Загальний опис університету

               Історія університету

          Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) – базовий в Україні заклад вищої освіти нафтогазового профілю державної форми власності, дипломи якого визнали провідні галузеві компанії світу. Історія університету сягає 1960 р., коли, реалізовуючи програму уряду щодо наближення підготовки фахівців до місця їхньої праці, розпочав свою роботу Станіславський загальнотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту. Очолював його доц. Є. Г. Шелепін.
          У 1960–1961 н.р. на факультеті функціонувало лише заочне відділення з вечірньою та заочною формами навчання, а у 1961–1962 н. р. було розпочато навчання на денному відділенні з відривом від виробництва.
       У 1963 р., згідно з наказом МВ і ССО УРСР № 401 від 9 липня 1963 р., ІФЗТФ реорганізовано в Івано-Франківську філію Львівського політехнічного інституту з відділеннями нафтової і газової промисловості та загальнотехнічним (директор – Є. Г. Шелепін).
         Потреба у фахівцях технічного профілю постійно зростала, що зумовлювало інтенсивний розвиток філії. 24 серпня 1963 р. видано наказ МВ і ССО УРСР № 465 «Про переведення з 1 вересня 1963 р. нафтового факультету до Івано-Франківського філіалу ЛПІ».
         У кінці 60-х рр. видобуток природного газу в Україні перевищував 68 млрд м3  у рік. Потрібні були кваліфіковані фахівці й ефективні технології. Склалися всі необхідні передумови для створення освітнього і наукового нафтогазового закладу нового типу. І такий вищий навчальний заклад був створений на базі Івано-Франківського філіалу Львівського політехнічного інституту згідно з наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 2 січня 1967 р. – Івано-Франківський інститут нафти і газу. У складі інституту було сформовано такі факультети: геологорозвідувальний, газонафтопромисловий, механічний, автоматизації та економіки, загальнотехнічний. У наступні роки ректорами ІФІНГ працювали: проф. Б. А. Локотош (з 1970 до 1976 р.), проф. Ю. Г. Гаген (з 1976 до 1978 р.), проф. Б. Г. Тарасов (з 1979 до 1993 р.), проф. Є. І. Крижанівський (з 1993 р.).
        ІФІНГ швидко розвивався. У 1971–1972 н.р. в інституті було створено вечірній факультет. За час його існування (до 1993 р.) сотні юнаків та дівчат із числа працюючої молоді (з Івано-Франківська, Калуша, Бурштина та Надвірної) без відриву від виробництва освоювали нафтогазові та суміжні спеціальності. За час існування (1967–1994) у ІФІНГ зареєстровано понад 1900 винаходів, отримано 77 дипломів, 155 медалей різних виставок.
        Із набуттям незалежності України у вищій освіті розпочалися якісні зміни. Так, у 1993 р. була запроваджена державна акредитація ЗВО, котру здійснювала Міжгалузева акредитаційна комісія (МАК). Визнанням авторитету ІФІНГ в державі на той час було представництво інституту в складі МАК в особі проректора з навчальної роботи, проф. Ф. В. Козака. Успішну роботу колективу ІФІНГ було гідно оцінено державою: МАК прийняла рішення про акредитацію інституту за ІV рівнем. Згідно з Наказом Міністерства освіти України від 18 травня 1994 р. № 147, було оголошено постанову Кабінету Міністрів  України № 244 від 20 квітня 1994 р. «Про створення Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу на базі Івано-Франківського інституту нафти і газу». Першим ректором призначено проф. Є. І. Крижанівського, який до цього часу очолює університет.
       Так розпочалася діяльність єдиного у незалежній Україні державного технічного університету нафти і газу. З перших днів своєї роботи на посаді ректора Івано-Франківського державного університету нафти і газу (ІФДТУНГ) проф. Є. І. Крижанівський чітко окреслив основні завдання університету: покращення навчально-виховного процесу та відповідність державним стандартам необхідної кваліфікації з огляду на соціальні замовлення; впровадження ступеневої системи підготовки фахівців; пошук нових форм і методів навчання, видів контролю знань студентів, нових технологій навчання; зміцнення навчально-лабораторної бази; підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
       У жовтні 1994 р., згідно з наказом ректора, було сформовано Інститут гуманітарної підготовки (ІГП) у складі таких кафедр: гуманітарних наук, філософії та культурології, історії та правознавства, іноземних мов, фізичного виховання і спорту. У листопаді 1994 р. при університеті створено Інститут фундаментальної підготовки (ІФП), до якого увійшли кафедри вищої математики, фізики, хімії та прикладної математики. Значну роль для вдосконалення системи підготовки кадрів нафтогазового комплексу України відіграло створення у грудні того ж року нафтогазового інституту. До нього входили такі факультети: геологорозвідувальний, газонафтопромисловий, нафтогазопроводів, механічний, економіки та менеджменту.
        Важливе значення для підготовки фахівців нафтогазового комплексу мало рішення ректорату створити в 1994 р. при університеті навчально-науково-виробничий комплекс на базі споріднених технікумів, профтехучилищ, ліцеїв та гімназій.
У ті роки також функціонувала аспірантура за 22 спеціальностями, було відкрито докторантуру з шести спеціальностей. Працювали спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій (чотири спецради з десяти наукових спеціальностей). За період 1994–1998 рр. було захищено 17 докторських та 34 кандидатські дисертації. Також в університеті створено два науково-дослідні інститути (нафтогазових технологій, екологічної безпеки та природних ресурсів), Навчальний науково-виробничий центр «Інтехцентр», навчально-виробничу лабораторію з проблем нафтогазовидобутку. Організовано Орган сертифікації продукції нафтогазового машинобудування, лабораторію із сертифікації паливно-мастильних матеріалів і нафтохімічної продукції. У цей період набирала обертів міжнародна співпраця: у виші навчалося 47 іноземних громадян, їхній перший випуск відбувся у 1997 р.
       Згідно з указом Президента України від 07.08.2001 р. № 591/2001, університету присвоїли статус національного. У 2014 р. університет повторно акредитований за статусом вищого закладу освіти, ІV рівень акредитації. (Сертифікат про акредитацію  серія РД-ІV  № 0950644 виданий 22 листопада 2011 р.;  ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 458519 від 08.07.2014р.)
        У період з 2001 до 2009 р. в університеті було здійснено великий обсяг робіт згідно з Болонською декларацією. Так, у 2004 р. ІФНТУНГ одним із перших взяв участь у проведенні педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу (наказ МОН України від 23 січня 2004 р. № 48).
      Фундаменталізацію освіти в ІФНТУНГ забезпечували шляхом посилення значення природничих та математичних дисциплін. Важливу роль у цьому відіграв створений у структурі університету Інститут фундаментальної, гуманітарної підготовки та заочно-дистанційного навчання (директор – доц. М. П. Мазур).
         У 2009 р. вперше працівника університету  -  ректора Є. І. Крижанівського, було обрано членом-кореспондентом НАН України, а в  2015 р. – академіком НАН України.
        В університеті функціонували шість спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій за дев’ятьма спеціальностями і докторських – за шістьма. Всього протягом 2003–2009 рр. працівники університету захистили 24 докторські та 150 кандидатських дисертацій.
       З вагомим кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою ІФНТУНГ активно проводить перепідготовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів нафтогазової галузі. Задля цього у 2001 р. на базі існуючого на той час факультету післядипломної освіти створено Інститут післядипломної освіти (ІПО), директором якого став доц. О. Г. Дзьоба. До його складу ввійшли навчальний та методичний сектори, лабораторія комп’ютерної підготовки видань, а з 2004 р. – Тренажерний буровий центр.
         Отримавши звання національного та розгорнувши активну діяльність у всіх напрямах удосконалення системи підготовки фахівців для нафтогазового комплексу України, ЗВО визначив мету досягнути статусу дослідницького університету.
       У червні 2011 р. на конференції трудового колективу було затверджено Програму розвитку Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на період 2011–2020 рр., у якій чітко окреслено завдання, які можуть бути реалізовані за умови досягнення статусу дослідницького  університету.
          Нині у ЗВО триває напружена праця, її результати свідчать про те, що таке завдання буде успішно виконано.
        В університеті створено сучасну навчально-наукову інфраструктуру, а саме – функціонують 8 інститутів: нафтогазової інженерії (директор – доц. О. Ю. Витязь), природничих наук і туризму (директор – доц. В. Г. Омельченко), інженерної механіки (директор – доц. Л. І. Романишин), економіки та менеджменту (директор – проф. О. Г. Дзьоба), інформаційних технологій (директор – проф. І. З. Лютак), архітектури, будівництва та енергетики (директор – доц. М. П. Мазур), гуманітарної підготовки та державного управління (директор – проф. Д. І. Дзвінчук), післядипломної освіти (директор – доц. С. Я. Кісь), а також кафедра військової підготовки (начальник кафедри – полковник А. І. Станецький). На 43 кафедрах ЗВО навчаються понад десять тисяч студентів спільно з Бурштинським енергетичним коледжем, фаховим коледжем електронних приладів та Калуським фаховим коледжем економіки, права та інформаційних технологій,   які є у структурі університету.
          Навчально-виховний процес забезпечує 571 науково-педагогічний працівник, для яких університет є основним видом місцем роботи, з них мають науковий ступінь доктора наук - 85, кандидата наук - 111; вчене звання професора - 67, доцента - 242 та 39 наково-педагогічних працівників, які працюють за сумісниством. * За роки свого існування університет підготував понад  50 тис. фахівців.
          На сьогодні в університеті функціонує 19 наукових шкіл.
        Найвищим визнанням наукової діяльності є присвоєння Державних премій в галузі науки і техніки. Лауреатами Державних премій стали 20 викладачів і працівників ІФНТУНГ. О. М. Адаменко – лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки. За роки незалежності лауреатами Державної премії України стали: Є. І. Крижанівський, О. М. Карпаш, Я. М. Зінчак, Р. С. Яремійчук, В. І. Векерик, Л. С. Шлапак, В. Я. Грудз, В. М. Івасів, Р. М. Говдяк, М. А. Мислюк, Л. Є. Шкіца, І. С. Кісіль, М. С. Полутренко, Я. Т. Федорович,  Р. М. Кондрат, Д. Ю. Петрина, Б. Й. Маєвський, Е. Д. Кузьменко,  Я. М. Семчук.
         Важливе місце в житті університету посідають його міжнародне визнання та діяльність. Створено Центр міжнародної інтеграції вищої освіти. В університеті навчається близько 300 студентів-іноземців із 32 держав світу. Студенти ІФНТУНГ мають можливість навчатися у Краківській гірничо-металургійній академії ім. С. Сташіца (Польща) і отримати диплом магістра європейського взірця. Студенти університету проходять виробничі практики і стажування у навчальних закладах Німеччини, Чехії, Польщі, Угорщини, Канади, Туреччини, Греції та інших країн світу.
        Університет успішно співпрацює із Університетом нафти і газу (м. Плоєшті, Румунія), Північним університетським центром Бая-Маре Технічного університету Клуж Напока (Румунія), Технічним університетом Кошице (Словаччина), Університетом Мішкольц (Угорщина), Лундським університетом (Швеція), Політехнічним інститутом м. Порто (Португалія), Гданським політехнічним університетом (Польща), Університетом Ковентрі (Велика Британія), Університетом Оксфорд Брукс (Велика Британія), Дублінським міським університетом (Ірландія), Королівським технологічним інститутом (Швеція), Університетом Мохамеда Бугуера (м. Бумердес, Алжир), Університетом Манчестера (Велика Британія), Університетом Реджайни та Саскачевану (Канада) та ін.
        Однією з основних цінностей ІФНТУНГ є лідерство. Університет діє на випередження і серед перших в Україні почав організовувати свою діяльність згідно з міжнародними стандартами Міжнародної організації зі стандартизації (стандарти ІSО), Європейської асоціації забезпечення якості вищої освіти (стандарти й директиви ENQA) та міжнародної робочої угоди (стандарти IWA) у сфері освіти.
         Університет входить до числа небагатьох в Україні вишів, які отримали офіційне визнання того, що їхня наукова діяльність та послуги у сфері освіти відповідають міжнародним стандартам: у 2007 р. надано сертифікат якості Науково-дослідному Інституту нафтогазової енергетики і екології ІФНТУНГ, а в 2015 р. – університету загалом.
         Час невпинно рухається вперед, позаду залишається славна 50-літня історія Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Пройшовши тривалий шлях розвитку, університет з кожним днем зміцнює свої позиції, нарощує науковий потенціал, розширює міжнародні відносини, розвиває матеріально-технічну базу. До пріоритетів ЗВО належать: відповідність якості освіти та науки європейським стандартам, підготовка висококваліфікованих фахівців, служіння науки на благо суспільства та для безпеки української державності, всебічний розвиток особистості. І все це завдяки невтомній та самовідданій праці декількох поколінь професорсько-викладацького складу та працівників усіх університетських підрозділів і структур, завдяки студентам та випускникам, які несуть здобуті знання, високі духовні ідеали, моральні цінності та активну громадянську позицію в світ.
 
 
Примітка. * - кількість викладачів станом на 01 грудня 2020р.