Загальна інформація

Додаткова інформація

                                                                            

        Кафедра фінансів створена наказом ректора № 75 від 25.10.2002 р. в структурі Інституту економіки та менеджменту. У травні 2003 року ліцензовано набір студентів за напрямом підготовки 6.050100 «Фінанси». У червні 2008 року Державною акредитаційною комісією МОН України кафедру «Фінанси»  акредитовано на випуск спеціалістів та бакалаврів

        Кафедра фінансів є випусковою для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та магістрів спеціальності 072- «Фінанси, банківська справа та страхування» за двома освітніми програмами.

        Станом на 01.10.2020 року кадровий склад професорсько-викладацького персоналу є наcтупним: 2 доктори економічних наук, професори; 1 доктор економічних наук, доцент, 10  кандидатів  наук, з них 6 доцентів; 2 асистенти, 1 аспірант очної форми навчання.

      Якісний склад викладачів кафедри наряду з наявністю досвідчених науковців, характеризується високою часткою молодих викладачів, які працюють над різноманітною тематикою наукових досліджень, середній вік яких 28-35р.

     На даний час кафедру фінансів очолює доктор економічних наук, професор Фадєєва Ірина Георгіївна, яка є випускницею кафедри економіки підприємства Івано-Франківського інституту нафти і газу, успішно працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з 2002 року і до сьогодні.

     У 2004 році нею успішно захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Інтегрована система оперативного оцінювання витрат  підприємств», яка стала основоположною для багатьох наступних досліджень щодо підвищення ефективності діяльності та управління нафтогазовими підприємствами.

     У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему: «Системно-синергетичні засади управління нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної структури». Вона також є автором більше 160 наукових та навчально-методичних праць, з них 6 наукові монографії, результати яких впроваджені на підприємствах НГК та у навчальному процесі кафедр  «Економіки підприємства» та «Фінансів».

      У 2015 році їй присвоєне вчене звання професора кафедри фінансів.

І.Г. Фадєєва є керівником аспірантури, в якій зараз навчається два аспіранта.

І.Г. Фадєєва  за напрямками своїх наукових досліджень постійно представляє університет на всеукраїнських та міжнародних конференціях, зокрема, закордонних – у Німеччині, Польщі, Болгарії, Чехії, Канаді     тощо.

        Науково-педагогічні працівники кафедри вбачають своєю основною метою підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців сфери державних та місцевих фінансів, страхування,фінансового ринку, бюджетної, податкової та грошово-кредитної систем, фінансів підприємств.

        В межах реалізації наукових розробок кафедри, працівниками та студентами проводяться спільні дослідження, результати яких використовуються у дисертаційних роботах, наукових статтях, доповідях на наукових конференціях викладачів, студентських наукових конференціях, в тому числі і міжнародних.