Загальна інформація

 

Історія кафедри інженерії програмного забезпечення

Передісторія кафедри інженерії програмного забезпечення розпочалася в 1972 році коли в Івано-Франківському інституті нафти і газу ( нині ІФНТУНГ ) була створена кафедра прикладної математики.

Розвиток науково-технічного процесу і засобів обчислювальної техніки потребував вдосконалення навчального процесу при підготовці фахівців для нафтової ї газової промисловості з використанням ЕОМ. Новостворену кафедру прикладної математики очолив її засновник, доцент Крикун Захар Микитович, який очолював її до 1983.

Кафедра прикладної математики

Першими працівниками кафедри були старші викладачі кафедри Кукурудз С.Ф. та Ібрагімов Б.А., асистенти Николайчук Я. М. та Ширмовський Г.Я., інженер кафедри Петрів I.I. На базі кафедри було створено обчислювальний центр, який виділився в окрему структурну одиницю інституту.

У 1983 р. кафедру очолив новий завідувач доцент Кукурудз С.Ф.. Під його керівництвом колектив здійснював роботу щодо зміцнення матеріальної бази, повністю оновив методичне забезпечення кафедри. Було підготовлено один підручник (проф. Крикун З.М.). 4 навчальних посібники (доц. Юрчишин В.М., доц. Кукурудз С.Ф.).

З 1993 р. кафедру очолює доцент,  к.т.н. Юрчишин В.М.

 

Завідувачі кафедри прикладної математики (зліва направо) Крикун З.М., Юрчишин В.М., Кукурудз С.Ф.

Завідувачі кафедри прикладної математики (зліва направо)

Крикун З.М., Юрчишин В.М., Кукурудз С.Ф.

Бурхливе впровадження комп’ютерів у всі сфери життя та виробництва у 80-х рр. минулого століття вимагало значного збільшення випуску інженерів-розробників складних програмних засобів. Це був час, коли потреби в програмному забезпеченні зростали в різних галузях господарства, в науці, в управлінні, а кваліфікованих кадрів не було. Для цього у 1994 році кафедра розпочала підготовку інженерів-програмістів із спеціальності “Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем управління” на базі вищої освіти через факультет післядипломної освіти. Ведеться робота з підготовки операторів ЕОМ на базі середньої освіти.

У 2001 році кафедра прикладної математики отримала ліцензію для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напряму 0804 “Комп’ютерні науки” спеціальності 6.080400 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”. В тому ж році був здійснений перший набір студентів. Перші роки становлення кафедри були дуже важкими: нестача комп’ютерів, недостатні площі кафедри, труднощі із залученням до навчального процесу нових викладачів, відсутність підручників і літератури для постановки курсів та створення методичного забезпечення. Проте вже протягом 2001 – 2003 років кафедра успішно здійснила не тільки становлення, але й вдосконалення нової важливої спеціальності та готувала фахівців.

В 2003 році у зв’язку з реорганізацією структури університету кафедра прикладної математики була розділена на дві нових кафедри: кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем, яку очолив проф. д.т.н. Юрчишин Володимир Миколайович та кафедру інформатики, завідувачем якої був обраний проф. д.т.н. Тимків Дмитро Федорович.
З 2003 року, після проходження акредитації, кафедрі ПЗВС було надано право готувати бакалаврів та спеціалістів з програмного забезпечення автоматизованих систем.

 

Завідувач кафедри ПЗАС, д.т.н., професор Юрчишин В.М.

Завідувач кафедри ПЗАС, д.т.н., професор Юрчишин В.М.

Згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії від 22 червня 2006 року протокол № 61 було акредитовано 50 місць денної та 20 місць заочної форми навчання із спеціальності 7.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”

В 2006 році кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем здійснила перший випуск спеціалістів освітньо-кваліфікаційного напряму “Комп’ютерні науки”.

В 2007 році одержано державну ліцензію на підготовку магістрів зі спеціальності 8.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

2008 рік став ювілейним роком співпраці кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем з інститутом післядипломної освіти, що функціонує в складі університету та здійснює перепідготовку фахівців з напряму “Комп’ютерні науки”. В цьому році одержав диплом спеціаліста про другу вищу освіту 100-й випускник з присвоєнням кваліфікації – інженер-програміст.

В 2008 році був здійснений перший випуск магістрів спеціальності “Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

До 2016 року кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем здійснювала підготовку бакалаврів за напрямком 6.050103 “Програмна інженерія”, випускники якої отримували кваліфікацію фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, що відповідало тодішнім трендам галузі і випускники були затребувані на ринку праці України та світу. 

За переліком спеціальностей 2015 року напрям підготовки “Програмна інженерія” було віднесено до галузі знань 12 “Інформаційні технології” і спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”. Тому у 2016 році була розроблена освітньо-професійна програма (ОПП) «Інженерія програмного забезпечення» підготовки бакалавра за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення”  та пройшла успішну акредитацію в 2018 році. ОПП дозволяє готувати бакалаврів, здатних вирішувати весь спектр інженерних задач галузі ІТ і проектувати новітні інформаційні сервіси.

В 2018 році кафедру ПЗАС було перейменовано на кафедру інженерії програмного забезпечення.

У зв’язку із введенням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 29.10.2018 року № 1166, та відгуків стейкхолдерів було внесені зміни у ОПП у 2019 році. Зміни до ОПП вносилися в 2020 році з  метою ознайомлення студентів з правилами написання академічних текстів, недопущення плагіату (популяризація академічної доброчесності) та покращення структурно-логічної схеми вивчення дисциплін та в 2021 році, де, з врахуванням думки здобувачів, було змінено підхід до формування вибіркової частини освітньої програми (окремі блоки професійних дисциплін замінені на вільний вибір дисциплін із каталогу інституту). Програма пройшла рецензію в ІТ компаніях Івано-Франківська.

На сьогоднішній день навчальний процес на кафедрі забезпечують  понад 30 науково- педагогічних  працівників, серед яких доктори технічних наук, професори; доценти та  асистенти. Більшість викладачів має практичний досвід роботи в ІТ сфері. . Кожен викладач,  спираючись на достатній педагогічний досвід, враховуючи сучасні тенденції розвитку методик викладання та, в залежності від змістового наповнення, практичної чи теоретичної спрямованості теми дисципліни, форм та методів оцінювання,  самостійно обирає методи навчання для досягнення очікуваних результатів навчання за освітніми компонентами, які вказуються в робочих програмах дисциплін. Перелік методів навчання – різноманітний, що дозволяє  більше активізувати студентів, розвивати їх індивідуальні здібності, ерудицію й уяву, сприяти діалогу між викладачем і студентами, виявленню часом суперечливих проблем. Поєднання різних форм навчання та засобів комунікації сприяють ефективному досягненню програмних результатів навчання.

Наша спеціальність відповідно до міжнародних стандартів освіти, та стандартів МОН України своїм найбільшим фокусом у навчанні визначає технології та засоби розробки програмного забезпечення. 121 спеціальність готує класичних програмістів – кодерів.

Цей напрям підготовки є одним з найбільш актуальних на ринку ІТ-праці, оскільки він готує програмістів. На сьогодні програмісти є найбільш затребуваними спеціалістами, середня зарплата яких складає 1500-2000 доларів США. Фахівці з інженерії програмного забезпечення – висококласні розробники програмного забезпечення для комп’ютерних систем і телекомунікаційних мереж. Випускники працюють на посадах: технік з системного адміністрування; інженер з комп’ютерних систем; прикладний та системний програміст; аналітик операційного та прикладного ПЗ, інженерами-програмістами, технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки, технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки менеджерами програмних проектів в індустрії розробки програмних систем,  фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівець з розроблення комп'ютерних програм.

Сьогодні студенти кафедри оволодівають теоретичними знаннями та практичними навичками з основ програмної інженерії, з основ скриптового програмування, теорії реляційних та нереляційних баз даних, операційних систем функціонування та адміністрування програмного забезпечення, баз даних, алгоритмів та структур даних, архітектури, проєктування та конструювання програмного забезпечення, безпеки програм і даних, об’єктних технологій «Java», дискретних структур тощо. Крім того, на старших курсах студенти здійснюють спеціальну підготовку з розподілених та паралельних систем, проєктування та розробки «WEB-сервісів», інтелектуальних агентів, «Big Data» та інтелектуального аналізу даних, семантичних веб-рішень, а також в контексті дисципліни з емпіричних методів програмної інженерії, .

Результати науково-дослідної роботи викладачі реалізують в міжнародних, всеукраїнських та науково-практичних конференціях, у публікаціях наукових статей, підручників і навчально-методичних матеріалах.

На сьогоднішній день всі дисципліни кафедри супроводжуються електронними варіантами лекційних, практичних та лабораторних занять, системами тестів, доступних для користувачів локальної та глобальної мережі. Постійно ведеться розробка нових курсів, удосконалення змісту практичних та лабораторних занять з метою відповідності сучасному розвитку комп’ютерної науки. На кафедрі впроваджена та широко використовуються платформа дистанційного навчання «Moodle», для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей використовується «Google Meet» та «Zoom».

Для проведення лабораторних занять кафедра має у своєму розпорядженні 2 спеціалізовані комп’ютерні класи. Щороку проводиться модернізація комп’ютерної техніки. Наявність спеціалізованого ПЗ та необмежений відкритий доступ до Інтернет-мережі в спеціалізованих комп’ютерних класах кафедри дозволяє набути здобувачам необхідних практично-орієнтованих фахових компетенцій та навичок. Для проведення лекцій, доповідей-презентацій, захисту курсових, атестаційних робіт використовуються комплекти мультимедійних засобів. Сервісне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки здійснює ІОЦ.

Сьогодні кафедра є однією з найбільших в університеті за чисельністю студентів в цілому (біля 800 осіб) і зокрема студентів контрактної форми навчання (біля 400 осіб).

Корпус інституту інформаційних технологій, кафедра ІПЗ ІФНТУНГ

На сьогоднішній день усі дисципліни кафедри супроводжуються електронними варіантами лекційних, практичних та лабораторних занять, системами тестів, доступних для користувачів локальної та глобальної мережі. Кафедра має власний офіційний сайт в Інтернеті. Постійно ведеться розробка нових курсів, удосконалення змісту практичних та лабораторних занять з метою відповідності сучасному розвитку комп’ютерної науки.

Штат кафедри ІПЗ

Основними напрямками діяльності кафедри інженерії програмного забезпечення є:

1.      Забезпечення відповідності навчальних програм вимогам ринку і тенденціям галузі інформаційних технологій. Ми прагнемо надавати студентам актуальні знання та навички, які дозволять їм бути конкурентоспроможними в сфері програмної індустрії.

2.      Розробка і запровадження сучасних методів навчання. Наша кафедра постійно працює над розробкою і впровадженням інноваційних педагогічних підходів та навчальних матеріалів, щоб забезпечити якісне навчання студентів.

3.      Орієнтація навчального процесу на новітні інформаційні та програмні технології. Ми прагнемо надавати студентам можливість оволодіти сучасними інструментами та технологіями, які є важливими в індустрії програмного забезпечення.

4.      Поєднання навчального процесу з виробничою практикою на провідних підприємствах та фірмах програмної індустрії України та світу. Ми надаємо можливість студентам отримати практичний досвід на справжніх виробничих підприємствах, що сприяє покращенню їх професійної підготовки.

На кафедрі інженерії програмного забезпечення ми працюємо над розвитком та вдосконаленням освітніх програм та методів навчання, щоб надати нашим студентам найкращі можливості для успішної кар'єри в галузі програмної індустрії.

Науково-дослідна діяльність, що провадиться викладачами кафедри, дозволяє орієнтувати майбутніх випускників на самостійну дослідницьку і творчу діяльність, що є запорукою успішного вирішення професійних завдань. В процесі співпраці з викладачами студенти отримують навики практичної роботи і утворюють підґрунтя для майбутньої самостійної діяльності. Кафедра всіляко сприяє самостійному творчому пошуку і весь час розширює взаємодію в рамках студентсько-викладацького колективу.

Напрями наукових досліджень кафедри ІПЗ:

1. Покращення якості бізнес-даних компаній засобами:

1.1. Хмарних рішень «Cloud platforms».

1.2. Стратегій обробки Великих Даних (Big Data).

1.3. Новітніх стратегій «Наук про дані» (Data Science).

1.4. Розширення існуючих даних методами та засобами стратегій.

1.5. ВИДОБУВАННЯ ДАНИХ (Data Mining).

1.6. Аналіз бізнес-даних компанії засобами новітніх стратегій аналітики даних (Data Analytics).

2. Розвиток та розгортання інформаційного бізнес оточення компаній засобами та інструментами ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ:

2.1. Інтеграція інструментів ШІ в існуюче програмне забезпечення компаній на основі відповідних «API».

2.2. Побудова семантичних рішень на основі даних та знань компаній (Semantic technologies).

         

Традиції та досягнення, які має кафедра, поєднання досвіду старшого покоління та енергії молодих викладачів, новітнє навчально-методичне забезпечення та матеріально-технічна база є запорукою продуктивної праці сьогодення та оптимізму на майбутнє.