Дисципліни, методичне забезпечення

Додаткова інформація

Кафедра здійснює викладання наступних дисциплін

Теоретична механіка

Метою дисципліни є забезпечення студентів системою знань, вмінь і практичних навиків з основ теоретичної механіки, предметом вивчення якої є найбільш загальні закони механічного руху і взаємодії матеріальних об’єктів для розв’язання різних прикладних задач, які мають важливе значення при підготовці фахівців за спеціальністю 131 Прикладна механіка (скор. форма), 133 Галузеве машинбудування (скор. форма), 184 Гірництво (скор. форма), 185 Нафтогазова інженерія та технології (скор. форма), 192 Будівництво274 Автомобільний транспорт (скор. форма), а також в їхній майбутній науково-виробничій діяльності.

Theoretical mechanics (for English speaking students)

The discipline "Theoretical mechanics" provides students the system of knowledge, abilities and practical skills, from bases of mechanics – science, which studies the most general law of mechanical motion and interaction of material objects for solving of the different applied tasks which have an important value at preparation of specialists of speciality of 185 Oil and gas engineering and technology and also in their future research and production activities

Теорія машин і механізмів

Метою дисципліни є набуття студентами знань та практичних вмінь із загальних методів аналізу конструкції машин та механізмів для визначення їх принципових властивостей, проведення кінематичного та динамічного аналізу механізмів та наукових основ проектування механізмів, машин і їх систем керування по заданих умовах роботи. Дана дисципліна викладається для студентів, що навчаються для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями: 131 Прикладна механіка  (скор. форма) та  274 Автомобільний транспорт  (скор. форма)

Механіка машин

Метою вивчення дисципліни "Механіка машин"  є науковою основою створення нових машин і ефективної  експлуатації діючих. Основна мета даної дисципліни – навчити майбутніх інженерів застосовувати загальні методи дослідження і проектування  механізмів для створення високопродуктивних, надійних і економічних машин і механізмів нафтогазового обладнання.  133 Галузеве машинбудування (скор. форма), 185 Нафтогазова інженерія та технології (скор. форма)

Прикладна механіка (для бакалаврів)

Метою дисципліни є набуття студентами знань із основних положень та законів технічної механіки: умовами рівноваги сил при взаємодії тіл, умовами міцності і жорсткості навантажених конструкцій машин і споруд, законами руху матеріальної точки та тіла, будовою і призначенням деталей і елементів машин. Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття студентами практичних навиків і вмінь із застосування інженерних методів розрахунку на міцність, жорсткість та стійкість, визначення умов рівноваги та характеристик руху і сил, що спричинюють цей рух.  Дисципліна викладається для студентів що навчаються для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка та 152 Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка.

Прикладна механіка (для здобувачів третього рівня вищої освіти)

Курс "Прикладна механіка" викладається для здобувачі третього рівня вищої освіти за спеціальністю 131 Прикладна механіка. Метою дисципліни є підготовка здобувача за профільною спеціальністю та формування знань в галузі науково-дослідної діяльності з прикладної механіки, щодо загальних методів дослідження властивостей машин і механізмів, а також синтезу схем принципово нових машин, механізмів та їх складових частин та здобуття ним вмінь проводити критичний аналіз, оцінку та синтез нових ідей; розробляти та реалізовувати власні експериментальні дослідження та математично моделювати об'єкти з прикладної механіки та з суміжни спеціальностей.

Деталi машин і основи конструювання

Основна мета даної дисципліни - конструкторська підготовка спеціалістів – технологів в зв’язку з необхідністю проектування технологічної оснастки, засобів механізації і автоматизації спеціального обладнання. Вивчення дисципліни для майбутніх інженерів дає можливість закріпити, узагальнити, поглибити й розширити знання, отримані при вивченні базових загальнонаукових і загальнотехнічних дисциплін, придбати нові знання та сформувати вміння й навички, необхідні для вивчення спеціальних дисциплін у відповідності з напрямком підготовки і для наступної фахової діяльності. Завдання дисципліни полягають у вивченні загальних принципів розрахунку та придбанні навичок конструювання, що забезпечують раціональний вибір матеріалів, форм, розмірів, а також способів виготовлення типових виробів машинобудування. Вивчення дисципліни завершує загальнотехнічну та загальну інженерну підготовку фахівця.  Дана дисципліна викладається для студентів, що навчаються для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю: 131 Прикладна механіка  (скор. форма)

Основи проектування машин і механізмів

Мета вивчення дисципліни набуття студентами системи знань та вмінь з основ структурного, кінематичного та динамічного аналізу механізмів та основних методів дослідження і проектування механічних передач. Дисципліна викладається для студентів що навчаються для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностям 184 Гірництво (скор. термін) та 185 Нафтогазова інженерія та технології.

«Fundamentals of machines and mechanisms designing» (for English speaking students)

Effective management during carbohydrates exploration is impossible without knowledge about oil and gas equipment. It is very important for future petroleum engineers, which must understand the basics of equipment construction and working principle. Fundamentals of machines and mechanisms designing are one of the most important disciplines that give answers at these questions.The basic objectives of course are study of nomenclature, methods of research of structural’s, kinematics and dynamics properties of the mechanisms using their type diagrams or designing of type diagram of mechanism using its preset properties.Theory of tooth-action is studied too. Future petroleum engineers will consider geometrical parameters of spur, helical, bevel and warm tooth gears, methods of their production and principles of work and meshing. Also multistage mechanisms with movable and unmovable axles are studied. At the end lifting machines are considered.

Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання

Основним завданням вивчення дисципліни є розвиток умінь виконувати інженерно-технічні проекти. Поставлені задачі виконуються на конкретних об’єктах, якими є нафтогазовий технологічний транспорт. Це сприяє закріпленню у свідомості студентів прикладну направленість знань при вивченні професійних предметів. Мета вивчення дисципліни – Деталі машин і ПТО є науковою основою створення нових машин і ефективної експлуатації діючих. Основна мета даної дисципліни - конструкторська підготовка спеціалістів – технологів у зв’язку з необхідністю проектування технологічної оснастки, засобів механізації і автоматизації спеціального обладнання. Дисципліна викладається для студентів, що навчаються для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт  (скор. форма)

Для забезпечення якісного викладання дисциплін кафедрою розроблені наступні методичні розробки

Теоретична механіка

covercovercover

1. В. Векерик, М. Лисканич, П. Огородніков, О. Петрук, І. Цідило. Теоретична механіка. Частина перша. Статика. Кінематика: Навч. посіб. - Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 273 с.

2. В. Векерик, М. Лисканич, Я. Капелюх, О. Петрук, І. Цідило. Теоретична механіка. Частина друга. Динаміка Навч. посіб. – Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 342 с

3. В. Векерик, І. Кузьо, І. Смерека, М. Лисканич, І. Цідило, М. Драган. Збірник олімпіадних задач з теоретичної механікий. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 139 с.

covercovercover

4. В. Векерик, Л. Рижков, К. Левчук, І. Цідило, Н. Штефан. Практикум з теоретичної механіки. Статика твердого тіла: Навч. посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 186 с

5. V. Vekeryk, I. Petryk, I. Tsidylo. Engineering mechanics. Statics. Kinematics. - Ivano-Frankivsk: IFNTUOG, 2015 – 160 c.

6. В. Векерик, І. Кузьо, К. Левчук, І. Цідило. Теоретична механіка. Статика: підручник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 325 с.

covercovercover

7. В. Векерик, І. Кузьо, І. Смерека, К. Левчук, М. Лисканич, І. Цідило. Альбом з теоретичної механіки. Частина 1. «Статика Кінематика». Наочний посібник. Івано-Франківськ. «Факел», 
2008. – 78 с.

8. В. Векерик, І. Цідило, І. Кузьо, І. Смерека, Л. Рижков, М. Лисканич. Альбом з теоретичної механіки. Частина 2. «Динаміка». Навчально-наочний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 57 с.

9. В. Векерик,  І. Кузьо, К. Левчук, М. Лисканич, І. Цідило, Я. Гриджук. Альбом з теоретичної механіки. Частина 3. «Аналітична механіка». Навчально-наочний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 50 с.

covercovercover

10. В. Векерик, І. Цідило, К. Левчук, С. Степаненко. Комп’ютерне дослідження кінематики механізмів. - Івано-Франківськ, Симфонія Форте,2011 – 144 с.

11. В. Векерик, К. Левчук, І. Цідило.  Коливання точки та механічної системи в середовищі Maple: наочно-навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 224 с.

12. В. Векерик, Д. Ільчишина, К. Левчук, І. Цідило, Л. Шальда. Теоретична механіка: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 459 с.

covercovercover

13. В. Векерик, Л. Рижков, К. Левчук, І. Цідило, М. Лисканич. Тестові завдання та короткі задачі з теоретичної механіки. Статика: Навч. посібник. – Івано-Франківськ: «Факел», 2006. – 230 с.

14. В. Векерик, І. Цідило, І. Кузьо, М. Лисканич, І. Мельник, К. Левчук, С. Степаненко. Тестові завдання та короткі задачі з теоретичної механіки. Кінематика: Навч. посіб. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012 – 342 с.

15. В. Векерик, І. Кузьо, Л. Рижков, М. Лисканич, К. Левчук, І. Цідило, Я. Гриджук. Тестові завдання та короткі задачі з теоретичної механіки. Динаміка. Івано-Франківськ. «Факел», 2008 – 438 с.

covercovercover

16. В. Векерик, Б. Бережницький, Л. Капелюх, К. Левчук, І. Цідило. Збірник задач для розрахункових робіт з теоретичної механіки. Навчальний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2013. – 289 с.

17. В. Векерик, І. Кузьо, М. Лисканич, К. Левчук, І. Петрик, І.Цідило. Збірник індивідуальних завдань з теоретичної механіки. – Івано-Франківськ: Факел, 2014. – 178 с.

18. В. Векерик, Б. Бережницький, М. Лисканич, П. Огородніков, О. Петрук, І. Цідило. Теоретична механіка. Дослідження руху механічної системи. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2008 – 32 с.

Теорія механізмів і машин

19. Крижанівський Є.І. Курсове проектування з теорії механізмів і машин /Є.І. Крижанівський, Б.Д. Малько, В.М.Сенчішак і інші. -  Коломия: Вік, 1996.-  237 с.

20. Сенчішак В.М.Теорія механізмів і машин. Деталі машин: [Навчальний посібник] /В.М Сенчішак. – Івано- Франківськ:  Факел, 2002 - 292 с.

Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання

 

22. Іващенко В.Т. Розрахунок і конструювання з’єднань деталей машин. – Івано-Франківськ: Факел, 2003-211 с.

23. Малько Б.Д. Курсове проектування деталей машин: [Навчальний посібник] /Б.Д.Малько, В.М.Сенчішак, Б.І. Смага, В.Я.Попович, Б.Д.Борисевич. - Івано-Франківськ: Факел, 2003.-438с.

24. Борисевич Б.Д., Смага Б.І., Сенчішак В.М., Попович В.Я. Основи теорії та розрахунку засобів механізації переміщення вантажу. Івано-Франківськ, Факел, 2004 – 256с.

 

25. Іващенко В.Т., Вольченко О,І. Деталі машин. Збірник завдань. – Івано-Франківськ.: Факел, 2006 – 229 с.

26. Крижанівський Є.І., Борисевич Б.Д., Смага Б.І. Вантажопідіймальні машини та машини безперевного транспорту. Івано-Франківськ, Факел, 2007 – 314с

27. Сенчішак В.М. Проектування механічних передач / Сенчішак В.М., Іващенко В.Т.  – Івано-Франківськ:  Нова зоря, 2009 - 420 с.

 

28. Іващенко В.Т. Деталі машин в прикладах і задачах. – Івано-Франківськ.: Нова Зоря, 2008. - 360с.

29. Вольченко О.І., Лавейкін В.С., Журавльов Д.Ю., Малик В.Я. Курс лекцій з деталей машин та тестові завдання. Івано-Франківськ: Плай, 2011. – 264с.