Наукова діяльність


Науково-педагогічний склад кафедри публічного управління і адміністрування на 100% укомплектовано викладачами з науковими ступенями і вченими званнями. Унікальною особливістю наукового колективу кафедри слід вважати той факт, що, окрім кандидатів і докторів наук з державного управління, в колективі працюють кандидати і доктори філософських, психологічних, політичних, юридичних і економічних наук. Науковий потенціал такої сконцентрованої в рамках єдиної кафедри палітри наукових експертів дозволив колективу успішно працювати впродовж 20152019 років над науково-дослідною держбюджетною темою «Публічне врядування в Україні в умовах європейської інтеграції», а з 2020 року за темою «Публічне управління в Україні в умовах європейської інтеграції та децентралізації». При цьому, індивідуальні теми кожного дослідника є спрямованими одночасно як на теоретико-методологічне та науково-практичне удосконалення процесів управління життєдіяльністю української держави, так і на потребу та вимоги забезпечення результатами власних досліджень сучасного світового рівня навчального процесу майбутніх державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування.

В ході виконання наукової теми кафедри публічного управління та адміністрування аспірантами було підготовлено і захищено 6 кандидатських дисертацій (Бисага Катерина Володимирівна «Державне управління у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: європейський досвід для України», Фоменко Олена Петрівна «Інституціональний механізм публічно-приватного партнерства в Україні в контексті децентралізації влади», Якайтіс Інга Бронюсівна «Механізми державного управління інноваційним розвитком вищої освіти в Україні», Ганцюк Тетяна Дмитрівна «Механізми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні», Опар Наталія Василівна «Державне управління забезпеченням якості вищої освіти України в умовах євроінтеграції», Шевченко Наталія Павлівна «Державне управління процесами адаптації системи пенсійного забезпечення України до вимог Європейського Союзу») та захищено дисертацію доктора філософії з публічного управління Панасюка Р.В., отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права № 93673 від 06.11.2019 року на твір «Методика оцінювання складності виконуваної роботи під час виконання функціональних завдань керівника, що враховує асиметрії, які виникають в умовах динамічності, складності та невизначеності середовища» (Псюк Р.В., Полянська А.С., Петренко В.П.).; 24 березня 2023 р. за № 117522 отримано авторське свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю " Парно-категоріальний аналіз лідерства в публічному управлінні людськими ресурсами соціально-економічних систем" (автори: Дзвінчук Д.І., Петренко В.П.).

Наукова активність і результати викладацького складу кафедри відображаються в індивідуальних і колективних публікаціях, які оприлюднюються у вигляді доповідей і тез доповідей на міжнародних та вітчизняних наукових і науково-практичних конференціях, в забезпеченні належної підготовки аспірантів і захисту останніми дисертацій, в залученні до спільних наукових досліджень студентів – здобувачів ступенів бакалавра та магістра і захисту останніми дипломів з опублікованими науковими результатами, у виданні монографій, навчальних посібників, наукових статей у вітчизняних і закордонних журналах.

Впродовж 20152023 рр. викладачами кафедри взято участь у написанні та опубліковано: 12 монографій, 17 навчальних посібників та 12 навчально-методичних посібників. Кількість публікацій професорсько-викладацького складу за звітний період – понад 150 наукових статей у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях та понад 300 тез, опублікованих у збірниках матеріалів конференцій.

П’ятеро штатних викладачів у 20112013 роках були виконавцями наукової теми «Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції: уроки і досвід для України», яку університет досліджував в якості національного гранту, наданого Міносвіти України.

У 2019 - 2021 рр. кафедра реалізувала спільно з Каунаським технологічним університетом міжнародний українсько  - литовський проєкт  «Розвиток компетентності працівників литовського та українського публічних секторів з використанням методології дизайн-мислення» визнаний переможцем конкурсу за пріоритетним напрямом «Соціальні та гуманітарні науки» (керівники проєкту– професори Дмитро Дзвінчук та Brigita Janiūnaitė)

Університет визнано переможцем у 2022 р. конкурсу, який проводило НАДС у номінації «Підвищення кваліфікації» за роботу "Використання методології дизайн-мислення у навчанні публічних службовців для впровадження змін"

Активна наукова робота викладацького складу сприяє інтенсифікації навчального процесу через наявну можливість залучення до наукових досліджень студентів в процесі вивченні останніми дисциплін, напрямки яких відповідають науковим інтересам викладачів.

За 2019-2023 роки студентами – здобувачами ступеня бакалавра – було опубліковано 25 тез наукових доповідей студентами-бакалаврами Аршуліком О.С., Книгиницьким В.В., Коцан Т.В., Мусякевичем Н.Р., Козаком О.М., Приймак Н.Б., Прядкіною О.О., Свачій Я.М.; 21 тези було опубліковано студентами-магістрантами (Базовською А.В., Блищак Л.О., Кавою Л.М., Кривою О.В., Малімон Д.А., Павлісяком С.Т., Симотюком В.Я., Чопеєм М.В.).

Студенти також залучаються до виконання студентських наукових робіт шляхом участі в різноманітних олімпіадах і конкурсах. Зокрема:

cтуденти гр. ПУА-19-1 Володимир Книгиницький та Надія Коцеловська стали переможцями Всеукраїнського конкурсу творчих робіт серед молоді, організованого НАДС до Дня державної служби, також разом зі студентами гр. ПУА-20-1 Вікторія Буртик та Юлія Карпик взяли участь у дебатному турнірі з політичних реформ, організованому ВІ «Активна громада» за форматом Британських парламентських дебатів (жовтень 2020 р.);

– ст. гр. ПУА-18-1 Олександр Аршулік у 2019 р. був учасником майстерні лідерства Публічного управління та адміністрування в УКУ. Ст. гр. ПУА-20-1 Юлія Карпик – у різноманітних заходах пов’язаних з питаннями розвитку ОТГ (у ІІ етапі комплексної програмі «Молодіжний працівник в ОТГ» – тренінгу «Адвокація ОТГ»; молодіжному форумі «DOBRE дій» щодо розвитку громад).

На кафедрі розвивається наукова школа доктора економічних наук, професора Віктора Павловича Петренка. Представники наукової школи активно досліджують питання проблематики управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах.

З метою поліпшення ефективності навчальної та наукової роботи університетом укладено три офіційні угоди про співпрацю щодо підготовки посадових осіб для органів влади, обмін викладачами й слухачами, спільну наукову діяльність у сфері державного/публічного управління із зарубіжними вищими навчальними закладами, які здійснюють споріднену освітньо-наукову діяльність. Це:

Поморська академія в м. Слупськ, Республіка Польща (угоду укладено у жовтні 2015 р.);

Університет «Штефан чел Маре» в м. Сучава, Румунія (угоду укладено у листопаді 2015 р.);

Академія ім. Яна Длугоша в м. Ченстохова, Республіка Польща (угоду укладено у січні 2017 р.).

У 2019 році кафедра стала переможцем українсько-литовського конкурсу наукових проектів.

Викладачі кафедри Д.І. Дзвінчук, В.П. Петренко, М.С. Орлів, М.О. Красій, В.І. Малімон, Л.С. Мосора, В.І. Остап`як неодноразово брали участь у роботі міжнародних науково-практичних конференцій за кордоном – у Польщі, Білорусії, Казахстані, Литві, Румунії, Словаччині, Туреччині.

Крім того, професор кафедри М.С. Орлів взяла участь у таких міжнародних проектах: TEMPUS «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» (експерт); DOCCU «Development of Citizenship Competences in Ukraine» (експерт); «Співпраця Національної академії державного управління при Президентові України та Інституту державного управління Туреччини та Близького Сходу (TODAIE) Турецької Республіки у сфері підготовки кадрів вищого рівня для управління в публічному секторі» (докторант міжнародної програми з державного управління та політичних наук).


Кафедра ПУА Публікації 2018 р.

Кафедра ПУА Публікації 2019 р.

Кафедра ПУА Публікації 2020 р.

Кафедра ПУА Публікації 2021 р.

Спільні публікації викладачів та студентів

Заключний звіт держбюджет 2016-2019 роки

Заключний звіт держбюджет 2019-2022 роки


Наукова монографія "Інтелект в публічному управлінні ресурсами територіальних громад України"

1