Гобир Лідія Мирославівна

Гобир Лідія Мирославівна
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу

 

 

Спеціальність

Автоматизація та комплексна механізація  хіміко-технологічних процесів,  ТВ №845595

Програмне забезпечення автоматизованих систем, 12 ДСК  №242023

 

Кваліфікаційний рівень

Інженер-електромеханік по автоматизації

Інженер-програміст

Місце роботи, посада

Івано-Франківський  національний технічний університет нафти і газу

Асистент

Наукові інтереси

Системи на основі знань

General Information

З 1982-1988 році навчалася в  Івано-Франківському технічний інститут  нафти і газу. Після закінчення вузу працювала на різних інженерних посадах в науково-дослідному секторі ІФІНГ при кафедрі прикладної математики. В 2002 року призначена на посаду асистента кафедри прикладної математики, а з 2007 року- асистентом кафедри інформатики.

В 2011році призначена асистентом кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, яку в 2018 році перейменовано в кафедру інженерії програмного забезпечення. В 2013 році здобула другу освіту за спеціальністю програмне забезпечення автоматизованих систем, Інституту післядипломної освіти ІФНТУНГ.

 

Навчальна робота

Основи програмної інженерії

Людино-машинна взаємодія

Моделювання та аналіз програмного  забезпечення

Групова динаміка і комунікації

Професійна практика програмної інженерії

 

Наукова діяльність

1. Шeкета В. І. Побудова  домену для аналізу зв’язаності змінних модифікаційних предикатних запитів / В. І. Шекета, Р. М. Федорак, Л. М. Гобир // Вісник Хмельницького національного університету. ¾ №6. – Т.1(76) / Технічні науки ¾ м. Хмельницький. ¾ 2005. ¾ С.179–185.

2. Гобир Л. М. Дослідження інструментів трансформації бази знань нафтогазової предметної області / Л. М. Гобир, Т. О. Ваврик, В. І. Шекета // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. - 2008. - № 4. - С. 86-89. 

3. Михайлюк І. Аспекти формування інформаційної культури студентів вищих технічних навчальних закладів / І. Михайлюк, Т. Ваврик, Л. Гобир // Обрії. - 2012. - № 2. - С. 49-51.

4. Шекета В.І. Категорійне моделювання модифікаційних предикатних запитів для інформаційних систем / В. І Шекета, Л. М. Гобир // Науковий журнал Вінницького національного технічного університету «Вісник ВПІ». – № 6 (63). – 2005. – С.206–214.

5. Шекета В. І. Застосування абдукції в задачах класифікації про  нафтогазові об’єкти / В.І. Шекета, М. М. Демчина, Л. М. Гобир // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ.- Івано-Франківськ, 2014.-№2(22).- С.83-94.

6. Вовк Р. Б. Подання та оброблення технологічних знань про процес буріння на основі обмежень / Р.Б. Вовк, В. Мельник, Л. М. Гобир // Науковий вісник ІФІНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013.-№1(34). -С.73-81.

7. Шекета В. І. Застосування абдукції в задачах класифікації про  нафтогазові об’єкти / В.І. Шекета, М. М. Димчина, Л. М. Гобир // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ.- Івано-Франківськ, 2014.-№2(22).- С.83-94.

8. Шекета В. І. Інтелмедійна інформаційна система підтримки прийняття рішень в процесі буріння / В. І. Шекета, В. Д. Мельник, Л. М. Гобир // Журнал «Проблеми інформаційних технологій»: Херсонський національний технічний університет. - №19. – Херсон, 2016. – С. 96-117.

9. Л.М.Гобир, Р. Б. Вовк, Л.О. Потеряйло, В.І. Шекета. Ймовірністна оцінка результатів інтепретації даних та параметрів геофізичних досліджень // Науково-технічний журнал : Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ .- № 3(68). - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. - 2018. - с. 46-59.0

10. Шекета В. І. Інтелмедійна інформаційна система підтримки прийняття рішень в процесі буріння / В. І. Шекета, В. Д. Мельник, Л. М. Гобир // Журнал «Проблеми інформаційних технологій»: Херсонський національний технічний університет. - №19. – Херсон, 2016. – С. 96-117. (Scopus)

11. Sheketa V.Demchyna M. , Pikh V., Romanyshyn Y., Pasyeka M., Hobyr L. FORMAL OUTLINES OF THE TECHNIQUE FOR MAKING OPTIMAL DECISIONS IN THE PROCESS OF WELLS DRILLING //in the Proceedings of 15th International Conference on  Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET - 2020).

 Доповіді на міжнародних фахових конференціях

1. Шекета В.І. Модифікаційні предикатні запити, як інструмент роботи з базами знань нафтогазової предметної області /В. І. Шекета, Л. М. Гобир, Т. О. Ваврик // Матеріали 7-ї міжнародної науково-практичної Internet–конференції «НАУКА І ОСВІТА 2004». – 10-25 лютого 2004. – Том 73 «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ». – м. Дніпропетровськ, 2004. – С.29-32.

2. Шекета В.І. Обробка інформації в інформаційних системах шляхом модифікації предикатних запитів / В. І. Шекета, Л. М. Гобир // Матеріали 9–ї міжнародної науково-практичної конференції «Системи і засоби передачі та обробки інформації» – ССПОИ – 2005. – 5-10 вересня 2005, м. Черкаси. – С.106-108.

3. Шекета В.І., Гобир Л.М. Категорійне моделювання модифікаційних предикатних запитів для інформаційних систем. // Матеріали 8–ї міжнародної конференції «Контроль і управління в складних системах».– КУСС – 2005. – 24-27 жовтня 2005. – м. Вінниця.– С.123-124.

4. Шекета В.І., Бестильний М.Я., Гобир Л.М. Побудова домену для аналізу модифікаційних предикатних запитів на основі системи обмежень.–ХIІІ Міжнародна конференція з автоматичного управління (Автоматика-2006). – 25-28 вересня 2006 р. – Вінниця, 2006.

5. Чесановський М., Рошак Р., Гобир Л. Побудова фреймової класифікації на основі правил / Матеріали 5-ї міжнародної конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2016» (м. Славське, 19-21 травня 2016 р.). - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - С.222-224.Гобир Л. М., Чесановський М. С., Потеряйло Л. О., Шекета В. І. Симуляція режимів тестування в системах контролю свердловин / Ре

6. феративний збірник наукових праць VI (XXX) Міжнародної міжвузівської школи-семінару «Методи і засоби діагностики в техніці та соціумі (МіЗД ТС – 2018)» (м. Івано-Франківськ, 17 – 18 грудня 2018 р.). - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. - С. 20-21.

7. Гобир І. Б., Гобир Л. М., Боратинський В.В. Фактори, що впливають на ефективність використання матеріальних ресурсів підприємств будівельних матеріалів. Напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти, мат. Міжнародної наук.-практич. конферен. 8 травня 2020. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С.66-69.

8. Юрчишин В.М., Стисло Т.Р., Стисло О.В., Гобир Л.М., Мельник В.Д. Інтелімедійні методи контролю якості бурового обладнання: Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики нафтогазопромислового обладнання : матеріали 8-ї Міжнар. наук.-техн. конф. пам’яті професора ігоря Кісіля, Івано-Франківськ (ІФНТУНГ), 14-16 листоп. 2017 р. : тези доп. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 175-177.

9. Р. Г. Онацько, М. В. Крихівський, Г. І. Левицька, Л. М. Гобир. Педагогічна творчість як умова оптимізації навчального процесу // Всеукраїнська науково-технічна конференція «Теорія і методика саморозвитку педагогічної майстерності педагогів вищих технічних закладів країни» (м. Івано-Франківськ, 30 травня-1червня 2011р.). – Івано-Франківськ, 2011.

10. Демчина М. М., Шекета В. І., Гобир Л. М. Управління процесом інтерпретації інформації про нафтогазові обєкти на основі нечітких моделей. «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС-2012»: Міжнародна наук.-практ. конф. Чернігів-Жукін, 25-28 червня 2012р. – Чернігів, 2012. – с. 43-46.

11. Демчина М. М., Розробка формальної структури інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень в процесі буріння / М. М. Демчина, Т. В. Дитко, Т.О. Ваврик, Л. М. Гобир // Всеукр.наук.-практ.конф. аспірантів, молодих учених і студентів «Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості» (м. Івано-Франківськ, 08-11 жовтня, 2013 р.). – Івано-Франківськ, 2013.

12. Ваврик Т. О. Інтелектуалізація нафтогазової предметної області шляхом введення предикатних схем / Т.О.Ваврик, Л.М.Гобир // Інтернет-освіта-наука-2010: Міжнар. конф., 28 вересня – 03 жовтня 2010р. - Вінницький нац. техн. ун-т. – 2010. - №1(11).

 

Методична робота:

 

1. Кукурудз С.Ф., Ваврик Т.О.,Храбатин.Р.І. Гобир Л.М. Методичні вказівки для лабораторних робіт «Програмування мовоюVBA» напрямок підготовки: 6.020105 «Культура». – ІФНТУНГ, 2010.

2. Храбатин Р. І., Гобир Л. М.Методичні вказівки для лабораторних робіт «Менеджмент програмного забезпечення» напрямок підготовки: 6.020105 «Культура». – ІФНТУНГ, 2014. – 107 с.

3. Юрчишин В. М., Гобир Л. М. Основи програмної інженерії: Методичні вказівки для лабораторних робіт і самостійної роботи для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050103 - «Програмна інженерія». – ІФНТУНГ, 2016.

4. Юрчишин В.М., Ходак Л.М., Гобир Л.М Групова динаміка і комунікації: Конспект лекцій для дисципліни для напрямоку підготовки 6.050103 - «Програмна інженерія». – ІФНТУНГ, 2015.

5. Юрчишин В.М., Гобир Л.М. Групова динаміка і комунікації: методичні вказівки для практичних робіт і самостійної роботи складено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050103 - «Програмна інженерія» ІФНТУНГ, 2016 .

6. Юрчишин В. М., Шекета В.І., Гобир Л. М., Бестильний М. Я. Основи програмної інженерії : навч. посібн. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 180 с. ISBN 978-966-694-354-8

 7. Юрчишин В.М., Гобир Л. М. Групова динаміка і комунікації: методичні вказівки для практичних робіт для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 37 с.
 

8.Пасєка М.С.,Гобир Л.М. Людино-машинна взаємодія : лабораторний практикум для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 82 с.

9. Михайлюк І. Р., Ваврик Т. О., Гобир Л. М. Інформаційні технології та комп’ютерні системи : лабораторний практикум для студентів спеціальності 071 Облік та оподаткування. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 125 с.

5. Ваврик Т. О., Царева О. С., Гобир Л.М. Інформаційн технології та комп’ютерні системи : методичні вказівки для самостійної роботи для студентів спеціальності 071 Облік та оподаткування. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 36 с.

10. Гобир Л. М., Саманів Л. В. Переддипломна практика : методичні вказівки для студентів спеціальності 121 Програмна інженерія. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. С.29.

11. Михайлюк І.Р., Юрчишин В. М., Гобир Л.М. Основи програмної інженерії: методичні вказівки до лабораторних робіт. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023.с

Вибрані публікації

1. Шекета В. І. Інтелмедійна інформаційна система підтримки прийняття рішень в процесі буріння / В. І. Шекета, В. Д. Мельник, Л. М. Гобир // Журнал «Проблеми інформаційних технологій»: Херсонський національний технічний університет. - №19. – Херсон, 2016. – С. 96-117.

2. Шекета В. І. Застосування абдукції в задачах класифікації про  нафтогазові об’єкти / В.І. Шекета, М. М. Димчина, Л. М. Гобир // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ.- Івано-Франківськ, 2014.-№2(22).- С.83-94.

3. Шекета В. І. Застосування абдукції в задачах класифікації про  нафтогазові об’єкти / В.І. Шекета, М. М. Димчина, Л. М. Гобир // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ.- Івано-Франківськ, 2014.-№2(22).- С.83-94.

4. Петрук О.О..Ваврик Т. О., Царева О. С., Гобир Л.М. Модель жорстких сфер як засіб модельного представлення опису структури розплаву. Прикарпатський вісник НТШ. Число.2020.  №1(59) С.72-79

5. Sheketa V.Demchyna M. , Pikh V., Romanyshyn Y., Pasyeka M., Hobyr L. FORMAL OUTLINES OF THE TECHNIQUE FOR MAKING OPTIMAL DECISIONS IN THE PROCESS OF WELLS DRILLING //in the Proceedings of 15th International Conference on  Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET - 2020).– Lviv-Slavske, Ukraine.– February 25-29, 2020.– Volume S9.– pp. 73–78 (Scopus)

6. Гобир І.Б., Гобир Л. М. Особливості управління матеріальними ресурсами підприємств будівельних матеріалів. Інфраструктура ринку. 2021. №55. С. 80-85.

7. Ваврик Т. О.,Царева О. С., Малько О. Г., Гобир Л. М., Подубинська Н. Д. Математична модель розрахунку структури рідини (розплаву) із застосуванням функцій розподілу. Методи та прилади контролю якості. №1 (46). 2021. С. 126-132.

8. Ваврик Т. О.,Царева О. С.,Семенчук А. В.,Царев В. Д. Гобир Л. М. Математична модель розрахунку кінематичної в’язкості розплавів рідин. Методи та прилади контролю якості, № 1(48),  2022. С. 44-49.

Контакти

+3800675871381

lidia hobyr@nung.edu.ua