Загальна інформація


Кафедру державного управління ІФНТУНГ було створено 02 січня 2001 року.  З 2011 до січня 2017 року  кафедра мала назву – кафедра державного управління та місцевого самоврядування. У січні 2017 року кафедру перейменовано на кафедру публічного управління та адміністрування.

Кафедра є структурним підрозділом Інституту гуманітарної підготовки та державного управління.

Завідувачами кафедри в різні часи були: доктор філософських наук, професор, кандидат наук з державного управління, заслужений працівник освіти України Д. І. Дзвінчук, доктор економічних наук, професор В. П. Петренко, доктор наук з державного управління, професор Т. О. Бутирська, доктор наук з державного управління, доцент М. С. Орлів. Від вересня 2023 року обов’язки завідувача кафедри виконує доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України І. П. Лопушинський.

Сьогодні на кафедрі працює дев’ятнадцять штатних викладачів.

Серед них: п’ять докторів наук, професорів: Д. І. Дзвінчук (д. філос. н., к. держ. упр., професор), І. П. Лопушинський (д. держ. упр., к. пед. н., професор),  О. В. Молодцов (д. держ. упр., доцент), В. П. Петренко (д. е. н., професор),  В. І. Остап’як (д. політ. н., доцент), ; десять кандидатів наук, доцентів: Я. І. Арабчук (к. філос. н., доцент), М. П. Баран (к. держ. упр., доцент), Б. В. Гречаник (к. е. н., доцент), М. О. Красій (к. ю. н., доцент), В. М. Кушнірюк (к.психол. н., доцент), В. І. Малімон (к. держ. упр., доцент), Л. С. Мосора (к. держ. упр., доцент), І. Д. Озьмінська (к. філос. н., доцент), О. І. Серняк (к. держ. упр., доцент), Н. П. Струк (к. е. н., доцент); один доцент кафедри - О. Р. Гончарук, державний службовець 1 рангу.

За сумісництвом спеціалізовані дисципліни викладають та керують підготовкою аспірантів: четверо  докторів наук, професорів: С. М. Дерев’янко (професор кафедри політичних інститутів та процесів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України,), М. С. Орлів (завідувач кафедри євроінтеграційної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук з державного управління, доцент), С. В. Онищук (голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації, доктор наук з державного управління, доцент),  О. М. Сич (голова Івано-Франківської обласної ради, доктор політичних наук, доцент), вісім кандидатів наук, доцентів: внутрішні сумісники: О. В. Білоцький (к. ю. н., доцент), Б. Л. Гривнак (к. філос. н., доцент), М. В. Штогрин (к. філол. н., доцент), В. І. Павлик (к. філол. н., доцент); зовнішні сумісники:   Н. Б. Косаревич (начальник відділу з питань бюджету та обласних програм Івано-Франківської обласної ради, к. е. н., доцент), Р. М. Бойчук (начальник управління інформаційних технологій ГУ ДПС в Івано-Франківській області, к. е. н.), Р. О. П’ятківський (к. філос. н., доцент), В. І. Клюцевський (заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, к. держ. упр., доцент).

Кафедра понад десять років здійснює підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Зокрема, упродовж 2012-2023 рр. викладачі кафедри були залучені до  підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  з питань запобігання корупції, реалізації державної ґендерної політки, управління персоналом, управління змінами, взаємодії державних службовців з громадськістю та ін. За цей час на кафедрі підвищило кваліфікацію понад 4 тисячі державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

У жовтні 2010 року відповідно до наказу Вищої Атестаційної Комісії України  № 658 у закладі вищої освіти утворено спеціалізовану вчену раду з правом захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 25.00.01 – теорія та історія державного управління та 25.00.02 – механізми державного управління.

За цей час спеціалізована вчена ради двічі успішно проходила переатестацію  ( 2013, 2016 рр.)

За період існування спецради  (2010 – 2019 рр.) було захищено 49  дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

З 2010 року на базі кафедри публічного управління та адміністрування функціонувала аспірантура за спеціальностями 25.00.01 – теорія та історія державного управління; 25.00.02 – механізми державного управління.

2016 року розпочато підготовку докторів філософії за спеціальністю 281  «Публічне управління та адміністрування».  На 01 жовтня 2023 року за денною та заочною формами навчання в аспірантурі проходять підготовку 29 аспірантів.

З 2001 р. кафедра здійснює підготовку фахівців за ОПП «Магістр» спеціальність «Публічне управління та адміністрування» й щороку набирає понад 100  здобувачів. За цей час було підготовлено понад 2 тисячі магістрів за спеціальністю 8.15010002 «Державне служба», 074 та 281 «Публічне управління та адміністрування».

Процес підготовки магістрів включає час безпосереднього навчання, стажування, державної атестації у формі ЄДКІ та підготовки й захисту магістерської роботи.

З 2017 р. кафедра здійснює підготовку фахівців за ОПП «Бакалавр» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». За період з 2017 до 2023 року було підготовлено та випущено близько 50 бакалаврів.

Викладачами кафедри забезпечено навчальні програми з усіх навчальних дисциплін. Підготовлені методичні матеріали для студентів з питань написання курсових та магістерських робіт.

Починаючи з 2019 р., щороку на базі кафедри спільно з Івано-Франківською обласною радою для учнів 10-11 класів проводиться обласна учнівська олімпіада з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління.

Переможці цієї олімпіади мають право навчатися в університеті за кошти обласного бюджету за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».