Аспірантура

Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології

​​​​​​​Основним завданням аспірантури є підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації,адже від наявності високого наукового потенціалу професорсько-викладацького складу залежить і рівень підготовки фахівців (бакалаврів та магістрів) нафтогазової галузі, які є майбутнім енергонезалежності нашої держави. 

Планування, організацію та контроль підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті здійснює Відділ аспірантури та докторантури.

Набір до аспірантури Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології проводиться відповідно до встановлених правил прийому

В інституті нафтогазової інженерії підготовка докторів філософії (pHD) за освітньо-науковою програмою "Нафтогазова інженерія та технології" здійснюється на трьох кафедрах:

- буріння свердловин (БУР);

- видобування нафти і газу (ВНГ);

- газонафтопроводів та газонафтосховищ (ГНПС).

ОНП «Нафтогазова інженерія та технології»

Освітньо-наукова програма Нафтогазова інженерія та технології 2021 р. (ПРОЄКТ).

Відгуки та пропозиції на проєкт ОНП 2021 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми проф. Чудика І.І.:   i.chudyk@nung.edu.ua

 

ОНП «Нафтогазова інженерія та технології» 2016 р (завантажити)

Навчальний план (денна форма-завантажити)

Навчальний план (заочна форма-завантажити)

 

ОНП «Нафтогазова інженерія та технології» 2018 р (завантажити)

Навчальний план (денна форма-завантажити)

Навчальний план (заочна форма-завантажити)

 

ОНП «Нафтогазова інженерія та технології» 2020 р (завантажити)

Навчальний план 2020 р. (денна форма-завантажити)

Навчальний план 2020 р. (заочна форма-завантажити)

Більш детальну інформацію про навчання, освітні компоненти з підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні ОНП "Нафтогазова інженерія та технології" із спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технології" можна отримати на сторінці Інституту нафтогазової інженерії розділ "Аспірантура".

​​​​​​​Перелік дисциплін, які викладаються кафедрою ВНГ, із підготовки доктора філософії

за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології за ОНП 2016/2018 року:

Новітні технології видобування нафти і газу (обов'язкова) 

Проблемнi питання підвищення ефективності розробки нафтових родовищ (вибіркова)

Проблемнi питання підвищення ефективності розробки газових та газоконденсатних родовищ (вибіркова)

Проблемнi питання експлуатацiiї нафтових свердловин та підвищення їх продуктивності (вибіркова)

Проблемнi питання експлуатацiiї газових та газоконденсатних свердловин та підвищення їх продуктивності (вибіркова)

Проблемнi питання підвищення ефективності збору та підготовляння продукції нафтових, газових, та газоконденсатних свердловин (вибіркова)

 

Перелік дисциплін, які викладаються кафедрою ВНГ, із підготовки доктора філософії

за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології за ОНП 2020 року:

Новітні інноваційні технології видобування нафти і газу (обов'язкова)

Проблемнi питання експлуатацiiї газових та газоконденсатних свердловин та підвищення їх продуктивності (вибіркова)

Проблемнi питання експлуатацiiї нафтових свердловин та підвищення їх продуктивності (вибіркова)

Проблемнi питання підвищення ефективності розробки газових та газоконденсатних родовищ (вибіркова)

Проблемнi питання підвищення ефективності розробки нафтових родовищ (вибіркова)

 

Перелік кандидатських та докторських дисертаційних робіт із спеціальності 05.15.06 - Розробка нафтових і газових родовищ, що захищалися по кафедрі з 2010 року

Автор

Тема

Керівник, рік

1

Шумілін Т.В.

Зменшення технологічних втрат нафти при промисловому зборі та підготовці (на прикладі родовищ Передкарпаття)

д. т. н., Кондрат Р.М., 01.10.2020

2

Коваль В.І.

Удосконалення методу розрахунку початкових запасів покладів вуглеводнів з використанням рівняння матеріального балансу

д. т. н., Чудик І.І., 01.10.2020

3

Хайдарова Л.І.

Підвищення газовилучення з виснажених покладів витісненням залишкового природного газу азотом

д. т. н., Кондрат Р.М., 28.11.2019

4

Гутак А.Д.

Удосконалення технології використання вихрових труб при підготовлянні природного газу

д. т. н., Кондрат О.Р., 28.02.2019

5

Патра В.Д.

Удосконалення технологій фізико-хімічного діяння на нафтовий поклад і привибійну зону свердловини

д. т. н., Акульшин О.О., 07.06.2018

6

Дремлюх Н.С.

Підвищення ефективності експлуатації свердловин з нестійкими колекторами на виснажених газових родовищах

д. т. н., Кондрат Р.М., 07.06.2018

7

Гедзик Н.М.

Удосконалення технології підвищення газовилучення з родовищ із низькопроникними теригенними колекторами

д. т. н., Кондрат О.Р., 20.10.2016

8

Міщук Б.М.

Удосконалення технології видобування нафти при фонтанній експлуатації свердловин за зміни газового фактора

д.т.н., Бойко В.С., 01.07.2016

9

Петруняк В.Я.

Удосконалення методів інтерпретації результатів гідродинамічних досліджень продуктивних пластів за кривими відновлення тиску

д.т.н., Мислюк М.Я., 04.02.2016

10

Кондрат О.Р.

Прикладні і теоретичні основи підвищення ефективності дорозробки виснажених родовищ газу і нафти

25.12.2014

11

Рой М.М.

Удосконалення газогідродинамічних методів досліджень газових і газоконденсатних родовищ

д. т. н., Акульшин О.О., 17.10.2014

12

Дивоняк Ю.І.

Підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин обробленням привибійної зони конденсованими дегідраційними системами

д.т.н., Світлицький В.М., 03.07.2014

13

Угриновський А.В

Удосконалення технології інтенсифікації роботи низьконапірних газових і газоконденсатних свердловин за наявності рідини в продукції

д. т. н., Кондрат Р.М., 24.04.2014

14

Якимечко Я.Я.

Удосконалення технології видобування високов'яхких нафт струминними насосами з використанням енергії пульсуючих потоків

д.т.н., Яремійчук Р.С., 04.04.2013

15

Гутак О.І.

Удосконалення технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів шляхом різночастотного імпульсно-звильового впливу на нафтогазонасичені породи

д.т.н., Тарко Я.Б., 04.04.2013

16

Рудий С.М.

Удосконалення технологій оброблень присвердловинної зони пласта з використанням борофтористоводневої кислоти

д. т. н., Кондрат Р.М., 05.04.2013

17

Сміх П.М.

Оптимізація розміщення свердловин на нафтових і газових родовищах з використанням гідродинамічного моделювання

д.т.н., Зарубін Ю.О., 04.07.2013

18

Мороз Л.Б.

Удосконалення технології застосування поверхнево-активних систем для збільшення нафтовилучення на завершальній стадії розробки родовищ (на прикладі родвищ Прикарпаття)

д. т. н., Кондрат Р.М., 22.03.2012

19

Цьомко В.В.

Удосконалення технології гідравлічного розриву пласта в умовах нафтових родовищ України

д.т.н., Яремійчук Р.С., 15.10.2010