Загальна інформація

 


Інститут гуманітарної підготовки та державного управління створений 02 січня 2015 року і є навчально-науковим підрозділом Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Очолює Інститут доктор філософських наук, професор, Дмитро Іванович Дзвінчук.
        Проте історія інституту розпочалась значно раніше - 5 травня 1994 р., коли рішенням Вченої ради університету було започатковано діяльність Інституту гуманітарної підготовки (далі - ІГП) - навчального й науково-дослідного підрозділу, основна мета якого полягала в практичному втіленні концепції гуманізації і гуманітаризації вищої багатоступеневої інженерно-технічної освіти, яка мала зберегти і розвинути людську ментальність у сучасному суспільстві через виховання молодої людини-фахівця з комплексним мисленням.
      У той же час, у серпні 2000 року, було створено факультет управління та інформаційних технологій (з 2001 року - факультет управління та інформаційної діяльності (далі - ФУІД), який готував фахівців за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність», слухачів магістратури за спеціальністю «Державна служба», а пізніше і  студентів за спеціальністю «Переклад».
       У липні 2013 року структурний підрозділ отримав нову назву -  факультет технічного перекладу та документознавства (далі  - ФТПД). А в січні 2015 року було об’єднано ІГП та ФТПД, а новостворений структурний підрозділ, отримавши статус навчально-наукового інституту, почав називатися  – Інститут гуманітарної підготовки та державного управління.

Сьогодні у складі Інституту гуманітарної підготовки та державного управління функціонує шість кафедр:

​​​​​​​ Інститут готує фахівців за такими спеціальностями:

​​​​​​​1. Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
          Освітньо-професійні програми:
- «Документознавство та інформаційна діяльність» (бакалавр);
- «Документознавство та інформаційна діяльність» (магістр).
2.  Спеціальність 035 «Філологія». Спеціалізація 035.041 ««Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»
       Освітньо-професійні програми:
- «Англійська філологія та переклад» (бакалавр);
- «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» (магістр).
3. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» (бакалавр та магістр)
     До послуг студентів і слухачів – навчальний корпус із добре оснащеними технічними засобами аудиторіями, сучасний комп’ютерний клас з підключенням до мережі Інтернет. Методичне забезпечення складають найновіші посібники, підручники, аудіо- та відеоматеріали, значна частина яких розроблена у провідних західних університетах.
     Силами професорсько-викладацького складу проводяться наукові дослідження, викладачі кафедр інституту є авторами навчальних посібників, підручників, методичних розробок. Студенти займаються науково-дослідною роботою, беруть участь у наукових конференціях, готують спільні з викладачами публікації.
      Серед питань, над якими інститут зосереджує нині увагу, - вдосконалення структури та змісту гуманітарної підготовки майбутніх фахівців, органічне поєднання усієї науково-педагогічної діяльності з історією, культурою та традиціями України, патріотичне виховання, пошук та формування механізму управління гуманітарними процесами у ЗВО, підвищення ефективності вивчення іноземних мов, зокрема англійської, запровадження нової концепції фізичного виховання студентства, розробка та формування ефективної моделі взаємовідносин викладача та студента, розвиток студентського самоврядування, створення належних умов для навчання, праці та відпочинку тощо.
Навчально-виховний процес в інституті спрямований не лише на здобуття знань, але й на забезпечення можливості інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.
      Загалом, Інститут здійснює підготовку фахівців нової формації, які є конкурентоспроможними на ринку праці, можуть організувати взаємодію в галузі інформаційних технологій, встановити партнерські взаємовідносини з органами державної влади та бізнесу,  представниками ділових і політичних кіл зарубіжних країн, гнучко реагувати на зміни в соціальній, економічній та культурній сферах, забезпечити реалізацію функцій держави відповідно до вимог сьогодення.