Наукова діяльність

Додаткова інформація

На даному етапі викладачі кафедри працюють над виконанням держбюджетних науково-дослідних робіт, об’єднаних спільною тематикою: “Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності майбутніх фахівців у закладах вищої технічної освіти в умовах складного сьогодення”.

Дана тематика охоплює декілька розділів, зокрема:

 • Англійська мова: питання теорії і практики
 • Упровадження інноваційних та інформаційних технологій навчання англійської мови
 • Фахова термінологія

На кафедрі проводяться науково-методичні семінари, на яких обговорюється досвід роботи за новітніми технологіями навчання та слухаються доповіді викладачів з актуальних проблем методики викладання ESP, мовознавства, перекладознавства, англійської філології та педагогіки, проводиться огляд науково-методичних праць з проблем розвитку лінгвометодики вітчизняних та зарубіжних науковців.

Викладачі кафедри підвищують педагогічну майстерність та науковий рівень у Міжнародному університеті Шиллера (м. Гайдельберг, Німеччина), Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника, Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича, Центрі педагогічної майстерності ІФНТУНГ, на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, у різноманітних тренінгах та вебінарах, он-лайн курсах Центрально-Європейської Академії Навчань та Сертифікації, у Теологічному Інституті Католицбкого університету у м. Спиське Подграддя (Словаччина).

 

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ У НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРАХ, ТРЕНІНГАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (2018-2023 рр.):

д.п.н., проф. Тимків Н.М

 • участь у методологічному семінарі “Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи”, 15 листопада 2018 р., Київ;
 • участь у вебінарах:  1) “Developing Life Skills in the English Language Classroom. Tips and Tricks in Preparing for Learners Exams” (06.11.2018, Івано-Франківськ); 2)“Say “Yes!” to Writing” (18.02.2019, Івано-Франківськ); 3) “Helping Learners Develop a Critical Eye in the ELT Classroom” (12.03.2019, Івано-Франківськ); 4) “Inspire your students to create a project” (07.03.2019, Івано-Франківськ); 5)  “Write All About It” (23.04.2019, Івано-Франківськ); 6) “Summer Time and the Project is Easy” (15.05.2019, Івано-Франківськ).
 • 1). Міжнародній мультидисциплінарній конференції “Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України і Польщі” (“Science and technology of the present time: Priority development directions of Ukraine and Poland”), 19-20 жовтня 2018 р., м. Воломін, Польща.
 • 2). II Міжнародній науково-практичній конференції “Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції”, 25-26 жовтня 2018 р., м. Мукачево.
 • 3). Методологічному семінарі “Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи”, 15 листопада 2018 р., м. Київ.
 • 4). Міжнародній науково-практичній конференції “Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики”, 14-15 грудня 2018 р., м. Одеса.
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Педагогіка в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі” (“Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage”), 21-22 грудня 2018 р., м. Бая-Маре, Румунія.
 • ). Міжнародній науково-практичній конференції “Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування”, 21-22 грудня 2018 р., м. Львів.
 • ). Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук”, 1-2 лютого 2019 р., м. Київ.
 • ). Міжнародній науково-практичній конференції “Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства”,  8-9 березня 2019 р., м. Харків
 • Тимків Н. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. 25-26 листопада 2022, Одеса.
 • Тимків Н. М. Міжнародна професійна комунікація інженерів у діалозі професійних і полілозі національних культур. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада 2022 р., Одеса. Ч. 3. Львів – Торунь: Liha [1] Pres, 2022. С. 114-118. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-281-7-32; ISBN 978-966-397-281-7
 • Tymkiv N. Principles of Forming Communicative Range of Skills and Knowledge of Future Engineers. XXIII  Міжнародна науково-практична конференція  молодих вчених і здобувачів вищої освіти ”Політ. Сучпсні проблеми науки”. 04-07 квітня 2023 р. Київ.

Підвищення кваліфікації:

 • Тимків Н.М. Підвищення кваліфікації. Тема: «Teaching of the English Language: The Newest in the European Educational Practice» Університет імені Марії Гжегожевської, (м. Варшава,  Республіка Польща), кафедрa іноземних мов. 23.02.2021 — 13.04.2021 р. Довідка № 07/625

від 04.05.2021 р. 180 годин, 6 кредитів ECTS

 

Навчально-методична робота

 • Тимків Н.М., Сахневич І.А., Безанюк Я.В. Українсько-англійський довідник для майбутніх фахівців негуманітарного профілю: навчальний посібник. Івано-Франківськ: ПП Супрун В.П., 2022. 103 с.

Статті:

 • Tymkiv N., Kryvtsun N.  International Professional Communication of Engineers as a Dialogue of Professional and Polylogue of National Cultures. Edukacja Zawodowa: polsko-ukrainski rocznik naukowy, 2023, №8. Index Copernicus

 

 к.ф.н., доц. Грибіник Ю. І.

 • До проблеми полісемії в галузевих термінологіях: міжнародна науково-практична конференція “Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку” (25–26 січня 2019 року, м. Одеса). – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. – Ч. 1. – 120 с.
 • До проблеми розмежування загальновживаної та термінологічної лексики: VII всеукраїнська науково-практична конференція “Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти України” (27 березня 2020 року, м. Дніпро). – Дніпро: Акцент ПП, 2020. – 98 с. (програма конференції та сертифікат від Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара).
 • Всеукраїнська практична онлайн конференція “Педагог на часі змін. Інструменти вчителя 2021”. Тренінг за темою: “Використання спеціальних ІКТ засобів в професійно-технічній освіті. Знайомство з платформою “Тесторіум” та з програмою для створення власного НМК “Constructor Electronic books 1.1.3”. (сертифікат № 162818285-4v, 28.08.20 року – 29.08.20 року).
 • Навчально-методичний вебінар, у вигляді онлайн тренінгу від ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» на тему: "Вільне володіння розмовною мовою: продукт чи процес?" (сертифікат, серія № DE-30-06052020-1065, 05 травня 2020 року). 
 • HrybinykYu. I., Halai T. M. Optimization of the Process of Learning English Subject-Specific Vocabulary with the Help of Modern Technologies. Proceedings of the XI International scientific and practical conference Modern research in world science”,  January 29-31, 2023, Lviv. PP. 10791083.
 • Hrybinyk Yu.I.,  Markevych M.V. Development of Smart Multigas Networks to Ensure the Stability of the Energy System of Ukraine. Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Internet Conference “Russia-Ukraine War: Consequences for the World”, March 2-3, 2023. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine. PP. 5 – 7.

Підвищення кваліфікації:


 • Підвищення кваліфікації шляхом навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти за видом «вебінар» (дистанційно) на тему: "Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників. Можливості платформи “Всеосвіта” для дистанційного навчання" (спікер: Литвиненко Л.А., сертифікат EJ147725, 04 травня 2020 року); 
 • Грибіник Ю. І. Участь у навчальному вебінарі, проведеному компанією “Cambridge University Press and Assessment”. Тема: “Cambridge Day online conference” з отриманням сертифікату. 4 год.

Навчально-методична робота:

 • Грибіник Ю. І., Галай Т. М. Навчально-методичний комплекс матеріалів з іноземної мови (англійської) з дистанційної освіти для студентів спеціальностігеодезія та землеустрій”. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. – 83 с.

 

к.ф.н., доц. Галай Т.М.

 • Halai T., Chudyk V.I.  Exposing the magic of augmented reality: enhancing our perception of the physical world. Матеріали СХХІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Розвиток науки та техніки під час світової кризи” (27 березня 2023р.). – м. Запоріжжя, 2023. – С. 128–132.

Навчально-методична робота:

 • Грибіник Ю. І., Галай Т. М. Навчально-методичний комплекс матеріалів з іноземної мови (англійської) з дистанційної освіти для студентів спеціальності “геодезія та землеустрій”. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. – 83 с.

 

ст.викл. Тронь Ю.О.

 • Tron Yu.O., Tron A.A. Формування лексичної компетенції у майбутніх філологів-германістів (на прикладі RL-дієслів як засобу вираження мультиплікативного значення у сучасній англійській мові). Матеріали VII  Міжнародної науково-практичної конференції “Progressive Research in Modern World”, Boston, USA. P. 463-468, ISBN 978-1-73981-125-9 (24 години участі, 0,8 ECTS кредитів).
 • Tron Yu., Vasko C. The Importance of Colour in Web-design. Effective Methods of Building User-friendly Websites. VII International Scientific and Practical Conference “Science and Technology: Problems, Prospects and Innovations”, 13-15.04.2023, Osaka, Japan. p. 142-148. ISBN 978-4-9783419-1-4 (24 години участі, 0,8 ECTS кредитів).
 • Тронь Ю.О. Викладання англійської мови за допомогою інтерактивних методів навчання. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції “Scientific Research in the Modern World”. Toronto, Canada, 4-6.05. 2023. p. 362-368. ISBN 978-1-4879-3795-9 (24 години участі, 0,8 ECTS кредитів).
 • Тронь Ю.О. Важливість граматики при вивченні англійської мови. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Innovations and Prospects in Modern Science”, Стокгольм, Швеція, 8-10.05.2023.   ISBN 978- 91-87224-01-0 (24 години участі, 0,8 ECTS кредитів).

Підвищення кваліфікації:

 • Тронь Ю.О. Участь у методичному  семінарі “Вивчення структури електронних курсів та основних видів ресурсів і діяльностей університетської  навчальної платформи Moodle”. ІФТУНГ, Івано-Франківськ, 27.02.2023 – 07. 03. 2023. Сертифікат ЦПМдн- 23-00423.

 

ст.викл. Ігнатюк О.В.

 • Ігнатюк О.Г. The Use of Audio Description in Foreign Language Education. VII Міжнародний науково-практичний симпозіум “Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки Післявоєнна відбудова України

Підвищення кваліфікації:

 • Ігнатюк О.Г. Книш Л.О. Участь у методичному  семінарі “Вивчення структури електронних курсів та основних видів ресурсів і діяльностей університетської  навчальної платформи Moodle”. ІФТУНГ, Івано-Франківськ, 27.02.2023 – 07. 03. 2023. Сертифікат ЦПМдн-23-00409.

 

 

Статті:

 • Ігнатюк О.Г. Lexical and Grammatical Peculiarities of Scientific-Technical Texts: Current Trends. Міжнародний науковий періодичний журнал “SWorldJournal”, Болгарія, Випуск № 18, 2023 р., Index Copernicus

 

 

викл. Безанюк Я.В. 

 •  “Stronger, faster, better – Strategies for Reading Success” (13.09.2018, Івано-Франківськ);
 •  “Developing Life Skills in the English Language Classroom. Tips and Tricks in Preparing for Learners Exams” (06.11.2018, Івано-Франківськ);
 •  “Helping Learners Develop a Critical Eye in the ELT Classroom” (12.03.2019, Івано-Франківськ);
 • “Summer Time and the Project is Easy” (15.05.2019, Івано-Франківськ).
 • Bezaniuk Ya. Foundations of Forming Communicative Range of Skills and Knowledge of Future Engineers. XXIII  Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і здобувачів вищої освіти ”Політ. Сучпсні проблеми науки”. 04-07 квітня 2023 р. Київ.

 

 

викл. Іонане Н.П.

 • Іонане Н.П. Вербалізація позитивних емоцій (на матеріалах українських та англійських лінгвокультур), філологічні дискусії: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Університет Короля Данила, 24 листопада 2022 р. с. 30-33.

Підвищення кваліфікації:

 • Іонане Н.П. Підвищення кваліфікації згідно програми навчального курсу “Новації у документуванні управлінської діяльності”.ІФТУНГ, Івано-Франківськ, 3 червня 2022 р. 0,3 кр./ 9 год.; Сертифікат №22-000216.

 

викл. Книш Л.О.

 • Knysh L., Vidoniak Y. Triangle of Power Density, Circuit Degradation, and Reliability. Problems. Solution. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Modern Problems of Science, Education and Society”, Київ, Україна, 24-26.04.2023 р. С. 310-313. ISBN 978-966-8219-87-0 (24 години участі, 0,8 ECTS кредитів).
 • Knysh L., Slivinska O. Perspectives of New Programming Languages. Proceedings of  VIII International Scientific and Practical Conference “Progressive Research in the Modern World”, Boston, USA, 27-29.04.2023. P. 165-169. ISBN 978-1-73981-12509 (24 години участі, 0,8 ECTS кредитів).
 • Книш Л.О., Федорчук В.В. Can Cryptocurrency Replace Money? Матеріали VIII  міжнародної науково-практичної конференції “Scientific Progress: Innovations, Achievements and Prospects”,  Мюнхен, Німеччина, 1-3.05.2023. С. 343-346. ISBN 978-3-954753-04-8 (24 години участі, 0,8 ECTS кредитів).

Підвищення кваліфікації:

 

 • Книш Л.О. Участь у методичному  семінарі Вивчення структури електронних курсів та основних видів ресурсів і діяльностей університетської  навчальної платформи Moodle”. ІФТУНГ, Івано-Франківськ, 27.02.2023 – 07. 03. 2023. Сертифікат ЦПМдн-23-00413.

 

 • Ігнатюк О.Г. Книш Л.О. Участь у методичному  семінарі “Вивчення структури електронних курсів та основних видів ресурсів і діяльностей університетської  навчальної платформи Moodle”. ІФТУНГ, Івано-Франківськ, 27.02.2023 – 07. 03. 2023. Сертифікат ЦПМдн-23-00409.

 

 

викл. Кривцун Н.З.

 • Кривцун, Н.(2023). Інтерактивні техніки навчання англійської мови в умовах дистанційного освітнього процесу. Розвиток науки та технологій під час світової кризи: CXIX Міжнародна наукова та практична конференція, Київ, Україна, 20 лютого (с.78-82). Київ: Наука та практика.
 • Kryvtsun, N., Vytiaz, А.(2023). Engaging English language learning in the era of distance education: using interactive teaching techniques. Science and education:XLVII International scientific and practical conference,Liverpool, United Kingdom(p.113-117). Conference proceedings, 27-28 February, 2023. Liverpool.

Статті:

 • Tymkiv N., Kryvtsun N.  International Professional Communication of Engineers as a Dialogue of Professional and Polylogue of National Cultures. Edukacja Zawodowa: polsko-ukrainski rocznik naukowy, 2023, №8. Index Copernicus