ЗВІТ ДИРЕКТОРА ІГПДУ

Звіт

директора навчально-наукового інституту

«Інститут гуманітарної підготовки та державного управління»

Дзвінчука Дмитра Івановича

про виконання контракту

​​​​​​​На виконання контракту № 10 від 25 березня 2015 р. директор інституту зобов'язаний виконувати обов'язки відповідно до законодавства України про працю, про вищу освіту, нормативних положень Міністерства освіти і науки України, Статуту університету, Положення про навчально-науковий інститут «Інститут гуманітарної підготовки та державного управління» інших нормативних документів та діючого контракту.

Навчально-науковий інститут «Інститут гуманітарної підготовки та державного управління» - структурний підрозділ університету, який здійснює підготовку фахівців документознавців-менеджерів-аналітиків та перекладачів, викладачів англійської мови для організацій і установ різних форм власності, в тому числі підприємств нафтогазового комплексу та фахівців і професіоналів з публічного управління та адміністрування для органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Місією ІГПДУ є високоефективна діяльність у національному та міжнародному освітньо-науковому просторі  з метою  підготовки фахівців нової формації, які б інтенсивно використовували сучасні інформаційні технології, мали високий рівень комунікативної культури, володіли декількома іноземними мовами, були готовими до прийняття комплексних управлінських рішень в процесі своєї діяльності та забезпечили реалізацію функцій держави відповідно до вимог сьогодення.

Утворений у 2015 році Інститут гуманітарної підготовки та державного управління є правонаступником факультету управління та інформаційної діяльності. Структурний підрозділ зазнав деяких структурних змін, зокрема збільшилась кількість кафедр, які входять до його складу. Сьогодні в структурі інституту 6 кафедр, 3 з яких випускні:

  • кафедра публічного управління та адміністрування;
  • кафедра філології та перекладу;
  • кафедра документознавства та інформаційної діяльності;
  • кафедра англійської мови;
  • кафедра суспільних наук;
  • кафедра фізичного виховання та спорту.

На вказаних кафедрах навчальний процес забезпечують 14 докторів наук, професорів,  63 доценти,  8 старших викладачів,  11 викладачів та 3 асистенти.

Основні зусилля дирекції викладацького складу були зосереджені на таких ключових завданнях:

- виховання молоді на засадах патріотизму, демократичності та активної участі в формуванні громадянського суспільства в Україні;

- якість надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти;

-  використання інноваційних технологій у процесі виконання своїх функцій структурним підрозділом;

- моніторинг потреб ринку праці держави та регіону щодо необхідності розробки  та акредитації нових освітніх програм (у звітному періоді було розпочато підготовку бакалаврів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»);

- залучення до освітнього процесу фахівців-практиків із профільних підприємств, установ та організацій у т. ч. органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- активне проведення наукових досліджень за напрямками діяльності ІГПДУ на принципах доброчесності;

- налагодження постійної взаємодії структурного підрозділу із місцевими громадами;

- розкриття потенціалу та розвиток студентів шляхом їх участі в науковій, соціокультурній, інноваційній та міжнародній діяльності ІГПДУ;

- формування мікроклімату взаємної довіри та поваги серед студентів та професорсько-викладацького складу;

- забезпечення усіх курсів та дисциплін мультимедійним супроводом з метою унаочнення навчального матеріалу;

- розширення практики застосування дуальної форми навчання для студентів, які працюють за фахом;

 - активізація виховної роботи з метою залучення студентів до наукової, пізнавальної та творчої діяльності  в університеті, в т. ч. у роботі студентського самоврядування та профкомі студентів;

- розвиток особистості та реалізації принципів «безперервної освіти» як визначального критерію успіху.

Одним з основних завдань дирекції ІГПДУ є підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами на відповідних рівнях вищої освіти.

В даний час, відповідно до ліцензованих обсягів прийому, в ІГПДУ здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями (освітніми програмами):

- 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма -  «Документознавство та інформаційна діяльність»);

- 035 «Філологія» (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»);

- 281 «Публічне управління та адміністрування».

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (доктор філософії) рівнями вищої освіти.

Підготовка фахівців в інституті здійснюється на основі розроблених викладачами кафедр інституту освітньо-професійних програм. Випускними кафедрами проводиться значна робота, в тому числі із залученням здобувачів вищої освіти та роботодавців  щодо постійного оновлення робочих навчальних планів усіх спеціальностей для здобуття ступеня бакалавра, магістра та доктора філософії з публічного управління та адміністрування

 На виконання рекомендацій МОН України № 1/9-108 від 24.02.2017 року щодо термінів навчання за освітньо-професійними програмами магістра, в частині офіційної тривалості освітньої програми 1 рік і 4 місяці, було внесено відповідні зміни в робочі навчальні плани всіх спеціальностей для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого ступеня бакалавра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста) при збереженні встановленого Законом обсягу програми в 90 кредитів.

На сьогоднішній день всі спеціальності мають діючі ліцензії на підготовку фахівців та всі освітні програми пройшли акредитацію магістерського рівня освіти. Крім того, за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» здійснюється підготовка докторів філософії.

Дирекція ІГПДУ здійснює активну діяльність для забезпечення працевлаштування студентів, зокрема, проводяться заходи для зустрічі студентів старших курсів із потенційними роботодавцями.

Переважаюча кількість студентів навчається за контрактом, що не зобов’язує відслідковувати працевлаштування. Виняток становить магістратура державної служби, де навчання здійснюється за кошти державного бюджету, а значна кількість слухачів працюють в органах влади і місцевого самоврядування. За сприяння кадрових служб ОДА, МДА та МВК практично 100% слухачів повертаються на свої робочі місця.

Крім того, значна кількість студентів спеціальностей «Філологія» та «Інформаційна бібліотечна та архівна справа» уже працюють за фахом, поєднуючи роботу з навчанням, зокрема і за системою дуальної освіти.

Важливе значення у роботі ІГПДУ відводиться профорієнтаційній роботі з шкільною молоддю. З цією метою відбуваються зустрічі дирекції та науково-педагогічних працівників із учнями випускних класів міста та регіону для заохочення їх до вступу на спеціальності нашого навчально-наукового інституту. Такі заходи проходили як безпосередньо в університеті, так і в школах. Крім того, активізована робота із потенційними абітурієнтами в соціальних мережах. Активну участь у цьому процесі брали студенти.

З метою популяризації спеціальності публічне управління та адміністрування вперше в Україні обласна рада на базі ІГПДУ ініціювала проведення олімпіади з місцевого самоврядування, децентралізації та публічного управління, переможці якої можуть навчатися на відповідній спеціальності за кошти обласного бюджету.

Студенти Інституту гуманітарної підготовки та державного управління брали активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. Як результат – протягом звітного періоду 6 із них здобули призові місця.

В Інституті активно проводилась робота щодо активізації міжнародної співпраці. Зокрема у цьому напрямку проводилася така робота:

- розвиток партнерських взаємовідносин із іноземними ЗВО з метою напрацювання спільних проектів та програм у науковій, навчально-методичній та інноваційній сфері;

 - сприяння та інтенсифікація процесу навчання (стажування) здобувачів освіти у вітчизняних ЗВО та за межами України (за звітний період близько 30 студентів ІГПДУ стажувалися або проходили практику за кордоном, переважно в Німеччині та Польщі);

- сприяння проведенню навчання (стажування) науково-педагогічних працівників ІГПДУ в іноземних ЗВО (наукових установах)  за межами України (10 викладачів);

- створення Лабораторії інтелектуального розвитку для посилення спроможності регіону (LIDER – Laboratory of Intellectual Development for Empowering Region);

 - популяризація діяльності ІГПДУ та університету загалом шляхом участі в міжнародних конференціях, виставках, форумах, у т. ч. закордоном, написання публікацій у співавторстві з іноземцями.

 - участь спільно з Каунаським технологічним університетом (Литва) у конкурсі «Розвиток компетентності працівників литовського та українського публічних секторів із використанням методології дизайн-мислення»; 

 - налагодження міжнародної співпраці з організаціями (British Councils, The Embassy of the United States in Kyiv) з метою спільних зусиль у пошуку грантів та їх реалізації;

 - участь у програмі TEDx Library з метою профорієнтаційної та PR-діяльності.

- укладення Меморандуму про взаєморозуміння з Університетом Південної Алабами (США).

Варто також зазначити, що проведена значна робота щодо інформаційно-соціального розвитку Інституту та покращення його матеріальної бази:

- створення на базі кафедри філології та перекладу інтелектуального клубу «Інтертекст» як платформи для комунікації провідних науковців в галузі філології,  викладачів, студентів та всіх зацікавлених осіб задля мотивації ефективного викладання та вивчення іноземних мов, популяризації нових тенденцій у світовому літературному процесі, обміну досвідом з використання сучасних прийомів навчання мов.

- розвиток центру правової допомоги з метою її надання студентам та працівникам університету.

- створення мультимедійної лабораторії в аудиторії № 5511 за результатами виграного кафедрою англійської мови проекту Івано-Франківської міської ради «Бюджет участі»

- з метою покращення умов навчання лекційну аудиторію №1202 оснащено сучасним мультимедійним проектором; за спонсорські кошти відремонтовано фасад корпусу № 12 і встановлено два вікна в аудиторії 1212;

- постійно оновлюється стенд «Кращі випускники Інституту».

Особливо варто відзначити, що дирекція ІГПДУ тісно співпрацює у своїй діяльності із Профкомом студентів ІГПДУ та ІФНТУНГ, а також із Студентською радою ІГПДУ. Результатом такої співпраці є налагоджена комунікація між дирекцією та здобувачами вищої освіти. Крім того, проведено ряд заходів (КВК, конкурси студентської творчості,  турніри із настільних ігор тощо), які не тільки сприяють зміцненню співпраці, а й допомагають популяризувати спеціальності ІГПДУ, зокрема через соціальні мережі.

Протягом звітного періоду в ІГПДУ та його структурних підрозділах проводилась активна наукова діяльність, результати якої відображені в численних публікаціях, кандидатських та докторських дисертаціях, тезах конференцій.

          Працівниками Інституту за звітний період захищено 17 дисертацій на здобуття наукового ступеня (в т. ч. 4 на здобуття ступеня доктора наук).

 

Результати наукових досліджень викладені у статтях, які опубліковані у журналах, що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science. На грудень 2020 року сумарна кількість науково-метричних публікацій Інституту -  49

Крім того, НПП інституту підготували 195 наукових статей у періодичних виданнях, які включено до науково-метричної бази Index Copernicus, а також значну кількість публікацій в інших виданнях та тез конференцій. Варто зазначити, що багато статей та тез конференцій виконана у співавторстві із студентами.

Участь інституту в наукових та науково-методичних конференціях, симпозіумах, форумах - прийнято участь у 17 міжнародних та 30 всеукраїнських конференціях.

НПП ІГПДУ підготували значну кількість навчально-методичних матеріалів, зокрема, монографій, підручників, посібників, методичних вказівок, частина з яких іноземними мовами – англійською, німецькою, французькою тощо. Рівень методичного забезпечення дисциплін, які читаються викладачами ІГПДУ практично 100 відсотків, що, безперечно, підвищує якість освітнього процесу.

Для підготовки професіоналів вищої кваліфікації працює спеціалізована вчена рада з державного управління, в якій впродовж звітного періоду проведено 28 захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, в тому числі 9 захистів – аспірантів і здобувачів нашого університету.

Плановані в контракті показники щодо підготовки монографій, навчальних посібників, науково-метричних статей виконано, а саме:

Видано (у співавторстві)  дві монографії: «Теоретико-методологічні основи державного будівництва» (2017р.); «Український пріоритет: нація, соціум, культура» (2019р.); три навчальних посібники: «Державне управління: політологічні та психологічні аспекти» (2016р.); «Дев’ять нарисів з управління змінами» (2018р.); «Агресіологія» (2019р.)

          Щорічно приймав особисту участь у 2-3 Міжнародних наукових конференціях (Польща, Словаччина, Ізраїль) видано статтю  «A Look into the Future: Cyber-aggression as the Problem of Interaction in Space Exploration» у журналі, який входить у науково-метричну базу даних Web of Science.

         У 2018 році пройшов двомісячне стажування на посаді заступника голови ОДА в Івано-Франківській обласній державній адміністрації

         

 

 

Директор ІГПДУ                                                  Д.І. Дзвінчук