Андрусів Уляна Ярославівна

Андрусів У.Я.
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2006 р.

Спеціальність

Менеджмент організацій

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри туризму, рекреації та регіонального розвитку

Наукові інтереси

інноваційний розвиток регіону; бізнес-процеси; конкурентоспроможність національної економіки; венчурне фінансування; сталий розвиток; раціональність використання енергетичних ресурсів

General Information

Навчалася в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію спеціаліста з менеджменту.

Працювала асистентом на кафедрах «Управління виробництвом», «Управління регіональним та економічним розвитком» ІФНТУНГ. Паралельно навчалася в аспірантурі і захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії». 
Отримала диплом кандидата економічних наук ДК № 036614 зі спеціальності економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)  у 2016 р.

Присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії економіки та управління (АД №001018) у 2018 р.

 

Навчальна робота
 • Інноваційний розвиток регіону
 • Територіально-галузеве управління
 • Антикризове управління
 • Вступ до фаху
Наукова діяльність

Тема дисертації: Формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії, 2016 р.

Напрями наукової роботи

 • інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку підприємств;
 • механізми забезпечення сталого енергетичного розвитку самоврядних територіальних одиниць;
 • комплексний підхід до забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів;
 • контролінг як ефективна технологія антикризового управління;
 • реінжиніринг бізнес-процесів підприємства як інструмент їх вдосконалення та розвитку;
 • економічна безпека держави: погляд крізь призму митного регулювання інвестиційних процесів;
 • соціальна інфраструктура України: сучасні тенденції та перспективи розвитку;
 • управління розвитком  персоналу суб’єктів господарювання  через призму формування корпоративної культури;
 • стратегічні вектори розвитку митного простору України в глобальному середовищі;
 • стан просторової асиметрії митного простору в Україні;
 • регулювання диспропорційності економічного зростання регіонів України.

Науково-методичний доробок: 115 публікацій, з них 94 праці наукового характеру, в т.ч. 5 монографій, 58 статей та 3 начальні посібники.

Член редакційної колегії  та відповідальний секретар Наукового вісника Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості».

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1793-0936

Publons: https://publons.com/researcher/1712353/uliana-andrusiv/

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219908854

Google Scholar (Академія): https://scholar.google.com.ua/citations?user=3hWoXbYAAAAJ&hl=uk

Research E-5143-2019 https://publons.com/researcher/1712353/uliana-andrusiv/

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 1. Андрусів У. Я. Твір наукового характеру «Методика оцінки конкурентоспроможності підприємства» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79510 від 01. 06. 2018 
 2. Андрусів У. Я. Навчальний посібник «Глобальна економіка» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86507 від 01. 03. 2019 
 3. Андрусів У. Я. Стаття «Організаційно-економічний механізм управління витратами на дослідних підприємствах» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89153 від 31. 05. 2019 
 4. Андрусів У. Я. Розділ 4.3 монографії «Соціально-економічні аспекти сталого розвитку регіонів» під назвою «Імплементація інноваційних технологій екологізації підприємств будівельної галузі в контексті сталого розвитку» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 89148 від 31. 05. 2019 
 5. Андрусів У. Я., Штогрин М. В., Попадинець І. Р.  Літературно-письмовий твір навчально-наукового характеру «Біржовий брокер» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91857 від 28. 08. 2019 
 6. Андрусів У. Я. Твір наукового характеру «Методика оцінки рівня інноваційної діяльності підприємств» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91276 від 05. 08. 2019
 7. Андрусів У. Я. Твір наукового характеру «Методика забезпечення раціонального використання енергоресурсів» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91277 від 05. 08. 2019 
 8. Андрусів У. Я. Навчальний посібник «Антикризове управління підприємством» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92404 від 23. 09. 2019
 9. Андрусів У. Я. Твір наукового характеру «Методика формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємства» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92403 від 23. 09. 2019 
 10. Андрусів У. Я., Попадинець І. Р., Черчата А. О. Методика управління персоналом в контексті розв’язання конфліктних ситуацій. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97320 від 23.04.2020.
 11. Андрусів У. Я., Попадинець І. Р., Штогрин М. В., Черчата А. О. Методика організації і технології біржової торгівлі з використанням біржової мови жестів. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97321 від 23.04.2020
 12. Андрусів У. Я. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102850 Стаття «Соціальна інфраструктура України: сучасні тенденції та перспективи розвитку», дата реєстрації 25.02.2021
 13. Андрусів У. Я., Попадинець І. Р., Черчата А. О. Методика формування механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110054 від 06.12. 2021 р.    
 14. Андрусів У. Я., Попадинець І. Р., Черчата А. О. Методика діагностування елементів мерчандайзингу. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110053 від 06.12.2021 р.
 15. Попадинець І. Р., Андрусів У. Я., Черчата А. О. Методика діагностування стейкхолдерів освітнього простору. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110031 від 03.12.2021 р.  
 16. Андрусів У. Я., Попадинець І. Р., Черчата А. О. Методика діагностування психотипу особистості в контексті організації ділового спілкування без конфліктів. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110055 від 06.12.2021 р.           
 17. Андрусів У. Я., Попадинець І. Р., Черчата А. О. Методика діагностування зовнішніх контрагентів підприємств. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 110056 від 06.12.2021 р.      
 18. Зелінська Г. О., Андрусів У. Я., Черчата А. О. Методика формування механізму управління суб’єктами господарювання. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113165 від 03.06.2022 р.
 19. Зелінська Г. О., Андрусів У. Я., Черчата А. О., Штогрин М. В. Методика оцінювання ефективності регіонального освітнього менеджменту. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113166 від 03.06.2022 р.
 20. Зелінська Г. О., Андрусів У. Я., Черчата А. О., Штогрин М. В. Методика діагностування регіональної освітньої системи. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113167 від 03.06.2022 р.
 21. Зелінська Г. О., Андрусів У. Я., Черчата А. О., Штогрин М. В. Методика визначення взаємозалежності якості середовища проживання та захворюваності населення. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113168 від 03.06.2022 р.

 

Вибрані публікації

Монографії

 1. Andrusiv U. Y., Dovgal O. V., Kravchenko M.V., Datsenko A.E. The methodological approaches to assessing the financial and economic security of the enterprises in the agrarian sector / U. Y. Andrusiv , O. V. Dovgal, M.V. Kravchenko , A. E.  Datsenko // Social and economic of sustainable development of regions. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration  in Opole, 2018. -   p. 198-207.
 2. Зелінська Г. О., Андрусів У. Я. Розвиток регіонів України на засадах смарт-спеціалізації. Стратегії розумної спеціалізації в Україні: розвиток на основі співпраці: колективна монографія / кол. авт.; за заг. ред. проф, І. Ю. Єгорова, проф. В. Б. Родченка. Харків: Вид-во «Точка», 2020. с. 68-91. ISBN 978-617-7856-21-3

Статті у Scopus, Web of Science

 1. Kinash, I., Andrusiv, U., Golovnia, O & Popadynets, I. (2019).  Aspects of the formation and development of innovation infrastructure in Ukraine. Management Science Letters , 9(13), 2403-2414. DOI: 10.5267/j.msl.2019.7.015   Scopus
 2. Kinash, I. P., Arkhypova, L. M., Polyanska, A. S., Dzoba, O. G., Andrusiv, U. Y., & Iuras, I. I. (2019). Economic evaluation of tourism infrastructure development in Ukraine. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, , 477(1) doi:10.1088/1757-899X/477/1/012020 Scopus
 3. Cherchata, A., Popovychenko, I., Andrusiv, U., Simkiv, L., Klіukha, O & Horai, O. (2020). A methodology for analysis and assessment of business processes of Ukrainian enterprises. Management Science Letters, 10(3), 631-640. doi: 10.5267/j.msl.2019.9.016 Scopus         
 4. Andrusiv, U., Simkiv, L., Dovgal, O., Demchuk, N., Potryvaieva, N., Cherchata, A., Popadynets, I., Tkachenko, G., Serhieieva, O & Sydor, H. (2020). Analysis of economic development of Ukraine regions based on taxonomy method. Management Science Letters , 10(3), 515-522. doi: 10.5267/j.msl.2019.9.029 Scopus
 5. Andrusiv, U., Kinash, I., Cherchata, A., Polyanska, A., Dzoba, O., Tarasova, T & Lysak, H. (2020). Experience and prospects of innovation development venture capital financing. Management Science Letters , 10(4), 781-788. doi: 10.5267/j.msl.2019.10.019 Scopus
 6. Ievdokymov, V., Lehenchuk, S., Zakharov, D., Andrusiv, U., Usatenko, O & Kovalenko, L. (2020). Social capital measurement based on “The value explorer” method.Management Science Letters, 10(6), 1161-1168. doi: 10.5267/j.msl.2019.12.002  Scopus 
 7. Zelinska, H., Andrusiv, U., Simkiv, L. (2020). Knowledge economy: trends in the world and analysis of Ukraine. Journal of Eastern European and Central Asian Research, 7(1), 104-113. doi:10.15549/jeecar.v7i1.325 Scopus 
 8. Popadynets, I., Andrusiv, U., Shtohryn, M & Galtsova, O. (2020). The effect of cooperation between universities and stakeholders: Evidence from Ukraine. International Journal of Data and Network Science, 4(2), 199-212. doi: 10.5267/j.ijdns.2020.1.001. Scopus       
 9. Ivashkiv, I., Kupalova, H., Goncharenko, N., Andrusiv, U., Streimikis, J., Lyashenko, O., Yakubiv, V., Lyzun, M., Lishchynskyi, I & Saukh, I. (2020). Environmental responsibility as a prerequisite for sustainable development of agricultural enterprises.Management Science Letters, 10(13), 2973-2984. doi:10.5267/j.msl.2020.5.028 Scopus
 10. Kneysler, O., Andrusiv, U., Spasiv, N., Marynchak, L., & Kryvytska, O. (2020). Construction of economic models of ensuring Ukraine's energy resources economy. Paper presented at the 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 - Proceedings, 651-656. doi:10.1109/ACIT49673.2020.9208813 Scopus, Web of Science
 11. Zelinska, H., Fedorovych, I., Andrusiv, U., Chernova, O., & Kupalova, H. (2020). Modeling and prediction of the gas pipelines reliability indicators in the context of energy security of Ukraine. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 2713 415-433 Scopus
 12. Simkiv, L., Shults, S., Lutskiv, O., & Andrusiv, U. (2021). Analysis of the Dynamics of Structural Processes in the Context of Ensuring Sustainable Development. European Journal of Sustainable Development10(1), 153-167.  doi:10.14207/ejsd.2021.v10n1p153 Scopus, Web of Science 
 13. Zelinska, H., Andrusiv, U., Fedorovych, I., Khvostina, I., & Astafiev, O. (2021). Rational resource in the context of forming a model of using fuel and energy resources expenditure. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 628(1) doi:10.1088/1755-1315/628/1/012003 Scopus
 14. Andrusiv, U., Zelinska, H., Galtsova, O., Kupalova, H., & Goncharenkо, N. (2021). The modeling and forecasting of fuel and energy resources usage in the context of the energy independence of Ukraine. POLITYKA ENERGETYCZNA24(1), 29-48. doi:10.33223/epj/132892 Scopus 
 15. Svirko, S., Hordiienko, L., Trosteniuk, T., Andrusiv, U., Rudnychenko, S & Cherchata, A. (2021). Management accounting in state institutions of higher education as an element of the implementation mechanism of the sustainable development goals of Ukraine. Accounting, 7(6), 1425-1434.  doi:10.5267/j.ac.2021.3.022 Scopus  
 16. Popadinets, I., Andrusiv, U., Galtsova, O., Bahorka, M., Yurchenko N. (2021). Management of motivation of managers’ work at the enterprises of Ukraine: innovative aspects. Management Systems in Production Engineering, Volume 29, Issue 2, pp. 120-131. DOI 10.2478/mspe-2021-0016 Scopus, Web of Science.          
 17. Zelinska, H., Andrusiv, U., Galtsova, O., Dmytrechenko, M. (2021). Management of Social Risks and their Impact on the Spheres of Human Life in the Conditions of Sustainable Development of Ukraine. PROBLEMY EKOROZWOJU, 16(2), 116-124 doi:10.35784/pe.2021.2.12 Scopus, Web of Science.          
 18. Kupalova, H., Goncharenko, N., Andrusiv, U. (2021). Environmental Management of Agricultural Enterprises in the Context of European Environmentally-Friendly Food System. Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume XII, Summer), 3(51): 718 - 728. DOI:10.14505/jemt.v12.3(51).11 Scopus
 19. Kupalova, H., Ignatyuk, A., Goncharenko, N., Andrusiv, U., & Kopetska, Y. (2021). Efficient use of energy resources in the context of sustainable development of the pulp and paper industry of Ukraine. In E3S Web of Conferences (Vol. 280, p. 05011). EDP Sciences. 
 20. Zelinska, H., Andrusiv, U., Daliak, N., Dovgal, O., & Lagodiienko, V. (2021). Sustainable Development: Trends in Ukraine and the World. Journal Of Environmental Management And Tourism, 12(5), 1179-1187. doi:10.14505//jemt.v12.5(53).03 Scopus 
 21. Andrusiv, U., Zelinska, H., Kupalova, H., Galtsova, O., Marynchak, L., & Dovgal, O. (2021). Optimization of balance components of fuel and energy resources for organizational and economic support of energy efficiency in Ukraine. Ecological Engineering and Environmental Technology, 22(6), 27-35. doi:10.12912/27197050/141611. Scopus 
 22. Cherchata, A., Popovychenko, I., Andrusiv, U., Gryn, V., Shevchenko, N., & Shkuropatskyi, O. (2022). Innovations in logistics management as a direction for improving the logistics activities of enterprises. Management Systems in Production Engineering, 30(1), 9-17. doi:10.2478/mspe-2022-0002 Scopus, Web of Science    
 23. Shults, S., Simkiv, L., Andrusiv, U., Bilyk, I., & Klym, N. (2022). Economic Growth of Regions of Ukraine in Conditions of Disproportional Regional Development. Journal of Optimization in Industrial Engineering15(1), 269-279. Scopus 
 24. Shebanin, V., Dovgal, O., Potryvaieva, N., & Andrusiv, U. (2022). The influence of economic growth on the development of “island countries”. Scientific journal «Bulletin of NAS RK», (1), 83-89. Web of Science
 25. Andrusiv U., Zelinska H., Galtsova O., Seleznova O., Bahorka M.,& Yurchenko N. (2022). Socio-economic development in the context of using reasonable specialization in the economy of Ukraine. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2(43), 248–258. Https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3729 Web of Science
 26. Simkiv, L., Andrusiv, U., Kupalova, H., Goncharenko, N., Dzoba, O., Yushkevych, O. (2022). Concentration of entrepreneurial activity in the regions of Ukraine in the context of sustainable development. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(44), 347–356. https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3776 Web of Science
 27. Halyna Zelinska, Uliana Andrusiv, Alina Protsyshyn, Olga Vyshnevska, Olena Dovgal, Halyna Sydor (2022). Innovative development of Ukraine: Competitiveness of enterprise staff in the context of globalization changes. Journal of Hygienic Engineering and Design, Vol. 40, pp. 294- 303. Scopus
 28. Andrusiv U., Zelinska H., Kupalova H., Goncharenko N. & Bezuhla L. (2023).  Modeling and Forecasting of Provision of Energy Security of Ukraine with Energy Resources. Review of Economics and Finance, 21(1), 405-410. doi:10.55365/1923.x2023.21.41.
 29. Irtyshcheva, I., Popadynets, N., Sytnyk, Y., Andrusiv, U., Khromyak, Y., Kramarenko, I., ... & Sakharnatskyi, V. (2023). Management of the environmental potential of freshwater resources in the conditions of sustainable development. Ecological Engineering & Environmental Technology24(4), 229-235.

Статті у фахових виданнях України

 1. Андрусів У. Я., Атаманюк І. І. (2018). Контролінг як ефективна технологія антикризового управління . "Причорноморські економічні студії", № 25. С. 58-62.
 2. Андрусів У. Я., Сидор Г. В. (2018). Реалії банківського сектору. Розвиток економіки України : колективна монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Кульчицької Н. Є. Чортків: ЧННІПБ,  С. 181–190.
 3. Лагодієнко, В. В., Андрусів У. Я. Регіональна економічна політика в умовах диспропорціи ності: шляхи мінімізації. Український журнал прикладної економіки.  2018.  Том 3.  № 2. С. 81–89.
 4. Андрусів У. Я. (2019).  Методи оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств  у національній економіці. «Бізнес Інформ»,  №3. C. 241-246.   https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-241-246
 5. Андрусів У. Я., Сидор Г. В. (2019). Економічна природа інвестиційного процесу. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості), Вип. 1(2019), С. 68-74.
 6. Андрусів У. Я. Методичний підхід до оцінювання рівня інноваційного розвитку залізорудних підприємств. Економічний простір. 2019. № 145. С. 115-127. DOI 10.30838/ P.ES.2224.280519.115.497
 7. Sydor, H. V., & Andrusiv, U. Y. (2019). Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного регулювання інвестиційних процесів. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості», (2(20), 133-141. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2019-2 (20)-133-141.
 8. Андрусів У. Я. Юрченко Н.Б.Зарубіжний досвід фінансування систем охорони здоров”я. Економічний простір. 2019. № 150. С. 34-45.
 9. Андрусів У. Я. (2020). Соціальна інфраструктура України: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Інфраструктура ринку, Випуск 40, с. 25-29.
 10. Андрусів У. Я., Cидор Г. В., Вербіцька І. І. (2020). Стратегічні вектори розвитку митного простору України в глобальному середовищі. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості, Вип. 1(21) (2020), С. 27-34.
 11. Зелінська Г. О., Андрусів У. Я. (2020). Управління розвитком персоналу суб’єктів господарювання через призму формування корпоративної культури. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості, № 2(22). 2020, 56-43. 
 12. Андрусів У. Я., Сидор Г. В., Вербіцька  І. І. Стан просторової асиметрії митного простору в Україні. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості, № 2(22). 2020, 121-126.   
 13. Сімків Л. Є., Андрусів У. Я. (2021). Регулювання диспропорційності економічного зростання регіонів України. Ефективна економіка, URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/20.pdf 
 14. Зелінська Г. О., Андрусів У. Я. (2021). Глобалізаційні виклики та конкурентноспроможність персоналу підприємства. Вісник аграрної науки Причорноморя, 2(110), с.11-18. DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110)-2
 15. Сидор, Г., Савків, У., & Андрусів, У. (2021). Митний простір України: проблемні аспекти та прагматизм їхнього вирішення. Економічний дискурс, 1(1-2), 40–46. http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/239750 
 16. Андрусів У.Я., Зелінська Г.О., Гальцова О.Л. Міжнародний ринок праці: тенденції розвитку. Приазовський економічний вісник, Випуск 5(28). 2021, с. 3-10. DOI:https://doi.org/10.32840/2522-4263/2021-51 
 17. Андрусів У. Я., Зелінська Г. О., Штогрин М. В. Механізм управління підприємством: концептуальні аспекти. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості, № 2(24). 2021, c. 60-68
 18. Сидор Г., Савків У., Андрусів У. Фінансове забезпечення освітніх послуг в Україні. Економічний дискурс. 2022. Випуск 1-2. С. 97-105. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-1-11
 19. Сидор Г., Савків У., Андрусів У. Фінансове забезпечення освітніх послуг в Україні. Економічний дискурс. 2022. Випуск 1-2. С. 97-105. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2022-1-11
 20. Попадинець, І., Андрусів, У., Данилюк, М., & Бойчук, О. (2022). Роль персоналу в оцінці конкурентоспроможності суб'єктів господарування. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (Серія: Економіка та управління в нафтогазовій промисловості),(1(25), 100–109. https://doi.org/10.31471/2409-0948 -2022-1(25)-100-109
 21. Безугла, Л., Куваєва, Т., & Андрусів, У. (2022). Формування інклюзивного туризму територіальних громад як основа соціально відповідального маркетингу території. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (Серія: Економіка та управління в нафтогазовій промисловості), (1(25), 138–145. https://doi.org/10.31471/2409-0948 -2022-1(25)-138-145
 22. Андрусів У.Я., Зелінська Г.О, Черчата А.О. Концептуальні засади щодо оцінювання бізнес-процесів підприємства в контексті інноваційного управління.  Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»), № 2(26). 2022, С. 43-53.
 23. Зелінська Г. О, Андрусів У.Я, Корман М.М. Оцінювання конкурентноспроможності  молоді на ринку праці через транзит навчання.  Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»), № 2(26). 2022, С.101-111.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Andrusiv U.Y., Cherchata А. О. (2018). Reengineering of business-processes of enterprise as an instrument of their improvement and development. Problems of modern science: Collection of scientific articles. Fadette editions, Namur, Belgium, 59-63 p.
 2. U. Y. Andrusiv, А. О. Cherchata.  Applied aspects of application of distributive logistics at an enterprise. Ekonomika i Organizacja Logistyki 3 (3), 2018, 5–14 DOI: 10.22630/EIOL.2018.3.3.17.
 3. Andrusiv U. Ya., Galtsova O. L., Safonov Yu. M. The Impact of Modern Management Models on the Effectiveness of the Social Component of Sustainable Development: Evidence from Ukraine. Global Academics, International Journal of Advance Researches, 4 (10), 2020, 4-23.
 4. Halyna Kupalova, Bazylevych Viktor, Anzhela Ignatyuk, Tatyana Artyukh, Nataliia Goncharenko, Uliana Andrusiv and Gulnur Tapenova, Collaboration of Higher Education Institutions and Business as a Tool Quality Training and Protection of Specialists, International Journal of Management, 11(6), 2020, pp. 1590-1602
 5. Andrusiv U. Ya., Galtsova O. L., Safonov Yu. M. (2021). Circular Economy in the Context of Sustainable Development of Ukraine: an Innovative Management Model. Global Academics, 1(11), 87-104.

    Міжнародні конференції

 1. Kinash, I., Andrusiv, U., Arkhypova, L., & Popadynets, I. (2019, September). Education for Sustainable Development as a Factor in the Formation of Environmental Competencies of Future Specialists. In 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019) (pp. 25-28). Atlantis Press.
 2. Bezuhla, L., Kinash, I., Andrusiv, U. & Dovgal, O. (2019). Attracting Foreign Direct Investment as an Economic Challenge for Ukraine in the Context of Globalization. In 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System, Ivano-Frankivsk and Polyanytsia village (TC Bukovel), 2019, Advances in Economics, Business and Management Research,  Vol. 99, рр. 195-200.
 3. H Zelinska, I Fedorovych, U Andrusiv, N Yurchenko «Modeling of the Gas Transmission Reliability as a Component of Economical Security of Ukrainian Gas Transmission System»  In  7th International Conference on Modeling Development and Strategic Management of Economic System, , Ivano-Frankivsk and Polyanytsia village (TC Bukovel), 2019, Advances in Economics, Business and Management Research,  Vol. 99, рр., 127-132. https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.25
Контакти