Наукова школа


НАУКОВА ШКОЛА
«УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ІНТЕЛЕКТОКОРИСТУВАННЯ
В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ»

(керівник - д-р екон. наук, професор В. П. Петренко)


Петренко В.П. (кандидат технічних наук, доктор економічних наук, професор) є автором та співавтором 440 наукових праць, з яких 10 підручників та посібників, 5 монографій, 27 авторських свідоцтв на винаходи, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права та понад 300 статей і тез доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях. Сучасний творчий доробок вченого охоплює теоретичні та прикладні напрями досліджень проблем належного використання керівниками організованих  людських спільнот інтелекту їх членів – окремих людей та їх груп.

Наукова школа професора Петренка В.П. «Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах» створена у вересні 2016 р. На момент створення під його керівництвом уже було захищено 14 кандидатських дисертацій з економіки і управління, 2 кандидатські дисертації з державного управління та 4 докторські дисертації з економіки. Підґрунтям цих досліджень стали авторські монографії Петренка В.П., його докторська дисертація, статті і тези доповідей за напрямом інтелектуалізованого управління людськими ресурсами та ефективного використання їх інтелектуального потенціалу.

Сьогодні в роботі наукової школи беруть участь 25 науковців і 3 здобувачі наукових ступенів. Серед них: доктори економічних наук, завідувачка кафедри Ужгородського національного університету, проф. Варцаба В.І., директор Інституту післядипломної освіти ІФНТУНГ, проф. Кісь С.Я., професор кафедри менеджменту і адміністрування ІФНТУНГ Ревтюк Є.А., проректор Варшавської медичної школи ім. Т. Козлюка, проф. Ясіньска Й.; викладачі ІФНТУНГ, кандидати економічних наук, доценти Боднар Г.Ф., Василишин Н.Є., Витвицька О.В., Данилюк-Черних І.М., Кушлик О.Ю., Мацьків Р.Т., Побігун С.А., Тимошенко Д.В. та інші.

Протягом 4-х років функціонування наукової школи проф. Петренка В. П. при кафедрі публічного управління і адміністрування за участю її керівника, викладачів кафедри і здобувачів ступенів бакалавра, магістра і доктора філософії за спеціальністю «Публічне управління і адміністрування» опубліковано понад 80 наукових праць, з яких 1 монографія, 2 навчальних посібники, 42 статті у вітчизняних та закордонних наукових журналах і понад 30 тез доповідей на різноманітних конференціях, співавторами яких стали 33 майбутні бакалаври, магістри і доктори філософії та 11 викладачів кафедри.

Основним напрямом досліджень наукової школи залишається теоретичне обґрунтування, експериментальна апробація та впровадження в практику управління людськими ресурсами соціально-економічних систем моделей, технологій та інструментів інтелектуалізованого управління соціумом епохи економіки знань. Керівником школи вперше на імперативі «інтелектуалізованому суспільству — інтелектуалізоване управління» було запропоновано нову управлінську парадигму ефективного використання інтелектуальних ресурсів соціально-економічних систем, покликану забезпечити інтелектуальне управління інтелектуальними ресурсами для отримання інтелектуальної продукції, а також впроваджено в науковий обіг такі нові поняття, як «інтелектокористування», «управління процесами інтелектокористування», «інтелектуальна стратифікація», «інтелектуальна мобільність», «субократія» та ін.

В численних роботах учасників школи продемонстровано залежність соціальних, економічних і екологічних результатів діяльності соціально-економічних систем від умілого використання їх керівниками технологій мислення, моделей і стилів управління, апробовані на практиці моделі і умови забезпечення парето-ефективних відносин між суб’єктами національного господарства, його галузевих і регіональних складових, територіально-адміністративних одиниць і окремих підприємств. Створено і апробовано оригінальні моделі стилів керівництва і лідерства з інтелектоінтегруючим та інтелектомотивуючим впливом на людські ресурси, розроблено управлінські технології мотивації інтелектуальної праці, інтелектуалізації управління і лідерства, гармонізованого менеджменту, стратегічного управління соціально-економічним розвитком галузей і підприємств, регіонів і територіальних громад на засадах синархо-сінтелекто-синергічної моделі лідерства і управління взаємодією керівного та функціонального персоналу їх органів управління з людськими ресурсами підпорядкованих систем.

Теоретичні моделі, практичні технології і рекомендації, генеровані членами наукової школи, використовувались в процесах стратегічного планування і управління розвитком Івано-Франківської області та м. Івано-Франківська, створення Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) м. Івано-Франківська, сприяння процесам утворення нових територіальних громад в області, навчання і розвитку їх населення, керівників і функціонерів органів управління територіальними громадами (зокрема, у рамках реалізації проєкту «Обізнані мешканці – сильна громада»), в навчальному процесі кафедри публічного управління і адміністрування при викладанні майбутнім працівникам вітчизняної системи публічного управління і адміністрування таких дисциплін, як «Економіка управління», «Теорія організацій», «Менеджмент людських ресурсів», «Система публічного адміністрування», «Регіональний розвиток», «Економічне врядування та публічні фінанси» та ін.​​​​​​​​​​​​​​