Entrants

 

 

Агітація

 

Перелік конкурсних предметів

у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти  (вступних іспитів, творчих конкурсів)
 для вступників на основі повної загальної середньої освіти (державна і платна форми навчання)

ОПП Бакалавра

Спеціальності ступеня бакалавра

(освітні програми)

Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів, творчих конкурсів) **

Вага оцінки

ЗНО

з відповідних

предметів

Вага середнього

балу документа

про повну загальну

освіту

105 – Прикладна фізика та наноматеріали

фізика новітніх джерел енергії

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1. Українська мова.

0,2

0,1

2. Математика.

0,35

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,35

191 – Архітектура та містобудування

1. Українська мова і література.

0,2

0,1

2. Математика.

0,2

3. Творчий конкурс***.

0,5

192 – Будівництво та цивільна інженерія:

– будівництво та цивільна інженерія;

– теплогазопостачання і вентиляція

1. Українська мова.

0,3

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,3

193 – Геодезія та землеустрій

геодезія та землеустрій;

геоінформаційні системи і технології

1. Українська мова.

0,2

0,1

2. Математика.

0,3

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

0,4

**– мінімальна кількість балів з конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО для допуску до участі в конкурсі становить 100 балів

​​​​​​​*** – творчий конкурс складається з двох сесій: 1-ша сесія - креслення; 2-га сесія – рисунок, мінімальна кількість балів з творчого конкурсу для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом – 110.

​​​​​​​

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А ;

де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу (за шкалою 100 - 200);

А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до

таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 - 200 . 

Невід'ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються університетом з точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 кожний; К3 не має перевищувати 0,6 - для спеціальності 191 «Архітектура та

містобудування»; К4 не може перевищувати 0,1.

 

 

 

Перелік спеціальностей (освітніх програм) за якими оголошується прийом на навчання на третій курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензований обсяг

Код

Назва

Код

Назва

Назва

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

125

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування*

50

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

50

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

220

​​​​​​​​​​​​​​Примітка:

* – денна форма навчання.

 

​​​​​​​Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та фахового випробування.

Для цієї категорії вступників конкурсний бал розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3,

де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого

та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - оцінка фахового вступного

випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), К1, К2, К3 - невід'ємні вагові коефіцієнти,

встановлюються на рівні не менше ніж 0,25 кожний. При вступі до ІФНТУНГ коефіцієнти К1 та К2 становлять 0,25, а коефіцієнт К3 – 0,5.

Конкурсними предметами для вступу на навчання:

перший – збігається з першим предметом зазначеним у таблиці 5;

другий – математика (при вступі на місця за державним замовленням), крім спеціальностей 191-Архітектура та містобудування та 193-Геодезія та землеустрій;

– Історія України (при вступі на місця за державним замовленням) – для спеціальностей 191-Архітектура та містобудування та 193-Геодезія та землеустрій;

– пропонується на вибір вступника (з усіх інших предметів, з яких складається ЗНО) (при вступі на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб (небюджетні конкурсні пропозиції)).

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років.

 

​​​​​​​Перелік спеціальностей (освітніх програм) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня магістра Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензований обсяг

Код

Назва

Код

Назва

Назва

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

75

Енергетичний менеджмент

144

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент та інжиніринг

40

(на строк навчання)

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування*

50

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

50

Теплогазопостачання і вентиляція

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія

135

Землеустрій та кадастр

Геоінформаційні системи і технології

Оцінка землі та нерухомого майна

Примітка:

* – денна форма навчання.

​​​​​​​Порядок конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра.

Особи, які здобули ступінь бакалавра за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки) і отримали диплом бакалавра, незалежно від джерел фінансування, року та форм здобуття освіти, беруть участь у загальному конкурсі згідно з отриманим конкурсним балом.

Особи, які здобули ступінь магістра (ОКР спеціаліста) за відповідною спеціальністю і отримали диплом, незалежно від року та форм здобуття освіти, беруть участь у загальному конкурсі згідно з отриманим конкурсним балом. Особи, які здобули ступінь магістра (ОКР спеціаліста) за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра виключно за кошти фізичних, юридичних осіб.

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених цими Правилами та Умовами прийому), складеного у 2020 та 2021 роках, та фахових вступних випробувань, складеного в рік вступу;

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + П3,

де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови у випадках, передбачених цими Правилами та Умовами прийому (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил та Умов прийому (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники), К1, К2 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються на рівні не менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

При вступі до ІФНТУНГ коефіцієнти становлять: К1 – 0,25, К2 – 0,75.

П3 = П31+ П32,

П31 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) ступінь на основі якого здійснюється вступ;

П32 – оцінка за навчальні та наукові досягнення (максимум 5 балів). Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення нараховуються вступникам на навчання за ступенем магістра

 

прапор Моє ЗНО - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infopulse.myzno