Наукова діяльність

Додаткова інформація

 

 

Викладачі кафедри активно займаються науково-дослідною та

навчально-методичною діяльністю.​​​​​​​

 

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на  дослідження теми: «Cоціально - гуманітарні засади підготовки нафтогазових кадрів», а також різноспрямованість наукових досліджень згідно специфіки секцій.

Результатами досліджень є видання наукових публікацій та монографій.

Викладачі  кафедри беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових й науково-практичних конференціях і  публікують статті у всеукраїнських фахових виданнях, міжнародних, що належать різним наукометричним базам.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть активну участь у студентських наукових конференціях, які відбуваються в ІФНТУНГ.

Викладачі кафедри здійснюють рецензування на магістерські роботи та готують відгуки на автореферати дисертаційних досліджень філософського, історичного, юридичного та психолого-педагогічного напрямів.

Одним із напрямів науково-дослідної роботи кафедри є впровадження новітніх педагогічних технологій в освітній процес університету та  дистанційної форми навчання.

Навчально-методична робота на кафедрі сприяє покращенню реалізації освітньої, розвивальної та виховної мети і забезпечує цілісність у  навчанні студентів. Для цього постійно вдосконалюються навчальні курси та навчальні дисципліни, а також методики викладання; створюються навчально-методичні та інтерактивні комплекси з дисциплін; здійснюється видання підручників, навчальних посібників та інших методичних розробок викладачів; реалізується дистанційне навчання та створюються умови для проведення індивідуальних консультацій та занять для самосійної підготовки студентів; впроваджуються інтенсивні дидактичні системи, інноваційні технології навчання;

практикуються модульний принцип та рейтингова оцінка знань - для індивідуалізації навчання, інформаційні технології - для забезпечення комп'ютерної підтримки процесу навчання;

для постійної, активної взаємодії зі студентами викладачі використовують інтерактивні методи навчання: кооперативне навчання, тренінги, робота в малих групах, «мозковий штурм», «аналіз ситуації» та ін.

З метою особистісного розвитку викладача та його педагогічної майстерності на кафедрі: проводяться кафедральні, міжкафедральні та міжуніверситетські науково-методичні семінари та загальноуніверситетські презентації; викладачі кафедри систематично займаються самоосвітою, інформальною та неформальною освітою; виступають експертами в галузях згідно своїх напрямків наукових досліджень; проводяться тренінги та психолого-педагогічні семінари з метою підвищення кваліфікації викладачів.