Навчально-методичне забезпечення

Додаткова інформація

Результати науково-дослідної та  методичної роботи колективу кафедри  знаходять своє відображення у багатьох працях.  

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ (НАУКОВІ СТАТТІ, ТЕЗИ)  (2018-2023рр.)):

 1. Тимків Н.М., Сахневич І.А., Безанюк Я.В. Англійська мова: на допомогу магістрам і аспірантам різних спеціальностей у написанні наукових робіт. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: ПП Супрун В.П, 2021. 108 с. http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=466801
 2. Тимків Н.М., Сахневич І.А., Безанюк Я.В. Українсько-англійський довідник для майбутніх фахівців негуманітарного профілю: навчальний посібник. Івано-Франківськ: ПП Супрун В.П., 2022. 103 с.

 3. Тимків Н. Міжнародна професійна комунікація інженерів-нафтовиків: навчально-методичний посібник; за науковою редакцією акад. Н. Г. Ничкало. Київ: Видавництво ТОВ “Юрка Любченка”, 2020. 256 с. ISBN 978-617-7221-49-3

 4. Тимків Н. М. Особливості організації професійно орієнтованої самостійної діяльності майбутніх інженерів нафтогазової галузі // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія “Педагогічні науки”: зб. наук. пр. – Глухів, 2018. – Випуск 2 (37), Том 2. – С. 145–151. (Індексується в науковометричних базах: Index Copernicus, “Polska Bibliografia Naukowa” (PBN, Польська наукова бібліографія), Google Scholar, Академічній базі даних ResearchBib, Науковій періодиці України.
 5. Тимків, Н. Формування професійної іншомовної компетентності у процесі підготовки майбутнього нафтовика // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Т.Шевченка “Слово”. – Івано-Франківськ, 2018. – № 4 (48). – С. 423–428.
 6. Tymkiv N. Curricula and Programmes in Petroleum Engineering for Higher Technical Education Institutions // Comparative Analysis Comparative Professional Pedagogy, 2018, 8, pp.2026. (Indexed in 24 international scientific services: Cabell’s directory, EBSCO, Discovery Service, Google Scholar, WorldCat, etc.)
 7. Tymkiv N. Forming competence of social responsibility in vocational training of future petroleum engineers (based on foreign scholars’ views) // Comparative Professional Pedagogy, 2018, Volume 8, Issue 3. pp.26–30. (Indexed in 24 international scientific services: Cabell’s directory, EBSCO, Discovery Service, Google Scholar, WorldCat, etc.)
 8. Тимків Н. М. Професійний розвиток персоналу нафтогазового комплексу України // Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей / за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. – К.: Знання України, 2018. – 616 с. – С.323-330.
 9. Tymkiv N. Specific features of forming interdisciplinary teams and designing projects in Petroleum Engineering. Szkoła – Zawód – Praca. – Poland, Bydgoszcz, 2018. – № 15. – С. 13-21.
 10. Tymkiv N. Інтернаціоналізація професійної підготовки нафтових інженерів: закономірності і принципи // Internationalization of the professional training of petroleum engineers: patterns and principles // Nauka, Edukacja, Wychowanie i Praca. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Szloskowi. Warszawa – Siedlce, 2018. S. 264-270.
 11. Tymkiv N. Perspectives of Human Resource Development in Petroleum Industry / N.Tymkiv // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми //  Вісник 52 / ред. кол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2018. – С. 411-414. (Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training: Methodology, Theory, Experience, Problems // Collection of Scientific Papers.  Issue 52 / Editorial Board. – Kyiv-Vinnytsia: TOV “Planer”, 2018. – 465 с.– С. 411-414.
 12. Hrybinyk Yu. І., Halai Т. М. Academic writing : handbook (for students and young researchers). Part 1. Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2022. 125 p. ISBN 978–966–694–385–2.  https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=471453

 13. Hrybinyk Yu. І., Halai Т. М. Навчально-методичний комплекс матеріалів з іноземної мови (англійської) з дистанційної освіти для студентів спеціальності “геодезія та землеустрій”. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. 83 с.

  https://search.library.nung.edu.ua/DocDescription?doc_id=472231

 14. Мельник О.А. Розроблено електронні курси:
 1. Сертифікат електронного курсу «Іноземна мова (англійська для спеціальності 185 (1, 2 семестр) № 000098 від 09.11.2018 р.;
 2. Сертифікат електронного курсу «Іноземна мова (англійська для спеціальності 076 (3, 4 семестр) № 000097 від 09.11.2018 р.
 1. Bezaniuk Ya. Specific features of forming interdisciplinary teams and designing projects in Petroleum Engineering. Szkoła – Zawód – Praca. – Poland, Bydgoszcz, 2018. – № 16. – С. 173-184.
 2. Ігнатюк О. Г., Соломчак Т. В.  Терміни з точки зору перекладача та теорії перекладу на прикладі фахових абревіатур / О.Г. Ігнатюк, Т.В. Соломчак   //  Міжнародний науковий періодичний журнал «Modern Scientific Researches». – 2018. – Випуск №4. – С. 40-43. (Index Copernicus, ICV: 71.70). 
 3. Ігнатюк О.Г., Соломчак Т.В. Про труднощі перекладу термінів технічної літератури / О.Г. Ігнатюк, Т.В. Соломчак  // Міжнародний науковий періодичний журнал «Modern  Engineering and Innovative Technologies». –  2018. – Випуск № 6. – С. 96-100. (Index Copernicus).

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ, РОЗРОБЛЕНІ КАФЕДРОЮ

1.  Озарко І. І., Галай Т.М., Грибіник Ю. І.  Наукова іноземна (англійська) мова діяльності: Навчально-методичний комплекс. – Івано-Франківськ :  ІФНТУНГ, 2018. –  91с.  

2. Тимків Н. М. Англійська мова. Навчальний посібник / Н.М.Тимків. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 184 с.                                                

3. Тимків Н. М. Ділова англійська мова. Навчальний посібник / Н.М.Тимків. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 132 с.

4.Тимків Н. М. Англійська мова: конспект лекцій  / І.І.Озарко,  Н.М.Тимків, І. В. Гошовська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 131 с.         

5.Тимків Н. М. Business English. Management. Посібник з вивченн ділової англійської мови.  – Коломия: Вік, 2015.  – 272 с.                                   

6. Тимків Н. М.  Business English. Marketing. Посібник з вивченн ділової англійської мови.  – Коломия: Вік, 2014.  – 152 с.   

7. О. Г. Ігнатюк, І. І. Озарко,  Л. О. Книш. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів 1 курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура», Видавництво ІФНТУНГ, 2015 р., 68 с.

8. О. Г. Ігнатюк, І. І. Озарко, Н.О. Школьна. Навчальний посібник з англійської мови «Тести з англійської мови», Видавництво ІФНТУНГ, 2016 р., 117 с.

9. О. Г. Ігнатюк. Навчально-методичний комплекс з іноземної (англійської) мови за професійним спрямуванням для студентів І курсу дистанційної форми навчання за напрямом підготовки 6.050103 «Програмна інженерія», 45 с.   

10. Безанюк Я. В., Грибіник Ю. І. “Методичні вказівки для самостійної роботи напрямку “Туризм”. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 70 с.