Наукова школа


НАУКОВА ШКОЛА
«УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ІНТЕЛЕКТОКОРИСТУВАННЯ
В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ»

(керівник - д-р екон. наук, професор В. П. Петренко)


Петренко В.П. (кандидат технічних наук, доктор економічних наук, професор) є автором та співавтором 470 наукових праць, з яких 10 підручників та посібників, 6 монографій, 27 авторських свідоцтв на винаходи, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права та понад 300 статей і тез доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях. Сучасний творчий доробок вченого охоплює теоретичні та прикладні напрями досліджень проблем належного використання керівниками організованих  людських спільнот інтелекту їх членів – окремих людей та їх груп.

Наукова школа професора Петренка В.П. «Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах» створена у вересні 2016 р. На момент створення під його керівництвом уже було захищено 14 кандидатських дисертацій з економіки і управління, 2 кандидатські дисертації з державного управління та 4 докторські дисертації з економіки. Підґрунтям цих досліджень стали авторські монографії Петренка В.П., його докторська дисертація, статті і тези доповідей за напрямом інтелектуалізованого управління людськими ресурсами та ефективного використання їх інтелектуального потенціалу.

Сьогодні в роботі наукової школи беруть участь 25 науковців і 3 здобувачі наукових ступенів. Серед них: доктори економічних наук, завідувачка кафедри Ужгородського національного університету, проф. Варцаба В.І., директор Інституту післядипломної освіти ІФНТУНГ, проф. Кісь С.Я., професор кафедри менеджменту і адміністрування ІФНТУНГ Ревтюк Є.А., проректор Варшавської медичної школи ім. Т. Козлюка, проф. Ясіньска Й.; викладачі ІФНТУНГ, кандидати економічних наук, доценти Боднар Г.Ф., Василишин Н.Є., Витвицька О.В., Данилюк-Черних І.М., Кушлик О.Ю., Мацьків Р.Т., Побігун С.А., Тимошенко Д.В. та інші.

Протягом 7-ми років функціонування наукової школи проф. Петренка В. П. при кафедрі публічного управління і адміністрування за участю її керівника, викладачів кафедри і здобувачів ступенів бакалавра, магістра і доктора філософії за спеціальністю «Публічне управління і адміністрування» опубліковано понад 110 наукових праць, з яких 2 монографія, 2 навчальних посібники, 60 статей у вітчизняних та закордонних наукових журналах і понад 50 тез доповідей на різноманітних конференціях, співавторами яких стали 33 майбутні бакалаври, магістри і доктори філософії та 11 викладачів кафедри.

Основним напрямом досліджень наукової школи залишається теоретичне обґрунтування, експериментальна апробація та впровадження в практику управління людськими ресурсами соціально-економічних систем моделей, технологій та інструментів інтелектуалізованого управління соціумом епохи економіки знань. Керівником школи вперше на імперативі «інтелектуалізованому суспільству — інтелектуалізоване управління» було запропоновано нову управлінську парадигму ефективного використання інтелектуальних ресурсів соціально-економічних систем, покликану забезпечити інтелектуальне управління інтелектуальними ресурсами для отримання інтелектуальної продукції, а також впроваджено в науковий обіг такі нові поняття, як «інтелектокористування», «управління процесами інтелектокористування», «інтелектуальна стратифікація», «інтелектуальна мобільність», «субократія» та ін.

В численних роботах учасників школи продемонстровано залежність соціальних, економічних і екологічних результатів діяльності соціально-економічних систем від умілого використання їх керівниками технологій мислення, моделей і стилів управління, апробовані на практиці моделі і умови забезпечення парето-ефективних відносин між суб’єктами національного господарства, його галузевих і регіональних складових, територіально-адміністративних одиниць і окремих підприємств. Створено і апробовано оригінальні моделі стилів керівництва і лідерства з інтелектоінтегруючим та інтелектомотивуючим впливом на людські ресурси, розроблено управлінські технології мотивації інтелектуальної праці, інтелектуалізації управління і лідерства, гармонізованого менеджменту, стратегічного управління соціально-економічним розвитком галузей і підприємств, регіонів і територіальних громад на засадах синархо-сінтелекто-синергічної моделі лідерства і управління взаємодією керівного та функціонального персоналу їх органів управління з людськими ресурсами підпорядкованих систем.

Теоретичні моделі, практичні технології і рекомендації, генеровані членами наукової школи, використовувались в процесах стратегічного планування і управління розвитком Івано-Франківської області та м. Івано-Франківська, створення Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) м. Івано-Франківська, сприяння процесам утворення нових територіальних громад в області, навчання і розвитку їх населення, керівників і функціонерів органів управління територіальними громадами (зокрема, у рамках реалізації проєкту «Обізнані мешканці – сильна громада»), в навчальному процесі кафедри публічного управління і адміністрування при викладанні майбутнім працівникам вітчизняної системи публічного управління і адміністрування таких дисциплін, як «Економіка управління», «Теорія організацій», «Менеджмент людських ресурсів», «Система публічного адміністрування», «Регіональний розвиток», «Економічне врядування та публічні фінанси» та ін.


Список кандидатів наук, докторів філософії і докторів наук,

дисертації яких підготовлені та захищені під керівництвом і за консультаціями

д-ра екон. наук, професора Петренка В. П.

№ п/п

Прізвище імя, по-батькові здобувача наукового ступеня

Тема

дисертації

Шифр

і назва спеціальності

Дата захисту дисертації

Наукова установа, де була захищена дисертація

1

Канд. екон. науук

Табахарнюк Мирослав Олександрович

Системне управління процесами мотивації персоналу організацій

08.06.01 – економіка, організація та управління підприємствами

25.02.2005

Інститут регіональних досліджень НАН України

2

Канд.екон. наук

Ревтюк

Євген Антонович

Управління виробничо-господарськими комплексами на засадах використання інтелектуально-ресурсного потенціалу

08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою

04.07.2005

НУ «Львівська політехніка»

3

Канд. екон. наук

Прокопенко Оксана

Юріївна

Стратегічне планування місцевого економічного розвитку на рівні сільських громад

08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

21.09.2007

Полтавський НТУ ім.

Ю. Кондратюка

4

Канд. екон. наук

Максимюк Сергій

Васильович

Управління діяльністю підприємств в кризових ситуаціях

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

21.01.2009

Європейський

університет,

м. Київ

 

 

5

Каед. екон. наук

Василишина Наталія

Євгенівна

Управління підприємствами в умовах зовнішніх регулювань

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

17.10.2009

Івано-Франківський

НТУНГ

6

Канд. екон. наук

Кісь

Святослав Ярославович

Управління економічною безпекою підприємств нафтогазового комплексу

08.00.04 – економіка та управління підприємства пі

23.09.2010

Івано-Франківський

НТУНГ

7

Канд. екон. наук

Боднар

Галина Федорівна

Управління державно-приватними партнерствами на засадах гармонізації інтересів сторін

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

10.12.2010

Івано-Франківський

НТУНГ

8

Канд. екон. наук

Мацьків

Романа Тарасівна

Управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу

08.00.04 – економіка та управління підприємства пі

14.12.2011

Івано-Франківський

НТУНГ

9

Канд.екон. наук

Тимошенко Дмитро Віталійович

Мотиваційний механізм управління інтелектуальною працею персоналу нафтогазових підприємств та організацій

08.00.04 – економіка та управління підприємства пі

16.11.2011

Івано-Франківський

НТУНГ

10

Канд. екон. наук

Швидкий Едуард Анатолійович

Інтелектуалізація управління нафтогазовими підприємствами

08.00.04 – економіка та управління підприємства пі

22.02.2013

Івано-Франківський

НТУНГ

11

Канд. екон. наук

ВитвицькаОксана Володимирівна

Економічна оцінка інформаційного капіталу нафтогазовидобувних підприємств

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

17.03.2013

Івано-Франківський

НТУНГ

12

Канд. екон. наук

Побігун Сергій

Андрійович

Економетричний супровід стратегічного управління нафтогазовими підприємствами

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

22.05.2013

Івано-Франківський

НТУНГ

13

Канд. екон. наук

Данилюк-Черних Ірина Миколаївна

Управління розвитком людських ресурсів підприємств на засадах сінтелектики

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

25.09.2013

Тернопільський НТУ ім.

І. Пулюя

14

Д-р екон. наук

Варцаба Віра Іванівна

Теоретико-методологічні засади управління процесом гармонізації розвитку економіки регіону

08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

29.03.2016

Полтавський НТУ ім.

Ю. Кондратюка

15

Д-р екон. наук

Ясіньска

Йоанна

Зміни в організаціях: належне управління, кризові ситуації і умови досягнення успіху

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

06.06.2016

Івано-Франківський

НТУНГ

16

Канд. наукз державного управління

Лис

Андрій  Богданович

Механізми державного управління процесами надання адміністративних послуг

25.00.02

- механізми державного управління

30.06.2016

Івано-Франківський

НТУНГ

17

Канд. наук з державного управління

Ісаєва Ірина

Миколаївна

Організаційний механізм державного  управління  магістральними трубопровідними системами України в умовах європейської інтеграції

25.00.02 – механізми державного управління

30.06.2016

Івано-Франківський

НТУНГ

18

Д-р екон. наук

Кісь Святослав Ярославович

Наукові основи інтелектуалізації діяльності підприємств

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

 

27.12.2016.

Івано-Франківський НТУНГ

19

Д-р екон. наук

Ревтюк Євген

Антонович

Науково-методологічні підходи до управління людським капіталом підприємств

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

 

2016.

Івано-Франківський НТУНГ

20

Д-р філософії

з менеджменту

Псюк Роман Михайлович

Функціонально-орієнтований розвиток людських ресурсів підприємств

 

74 – Менеджмент і адміністрування

 

17.11.2020.

Івано-Франківський НТУНГ

21

Д-р філософії з державного управління

Панасюк Руслан Володимирович

Публічне управління використанням спільних ресурсів об’єднаних територіальних громад

28 – Публічне управліннята адміністрування

 

23.06.2021.

Івано-Франківський

НТУНГ

22

Д-р філософії з менеджменту

ХатемГгандір

 

Управління змінами в енергозабезпеченні Алжиру з використанням потенціал увпливу на людські ресурси

 

74 – Менеджмент і адміністрування

 

12.11.2021.

Івано-Франківський

НТУНГ

 

2013 р., м. Івано-Франківськ. Обласна наукова бібліотека ім. І. Я. Франка.

Після презентації монографії В. П. Петренка, Е. А. Швидкого, С. Я. Кіся «Управління діяльністю підприємств нафтогазового комплексу на засадах інтелектуалізації та інтелектокористування».

Зліва направо: асп. Палійчук У. Ю., асп. Данилюк-Черних І. М., доц. Кісь С. Я., доц. Полянська А. С., проф. Петренко В. П., доц. Василишина Н. Є., асп. Боднарук І. М., доц. Ревтюк Є. А., доц. Макси’мюк С. В.,зав. лаб. Мельницький.М. М.