Правила прийому іноземних громадян на навчання в ІФНТУНГ

Додаткова інформація

 

1. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці), які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

2. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися:

  • двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
  • упродовж року (з 1 вересня по 30 травня) для навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян (ПВІГ);
  • упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.
       Етапи вступної кампанії         Денна та заочна форми навчання
   
Початок прийому документів та заяв  01 лютого 2022 року 01 липня 2022 року
Закінення прийому заяв 28 лютого 2022 року 01 листопада 2022 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

01 лютого - 28 лютого 2022 року 

(в декілька сесій)

01 липня - 01 листопада 2022 року

(в декілька сесій)

 

3. Для вступу на навчання до університету іноземці подають такі документи:

1) заяву-анкету;

2) оригінал Запрошення на навчання в ІФНТУНГ;

3) оригінали та 2 копії документа про попередню освіту та додатка до нього, в якому міститься інформація про   його успішність з навчальних дисциплін, з нотаріально засвідченним перекладом українською мовою;

4) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

5) три копії паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства з нотаріально засвідченним перекладом українською мовою;

6) дійсний поліс медичного страхування; (страховий поліс КНЯЖА Vienna Insuarance Group, університет співпрацює з даною компанією згідно умов договору);

7) дійсний поліс страхування COVID19; (страховий поліс КНЯЖА Vienna Insuarance Group, університет співпрацює з даною компанією згідно умов договору);

8) 6 фотокарток розміром 30х40 мм; 6 фотокарток розміром 35х45 мм.;

9) оригінал Свідоцтва про закінчення підготовчого відділення (за наявності);

Копії паспорта, документів про попередню освіту та медичний сертифікат про стан здоров'я мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

4. Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

При вступі на навчання для здобуття ступеня магістра іноземні громадяни в якості вступного випробування з іноземної мови складають вступне випробування з української мови.

5. Умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного ступеня є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується висновком приймальної комісії. Для визначення рівня володіння мовою навчання приймальна комісія проводить випробування, що складається з двох сесій: 1-а сесія проводиться у формі тестування з комп’ютерною перевіркою, передбачає перевірку знань основ граматики та словникового запасу і оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів; 2-а сесія проводиться у формі усної співбесіди, передбачає перевірку розуміння та усного мовлення мовою навчання і оцінюється за принципом «зараховано» / «не зараховано». Якщо на першій сесії абітурієнт набрав менше 50 балів, він не допускається до другої сесії і втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету. Якщо на другій сесії абітурієнт отримав оцінку «не зараховано», він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету. В цьому випадку він може бути рекомендований на навчання у підготовчому відділенні для іноземних громадян.

Іноземці, які успішно закінчили навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян і виявили бажання здобувати вищу освіту в ІФНТУНГ, зараховуються на подальше навчання протягом 10 календарних днів з дати видання наказу про закінчення підготовчого відділення.

6. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі (ЄДБО).

7. Іноземець, рекомендований для зарахування на навчання, укладає Договір про навчання іноземних студентів (контракт), який є нормативним документом, що визначає обов’язки і права університету та іноземця упродовж усього терміну навчання. Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб укладається в день видання наказу про зарахування (дата реєстрації наказу про зарахування іноземних громадян на навчання та дата укладання договору повинні співпадати). Несвоєчасне укладання договору щодо навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб є підставою для відрахування студента.

Організаційну допомогу в укладанні договору здійснює відділ супроводу навчального процесу ЦМО. Неукладання договору щодо навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб є підставою для відрахування студента. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

8. Прийом заяв та документів від іноземців, які постійно проживають на території України на законних підставах, а також біженців та осіб, які потребують додаткового захисту відбувається в терміни, визначені відповідними пунктами Правил прийому до ІФНТУНГ. Вказана категорія вступників бере участь у загальному конкурсі на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.