Матеріально-технічне забезпечення

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники університету з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти, представники роботодавців.

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники на п’ять років проходять стажування обсягом не менше 6 кредитів ECTS.

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи:

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання -  100% 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 33%.

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом:

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 75%.

Забезпечується проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, здійснення наукового керівництва курсовими, дипломними роботами (проектами), дисертаційними дослідженнями науково-педагогічними (науковими) працівниками, рівень наукової та професійної активності кожного з яких засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох умов зазначених у Ліцензійних вимогах.

Виконання програм навчальних дисциплін забезпечується матеріально-технічним оснащенням кабінетів, мультимедійної аудиторії.

Площа загального аудиторного фонду кафедри 99,2 м2 в т.ч. лекційних (ауд. 3214) – площа 46,2 м2 лабораторних – немає, кабінетів адмінприміщень  (ауд.3226) - площа 53,0 м2. Також кафедра використовує навчальні аудиторії та компютерні класи університету (Детальна інформація тут), окремі відео щодо яких можна переглянути за посиланням: Головний корпусГуртожитки

Кожна дисципліна навчального плану здобувачів вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на 100% забезпечена комплексом навчально-методичного забезпечення дисциплін навчального плану та навчальними матеріалами (підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій, довідниками, стандартами згідно з переліком рекомендованої літератури або їх електронними варіантами з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність). Для деяких навчальних дисциплін розроблено матеріали лише в електронній формі (навчально-методичне забезпечення)

Наявність офіційного веб-сайту ІФНТУНГ, на якому розміщена основна інформація про його діяльність -  http://www.nung.edu.ua

Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання:

- електронна бібліотека  http://library.nung.edu.ua/;

- центр дистанційного навчання http://dn.nung.edu.ua/http://moodle-archive.nung.edu.ua/