Наукова діяльність

 


Працівники кафедри проводять науково-дослідні роботи відповідно до плану затвердженої держбюджетної тематики — «Дослідження змін структурно-тектонічного плану та розвитку ендогенних процесів у межах Українських Карпат». Разом з кафедрою «Екології» виконуються договірні науково-дослідні роботи з вивчення геоекології об'єктів НГК України, збереження геолого-ландшафтних пам'яток, розробки держстандартів для підрозділів НГК України, запобігання розвитку ерозійно-зсувних процесів та забезпечення безаварійної роботи НГК України шляхом усунення геологічних ускладнень. Спільно з кафедрою «Геології та розвідки нафтових і газових родовищ» виконуються науково-дослідні роботи з вивчення структурно-тектонічної будови нафтогазових родовищ Передкарпаття та прогнозу змін геологічного середовища внаслідок розробки покладів вуглеводнів. Періодично працівники кафедри залучаються до виконання міжнародних проектів та грантів. Результати науково-дослідної роботи постійно висвітлюються в наукових звітах та регулярно публікуються в спеціальних виданнях і доповідаються на науково-практичних конференціях.

  Результати науково-дослідних робіт доповідаються на кафедральному науковому семінарі (керівник – професор Хомин В.Р.), всеукраїнських і міжнародних (у т. ч., закордонних) конференціях, публікуються у статтях, використовуються у навчально-методичних розробках та освітньому процесі.

   За період 2000 – 2022 рр. співробітники кафедри опублікували в Україні і за кордоном понад 250 наукових праць (у тому числі 13 робіт монографічного характеру, 3 підручники та 38 публікацій у виданнях, що включені до наукометричних баз, з яких 24 – у Scopus або Web of Sciense).

 На кафедрі загальної, інженерної геології та гідрогеології активно проводиться наукова робота зі студентами. Щороку студенти спеціальності 103 - Науки про Землю під керівництвом викладачів кафедри приймають участь у безлічі студентських конференцій.


Науково-дослідна робота кафедри:

- держбюджетний звіт 2018

- держбюджетний звіт 2019

- держбюджетний звіт 2020

- держбюджетний звіт 2021

- держбюджетний звіт 2022


Список наукових праць  у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор:

- список за 2018

- список за 2019

- список за 2020

- список за 2021

- список за 2022