Бухгалтерія

Головний бухгалтер ІФНТУНГ

Кулик Тетяна Павлівна

 

Address:

Поверх 2, головний корпус , вул. Карпатська.15, м. Івано-Франківськ, 76019.

З питань роботи бухгалтерії звертайтесь за e-mail: buhgalt@nung.edu.ua

З отримання інформації:

- з питань роботи з студентами  (e-mail: accounting-students@nung.edu.ua)

- з питань розрахунків за проживання в гуртожитку та оренда (e-mail: rent@nung.edu.ua)

- з питань нарахування заробітної плати (e-mail: accounting-salary@nung.edu.ua).

Загальне фото

Відділ бухгалтерської служби ІФНТУНГ є самостійним структурним підрозділом, який забезпечує:

1) ведення бухгалтерського обліку  та звітність   про фінансово-господарську діяльності університету;

2) відповіді за профілем своєї діяльності на законні запити студентів, працівників, громадян,  організацій, контролюючих та правоохоронних органів тощо;

3) оприлюднення цієї інформації (в обсязі визначеному законодавством) на офіційному веб-сайті ЗВО www.nung.edu.ua, інших інтернет-ресурсів тощо, які визначені законодавством.

 

Відділ бухгалтерської служби у своїй роботі керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України та постановами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України , ДПІ, Державної казначейської служби України, статутом університету, наказами ректора. Окрім того, відділ бухгалтерської служби взаємодіє за профілем своєї діяльності з контролюючими, правоохоронними органами тощо при виконанні ними своєї, передбаченої законодавством діяльності, в частині, що стосується університету.

  Основними завданнями відділу бухгалтерської служби є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності університету та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної, вичерпної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для своєчасного, оперативного, правильного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного, вичерпного  та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна (товарно-матеріальних цінностей), використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню та усунення негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів  для виконання статутних завдань університету;

6)  методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у Івано-Франківському коледжі електронних приладів, Бурштинському енергетичного коледжу, Калуському коледжі економіки, права та інформаційних технологій;

7) використання у своїй діяльності передових технічних та програмних засобів для економії людських ресурсів, підвищення продуктивності  праці;

8) інформування суспільства у обсягах визначених законодавством про результати фінансово-господарської діяльності університету.

    Безпосереднє управління відділом бухгалтерської служби здійснює головний бухгалтер, який призначається та звільняється з посади ректором університету .

    Діяльність  відділу бухгалтерської служби, відповідно до структури ЗВО, координує проректор з науково-педагогічної роботи.

News