Дисципліни кафедри

Додаткова інформація

Кафедра  забезпечує викладання англійської мови студентам денної, дистанційної та заочної форм навчання І-V курсів за усіма напрямами підготовки.
Викладачі кафедри читають лекції та проводять практичні заняття у групах аспірантів і магістрів, організовують курси з підготовки студентів до вступу до магістратури, готують студентів до захисту дипломних проектів і магістерських робіт англійською мовою, здійснюють переклад дипломів європейського зразка, анотацій до наукових статей, тез, кандидатських та докторських робіт англійською мовою.
Кафедра обслуговує такі дисципліни:

 • Іноземна мова (англійська);
 • Англійська мова;
 • Друга ділова іноземна мова;
 • Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням;
 • Наукова іноземна (англійська) мова діяльності;
 • Курси англійської мови для тих, хто вступає в магістратуру для здачі ЄВІ; 
 • Англійська мова для АСП.

Iншомовна підготовка є невід’ємним складником формування професійної компетентності й важливою передумовою академічної та професійної мобільності студентів. Програма дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» розрахована на студентів, які раніше вивчали мову та досягли рівня B1 відповідно до дескрипторів, визначених у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти. Програма передбачає комплексне навчання англійської мови в усіх її аспектах в рамках компетентнісного підходу. Курс англійської мови має міждисциплінарний характер та  містить засоби предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL), використання сучасних технологій навчання міжкультурної комунікації, є одним із способів поєднання курсів гуманітарного циклу із дисциплінами фахової підготовки студентів у певній галузі.

Метою вивчення курсів дисциплін “Іноземна мова (англійська)”, "Англійська мова"  є формування у студентів практичних навичок вільного володіння та використання англійської мови у професійній сфері, підвищення загально мовного рівня фахівця та формування практичних навичок усного та письмового професійно-орієнтованого спілкування.

У результаті вивчення дисциплін студенти I-го курсу повинні

знати:

 • нормативну граматику англійської мови;
 • особливості мови і стилю;
 • особливості перекладу фахової літератури;
 • типи читання на матеріалах адаптованої інформації з фаху;
 • загальний лексичний мінімум з нафтогазової справи або іншої професійно-спрямованої галузі (нарпиклад, економічна, архітектурна, туристична тощо).;

вміти:

            · читати, відповідати на запитання, вести бесіду в обсязі необхідного спілкування в професійній сфері;

            · розуміти іноземну мову і розвивати практичні навички ділового професійного спілкування;

            · володіти іноземною мовою в письмовій формі, робити переклад англомовних текстів використовуючи комп’ютерні системи автоматизованого перекладу та електронні словники.

Навчальна дисципліна «Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням» спрямована на вдосконалення й подальший розвиток знань, умінь і навичок з іноземної мови, набутих раніше, та їх активізацію для здійснення необхідної для фахівця комунікативної самостійності як у сферах професійного та ситуативно-побутового спілкування в усній та письмовій формах, так і з метою самоосвіти й саморозвитку; оволодіння знаннями, уміннями та навичками англійської мови професійного спрямування на рівні читання і перекладу фахових текстів, ведення ділової розмови, ділового листування. У результаті навчання за програмою студенти набувають професійної та функціональної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках тематичного і ситуативного контексту, відповідно до академічної та професійної сфер студента.

Метою вивчення курсу дисципліни “Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням (англійська)”  є формування у студентів практичних навичок вільного володіння та використання англійської мови у професійній сфері, підвищення загального мовного рівня фахівця та формування практичних навичок усного та письмового професійно-орієнтованого спілкування.

У результаті вивчення дисципліни студенти ІІ-III-го курсу повинні:

 знати:

 • нормативну граматику англійської мови (умовні речення та звороти з неособовими формами дієслова);
 • типи читання на матеріалах адаптованої інформації з фаху;
 • особливості мови і стилю;
 • лексичний мінімум з нафтогазової справи або іншої професійно-спрямованої галузі (нарпиклад, економічна, архітектурна, туристична тощо).

вміти:

            · читати, відповідати на запитання, вести бесіду в обсязі необхідного спілкування в професійній сфері;

            · розуміти іноземну мову і розвивати практичні навички ділового професійного спілкування;

            · володіти іноземною мовою в письмовій формі, робити переклад англомовних текстів, використовуючи комп’ютерні системи автоматизованого перекладу та електронні словники.

Студенти IV курсу мають можливість удосконалювати практичні навички вільного володіння та використання англійської мови у професійній сфері, підвищувати загальномовний рівень фахівця та формувати практичні навички усного та письмового професійно-орієнтованого спілкування. Дисципліна “Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням (англійська)” спрямована на формування загальнонаукових, інструментальних, загально-професійних та спеціалізовано-професійних компетенцій: реферування та анотування текстів за професійним спрямуванням, підготовку адекватних перекладів текстів професійного спрямування, коригування машинного перекладу, розробку проектів професійного характеру, ведення дискусії.

Метою навчальної дисципліни "Друга ділова іноземна мова" (ІІІ курс) є спрямовання на знання достатньої кількості лексичних одиниць для висловлювання та основних правил написання слів, виразів, висловлювань на задану ділову тематику (ділові зустрічі, розмови по телефону, розмови на рецепції, ділові перемовини тощо); вміння розуміти зміст коротких повідомлень (е-мейлів, ділових листів, оголошень), узагальнення інформації на вказану тему;  зв’язне повідомлення на визначені теми, передачу основного змісту прочитаного, побаченого, почутого; свідоме та правильне утворення англійських речень, володіючи граматичним мінімумом даного курсу; продукування писемного повідомлення із дотриманням граматичних правил.

Навчальна дисципліна «Друга ділова іноземна мова»  (IV курс) спрямована на ділову та професійну письмову комунікацію, переклад, анотування та реферування ділової та професійної документації; пошукове та вивчаюче читання, продукування службових листів, електронних листів, факсів, переклад і складання службових документів, інструкцій. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен здійснювати усно-мовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах) в соціально-побутовій, соціально-культурній та професійних сферах, у межах лексичного мінімуму та тематики, передбачених навчальною програмою, висловлюватися в письмовій формі (написання анотацій, листів, заповнення бланків, складання текстів презентацій і т. ін.) в обсязі тематики курсу, використовуючи засвоєний граматичний матеріал;  розуміти зі слуху зміст автентичних текстів (ділового та повсякденного спілкування з урахуванням соціокультурного та країнознавчого аспектів іноземної мови).

Навчальні дисципліни «Наукова іноземна (англійська) мова діяльності», "Англійська мова для АСП" спрямовані на роботу з науково-технічною літературою,  вивчення особливостей наукового стилю мовлення та лексики наукових текстів; проведення наукового дослідження та оформлення його результатів; формування у студентів комунікативної, лінгвістичної й соціокультурної компетенцій у взаємозв’язку з іншими видами компетенцій; розвиток мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;  формування позитивного ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу, готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;  дати основу для подальшого самовдосконалення в науковій галузі ,використовуючи знання англійської мови.

Курси англійської мови для тих, хто вступає в магістратуру для здачі ЄВІ, мають на меті підготувати студентів до здачі іспиту з англійської мови на рівень В2. На студентів очікують різні форми завдань: лексичних, граматичних, стилістичних на загальновживану тематику.  Граматичний матеріал охоплює знання студентами основ англійської граматики, зокрема: граматичні часи, пасивний стан дієслова, узгодження часів, пряма-непряма мова, умовний спосіб дієслова, безособові форми дієслова та конструкції з ними; частини мови, синтаксис. Водночас форми завдань з читання включають різні завдання: на встановлення відповідності; завдання з вибором однієї правильної відповіді; на визначення правильності-неправильності твердження; на заповнення пропусків у тексті.