Department of Finance

Additional Information

Завідувачка кафедри фінансів - д.е.н., професор,

Фадєєва Ірина Георгіївна

Phone number (s):
Address:

76019, м.Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, корпус 1, кабінет 1519

фото

Відкриття кафедри “Фінанси” пов’язане з великою потребою України в спеціалістах з фінансів високої кваліфікації. Фінанси – це одна з конкретних історичних форм економічних відносин, функціонування яких пов’язане з об’єктивною необхідністю розподілу й перерозподілу вартості валового суспільного продукту, вираженої у грошовій формі, між різними суб’єктами господарювання, напрямами цільового використання.

Фінанси незалежно від суспільної формації завжди спрямовані на розробку ефективної системи формування і використання фондів і доходів, які мають забезпечувати виконання державою своїх функцій.

Ринкові перетворення в Україні в цілому та у галузях народного господарства викликали нагальну потребу пошуку нових підходів щодо управління фінансами на макрорівні з врахуванням галузевих особливостей. В цьому контексті особливо актуальною є підготовка фахівців, здатних формувати та створювати нові специфічні механізми на галузевому та регіональному рівнях.

Аналіз потреб нафтогазового комплексу у фахівцях економічного профілю засвідчує гостру потребу саме у фахівцях зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”, які б володіли знаннями з фінансового аналізу, управління фінансовими потоками, фінансового обліку з урахуванням специфіки роботи розвідувальних, бурових, видобувних, газотранспортних, нафтопереробних, газопереробних, газорозподільчих підприємств і організацій, підприємств системи нафтопродуктопостачання.

Науково-педагогічні працівники кафедри вбачають своєю основною метою підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців сфери державних та місцевих фінансів, страхування, фінансового ринку, бюджетної, податкової та грошово-кредитної систем.

Для підготовки фахівців залучаються висококваліфіковані викладачі випускної та інших кафедр університету.

News