08 Студентоцентроване навчання

Реалізація принципів студентоцентрованого навчання в Університеті

Студентоцентроване навчання і викладання – це процес, орієнтований на формування такої моделі навчання у ІФНТУНГ, за якої ключові знання, уміння та навички, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти, спрямовані на задоволення його власних потреб і  забезпечують його затребуваність на ринку праці, високу здатність до працевлаштування.

 Студентоцентроване навчання передбачає забезпечення публічності інформації про освітні програми (ОП), широке залучення стейкхолдерів до розробки ОП, їх моніторингу та періодичного перегляду, враховує потреби здобувачів вищої освіти шляхом створення можливостей для гнучких траєкторій навчання, стимулює самостійну роботу здобувачів вищої освіти, підтримку впровадження інноваційних педагогічних технологій та створення атмосфери взаємоповаги і порозуміння між здобувачами освіти і викладачами.

Шляхи реалізації студентоцентрованого навчання

Університет залучає студентів до:

Задачі Шляхи реалізації
 - розроблення стратегічного плану розвитку університету та його впровадження  участь представників студентського самоврядування у Вченій раді університету
 - розвитку внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу  представники студентського самоврядування залучені до роботи у відділі забезпечення якості освіти, приймають участь в проведенні анкетувань студентів
 - розроблення правил та критеріїв, за якими оцінюється відповідність освітньої програми сучасним запитам  представники студентського самоврядування залучені до роботи у відділі забезпечення якості освіти
 - розробки, вдосконалення, модернізації та подальшої періодичної експертизи освітніх програм  участь студентів у обговоренні освітніх програм - https://bit.ly/2ZYwCRp
 - розроблення та впровадження процедур запобігання академічній недоброчесності на всіх етапах освітнього процесу  
- виконання науково-дослідних робіт залучення студентів до досліджень за кафедральними науково-дослідними тематиками
- розробки та впровадження  процедур врегулювання конфліктів Процедура вирішення конфліктних ситуацій регулюється положенням https://bit.ly/3cpbVRd

Університет забезпечує право студентів на:

Задачі Шляхи реалізації
- реалізацію принципів та положень студентської автономії В університеті створено незалежні органи студентського самоврядування – студентський парламент (https://bit.ly/300hxio), студентський профком (http://bit.ly/2voip3e)
-  впорядкування освітніх програм відповідно до очікувань і потреб Участь у опитуваннях стосовно якості освітніх програм бакалаврських програма - https://bit.ly/30b7E1t , магістерських програм - https://bit.ly/2MmqJ8w . За результатами опитування вносяться корективи до освітніх програм
- врахування індивідуальних освітніх потреб та запитів під час навчання Реалізація індивідуальних траєкторій освітнього процесу
- використання офіційних процедур розгляду заяв та скарг; Згідно процедури вирішення конфліктних ситуацій https://bit.ly/3cpbVRd
- отримання інформації щодо виявлення недоліків у розробці освітніх програм Інформація за результатами опитування студентів, результатів акредитацій освітніх програм доступні на сайті університету

(звіти за результатами опитувань:  https://bit.ly/2AqoKxj, експертні висновки: https://bit.ly/3004g9i

- спеціальні умови складання іспитів для осіб із особливими освітніми потребами; Впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес - https://bit.ly/3ctksT8
- доступ до новітніх, у тому числі, англомовних публікацій, що відповідають змісту програми Сайт науково-технічної бібліотеки https://bit.ly/3gOmcKi , безкоштовний доступ до найбільшої в світі електронної нафтогазової бібліотеки OnePetro https://bit.ly/3dt4VUS
- інформаційний супровід, орієнтований на покращення результатів їх навчання Використання системи «Деканат+» - електронний кабінет студента

Університет надає можливість студентам:

Задачі Шляхи реалізації
- висловлювати думку щодо визначення якості змісту освітньої програми та її покращення за потреби Участь у постійно діючому анкетуванні стосовно якості освітніх програм та змісту окремих дисциплін та якості їх викладання https://bit.ly/3ctlheG
- обирати додаткові дисципліни поза спеціальністю для здобуття додаткових кваліфікацій чи компетентностей Студентам доступна можливість вибору додаткові дисципліни поза спеціальністю для здобуття додаткових кваліфікацій чи компетентностей в обсязі 29 кредитів, шляхом електронного голосування за вибрані дисципліни, згідно положення https://bit.ly/30bajIv
- отримувати організаційну та консультативну підтримку із метою реалізації своїх індивідуальних освітніх траєкторій гаранти освітніх програм, деканати
- брати участь у міжнародній академічній мобільності Доступні програми академічної мобільності https://bit.ly/2XSVBD6
- систематично анонімно оцінювати особливості викладання навчальних дисциплін із метою підвищення  їхньої ефективності Участь в що семестрових опитуваннях стосовно якості викладання дисциплін https://bit.ly/3ctlheG
- впливати на вибір таких форм та методів викладання і навчання, що оптимально сприяють вимогам студентоцентрованого навчання Участь в що семестрових опитуваннях стосовно якості викладання дисциплін https://bit.ly/3ctlheG, участь представників студентів у засіданнях випускових кафедр, на яких обговорюються зміни в освітніх програмах
- впливати на дотримування викладачами балансу між теоретичними та практичними аспектами навчальної дисципліни участь представників студентів у засіданнях випускових кафедр, на яких обговорюються зміни в освітніх програмах
- задовольняти свої претензії та вимоги, пов’язані зі змістом і методами викладання, навчання й здійснення контролю Участь в що семестрових опитуваннях стосовно якості викладання дисциплін https://bit.ly/3ctlheG, участь представників студентів у засіданнях випускових кафедр, на яких обговорюються зміни в освітніх програмах
- повторно складати іспити (перескладати) та оскаржувати результати іспитів Процедури повторного складання іспиту та оскарження їх результатів відбувається згідно положення про організацію навчального процесу - https://bit.ly/3736Qgx
- надавати пропозиції щодо відповідності навчальних планів, матеріальної та кадрової підтримки університету через форми зворотнього звязку навчального відділу (https://bit.ly/3eHpvAV), інститутів та кафедр
- отримувати інформацію про намір університету оновити чи змінити освітню програму Всі освітні програми доступні для внесення пропозицій https://bit.ly/2U0VLY2
- одержувати інформацію про умови міжнародного обміну, стипендії, проходження стажування тощо через центр міжнародного співробітництва (https://bit.ly/3gJAADf )
- одержувати підтримку у працевлаштуванні та сприянні їх кар’єрному старту звернення до  відповідальних осіб за працевлаштування випускників на випускових кафедрах
- швидко та ефективно отримувати важливу інформацію (про загальні важливі та повсякденні питання, пов’язані із освітнім процесом) На сторінці навчального відділу (https://bit.ly/36QnNuc), через електронну дошку оголошень в кабінеті студента (https://bit.ly/303exl9)
- мати доступ до інформації про освітні можливості та педагогічний супровід під час навчання на освітній програмі (в т.ч. і для іноземних студентів ) На сторінці навчального відділу (https://bit.ly/36QnNuc)
- мати вільний доступ до електронних бібліотек та інших інформаційних ресурсів  онлайн каталог бібліотеки - https://bit.ly/3gHOSEt,  розділ інформаційної підтримки студентів на сайті університету - https://bit.ly/2XogkPT