General Information

Additional Information

Основна мета діяльності Інституту полягає у проведенні дослідницької та інноваційної діяльності, забезпеченні інтеграції освіти та науки з виробництвом, участі у реалізації міжнародних проектів і програм, упровадженні в практику наукових досягнень, реалізації разом з іншими закладами вищої освіти та науковими установами спільних програм за пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних наукових досліджень, організації навчального процесу для задоволення потреби суспільства в кваліфікованих фахівцях з вищою освітою, здатних розв'язувати важливі соціально-економічні завдання у різних галузях економіки, в першу чергу у стратегічно важливій для України нафтогазовій галузі.

Місія Інституту: високоефективна діяльність у сфері викладання економічних та управлінських дисциплін, що забезпечує комплексне вивчення економічних явищ і гарантує отримання перспективної професії для подальшої наукової чи виробничої діяльності та для забезпечення поступального розвитку нафтогазового комплексу та економіки України в цілому.

Реалізація місії Інституту здійснюється на засадах дотримання головних принципів, до яких віднесено: неперервність освіти, її системність та систематичність; інноваційність змісту освіти; єдність фундаментальності та фаховості змісту освіти; корпоративність, партнерство всіх учасників освітянської діяльності в Інституті; гнучкість освітянської діяльності; діяльнісний принцип навчання.
Історія

Основними завданнями Інституту є:

 • підготовка фахівців у сфері економіки та управління за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами з присудженням відповідного ступеня вищої освіти (бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук);
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у різних сферах освітньої, наукової та практичної діяльності;
 • сприяння розвитку української вищої школи, поширення науково-практичних знань, формування сучасного освітнього процесу;
 • організація, координація і проведення фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт економічного та управлінського спрямування;
 • відродження, збереження та пропагування національних зв’язків та традицій, здійснення культурно-просвітницької діяльності;
 • підготовка підручників, навчальних посібників, курсів лекцій та іншої навчальної і навчально-методичної літератури з економічних та управлінських дисциплін, випуск періодичних видань;
 • здійснення співробітництва та партнерства, в тому числі міжнародного, на підставі договорів, укладених університетом;
 • здійснення іншої не забороненої законодавством України, діяльності, пов'язаної з метою та функціональними завданнями Інституту і Університету.

Магістри

Політика Інституту у сфері якості здійснюється відповідно до стандартів системи управління якістю ДСТУ 180 9001:2015 для забезпечення успішної діяльності та конкурентоздатності Інституту і має:

 • забезпечити зростання привабливості та конкурентоздатності Інституту;
 • створити стандарти якості та процеси оцінювання, які спрямували б розвиток Інституту, програм та викладачів у напрямку досягнення аналогічних міжнародних стандартів;
 • сприяти розвитку національних та міжнародних партнерств з метою підвищення престижу Інституту;
 • втілювати у практику функціонування Інституту принципи якості надання освітніх послуг та виконання науково-дослідних робіт і вести пошук способів для їх покращення;
 • забезпечувати командну роботу персоналу Інституту в сфері наукових досліджень, обслуговування та реалізації навчального процесу.

Повна назва Інституту українською мовою — Інститут економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Скорочене найменування Інституту українською мовою — ІЕМ ІФНТУНГ. Повна назва Інституту англійською мовою - Institute of Economic and Management of the Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Скорочене найменування Інституту англійською мовою — IEM IFNTUOG.

Інститут об’єднує кафедри, лабораторії та інші підрозділи, призначені для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з економіки та управління у нафтогазовому комплексі, інших галузях економіки, проведення наукових досліджень, виховної та культурно-просвітницької роботи.

Інститут є структурним навчально-науковим підрозділом Університету, що не має статусу юридичної особи.
Інститут здійснює підготовку фахівців за відповідними освітніми чи науковими програмами на таких рівнях вищої освіти, як перший (бакалаврський) рівень, другий (магістерський) рівень, третій (освітньо-науковий) рівень та науковий рівень. 
Підготовка за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями здійснюється за такими спеціальностями, як 051  Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, 073 – Менеджмент, 075 – Маркетинг, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Підготовка за третім освітньо-науковим (доктор філософії) та науковим (доктор наук) рівнями здійснюється за такими спеціальностями, як 051 – Економіка та 073 – Менеджмент.

До складу Інституту входять кафедри: прикладної економіки (ПЕК); обліку та оподаткування (ОП); фінансів (ФН); менеджменту та адміністрування (МА); теорії економіки та управління (ТЕУ); підприємництва та маркетингу (ПМ). До структури Інституту можуть входити й інші кафедри та лабораторії з дотриманням вимог чинного законодавства.

ІЕМ​​​​​​​