Наукова діяльність


Науково-педагогічний склад кафедри публічного управління і адміністрування на 100% укомплектовано викладачами з науковими ступенями і вченими званнями. Унікальною особливістю наукового колективу кафедри слід вважати той факт, що, окрім кандидатів і докторів наук з державного управління, в колективі працюють кандидати і доктори філософських, психологічних, політичних, юридичних і економічних наук. Науковий потенціал такої сконцентрованої в рамках єдиної кафедри палітри наукових експертів дозволив колективу успішно працювати впродовж 20152019 років над науково-дослідною держбюджетною темою «Публічне врядування в Україні в умовах європейської інтеграції», а з 2020 року за темою «Публічне управління в Україні в умовах європейської інтеграції та децентралізації». При цьому, індивідуальні теми кожного дослідника є спрямованими одночасно як на теоретико-методологічне та науково-практичне удосконалення процесів управління життєдіяльністю української держави, так і на потребу та вимоги забезпечення результатами власних досліджень сучасного світового рівня навчального процесу майбутніх державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування.

В ході виконання наукової теми кафедри публічного управління та адміністрування аспірантами було підготовлено і захищено 6 кандидатських дисертацій (Бисага Катерина Володимирівна «Державне управління у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: європейський досвід для України», Фоменко Олена Петрівна «Інституціональний механізм публічно-приватного партнерства в Україні в контексті децентралізації влади», Якайтіс Інга Бронюсівна «Механізми державного управління інноваційним розвитком вищої освіти в Україні», Ганцюк Тетяна Дмитрівна «Механізми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні», Опар Наталія Василівна «Державне управління забезпеченням якості вищої освіти України в умовах євроінтеграції», Шевченко Наталія Павлівна «Державне управління процесами адаптації системи пенсійного забезпечення України до вимог Європейського Союзу») та отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права № 93673 від 06.11.2019 року на твір «Методика оцінювання складності виконуваної роботи під час виконання функціональних завдань керівника, що враховує асиметрії, які виникають в умовах динамічності, складності та невизначеності середовища» (Псюк Р.В., Полянська А.С., Петренко В.П.).

Наукова активність і результати викладацького складу кафедри відображаються в індивідуальних і колективних публікаціях, які оприлюднюються у вигляді доповідей і тез доповідей на міжнародних та вітчизняних наукових і науково-практичних конференціях, в забезпеченні належної підготовки аспірантів і захисту останніми дисертацій, в залученні до спільних наукових досліджень студентів – здобувачів ступенів бакалавра та магістра і захисту останніми дипломів з опублікованими науковими результатами, у виданні монографій, навчальних посібників, наукових статей у вітчизняних і закордонних журналах.

Впродовж 20152020 рр. викладачами кафедри взято участь у написанні та опубліковано: 11 монографій, 13 навчальних посібників та 12 навчально-методичних посібників. Кількість публікацій професорсько-викладацького складу за звітний період – понад 130 наукових статей у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях та понад 300 тез, опублікованих у збірниках матеріалів конференцій.

П’ятеро штатних викладачів у 20112013 роках були виконавцями наукової теми «Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції: уроки і досвід для України», яку університет досліджував в якості національного гранту, наданого Міносвіти України.

Активна наукова робота викладацького складу сприяє інтенсифікації навчального процесу через наявну можливість залучення до наукових досліджень студентів в процесі вивченні останніми дисциплін, напрямки яких відповідають науковим інтересам викладачів.

За 2019-2020 роки студентами – здобувачами ступеня бакалавра – було опубліковано 11 тез наукових доповідей студентами-бакалаврами Аршуліком О.С., Книгиницьким В.В., Коцан Т.В., Мусякевичем Н.Р., Козаком О.М., Приймак Н.Б., Прядкіною О.О., Свачій Я.М.; 12 тез було опубліковано студентами-магістрантами (Базовською А.В., Блищак Л.О., Кавою Л.М., Кривою О.В., Малімон Д.А., Павлісяком С.Т., Симотюком В.Я., Чопеєм М.В.).

Студенти також залучаються до виконання студентських наукових робіт шляхом участі в різноманітних олімпіадах і конкурсах. Зокрема:

cтуденти гр. ПУА-19-1 Володимир Книгиницький та Надія Коцеловська стали переможцями Всеукраїнського конкурсу творчих робіт серед молоді, організованого НАДС до Дня державної служби, також разом зі студентами гр. ПУА-20-1 Вікторія Буртик та Юлія Карпик взяли участь у дебатному турнірі з політичних реформ, організованому ВІ «Активна громада» за форматом Британських парламентських дебатів (жовтень 2020 р.);

– ст. гр. ПУА-18-1 Олександр Аршулік у 2019 р. був учасником майстерні лідерства Публічного управління та адміністрування в УКУ. Ст. гр. ПУА-20-1 Юлія Карпик – у різноманітних заходах пов’язаних з питаннями розвитку ОТГ (у ІІ етапі комплексної програмі «Молодіжний працівник в ОТГ» – тренінгу «Адвокація ОТГ»; молодіжному форумі «DOBRE дій» щодо розвитку громад).

На кафедрі розвивається наукова школа доктора економічних наук, професора Віктора Павловича Петренка. Представники наукової школи активно досліджують питання проблематики управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах.

З метою поліпшення ефективності навчальної та наукової роботи університетом укладено три офіційні угоди про співпрацю щодо підготовки посадових осіб для органів влади, обмін викладачами й слухачами, спільну наукову діяльність у сфері державного/публічного управління із зарубіжними вищими навчальними закладами, які здійснюють споріднену освітньо-наукову діяльність. Це:

Поморська академія в м. Слупськ, Республіка Польща (угоду укладено у жовтні 2015 р.);

Університет «Штефан чел Маре» в м. Сучава, Румунія (угоду укладено у листопаді 2015 р.);

Академія ім. Яна Длугоша в м. Ченстохова, Республіка Польща (угоду укладено у січні 2017 р.).

У 2019 році кафедра стала переможцем українсько-литовського конкурсу наукових проектів.

Викладачі кафедри Д.І. Дзвінчук, В.П. Петренко, М.С. Орлів, М.О. Красій, В.І. Малімон, Л.С. Мосора, В.І. Остап`як неодноразово брали участь у роботі міжнародних науково-практичних конференцій за кордоном – у Польщі, Білорусії, Казахстані, Литві, Румунії, Словаччині, Туреччині.

Крім того, професор кафедри М.С. Орлів взяла участь у таких міжнародних проектах: TEMPUS «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» (експерт); DOCCU «Development of Citizenship Competences in Ukraine» (експерт); «Співпраця Національної академії державного управління при Президентові України та Інституту державного управління Туреччини та Близького Сходу (TODAIE) Турецької Республіки у сфері підготовки кадрів вищого рівня для управління в публічному секторі» (докторант міжнародної програми з державного управління та політичних наук).


Кафедра ПУА Публікації 2018 р.

Кафедра ПУА Публікації 2019 р.

Кафедра ПУА Публікації 2020 р.

Кафедра ПУА Імпакт-фактор 2018 р.

Кафедра ПУА Публікації в наукометричних виданнях 2019 - 2020рр.

Наукові публікації бакалаврів та магістрантів 2019-2020 роки

Проміжний звіт держбюджет 2019-2020 роки Кафедра ПУА

Заключний звіт держбюджет 2016-2019 роки