовищ природних газів з низькопроникними колекторами /Н. М. Гедзик// Прикарпатський вісник НТШ: Число. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. -  №1 (33). – с. 183-191.
 85. Бойко В.С. Методологія експлуатації нафтових свердловин у випадку небезпеки парафіновідкла-дання. / В.С.Бойко, В.Д.Середюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2013. - № 4 (49). - с. 109 - 118. 

Міжнародні конференції

 1. Кондрат О.Р.  Дослідження підвищення коефіцієнту нафтовилучення застосуванням азоту для умов глибокозалеглих нафтових родовищ ДДЗ / О.Р. Кондрат,  О.Ю.Лукін // Матеріали МНТК, ІФНТУНГ, 2018, С. 200-204.
 2. Кондрат О.Р.  Підвищення вуглеводневилучення з виснажених родовищ природних вуглеводнів/ О.Р. Кондрат, Р.М. Кондрат, Л.Р. Смоловик, О.В. Бурачок // Матеріали МНТК, ІФНТУНГ, 2018, С. 204-206.
 3. Бурачок О.  Сучасні технології та світовий досвід підвищення вуглеводневилучення із газоконденсатних родовищ / О. Бурачок,  О. Кондрат // Матеріали МНТК, ІФНТУНГ, 2018, С. 210-213.
 4. Кондрат Р.М.  Вибір системи розміщення видобувних свердловин на виснаженому газовому покладі при законтурному нагнітанні азоту у пласт / Р.М. Кондрат, О.Р. Кондрат, Л.І. Хайдарова // Матеріали МНТК, ІФНТУНГ, 2018, С. 229-232.
 5. Кондрат О.Р.  Використання твердих поверхнево-активних речовин для винесення рідини з вибою свердловин/ О.Р. Кондрат, С.М. Петрущак, А.С. Федорів, О.Д. Мельник // Матеріали МНТК, ІФНТУНГ, 2018, С. 237-239.
 6. Кондрат Р.М.  Залишковий газ у виснажених газових родовищах – альтернативне джерело вуглеводневої сировини / Р.М. Кондрат, О.Р. Кондрат, Л.І. Хайдарова // Матеріали Матеріали ІІІ міжнародної науково-технічної конференції "ГАЗОГІДРАТИ ТА ІНШІ АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ГАЗУ", ІФНТУНГ, 2018, С. 39-41.
 7. Кондрат Р.М.  Розширення ресурсної бази нафтогазової галузі шляхом видобутку защемленого газу з обводнених газових родовищ / Р.М. Кондрат, О.Р. Кондрат // Матеріали Матеріали ІІІ міжнародної науково-технічної конференції "ГАЗОГІДРАТИ ТА ІНШІ АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ГАЗУ", ІФНТУНГ, 2018, С. 85-87.
 8. Технологія і проектування розробки нафтових родовищ [електронний ресурс] : зб. задач / В.С. Бойко, Д.О. Вольченко, І.М. Драган. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 84 с.
 9. Проектування експлуатації нафтових свердловин : метод. вказівки для виконання курс. проектування / В.С. Бойко, Б.М. Міщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 11 с.
 10. Проектування експлуатації нафтових свердловин: практикум /В.С.Бойко, Б.М. Міщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 115 с.
 11. Новітні технології експлуатації нафтових свердловин : Навчальний посібник /В.С. Бойко, Б.М. Міщук [електронний ресурс]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 260 с.
 12. Вольченко Д.О. Зарубіжний досвід застосування методів підвищення нафтовилучення / Д. О. Вольченко // Матеріали науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика 2013» 7-11 жовтня 2013 р. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 26-28.
 13. Вольченко Д.О. Перспективи видобутку сланцевого газу / Д. О. Вольченко // Матеріали девʼятої науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень 2013» 25-27 листопада 2013 р. – Полтава, 2013. – С. 26-29.
 14. Вольченко Д.О., Федорів Ю.Р. Про впровадження методу полімерного заводнення на нафтових родовищах // Д.О. Вольченко, Ю.Р. Федорів // Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова освіта і наука: стан та перспективи» 10-12 грудня 2014 р. – Івано-Франківськ, 2014. – С.54-55.
 15. Вольченко Д.О Визначення електрокінетичного потенціалу для підвищення нафтовилучення / Д. О. Вольченко, В. Р. Возний // Матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика 2017» 15-19 травня 2017 р. – Івано-Франківськ, 2017. – С.80-81.
 16. Вольченко Д.О. Підвищення коефіцієнта нафтовилучення шляхом міцелярно-полімерного заводнення // Д.О. Вольченко, О.І. Вольченко, Є.О. Ольшевський, В.Я. Малик // Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції «Нафта і газ. Наука-освіта-виробництво: шляхи інтеграції та інноваційного розвитку» 18-19 квітня 2018 р. – Дрогобич, 2018. – С.21-24.
 17. Volovetskyi V., Uhrynovskyi A., & Shсhyrba O. (2019). Investigation of technology for cleaning of the flowlines of wells. Physical & Chemical Geotechnologies – 2019: Materials of the International Scientific & Practical Conference (Program of reports) ‒ Dnipro: Dnipro University of Technology, October 3 – 4, 2019. ‒ P. 14 ‒ 15. ‒ ISSN 978-966-350-714-9.
 18. Petro R. HIMER. Studying the process of falling plunger in the well in the ascending fluid flow / Petro R. HIMER, Andrii V. UHRYNOVSKYI // III International Scientific-Technical Conference. ACTUAL PROBLEMS OF RENEWABLE POWER ENGINEERING, CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING  – 7-9 February 2019, Kielce (Poland, Ukraine, Croatia, Slovakia), p. 31.
 19. Дремлюх Н.С. Дослідження ефективності застосування пінних систем для промивання піщаного корка / Н.С. Дремлюх, А.В. Угриновський // Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-технічної конференції «Газогідрати та інші альтернативні джерела газу». – м. Івано-Франківськ, 12-14 грудня 2018 року.
 20. Медвєдєв М.Г. Дослідження напрямів зменшення гідравлічних втрат тиску при експлуатації шлейфів свердловин Більського НГКР / М.Г. Медвєдєв, А.В. Угриновський // Тези доповідей міжнародної науково-практичної веб-конференції молодих учених та студентів «Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2018». – м. Івано-Франківськ, 17-19 вересня 2018 року, с. 16-17.
 21. Угриновський А.В. Дослідження оптимальних параметрів руху газорідинного потоку для шлейфів свердловин Юліївського НГКР / А.В. Угриновський, М.Г. Медвєдєв // Матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». – м. Дніпро, НГУ 2017 року, с. 53-54.
 22. Chudyk, L. Poberezhny, A. Hrytsanchuk, L. Poberezhna, B. Mishchuk Сorrosion of drill pipes in high mineralized formation waters // Book of abstracts of 6-th International Conference Fracture Mechanics of Materials and Structural Integrity June 3-6, 2019, Lviv, Ukraine − p. 129 – 130.
 23. Бойко В.С., Міщук Б.М. Прогнозування поточних і накопичених видобутків вуглеводнів із застосуванням імовірнісно-статистичних моделей  // Міжнародна науково-техн. конф. “Нафтогазова енергетика - 2019” − Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 27-21 травня, 2019.
 24. Міщук Б.М. Перспективи видобування нафти в Україні з надглибоких горизонтів // Тези доповідей міжнародної науково-техн. конф. “Нафтогазова енергетика - 2017” − Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. − С. 70 – 72.
 25. Бойко В.С., Міщук Б.М. Чутливість розрахункових технологічних показників розробки покладу до зміни вхідних параметрів // Тези доповідей міжнародної науково-техн. конф. “Нафтогазова енергетика - 2015” − Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. − С. 22 – 24.
 26. Бойко В.С., Міщук Б.М. Обґрунтування розміщення свердловин на покладі при режимі розчиненого газу // Молодежная/студенческая научная конференція “Іntellectual potential of the xxi century ‘2015” − sworld.com.ua, http://www.sworld.com.ua/konferm2/196.pdf.
 27. Клименко В. В. Порівняльна оцінка меж застосування перспективних методів видобування газу газогідратних родовищ з використанням енергії підводних грязьових вулканів: [Електр.] / В. В. Клименко, О.О.Микитюк, О.Ю. Витязь, С.О. Овецький //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у  ХХІ столітті», НУ КПІ, 27-29 вересня 2017 р.: Збірник матеріалів. – Київ, 2017. ¬– С. 34-37. [Режим доступу] : http://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/Progr-2017.pdf
  Овецький С.О. Застосування «зелених» технологій у видобуванні газу з нетрадиційних родовищ як приклад адаптації енергетичної стратегії України до вимог сталого розвитку: [Text] / С.О. Овецький//  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції " НАУКА ТА ОСВІТА: КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ СУЧАСНОСТІ”: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ», 18 травня 2018 р. / ГО «Європейська наукова платформа». – Чернігів, 2018. – Т.9. – C. 55 – 57.
 28. Oveckiy S. Scientific and methodological factors of development of fuel enterprises in Ukrainein the ontext of energy strategy implementation: [Text] / S. Oveckiy, O. Ovetska //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC”: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ», 1 червня 2018 р. / ГО «Європейська наукова платформа». – Дублін, Ірландія 2018. - Ч. 2. – C. 179 – 181.
 29. Овецький С.О. Управління змінами у нафтогазовій галузі на засадах стратегії сталого розвитку (на прикладі видобування газу з газогідратних родовищ Чорного моря) : [Text]/ С.О. Овецький, О.В.Овецька // Матеріали МНТК «Нафтогазова енергетика-2017», ІФНТУНГ, 15-17 травня 2017 р.: Збірник матеріалів. – Івано-Франківськ, 2017. – С.101-102.
 30. Овецький С.О. Закінчування свердловин у газогідратних покладах: [Text]/ С.О. Овецький, Я. М. Фем’як, В. Я. Фем’як  // Матеріали МНТК «Нафтогазова енергетика-2017», ІФНТУНГ, 15-17 травня 2017 р.: Збірник матеріалів. – Івано-Франківськ, 2017. – С.88-89.
 31. Фем’як Я. М. Буріння свердловин у газогідратних покладах Чорного моря з використанням кавітаційно-імпульсних технологій: [Text]/ Я. М.Фем’як, С.О. Овецький, В. Я. Фем’як // Матеріали МНТК «Нафтогазова енергетика-2017», ІФНТУНГ, 15-17 травня 2017 р.: Збірник матеріалів. – Івано-Франківськ, 2017. – С.93-95.
 32. Паневник О.В. Моделювання роботи ежектора при його одночасному компонуванні зі свердловинним штанговим насосом / О.В. Паневник, О.Я. Дубей //Матеріали 3-тьої всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції «Сучані технології у промисловому виробництві 2014». (22-25 квітня 2014 р.). – Суми. – 2014. – С. 129-130.
 33. Дубей О.Я. Моделювання геометрії струминних апаратів для встановлення характерних параметрів, які визначатимуть раціональні режими їх експлуатації / О.Я. Дубей // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні». (27-29 березня 2018 р.). – Дніпропетровськ. – 2018. – С. 65.
 34. Дубей О.Я. Дослідження випливу конструктивних особливостей тандемних установок на ефективність процесу видобування нафти із свердловин з високим газовим фактором / О.Я. Дубей // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE – 2018». (24-27 квітня 2018 р.). – Івано-Франківськ. – 2018. – С. 298-300.
 35. Дубей О.Я. Рівняння високонапірного нафтогазового ежектора / О.Я. Дубей // Матеріали інтернет-симпозіума «Научныеответы на вызовысовременности – 2016». Том 2. – С. 107-126.
 36. Паневник О.В. Експериментальне дослідження водоповітряного ежектора при зміні його геометрії та робочих параметрів /О.В. Паневник, О.Я. Дубей //Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании2014». (17-28 червня 2014 р.). – 2014.
 37. Кондрат Р. М., Кондрат О. Р.,  Дремлюх Н. С., Ватуляк Т. З. Дослідження технологічної ефективності різних методів очищення  вибою газових свердловин від піщаних пробок на виснажених родовищах. Нафтогазова енергетика 2013: матеріали міжнародної науково-технічної конференції (Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013 р.). Івано-Франківськ:  ІФНТУНГ, 2013. С. 34-36.
 38. Дремлюх Н. С. Дослідження технологічної ефективності промивання свердловини від піщаного корка на виснажених родовищах з допомогою колтюбінгової установки  і насосно-компресорних. Нафтогазова освіта та наука: стан та перспективи присвячена 70-річчю газонафтопромислового факультету:  матеріали міжнародної науково-технічної конференції  (Івано-Франківськ, грудень 2014 р.). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. С. 121-123.
 39. Кондрат Р. М., Дремлюх Н. С., Угриновський А. В. Експериментальні і теоретичні дослідження умов винесення твердої фази газовим потоком  з вибою свердловини Перспективи нарощування ресурсної бази нафтогазової енергетики присвячена 65-річчю Геологорозвідувального  факультету: матеріали міжнародної науково-технічної конференції (Івано-Франківськ, травень 2016 р.). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. С. 193-196.
 40. Кондрат Р. М., Дремлюх Н. С., Угриновський А. В. Експериментальні дослідження з вибору складу пінних систем для очищення від піщаних корків вибоїв свердловин Нафтогазова енергетика 2017: матеріали міжнародної науково-технічної конференції (Івано-Франківськ, травень 2017 р.). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. С. 68-70.
 41. Кондрат Р. М., Дремлюх Н. С. Вплив піщаного корка на вибої газової свердловини на дебіт газу Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова галузь: перспективи нарощування ресурсної бази»  (23-25 травня 2018р.), Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2018. – С.175-178.
 42. Р.М. Кондрат, О.Р. Кондрат, Л.І. Хайдарова. Технології підвищення вуглеводневилучення з виснажених газових родовищ. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи нарощування ресурсної бази нафтогазової енергетики» присвячена 65-річчю Геологорозвідувального факультету 25-27 травня 2016 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2016. – С.187-189
 43. Р.М. Кондрат,  Л.І. Хайдарова. Вилучення залишкового природного газу з виснаженого  газового родовища нагнітанням азоту. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи нарощування ресурсної бази нафтогазової енергетики» присвячена 65-річчю Геологорозвідувального факультету 25-27 травня 2016 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2016. – С.196-198.
 44. Р.М. Кондрат,  Л.І. Хайдарова. Інтенсифікація процесу дорозробки виснажених газових родовищ нагнітанням у пласт азоту. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика - 2017». 15-19 травня 2017 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2017. – С.47-48.
 45. Р.М. Кондрат,  О.Р. Кондрат, Л.І. Хайдарова. Вибір системи розміщення видобувних вердловин на виснаженому газовому покладі при законтурному нагнітанні азоту у пласт. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова галузь: перспективи нарощування ресурсної бази». 23-25 травня 2018 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2018. – С.229-232.
 46. Л.І. Хайдарова. Оптимізація параметрів процесу нагнітання азоту у виснажений газовий поклад з метою збільшення газовилучення. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова галузь: перспективи нарощування ресурсної бази». 23-25 травня 2018 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2018. – С.227-229. 1. Р.М. Кондрат, О.Р. Кондрат, Л.І. Хайдарова. Технології підвищення вуглеводневилучення з виснажених газових родовищ. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи нарощування ресурсної бази нафтогазової енергетики» присвячена 65-річчю Геологорозвідувального факультету 25-27 травня 2016 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2016. – С.187-189

Патенти

 1. Патент України на винахід №83920, МПК Е21В 43/00. Плунжер для піднімання рідини з обводнених газових і газоконденсатних свердловин / Р.М. Кондрат, Я.Д. Климишин, О.Р. Кондрат, Л.М. Василюк. - Заявл.20.11.2006; №а 2006 12190; Опубл. 26.08.2008, Бюл. №16.
 2. Патент України на винахід № 58826 А. Пристрій для видалення і руйнування піщаної пробки / Дячук Н.С., Кондрат О.Р.- Заявл. 07.10.2010; № 201011886; Опубл. 26.04.2011, Бюл.№ 8.
 3. Патент України на винахід № 86412 А. Плунжер для підйому рідини з обводненої газової свердловини / Кондрат О.Р., Угриновський.- Заявл. 20.11.2006 №200612158; Опубл. 27.04.2009, Бюл.№ 8.
 4. Патент України на винахід № 29999 А. Свердловинний штанговий насос / Климишин Я.Д., Кондрат О.Р., Кондрат Р.М.-  Заявл. 02.12.1997; № 97125785; Опубл. 15.11.2000, Бюл.№6.
 5. Патент РФ № 2535577 Способ повишения эффективости уплотняющего бурения скважин / Индрупский И.М., Закиров Э.С., Кондрат А.Р. Заявл. 29.08.2013; № 2013139984/03(060670).
 6. Пат. 108141 МПК. Е 21 В 43/30 (2006.01), 43/267 (2006.01). Опубл. 11.07.2016. Бюл. №13. Спосіб розробки родовищ природних газів з низькопористими низькопроникними колекторами / Кондрат О. Р., Гедзик Н. М.
 7. Тарко Я.Б., Рапий Р.К. Устройство для создания многократных депрессий на пласт. А. с. СССР, МКИ У 21 В 43/25,  № 1605621, 1990. Заявл. 17.10.88, ДСП.
 8. Способ термохимической обработки пласта. А. с. СССР № 1816854, 1990. Заявл. 09.07.90; Опубл. 23.05.93, Бюл. № 19/ Тарко Я.Б., Бантуш В.В., Рапий Р.К. та ін.
 9. Спосіб зниження водопрониклості пластів в свердловинах. Патент України № 10969,1996/ Тарко Я.Б., Рапій Р.К.,Бантуш В.В.та ін.
 10. Спосіб видобування високов’язкої та високопарафінистої нафти. Патент України № 43979А, 2002 р., бюл. №1/ Тарко Я.Б., Лилак М.М.,Копичко В.С. та ін.
 11. Пристрій для підвищ ення продуктивності свердловин. ПУ України № 64278А. Заявл. 23.04.2003р. Опубл. 16.02.2004 р., бюл. №2./ Тарко Я.Б, Копач І.В., Мачужак та ін.
 12. Пристрій для видалення рідини з свердловини.Пат України № 42549 А, МПК Е21В43/00 Заявл. 03.04.2001  Опубл. 15.10.2001. Бюл.№9.
 13. Спосіб одержання бітуму. Пат України № 41208 А, МПК С04В24/30 Заявл. 03.04.2001 Опубл. 15.08.2001. Бюл.№7.
 14. Пристрій для створення депресії на пласт. Пат України № 48613 А, МПК Е21В43/25 Заявл. 25.10.2001 Опубл. 15.08.2002. Бюл.№8.
 15. Свердловинний електролітичний генератор імпульсів. Пат України № 54532 А, МПК Е21В43/25 Заявл. 01.02.2000Пат України № 54532 А, МПК Е21В43/25
 16. Заявл. 01.02.2000 Опубл. 17.03.2003. Бюл.№3.
 17. Спосіб ізоляції поглинального пласта з аномально низьким пластовим тиском. Пат. України №17878 МПК Е21В 33/138Заявл. 19.04.2006Опубл. 16.10.2006.- Бюл.№10.
 18. Патент 113008 Україна, МПК Е21В 43/00. Гідродинамічний випромінювач / ІФНТУНГ: Мороз Л.Б., Угриновський А.В. – № 201606088. - Заявл. 06.06.2016; Опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1. 2.Патент на корисну модель. 72010 України, МПК E21В43/18.Спосіб розробки нафтового родовища . ІФНТУНГ. Кодрат Р.М., Михайлюк В.Д., Мороз Л.Б.  № 200902382; Заявлено. 17. 03. 2009; Опубл. 25. 08. 2009. Бюл: № 16
 19. Пат. 1183664 Україна. МПК E21B 43/00 F04B 47/00 F04B 47/12. Плунжер для підйому рідини з обводненої газової свердловини [Текст] / Кондрат О.Р., Угриновський А.В.; заявник і патентовласник Івано–Франківський    національний технічний університет нафти і газу. – №а200612158; заявл. 20.11.2006; опуб. 27.04.2009, бюл. №8.– 3с.: іл.;
 20. Пат. 84765 Україна, МПК (2006) В01F 11/00, Е21В 43/00. Диспергуючий пристрій [Текст] / Угриновський А.В., Климишин Я.Д., Дячук Н.С., Штиглян І.І.: заявник і патентовласник Угриновський А.В., Климишин Я.Д., Дячук Н.С., Штиглян І.І. – №а200612931; заявл. 07.12.2006; опуб. 25.11.2008, Бюл. №22 – 2с.:іл.;
 21. Пат. 84206 Україна, МПК F04В 47/02 (2006.01).  Глибинний штанговий насос [Текст] /  Климишин Я.Д., Угриновський А.В., Дячук Н.С., Штиглян І.І. – №а200612161; заявл. 20.11.2006; опуб. 25.09.2008, Бюл. №18 – 1с.:іл.
 22. Пат.78315, МПК В08 В 9/04, С09К 8/52. В’язкопружний очисний поршень / Кондрат Р.М., Угриновський А.В., Петришак В.С., Огерук І.М. Заявник і патентовласник ІФНТУНГ. - № u 201211740; заявл. 11.10.2012; опубл. 11.03.2013, Бюл. №5.
 23. Пат. 82863 Україна, МПК (2013.01) Е21В 43/00. Плунжер для плунжерного піднімача [Текст] / Кондрат Р.М., Угриновський А.В.: заявник і патентовласник Івано–Франківський національний технічний університет нафти і газу. – №а201213719; заявл. 30.11.2012; опуб. 27.08.2013, бюл. №16.– 4с.: іл. 6) Пат. 113008 Україна, МПК (2016.01) Е21В 43/00. Гідродинамічний випромінювач [Текст] / Мороз Л.Б., Угриновський А.В.: заявник і патентовласник Івано–Франківський національний технічний університет нафти і газу. – №u201606088; заявл. 06.06.2016; опуб. 10.01.2017, бюл. №1.– 4с.: іл.
 24. Патент на корисну модель № 97253 (51) МПК Е21В43/00. Спосіб інтенсифікації видобування метану з твердих газових гідратів піддонного залягання з закріпленням колектора за допомогою гідратів сірководню / Витязь О. Ю., Овецький С.О., Фем’як Я. М., Тодорчук А. Ф., Сай К. С. / Власн.: Івано-Франк. націон.техн. універ. нафти і газу. - Опубл. 10.03.2015, Бюл. №5.
 25. Патент на корисну модель №94633 (51) МПК: Е21В 43/00 // Спосіб видобування метану з твердих газових гідратів // Витязь О. Ю., Овецький С. О., Фем’як Я. М., Тодорчук А. Ф., Левченко В. С. // Власн.: Івано-Франк. націон.техн. універ. нафти і газу. -  Опубл. 25.11. 2014, Бюл. №22. – 4 с.
 26. Патент на корисну модель № 86000 МПК:H01B 7/14 (2006.01) // Шланговий кабель // Айсауї Адел, Копей Б. В.,  Овецький С. О. / Власн.: Івано-Франк. націон.техн. універ. нафти і газу. -  Опубл. 10.12. 2013, Бюл. №23. – 4 с.
 27. Патент на корисну модель № 86001 МПК: F17D 1/065 (2006.01) // Підводний колтюбінговий апарат // Айсауї Адел, Овецький С. О. / Власн.: Івано-Франк. націон.техн. універ. нафти і газу. -  Опубл. 10.12. 2013, Бюл. №23. – 4 с.
 28. Патент на корисну модель № 86002 МПК:H01B 7/14 (2006.01) // Шланговий кабель // Айсауї Адел, Копей Б. В.,  Овецький С. О. / Власн.: Івано-Франк. націон.техн. універ. нафти і газу. -  Опубл. 10.12. 2013, Бюл. №23. – 4 с.
 29. Патент на корисну модель № 86003 МПК:H01B 7/14 (2006.01) // Шланговий кабель // Айсауї Адел, Копей Б. В.,  Овецький С. О. / Власн.: Івано-Франк. націон.техн. універ. нафти і газу. -  Опубл. 10.12. 2013, Бюл. №23. – 4 с.
 30. Пат. 105135 Україна, МПК F04B 47/02. Свердловинний ежектор / О.В. Паневник, О.Я. Дубей, І.Я. Яремко, М.М. Лях – № а 2013 07030; заявл. 04.06.13; опубл. 10.04.14 Бюл. №7.
 31. Пат. 109987 Україна, МПК Е21В 43/12. Свердловинний ежектор / О.В. Паневник, О.Я. Дубей, І.Я. Яремко, М.М. Лях – № а 2014 07902; заявл. 14.07.14; опубл. 26.10.15 Бюл. №20.
 32. Пат. 90016 Україна, МПК F04B 47/00. Свердловинний ежектор / О.В. Паневник, О.Я. Дубей, І.Я. Яремко, М.М. Лях – № u 2013 13995; заявл. 02.12.13; опубл. 12.05.14 Бюл. №9.