Department of General,Engineering Geology and Hydrogeology

Additional Information

Завідувач кафедри: доктор геологічних наук, проф.
Хомин Володимир Романович

Phone number (s):
Address:

кімната 5214, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019,​​​​​​​

фото

 

Графік консультацій

 

Контактні дані викладачів:

Хомин В.Р. - khomyn_volodymyr@i.ua 

Броніцька Н.В. - stekona@gmail.comnadiia.bronitska@nung.edu.ua

Гоптарьова Н.В. - natgo76@i.uanataliia.hoptarova@nung.edu.ua

Горванко Г.Д. - g.gorvanko@gmail.comhalyna.horvanko@nung.edu.ua

Жученко Г.О. - galzhu@ukr.nethalyna.zhuchenko@nung.edu.ua

Манюк О.Р. - oksana_manuik@i.uaoksana.maniuk@nung.edu.ua


 Кафедра здійснює фундаментальну підготовку майбутніх фахівців геологів і геофізиків. Кафедра забезпечує вивчення студентами основних загально-геологічних дисциплін, що створює основу для подальшого освоєння спеціальних геологічних предметів на випускних кафедрах загальної, інженерної геології та гідрогеології, геології та розвідки нафтових і газових родовищ, промислової геофізики та польової геофізики.

 Навчальний процес складається з лекційних і лабораторних занять та обов’язкового проходження студентами двох практик після завершення першого і другого курсів. Під час першої практики студенти в польових маршрутах знайомляться з основними видами екзогенних процесів, ендогенними проявами, формами рельєфу, геологічною історією виникнення та розвитку Карпатської гірської системи, геолого-тектонічною будовою окраїни Східноєвропейської платформи, Передкарпатського прогину і Карпатської гірської споруди. В польових умовах при описі відслонень вони повторюють головні теоретичні положення, набуті під час навчання, одержують навички їх практичного застосування. В програму практики входить вивчення унікальних геологічних і природних об’єктів. Це “грязьовий” вулканізм в с. Старуня, шовна зона зчленування окраїни платформи і Передкарпатського прогину, прояви цілющих джерельних вод Манявського скиту, каскади водограїв р. Прут в неотектонічній активній зоні курорту Яремча, одна з найдовших в Європі Кривченська карстова печера. Завершує практику триденне стаціонарне проживання в наметовому містечку в урочищі “Заросляк” Карпатського національного природного парку та вивчення високогірних форм рельєфу і процесів. Сходження на найвищу вершину Українських Карпат, - гору Говерла, картування витоків р. Прут і високогірного льодовикового озера Несамовите завершує практику. Після другого курсу студенти проходять наступну навчальну практику на стаціонарній університетській базі в с. Битків Надвірнянського району. База знаходиться у мальовничому передгір’ї Карпат в межах одного з найстаріших на Прикарпатті нафтових промислів. Мета цієї практики – засвоєння теоретичних знань з геологічного картування і побудова геологічних карт. Студенти мають можливість оволодіти методами геологічної зйомки, навчитись планувати польові роботи, збирати і обробляти фактичний матеріал, аналізувати одержані результати. По завершенні практики студенти вільно працюють з геологічними та іншими спеціальними картами, вміють їх аналізувати, засвоюють правила орієнтування на місцевості за допомогою карти і компасу, досконало вивчають літолого-фаціальні типи гірських порід Карпат. Камеральна обробка польових матеріалів дозволяє більш глибоко і детально зрозуміти геологічну будову Карпат та історію їх розвитку, проводити співставлення з іншими геоструктурними регіонами, закласти необхідну базу осмислених знань для подальшого навчання і успішної підготовки дипломної роботи.

практика

 Крім основного напрямку, пов’язаного з підготовкою майбутніх фахівців геологів і геофізиків, на кафедрі викладаються загально-геологічні дисципліни для студентів інших спеціальностей, пов’язаних з нафтогазовим комплексом. Це дозволяє майбутнім фахівцям одержати фундаментальну підготовку для вирішення проблем, пов’язаних з використанням геологічного середовища. Під час навчання вони детально знайомляться з особливостями будови земної кори, закономірностями розвитку і тенденціями зміни геологічного середовища, екологічними підходами та вимогами. Ці знання необхідні для майбутніх фахівців спеціальностей буріння, спорудження та експлуатація нафтогазопроводів і стаціонарних об’єктів НГК, фахівцям з освоєння морських нафтогазових родовищ, геодезистам, екологам, курсантам військової кафедри. Така підготовка дозволяє раціонально планувати та проводити господарську діяльність, враховувати можливі негативні зміни геологічного середовища, як природного, так і антропогенного походження, запобігати проектним і технічним прорахуванням, забезпечувати довготривалу безаварійну експлуатацію об’єктів НГК України.

 На перспективу кафедра ставить собі за мету поглиблення рівня викладання базових геологічних дисциплін, постійне розширення спектру геологічної навчальної інформації та запровадження додаткових курсів інженерної геології і гідрогеології (що обумовлено зростанням попиту на інженерно-геологічні вишукування у зв’язку з інтенсивним розвитком будівництва в державі). Працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень та викладацьку майстерність. Створені умови для виховання молодої зміни. Під керівництвом викладачів студенти вже з перших курсів приймають участь у наукових конференціях.

 Хто ж такий фахівець з інженерної геології та гідрогеології?

   Фахівець освоївши освітню програму "Інженерна геологія та гідрогеологія" - займається вивченням та дослідженням прикладних питань геології, пов'язаних з проектуванням, будівництвом і експлуатацією різних споруд, дослідженням сучасної морфології і закономірностей формування інженерно-геологічних умов, прогнозуванням їх змін у процесі інженерно-господарської діяльності, інженерно-геологічним обґрунтуванням захисних заходів, що забезпечують раціональне освоєння територій, надр і охорону довкілля, дослідженням кругообігу води в природі, будови підземної гідросфери, руху та формування підземних вод, підземних водних басейнів та геогідродинамічних систем, механічного впливу підземних вод на гірські породи, процесів розмивання і розчинення гірських порід підземними водами та ін.

фото​​​​​​​

News