Наукова діяльність кафедри

Додаткова інформація

 

Результатами наукової діяльності є такі методичні та технологічні розробки:

- Методика визначення коефіцієнта пористості методом БНК. Авт. Федоришин Д. Д., Догаєв В. І.

- Алгоритм розрахунку місцезнаходження границь пластів за даними ядерно-фізичних методів. Авт. Федоришин Д. Д., Федорів Р. Ф.

- Алгоритм розрахунку впливу дифузійних та уповільнюючих параметрів середовища на покази багатозондового нейтронного каротажу. Авт. Федоришин Д. Д.

- Методика вивчення стану присвердловинної зони пласта геолого-геофізичними методами для нафтових родовищ України. РД-39-4-848-812. Авт. Дуліба Ж. Й.

- Методика комплексного вивчення колекторів і їх кондицій при визначенні підрахункових параметрів. Авт. Грицишин В. І., Гаранін О. А.

- Методика визначення коефіцієнта пористості колекторів сарматських відкладів Більче-Волицької зони акустичним методом. Авт. Федоришин Д. Д., Клейзор Р. Й.

- Методика прогнозування складу притоку із сармат-баденських відкладів Закарпатського прогину. Авт. Грицишин В. І.

- Методика оцінки підвищеної радіоактивності гельветських пісковиків газових родовищ Більче-Волицької зони. Авт. Федоришин Д. Д.

- Методика побудови просторової фільтраційно-ємнісної моделі родовища за геофізичними даними і контролю за динамікою переміщення водонафтових і газоводяних контактів з метою контролю обводнення газоконденсатних родовищ. Авт. Старостін В. А., Карпенко О. М.

- Методика використання геофізичних методів при контролі за сайклінг-процесом при розробці газоконденсатних родовищ. Авт. Старостін В. А., Карпенко О. М.

Зазначені вище розробки впроваджені в організаціях Державного комітету по геології нафти і газу ДГП “Укргеофізика”. Науково-дослідна петрофізична база кафедри дозволяє проводити роботи зі створення петрофізичної основи підрахунку запасів нафти і газу і до 1995р. була єдиною в західному регіоні, яка обслуговувала геофізичні підприємства ДГП “Укргеофізика”. У 1995 році з нашої пропозиції почались роботи зі створення єдиної державної політики в галузі вивчення колекторів – програма “Петрофізика”. Така робота проводиться разом з Інститутом геології і геохімії горючих корисних копалин НАН України.

В рамках основного наукового напряму проводились роботи з інтенсифікації видобутку нафти і газу, з контролю за розробкою та зберіганням газу, побудова фільтраційних моделей, а також уточнення геологічної будови нафтогазових родовищ. Отримано такі результати:

- Петрофізична база підрахунку запасів складно- побудованих порід-колекторів. Авт. Федоришин Д. Д., Гаранін О. А.

- Технологія побудови фільтраційно-ємнісної моделі складно-побудованих порід-колекторів нафтогазових родовищ. Авт. Федоришин Д. Д., Старостін В. А., Федак І. О.

Підготовлено 20 кандидатів наук, 6 докторів наук та багато висококваліфікованих спеціалістів-геофізиків для нафтогазової галузі.

 

Напрями наукових досліджень кафедри нафтогазової геофізики:

- Вивчення тонкошаруватих геологічних розрізів за допомогою ядерно-фізичних методів (кер. Федоришин Д. Д.).

- Свердловинні та лабораторні ядерно-фізичні дослідження порід-колекторів складної будови.

- Геологічна інтерпретація даних ГДС у розрізах тонкошаруватої будови.

- Створення способів і методик оцінки продуктивних характеристик складнопобудованих розрізів свердловин.

- Оцінка насичення складнопобудованих колекторів за даними ядерно-геофізичних досліджень.

- Геофізичний контроль обводнення продуктивних інтервалів свердловин.

 - Удосконалення системи контролю технічного стану свердловин електромагнітними методами.

- Методи та технології рішення прямих і обернених задач гравірозвідки (приклади Рп6, Рп7), магніторозвідки.

- Методика інтерпретації гравімагнітних матеріалів для складнопобудованих геологічних середовищ.

- Методи трансформацій потенціальних полів та методи комплексної інтерпретації геолого-геофізичних матеріалів, спрямовані на  дослідження тектоніки територій.

 

Наукові праці 2017-2021

 

Публікації в міжнародних журналах з імпакт-фактором та українських журналах, вісниках, що внесені у міжнародні наукометричні бази Scopus та Web of Science

 

Anikeyev S. G., Bagriy S. M., Hablovskyi B. B. Imitation modelling technology for gravity inversion cases. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series «Geology. Geography. Ecology». Kharkiv, 2019. № 51. P. 8-25.

Anikeyev S., Rozlovska S. Anisotropic transformations of regional gravi-magnetic fields of the Ukrainian Southeast Carpathian – Geodynamics. – Львів. - №2 (31), 2021. - p. 66-83.

Fedoryshyn D. D., Trubenko O. M., Fedoryshyn S. D., Piatkovska I. O. Improvement in the complex of studying the dynamics changes in water-oil contact (WOC) and gas-water contact (GWC) using results of neutron and electric methods. Геодинаміка: науковий журнал. Lviv Polytechnic Publishing House, 2019. Випуск 1(26). С.90-95.

Hablovskyi B., Hablovska N., Shtohryn L., Kasiyanchuk D., Kononenko M. The Long-Term Prediction of Landslide Processes within the Precarpathian Depression of the Cernivtsi Region of Ukraine. Journal of Ecological Engineering. Lublin, Poland, 2023. 24(7). Р. 254-262.

Kuzmenko E., Bagriy S., Fedoriv V., Shtogrin N., Dzoba U. Determination of the petroleum pollution sources for groundwater (on the example of solotvin territory in the precarpathians). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. Київ, 2019. №3 (випуск 86). С. 40-46.

Федоришин Д. Д., Багрій І., Трубенко О. М., Федоришин С. Д., Хованець Н. П. Виділення продуктивних товщ в межах Тинівсько-Грушівського нафтогазового родовища. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вісн. Київ. нац. ун-ту. Геологія. Київ, 2019. № 4(87). С. 26-31.

Федоришин Д. Д., Трубенко О. М., Федоришин С. Д. Способи вимірювання поперечного часу релаксації порід-колекторів неогенових та кам’яновугільних відкладів газових і нафтових родовищ методом ядерно-магнітного резонансу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. Київ, 2018. № 2(81). С. 39-43.

 

Участь у конференціях з публікацією матеріалів у виданнях, що індексуються базами даних Scopus та Web of Science

 

Anikeyev S. G., Hablovskyi B. B., Rozlovska S. E., Piatkovska I. O. About prospects of oil and gas potential of the south-eastern part of Volyn-Podillya (results of interpretation of gravimetric materials along seismic profiles). Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: Materials of 16th International Scientific Conference 15–18 November 2022, Kyiv, Ukraine. 5 р.

Anikeyev S. G., Hablovskyi B. B., Rozlovska S. E., Shtogryn M. V., Zagray A. E. Experience of the 3D interpretation of gravity data in the southeast of VolynoPodillya. Gravitational monitoring substantiation by imitation modelling methods. 19th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, GeoInformatics 2020, (11-14 May 2020, Kiev, Ukraine, 18142). Kiev. 2020. 5 р.

Anikeyev S. G., Rozlovska S. E., Grechukh S. V. Experiments with anisotropies transformations of Andreyev and Klushin (on the example of the gravity and magnetic fields of the southeast Ukrainian Carpathians). XX International Conference «Geoinformatics: theoretical and applied aspects» GeoInformatics 2021, (11-14 May 2021, Kiev, Ukraine, 18142). Conference Proceedings, Geoinformatics, May 2021, Volume 2021, 6 p.

Anikeyev S. G., Rozlovska S. E., Hablovskyi B. B., Shtogryn M. V., Karpenko M.O. Experiments with averaging transformation of gravity field (on the example of the southeast Ukrainian Carpathians)// XIIІ International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment» 2019, (12–15 November 2019, Kyiv, Ukraine). Kiev. 2019. 5 р.

Anikeyev S. G., Rozlovska S. E., Hablovskyi B. B., Shtogryn M. V., Karpenko M. O. The experiences with anisotropic averaging transformation of gravity and magnetic fields (on the example of the southeast part of Ukrainian Carpathians). 19th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, GeoInformatics 2020, (11-14 May 2020, Kiev, Ukraine, 18145). Kiev. 2020. 5 р.

Anikeyev S., Monchak L., Hablovskyi B., Rozlovska S., Piatkovska I. Informativeness jf gravity modeling on the example of detailing the structure of oil and gas rospective zones in subthrust uplifts Precarpathian foredeep). Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: Materials of 17th International Scientific Conference 7–10 November 2023, Kyiv, Ukraine. 5 р.

Anikeyev S.G., Kuzmenko E.D., Bagriy S.M., Hablovskyi B.B., Dzoba U.O. The results of gravimetric monitoring on the worked-out potassium salt deposit in the Precarpathian region. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: Materials of 13th International Conference 12–15 November 2019, Kyiv, Ukraine. 5р.

Fedchenko T.O. Petrovskyy O.P. Ganzhenko N.S., Gablevskyy B.B., Zhuchenko G.O., Gladun V.V., Chepil P.M., Melnichuk P.M., Kitchka A.A., Tsiokha O.G. & Koltsov S.V. An integral 3D geo-modeling helps to reveal new exploration trends - Case study for the NW Black Sea basin, Ukraine. 71st EAGE Conference & Exhibition – Amsterdam, The Netherlands, 8-11 June 2009.

Fedoriv V., Bagriy S., Piatkovska I., Femyak Y., Trubenko А. Petrophysic model for determin clayness of rocks by the results of complex geophysical researches. Geoinformatics 2019. – 13-16 May 2019. Ukraine. Kyiv. 5 p.

Fedoryshyn D. D., Fedoriv V. V., Marynchak R. O. Petrophysical model for porosity determination of collectors with different content of clay materials according to the acoustical and radioactive researches. XIIІ International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment». 12-15 November 2019. Ukraine. Kyiv. 5 p.

Fedoryshyn D. D., Trubenko O. N., Dmytruk V. V., Fedoryshyn S. D., Humeniuk V. V. Peculiarities of geological structure of neogenic deposits of Haiv gas deposit and their influence on filtration capacity parameters. Geoinformatics 2021, 11-14 May 2021, Kyiv, Ukraine. 5 р.

Fedoryshyn D. D., Trubenko O. N., Fedoryshyn S. D., Piatkovska I. O., Moshovsky V. I. Research of pore space structure features for productive low-resistance carboniferous reservoir at Dniprovsko-Donetska depression. 18th International Conference Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects. Kyiv, Ukraine, 2019. Р.1-5.

Fedoryshyn D. D., Trubenko O. N., Fedoryshyn S. D., Trubenko A. O., Piatkovska I. O. Improved methods of allocation reservoir rock from complex constructed geological sections by using mathematical statistics. 17th International Conference on Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects. May 2018, Kiev, Ukraine. Р.1-5.

Fedoryshyn D. D., Trubenko O. N., Fedoryshyn S. D., Trubenko A. O., Piatkovska I. O. Criterion signs of oil and gas prospects in the rift zones. XІ International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment». 11–14 October 2017, Kyiv, Ukraine. Р.1-4.

Fedoryshyn D. D., Trubenko O. N., Fedoryshyn S. D., Trubenko A. O., Piatkovska I. O. The factors of increased radioactivity in neogene deposits within bilche-volytska zone precarpathian cross-section. XІ International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment». 11–14 October 2017, Kyiv, Ukraine. Р.1-4.

Fedoryshyn D.D., Trubenko O.N., Fedoryshyn S.D., Marynchak R.O. The perspectives for oil and gas content of individual lithologic-stratigraphic strata of the Rudavets oil field. XIIІ International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment» 12-15 November 2019, Kyiv, Ukraine. 5 р.

Femyak Y. M., Fedoriv V. V. and Marynchak R. O. Petrophysical determination model of the collector points by the gamma-gamma-density results and gamma-spectrometric methods. Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, May 2020, Volume 2020. Ukraine. Kyiv. 5p.

Ftemov Y. M., Fedoriv V. V. and Maniuk V. M. Petrophysical models for estimating filtration-capacity parameters of complex reservoir rocks at Kachalivske oil and gas condensate field. Conference Proceedings, Geoinformatics, May 2021, Volume 2021, 6 p.

Hablovska N., Hablovskyi B., Shtohryn L., Kasiyanchuk D. Analysis of Natural Factors and Predictionof Landslide Activation Processes in the Folded Carpathians. 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. Nov 2022, Volume 2022. Р.1-5.

Khomyn Y., Maniuk M., Khomyn V., PiatkovskaI., Paliychuk O., Maniuk O. Application of special petrophysical algorithms for select classes of reservoir rocks. Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects: Materials of XIX th International Conference. 11-14 May 2020, Kyiv, Ukraine. Р.1-5.

Lushch M. B., Khomyn V. R., Goptarova N. V., Piatkovska I. O., Ugrak L. V. Geological and mathematical modeling development of cracks in gas prospective low-permeable rocks and ecological safety of the geological environment. 17th International Conference on Geoinformatics–Theoretical and Applied Aspects. May 2018, Kyiv, Ukraine. Р.1-4.

Maniuk V., Khomyn V., Maniuk M., Maniuk O., Piatkovska I. Study of structure oil deposits in boryslav sandstone at Boryslavske field. XXth International Conference «Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects». 11-13 May 2021. Р.1-5.

Mysliyk R., Dubei N., Piatkovska I. Geological and industrial features of operation at the OparskeUGS. XXth International Conference «Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects». 11-13 May 2021. Р.1-5.

Petrovskyy O.P., Ganzhenko N.S., Fedchenko Т.О., Gablevskyy B.B., Zhuchenko G.O., Gladun V.V., Chepil P.M., Melnichuk P.M., Kitchka O.A., Tsiokha O.G., Koltsov S.V. An Integral Geological and Geophysical Modeling Gives an Impetus to Expand Exploration Activity Offshore Ukraine. Petroleum Geology and Hydrocarbon Potential of Caspian and Black Sea Regions: Materials of Inter. Conf. Baku (Azerbaijan), 6-8 October 2008.

Piatkovska I., Fedak I., Koval Y. Identification of geological facilities of productive deposits at Oil and Gas field by geophysical research data. XIXth International Conference «Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects», 11-14 May 2020. Kiev. 2020. 4 р.

Riznychuk A. I., Famyak Ya. M., Fedoriv V. V., Charkovskyi V. M., Deineha R. O. and Stetsiuk R. B. Technical and technological solutions to prevent destruction of the walls of directional wells in the mining and geological conditions of Ukrainian fields. Conference Proceedings, 15th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Nov 2021. Volume 2021. . 5 p.

Trubenko O. N., Fedoryshyn D. D., Humeniuk V. V., Fedoryshyn S. D., Humeniuk M. V. Lithologic Subdivision of the Geological Cross Section of the Rusko-Komarivske Field by the Gamma Spectrometry Method. XV International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment» 17–19 November 2021, Kyiv, Ukraine. 5 р.

Trubenko O. N., Fedoryshyn D. D., Marynchak R. O., Fedoryshyn S. D., Trubenko A. O. The influence peculiarities of the chemical composition of washing liquids on the results of electrical and acoustic methods. Geoinformatics 2020, 11-14 May 2020, Kyiv, Ukraine. 5 р.

Tsiupiak A.I., Anikeyev S.G., Hablovskyi B.B. Gravitational monitoring substantiation by imitation modelling methods. 18th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, GeoInformatics 2019, (13-16 May 2019) Kiev, Ukraine, 2019. 5р.

Venger A. R., Khomyn V. R., Klyuka A. R., Piatkovska I. O. Modeling of gas prospective Silurian terrigenous sediments in the western Ukrainian oil and gas region. 16th International Conference on Geoinformatics-Theoretical and Applied Aspects. 2017 Kiev, Ukraine. Р.1-5.

Yakovyna O., Khomyn V., PiatkovskaI., Maniuk M., Medvid M. Evaluation of success geological-exploration works within Boryslavsko-Pokutska zone at Precarpathian foredeep. 18th International Conference Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects. Kyiv, Ukraine, 2019. Р.1-5.

 

Публікації в журналах, вісниках, що входять до переліку фахових видань та міжнародних виданнях

 

Fedoriv V. V., Kashuba G. O., Piatkovska I. O. Using the results of average oscillating velocities for determining the porosity of carboniferous deposits at Dniprovo-Donetska depression. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Poland, 2019. №2(42). Part 3. P. 19-22.

Trubenko O. M., Fedoryshyn D. D., Artym I. V., Fedoryshyn S. D., Fedoryshyn D. S. Geophysical interpretation methods' improvement of Bilche-Volytska zone of pre-carpathian foredeep complex geological cross-sections' comprehensive research results. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Івано-Франківськ, 2021. № 4(81). С. 33-40.

Анікеєв С.Г., Багрій С.М., Габльовський Б.Б.Імітаційне моделювання в структурній гравірозвідці. Розвідка та розробка нафтогазових родовищ, № 2(71). Івано-Франківськ, 2019. С. 38-48.

Габльовський Б. Б., Ганженко Н. С., Розловська С. Є. Моделювання сейсмічних ефектів при зміні фізичних властивостей геологічного середовища на прикладі Одеського газового родовища. Нафтогазова енергетика. Івано-Франківськ, 2022. №1 (37). С. 15-21.

Коваль Я. М., Федак І. О. Виділення низькоомних порід-колекторів у геологічному розрізі гельветських відкладів Летнянського родовища. Нафтогазова енергетика. Івано-Франківськ, 2020. №2 (34). С. 7-14.

Коваль Я. М., Федак І. О. Виділення пластів поліміктових пісковиків у складнопобудованому геологічному розрізі нафтогазових свердловин Дніпровсько-Донецької западини. Нафтогазова енергетика. Івано-Франківськ, 2022. №1 (37). С 7-14.

Розловська С. Є., Вергуненко О. П., Габльовський Б. Б., Штогрин М. В. Можливості атрибутного аналізу сейсмічних даних для уточнення структурних особливостей геологічного розрізу. Нафтогазова енергетика. Івано-Франківськ, 2021. №1 (35). С.16-24.

Федак І. О., Федорів В. В., Усков В. А. Оцінка ефективності проведення гідравлічного розриву пласта за результатами геофізичних досліджень свердловин. Нафтогазова енергетика. Івано-Франківськ, 2023. № 1(39). С.7-15.

Федак І. О., Коваль Я. М. Літофаціальне зонування продуктивних горизонтів нафтогазових родовищ з використанням штучної нейронної мережі. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Івано-Франківськ, 2020. № 1(74). С. 96-105.

Федак І. О., Коваль Я. М., Войтович Я. А. Прогнозування фільтраційних властивостей пластів-колекторів за результатами геофізичних. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Івано-Франківськ, 2022. № 2(83). С.17-25.

Федак І. О., Федорів В. В., Коваль Я. М. Аналіз петрофізичних моделей для встановлення коефіцієнта пористості порід-колекторів Передкарпатського прогину за результатами комплексних геофізичних досліджень свердловин. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Івано-Франківськ, 2023. №2(87). С.7-16.

Федоришин Д. Д., Матрофайло М. В., Трубенко О. М., Федоришин С. Д. Ядерно-фізичні методи, як основа підвищення ефективності виділення порід-колекторів за даними геофізичних досліджень свердловин. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Івано-Франківськ, 2022. № 2(83). С. 78-85.

Федоришин Д. Д., Потятинник Т. В., Трубенко О. М., Федориши С. Д., Федоришин Д. С. Методика оцінювання ступеня карбонатності цементу породи складнопобудованих неогенових відкладів в процесі розрахунків фільтраційних параметрів. Нафтогазова галузь України. Київ, 2021. №4 (52). С. 11-17.

Федоришин Д. Д., Трубенко О. М., Федоришин С. Д., Трубенко А. О. Особливості інтерпретації результатів свердловинних геофізичних досліджень тонкошаруватих неогенових відкладів Крукеницької западини Передкарпатського прогину. Нафтогазова галузь України. Київ, 2020. №2. С. 35-41.

Федоришин Д. Д., Трубенко О. М., Федоришин С. Д., Трубенко А. О. Достовірність результатів використання  комплексних геофізичних досліджень в процесі контролю за розробкою нафтогазових покладів. Нафтогазова енергетика. Івано-Франківськ, 2021. № 2(36). С. 15-22.

Федоришин Д. Д., Трубенко О. М., Федоришин С. Д., Трубенко А. О., Федоришин Д. С Перспективи складноструктурних гельветських відкладів Крукенецької западини за результатами геофізичних досліджень свердловин. Нафтогазова енергетика. Івано-Франківськ, 2022. № 2(38). С. 7-15.

Федоришин Д. Д., Федорів В. В. Використання результатів акустичних та нейтронних досліджень під час виділення газоносних покладів Качалівського нафтогазоконденсатного родовища. Нафтогазова галузь України. Київ, 2019. № 1. С. 3-9.

Федоришин Дмитро, Трубенко Олександр, Федоришин Сергій, Михайловський Ігор. Перспективи видобутку газу та конденсату Південнограбинського родовища Передкарпатського прогину. Геодинаміка. Львів, 2023. 2 (35). С. 139–149.

Федорів В. В. Петрофізична модель визначення глинистості порід-колекторів за результатами комплексних досліджень акустичних та радіоактивних методів. Нафтогазова галузь України. Київ, 2019. № 2. С. 8-13.

 

Участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях

 

Анікеєв С. Г., Габльовский Б. Б., Карпенко М. О. Щодо деяких модельних представлень в теорії і практиці інтерпретації геофізичних даних. Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова галузь: перспективи нарощування ресурсної бази»: До 75-річчя кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ, 8-9 грудня 2020, Івано-Франківськ, Україна. С. 70-71.

Анікеєв С. Г., Розловська С. Є., Матрофайло М. В. Розділення полів методом підбору // Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова галузь: перспективи нарощування ресурсної бази»: До 75-річчя кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ, 8-9 грудня 2020, Івано-Франківськ, Україна, С. 72-73.

Антонець М.С., Габльовський Б.Б. Визначення ефективної густини порід-колекторів нафтогазових родовищ як основа для моделювання аномальних гравітаційних ефектів. Матеріали всеукраїнської науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості». Івано-Франківськ, 7 жовтня 2021р. С. 133-134.

Гуран Ю.А., Кононенко М.А., Габльовська Н.Я., Габльовський Б.Б. До питання реалізації вимірювального контролю вологості цементу оптичним методом. Scientific Collection «InterConf», (113): with the Proceedings of the 6 th International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (June 19- 20, 2022). Rome, Italy: Dana, 2022. P 442-430.

Коваль Я.М., Федак І.О. Критерійний підхід до виділення поліміктових пластів-пісковиків в геологічному розрізі свердловин Розпашнівського родовища. III Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE” (12-14 червня 2022 року), Львів, Україна. 2022. С.705-710. 

Коваль Я.М., Федак І.О. Нормалізація геофізичних кривих для виявлення низькоомних продуктивних пластів-колекторів в геологічних розрізах свердловин. Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова галузь: Перспективи нарощування ресурсної бази». Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. С. 86-88.

Коваль Я.М., Федорів В.В., Яремак Р.Т., Федак І.О. Встановлення геолого-геофізичних критеріїв для виділення порід-колекторів в стрийській світі Бориславсько-Покутської зони. The 11th International scientific and practical conference «Modern problems of science, education and society» (January 8-10, 2024) SPC «Sci-conf.com.ua», Kyiv, Ukraine. 2024.  pр 633-639. 

Пятковська І. О. Особливості стану кислотності ґрунтів на території Івано-Франківської області. Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг ґрунтів: пріоритети досліджень для сприяння відновленню України». 04 грудня 2023 р. Київ. С. 25-27.

Пятковська І. О., Матвійчук О. В., Налужний Р. І. Забезпеченість ґрунтів Івано-Франківської області кобальтом. Міжнародна науково-практична конференція «Імперативи збереження ґрунтів. Виклики сьогодення». 5 грудня 2022 р. Київ. С. 56-57.

Пятковська І. О., Матвійчук О. В., Налужний Р. І., Сончак А. А. Забезпеченість ґрунтів Івано-Франківської області рухомими сполуками кобальту. Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг ґрунтів: пріоритети досліджень для сприяння відновленню України». 04 грудня 2023 р. Київ. С.45-47.

Розловська С., Вергуненко О. Аналіз атрибутів сейсмічного поля як підхід до прогнозування перспективних об’єктів у складних сейсмогеологічних умовах // зб. матеріалів VII Міжнародної наукової конференції «Геофізика і геодинаміка: Прогнозування та моніторинг геологічного середовища». – Львів. - 24-26 вересня 2019 р. – с. 163-165.

Розловська С.Є. Геологічне редукування як один з методів розділення потенційних полів. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (випуск 78), 8-9 червня 2023 року. Переворськ, Польща. С.193-194.

Розловська С.Є. Прогнозування будови підсольових відкладів девону ДДЗ на основі атрибутного аналізу сейсмічних даних // 7th International Scientific Conference «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions», - Stuttgart, Germany, May 31, 2019. – рр. 234-245.

Розловська С.Є. Уточнення структурних особливостей геологічного розрізу за допомогою атрибутного аналізу сейсмічних даних. III Міжнародна науково-практична конференція «Modern research in world science», 12-14 червня 2022 року. - Львів, Україна. С.722-731.

Розловська С.Є., Вергуненко О.П., Скакун А.В. Можливості атрибутного аналізу сейсмічних даних для уточнення структурних особливостей геологічного розрізу// Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика», м. Івано-Франківськ, 27-31 травня 2019 р.

Розловська С.Є., Габльовський Б.Б. Геолого-гравітаційне моделювання на основі сейсмічних даних для оцінки перспектив нафтогазоносності (на прикладі Південно-східної частини Волино-Поділля). III Міжнародна науково-практична конференція «Modern problems of science, education and society», 22-24 травня 2023 року. Київ, Україна. С. 578-582.

Федак І. О., Коваль Я. М. Аналіз обводнення нафтових родовищ з використанням фільтраційних моделей пластів-колекторів. XII Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE”, 26-28.02.2023 Львів, Україна. С.376-382.

Федак І. О., Коваль Я. М. Прогнозування проникності продуктивних інтервалів у свердловинах газових родовищ. I Міжнародна науково-практична конференція «MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE», 17-19 квітня 2022 року, Львів, Україна. С.575-581.

Федак І. О., Федорів В. В., Войтович Я. А. Особливості геофізичного супроводу гідравлічного розриву нафтового пласта. II Міжнародна науково-практична конференція «MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY», 24-26.04.2023 року Київ, Україна. С.441 – 447.

Федак Іг. О., Коваль Я. М., Усков В. А., Федак Ів. О. Аналіз морфології геофізичних кривих для локалізації літологічних неоднорідностей пластів-колекторів. Міжнародний науковий форум «Нафтогазова енергетика-2023», Івано-Франківськ, Україна. 2023. С.256-260.

Федоришин Д. Д. Трубенко О. М. Федоришин С. Д. Трубенко А. О. Перспективи приросту вуглеводнів за рахунок виділення пропущених газоконденсатнонасичених порід у складнопобудованих неогенових відкладах Шоста науково-практична конференція. «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» Україна, м. Трускавець, 7–11 жовтня 2019. Т1. С. 370-376. 

Федоришин Д. Д., Михайловський І. З., Трубенко О. М., Федоришин С. Д. Проблеми видобутку газу та конденсату на родовищах Передкарпатського прогину. Восьма науково-практична конференція «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» Україна, м. Львів, 9–12 жовтня 2023 р. С. 222-231.

Федоришин Д. Д., Трубенко О. М., Федоришин С. Д., Трубенко А. О. Особливості геологічної будови складнопобудованих порід-колекторів неогенових відкладів за даними геофізичних досліджень свердловин. Восьма науково-практична конференція «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» Україна, м. Львів, 9-12 жовтня 2023 р. С. 198-201.

Федоришин Д.Д., Трубенко О.М., Федоришин С.Д., Габльовський Б.Б. Ефективність використання електричних та радіоактивних методів у процесі пошуків та розробки нафтогазових покладів у складнопобудованих геологічних розрізах. Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції «Геофізика і геодинаміка: прогнозування та моніторинг геологічного середовища», Львів, 5-7 жовтня 2021 р. С. 225-228.

Федорів В. Манюк В. Прогнозування зон розвитку високопроникних колекторів за методикою гідравлічних одиниць потоку. Сьома міжнародна науково-практична конференція «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування». Україна. Львів, 2021. Том 2. С. 27–28.

Федорів В. В. Залеський Р. В. Вплив бурових розчинів на результати геофізичних досліджень присвердловинної зони пласта. X Міжнародна науково-практична конференція «MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY», 4-6.12.2023. Київ, 2023. Україна. С.625-631.

 

Авторські права на твір

 

Свідоцтво № 112666 від 19 квітня 2022 р. про реєстрацію авторського права на твір: Федорів В.В. Використання результатів акустичних та нейтронних досліджень при виділенні газоносних покладів Качалівського нафтогазоконденсатного родовища.

Свідоцтво № 117230 від 20 березня 2023 р. про реєстрацію авторського права на твір: Федорів В.В. Виділення колекторів, які представлені поліміктовими пісковиками, за даними гамма-спектрометрії

Свідоцтво № 123084 від 19 січня 2024 р. про реєстрацію авторського права на твір: Федорів В.В., Федак І.О., Коваль Я.М. Аналіз петрофізичних моделей для встановлення коефіцієнту пористості порід-колекторів Передкарпатського прогину за результатами комплексних геофізичних досліджень свердловин.