Entrants

Additional Information

Підготовка фахівців у інституті здійснюється за очною та заочною (дистанційною) формами.

У інституті готуємо фахівців за СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

"101 ЕКОЛОГІЯ"

"103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ" за освітніми програмами:

         - Геологія нафти і газу
         - Геофізика
         - Інженерна геологія та гідрогеологія         
         - Геоінформатика

"242 ТУРИЗМ" за освітніми програмами:

         - Туризм
         - Міжнародний готельно-туристичний бізнес 

"183 ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА" 

Фахівець освоївши освітню програму "Екологія" - займається контролем з охорони навколишнього середовища в різних галузях народного господарства.​​​​​​​

Фахівець освоївши освітню програму "Геологія нафти і газу"  займається вивченням геологічної будови надр Землі та умов утворення, накопичення і збереження в них покладів нафти і газу з метою їх пошуків, розвідки та видобування.

Фахівець освоївши освітню програму "Геофізика" займається дослідженням надр Землі у розрізі пробурених свердловин геофізичними методами (електричні, акустичні, радіоактивні, магнітні) з метою вивчення колекторських властивостей гірських порід та встановлення насичених нафтою і газом інтервалів та виділення продуктивних горизонтів; розробляє спеціальну апаратуру для проведення геофізичних досліджень у свердловинах; займається дослідженням геологічної та тектонічної будови надр Землі геофізичними методами (сейсморозвідка, гравірозвідка, електророзвідка, магніторозвідка) з метою встановлення сприятливих структурних форм для утворення покладів нафти і газу, а також прогнозу контурів родовищ нафти і газу.

Фахівець освоївши освітню програму "Інженерна геологія та гідрогеологія" - займається вивченням та дослідженням прикладних питань геології, пов'язаних з проектуванням, будівництвом і експлуатацією різних споруд, дослідженням сучасної морфології і закономірностей формування інженерно-геологічних умов, прогнозуванням їх змін у процесі інженерно-господарської діяльності, інженерно-геологічним обґрунтуванням захисних заходів, що забезпечують раціональне освоєння територій, надр і охорону довкілля, дослідженням кругообігу води в природі, будови підземної гідросфери, руху та формування підземних вод, підземних водних басейнів та геогідродинамічних систем, механічного впливу підземних вод на гірські породи, процесів розмивання і розчинення гірських порід підземними водами та ін.

Фахівець освоївши освітню програму "Геоінформатика" - займається застосуванням та розробкою комп’ютерних програм та математичних методів для аналізу геологічної і геофізичної інформації та проектуванням і програмуванням в середовищі геоінформаційних систем, а також розробкою технологій збору, обробки, збереження та інтерпретації геопросторової інформації.

Фахівець освоївши освітню програму "Туризм" - займається організацією, формуванням, продажем та обслуговуванням туристичного пакету клієнтів.  

Фахівець освоївши освітню програму "Міжнародний готельно-туристичний бізнес" - займається професійною діяльністю у сфері рекреації і туризму, міжнародного готельно-туристичного бізнесу.  

Фахівець освоївши освітню програму "Технології захисту навколишнього середовища" - займається спостереженням за якістю компонентів довкілля; аналізом виникнення екологічно небезпечних ситуацій; науково-дослідними роботами з очищення промислових стічних вод, викидів шкідливих речовин в атмосферу, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів, раціонального використання земельних і водних ресурсів; проводить екологічну експертизу.

Магістр може працювати в таких галузевих відомствах:
- Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;

- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
- Державна геологічна служба; 
- Департамент геології та використання надр;
- Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;
- Національна акціонерна компанія «Надра України»;
- ПАТ "Укрнафта";
- АТ "Укргазвидобування";
- ДП "Укргеофізика";
​​​​​​​- Приватних підприємствах та фірмах, які проводять геологічні, гідрогеологічні та геофізичні дослідження Земних надр, екологічні дослідження та організацією туристичної діяльності і готельно-туристичним бізнесом.

В цих підприємствах та відомствах фахівець підготовлений для роботи:
- на виробничих підприємствах, які проводять пошуки родовищ нафти і газу, підготовку запасів вуглеводнів і цінних супутніх компонентів до промислового освоєння, розробку нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, інженерні дослідження ділянок під будівництво споруд та оцінку питних та промислових водних ресурсів;
- в науково-дослідних організаціях, які здійснюють: проектування, планування, організацію і проведення робіт з пошуків та розвідки родовищ нафти і газу; фундаментальні дослідження в області нафтогазової геології; проектування розробки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ; створення нових ефективних методів і методик пошуків, розвідки та розробки родовищ нафти і газу.

- Магістр може працювати в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, де підготовлений для роботи викладачем вищого навчального закладу.

Для вступу у Інститут природничих наук і туризму необхідно пройти зовнішнє незалежне оцінювання знань із наступних дисциплін:

ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ НЕОБХІДНІ СЕРТИФІКАТИ З НАСТУПНИХ ПРЕДМЕТІВ:

Спеціальність "101 - Екологія"

- Українська мова (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Біологія (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Історія України або математика, або  іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія (ваговий коефіцієнт - 0,4);

Спеціальність "103 - Науки про Землю"

- Українська мова (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Математика (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (ваговий коефіцієнт - 0,4);

Спеціальність "183 - Технології захисту навколишнього середовища"

- Українська мова (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Математика (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (ваговий коефіцієнт - 0,3);

Спеціальність "242 - Туризм"

- Українська мова і література (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Іноземна мова (ваговий коефіцієнт - 0,4);
- Історія України або математика, або  біологія, або географія, або фізика, або хімія (ваговий коефіцієнт - 0,3);

і (ваговий коефіцієнт атестату про середню освіту - 0,1).