Фадєєва Ірина Георгіївна

фото
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

 

Спеціальність

Економіка і організація нафтової і газової промисловості

Кваліфікаційний рівень

інженер-економіст

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

Професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування ІФНТУНГ

Наукові інтереси
 1. Методологічні проблеми  управління фінансово-економічними результатами,  виробничо-господарською діяльністю, розвитком та конкурентоспроможністю підприємств нафтогазового комплексу.
 2. Контролювання, моніторинг та діагностика фінансової діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу.
 3. Управління витратами та собівартістю продукції, фінансовий контролінг.
 4. Процесний підхід до управління фінансовою діяльністю підприємств.
 5. Ідентифікація та запобігання  фінансовим та іншим ризикам  діяльності підприємств

 

 

Державні нагороди

Грамота Івано-Франківської ОДА, 2016 рік

General Information

 Фадєєва Ірина Георгіївна є випускницею кафедри економіки підприємства Івано-Франківського інституту нафти і газу,

Вміє поєднувати теоретичні знання  з практичною діяльністю.- після завершення навчання в університеті більше 12 років працювала завідувачем фінансового відділу-головним бухгалтером на підприємстві. Має значний управлінський досвід.

 Успішно працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з 2002 року і до сьогодні спочатку доцентом кафедри економіки підприємств, потім професором і завідувачем кафедри фінансів. Загальний науково-педагогічний стаж – більше 16 років.

Фадєєва І.Г. є автором більше 160 наукових та навчально-методичних праць, з них 6 наукових монографій, результати яких впроваджені на підприємствах НГК, 4 навчальні посібники, що використовуються у навчальному процесі.

Під керівництвом Фадєєвої І. Г. здобула науковий ступінь Гринюк Оксана Іванівна, 2018. 

І.Г. Фадєєва є керівником аспірантури, в якій у навчається один аспірант очної і один аспірант заочної форми навчання.

І.Г. Фадєєва  за напрямками своїх наукових досліджень постійно представляє університет на всеукраїнських та міжнародних конференціях, зокрема, у закордонних – у Німеччині, Польщі, Болгарії, Чехії, Канаді.
 

З 2014 по жовтень 2023 року очолювала кафедру фінансів ІФНТУНГ.

З 2017 року по теперішній час є фінансовим директором ТОВ «Інкомтех- ІФ»

 

 

Навчальна робота

Бакалаврські ОП:    Вступ до фаху

                                 Діагностика фінансовий систем

                                  Управління витратами у фінансовій сфері

                                  Фінансовий аналіз

                                 Моделювання та прогнозування у фінансах

 Економіка підприємства - для студ.спец.051 - автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Магістерські ОП:    Фінансовий контролінг

                                Управління фінансовими ризиками

                                Фінансовий ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі

                                Управління конкурентоспроможністю у фінансах, банківській справі та страхуванні

                                Податковий консалтинг

                                Міжнародне оподаткування

                                Моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання

                                Фінансове шахрайство

 Інвестування ІТ-управління з врахуванням фінансових ризиків - для магістрів спец.051 - автоматизація і  комп'ютерно-інтегровані технології                          

 

Наукова діяльність

У 2004 році  успішно захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Інтегрована система оперативного оцінювання витрат  підприємств», яка стала основоположною для багатьох наступних досліджень щодо підвищення ефективності діяльності та управління фінансовою діяльністю нафтогазових підприємств.

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему: «Системно-синергетичні засади управління нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної структури».

Вибрані публікації

 

 

  44    

 
 1. Application of modern modeling in system of strategic management at oil and gas companies Fadyeyeva, I.Horal, L., Economic Annals-XXI, 2014, 1-2(1), pp. 106–109
 2. Near-term forecasting of drilling cost of borehole by fuzzy logic Sementsov, G.Chigur, I.Fadeeva, I., Advances in Soft Computing, 2000, 6, pp. 406–410

 3. Фадєєва І.Г. Системно-синергетичні засади управління розвитком нафтогазових підприємств корпоративної структури.[монографія] – ІФНТУНГ, Івано-Франківськ: ПП Кузів Б.П. – 2012, 465с.
 4. Фінансові аспекти інноваційного розвитку нафтогазового комплексу України [монографія] . – Спасів Н.Я., Фадєєва І.Г. та ін., Івано-Франківськ : ПП Кузів Б.П. – 2016, 256с.
 5. Fadyeyeva I. Synthesis of Management System Structure at Oil and Gas Enterprises of Corporate Structure. Scientific journal “Economics and Finance . Perspective economic and management essues: Collecton of scientific articles. – “East West”Assposiation For Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna, Austria, 2015. – P.213-220
 6.  Fadyeyeva I. Models and Methods of Forecasting the Entity’s Financial Position. Scientific journal “Economics and Finance”. Actual problems of modern economy development: Collecton of scientific articles.- Thorpe-Bowker, Melbourne,Australia, 2015 . – P.212-217.
 7. Фадєєва І. Г. Концептуальний підхід до розвитку систем інтелектуальної підтримки процесів прийняття рішень у системі контролінгу бізнес-сегменту економіки upstream / І. Г. Фадєєва //  Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». - № 2. - 2015. – С. 6-12.
 8. Фадєєва І.Г. Ідентифікація форм функцій належності для задач прогнозування і управління у фінансових системах на основі Fuzzy Logic. – І.Г. Фадєєва - Сборник научных трудов SWorld, 2014
 9. . Fadyeyeva I. G., Gryniuk O. I. Fuzzy modelling in risk assessment of oil and gas production enterprises’ activity. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3. No. 4. P. 256-264. (WoS)
 10. Fadyeyeva I. G., Gryniuk O. I. Methodical Bases of Risks Identification and Assessment at Oil and Gas Extraction Enterprises. Promising Problems of Economics and Management: Collection Of Scientific Articles. Publishing house “BREEZE” – Montreal, Canada. 2015. P. 43-48.
 11. Фадєєва І. Г., Гринюк О. І. Нечітка логіка як інструмент ризик-контролінгу в контексті проактивного управління нафтогазовидобувними підприємствами. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 212–220.
  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-212-220
 12. Фадєєва І. Г., Пиріг А. М. Аналіз ризик-середовища нафтогазовидобувних підприємств.- Бізнес Інформ.*- Харків, 2019. №7. C. 312–319.  
 13. Фадєєва І.Г., Семенцов Г.Н. Інтелектуальне адаптивне управління специфічними технологічними ризиками нафтогазових компаній під час буріння глибоких свердловин/ І.Г. Фадєєва, Г.Н.Семенцов// International periodic scientific journal SWorld Journal - 2019. № 4. - С.44-57 Index Copernicus Journals Master List)
 14. Фадєєва І.Г. Координація роботи підсистем як управлінська задача формування синергічних ефектів у нафтовидобувних підприємствах корпоративної структури. International periodic scientific journal SWorld Journal”. Issue2. “Перспективние разработки науки и техники». Том 6.- 2019- с.
 15. Fadyeyeva I.G. Formation of Risk Management Investment Projects Financing Scheme. International periodic scientific journal  Modern Engineering and Innovative Тechnologies”. – Issue 11, part 3. - Germany, Karlsruhe, Segeieva@Co - 2020– p.92-99 . (Index Copernicus Journals Master ListDOI 10.30890/2567-5273
 16. Фадєєва І. Г., Гринюк О. І., Кучерявий В. А. Науково-методичні підходи до оцінювання ефективності науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 66–73.https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-66-73
 17. Фурсова В.А.,Фадєєва І.Г., Боровик Л.В. Цифровая  трансформация економики Украины: перспективы и риски развития цифровизации на примере банковской сферы. Ел.фахове видання Класичного приватного ун-ту «Приазовський економічний вісник», випуск №5 (22) - 2020. http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-22
 18. Fadyeyeva I. Investment Attraction Of Projects Related To The Implementation Of Information Technologies In The Management of Oil and Gas Companies. International periodic scientific journal SWorld Journal”. Issue2., part 1. – Sworld @ D.A. Tsenov Academy of Economics- Svishtov, Bulgaria. – 2020. – p.90-97 (Index Copernicus)(ICV:84.35) DOI 10.30880/2410-6615.2020-03-01
 19. Шашкова Н.І., Фадєєва І.Г., Казакова Т.С. Управління проєктами в ІТ сфері: застосування гнучких методологій/ Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. Серія економіка: Серія юридична: 28, 2021-  рр.166-172 http://doi.org/10.5281/zenodo.5346802#.YYKdWkkqktA.mailto
 20. Дзямулич М.І., Фадєєва І. Г., Шматковська Т.О. Промисловий інтернет речей та його застосування у бізнес-процесах. ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ 2021. №3– с.54-59 http://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-7
 21. Фурсова В.А., Фадєєва І.Г., Гавриш Г.О. Вплив євроінтеграційних процесів на реформування банківської системи України/ Економіка та суспільство. 2021. №24. Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/171 
 22. M.Dziamulich, K.Hrytsenko, IrupkaB. Vyshyvana, S. Teslia, Iryna Fadyeyeva. Features of Banks’ Liquidity Management in the Context of the Introduction of LCR ratio in Ukraine. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research/Double-Blind Peer-Rewiewed -Vol.12,Issue 1, Special Issue XXVII, -2022-p.148-153 (WOS) 
 23. Фадєєва І.Г. Еколого-економічний механізм вибору та оцінювання ефективності заходів щодо зниження викидів парникових г нафтогазовій галузі. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки - №3, Т.1. – 2022- С.268-278 ttps://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-306-3-40

 

Контакти