7. Загальна інформація про кафедру

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУКАФЕДРИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ НА 2022-2026 РР.

Входження до єдиного європейського простору, досягнення конкурентоздатності, що відповідає  європейським стандартам, потребує від працівників кафедри неустанної творчої праці, пошуку нових методів викладання, удосконалення освітніх програм та навчальних планів як за їх структурою, так і за змістом. 

Науково-педагогічні працівники кафедри вбачають своєю основною метою підготовку висококваліфікованих фахівців для реалізації економічних реформ в Україні. Кафедра обліку та оподаткування здійснює підготовку бакалаврів і магістрів. 

Студенти кафедри беруть активну участь в науково-дослідній роботі, за результатами якої публікують статті і доповідають на наукових конференціях. Щорічно студенти приймають участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференція, де гідно представляють кафедру.

Студенти мають можливість проходити виробничу та переддипломну практику на передових підприємствах нафтогазової галузі та Західного регіону України. Крім цього, вони стажуються на іноземних фірмах по лінії Міжнародної асоціації обміну студентів-економістів (AIESEC) у Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині, Угорщині.

Кращі випускники кафедри рекомендуються ЕК до продовження навчання в аспірантурі.

Важливим напрямком діяльності кафедри є післядипломна освіта. Щорічно кафедра випускає магістрів з обліку і оподаткування, які отримали другу освіту. Багато з них стають висококваліфікованими фахівцями.

Програма підготовки кафедри обліку та оподаткування на рівень бакалавра та магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» акредитована Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів Великобританії CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). СІМА

Кафедра обліку та оподаткування отримала статус акредитованої навчальної програми АССА (Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів). АССА

Вже багато років кафедра тісно співпрацює з постійним партнером кафедри - всеукраїнським професійним виданням "Все про бухгалтерський облік"Все про БО

 

Історія кафедри

Кафедру «Облік та оподаткування» було засновано в 1995 р. За роки діяльності кафедри її співробітники пройшли всі етапи становлення і розвитку наукового потенціалу: ліцензування, акредитацію, формування колективу, підготовку методичного забезпечення для всіх курсів, видання навчальних посібників із грифом МОН України. У 2015 р. в ІФНТУНГ проведена Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20-річному ювілею кафедри, на тему «Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу», результати якої отримали позитивні відгуки серед наукової спільноти та практиків різних галузей економіки.

Серед значної кількості навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з обліку та оподаткування, кафедра посідає провідне місце у підготовці кваліфікованих спеціалістів в Прикарпатському регіоні. Входження до єдиного європейського простору, досягнення конкурентоздатності, що відповідає європейським стандартам, потребує від працівників кафедри і надалі неустанної творчої праці, пошуку нових методів викладання, удосконалення робочих навчальних планів як за їх структурою, так і за змістом. Викладачі кафедри готові до роботи в умовах зростаючих вимог до професіоналізму своїх випускників і гармонізації освіти.

Кафедра «Обліку та оподаткування» є випусковою і здійснює підготовку фахівців з відривом і без відриву від виробництва за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за спеціальністю 071 — «Облік і оподаткування». За роки діяльності кафедрою підготовлено 2000 фахівців з обліку і аудиту, серед яких понад 300 осіб отримали цю спеціальність як другу.

Упродовж 1996–2015 рр. кафедру очолювала проф. В. К. Орлова — член-кореспондент Української нафтогазової академії, автор і співавтор п’ятьох навчальних посібників і більше 200 наукових і методичних публікацій. Займається науковими дослідженнями у галузі бухгалтерського обліку, економіки, фінансів, оподаткування, аудиту. Вона вперше в Україні обґрунтувала термін «нереалізовані доходи», запропонувала порядок їх обліку і відображення у фінансовій звітності, що сприяло підвищенню ефективності управління фінансами. Професор зробила вагомий внесок у методику викладання облікових дисциплін у вузі, удосконалення обліку податків і податкового законодавства. Була членом Методичної ради з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України. Є співавтором першого Закону України «Про аудиторську діяльність», із 1992 р. входить до складу керівних органів Союзу аудиторів України, Аудиторської палати України, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Спілки податкових консультантів України.

У різні роки на кафедрі працювали: проф. В. К. Орлова, д–р екон. наук, проф., ректор Галицької академії В. І. Савич; д–р екон. наук, проф. І. В. Перевозова; канд. екон. наук, доц. О. В. Василик, М. О. Іванова, Л. А. Костецька, С. О. Труфанова, Х. В. Обельницька, І. М. Негрич, Т. Я. Коцкулич, Л. І. Галюк, І. Б. Камінська, Н. К. Василенко; викл. М. В. Гуцуляк, І. Б. Медвідь.

Із 2015 р. кафедрою завідує док. екон. наук, проф. С. М. Кафка.

До сучасного складу кафедри, крім завідувача, входить 7 осіб, серед них: канд. екон. наук, Т. І. Долішня, У. З. Костюк, Т. В. Савчук, С. В. Хома, Ю. В. Чучук, О. С. Степанюк; завідувач кабінетів О. Демчик.

Колектив кафедри бере участь у процесі реформування бухгалтерського обліку та податкового законодавства. Викладачі кафедри «Обліку та оподаткування» в числі перших в Україні почали вивчати і викладати міжнародні стандарти фінансової звітності, здавали іспити, отримували сертифікати. Починаючи з 1997 р. студенти вивчали бухгалтерські дисципліни з врахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Також члени кафедри долучаються до реформування податкової системи України, співпрацюють із Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою та місцевими органами влади.

Викладачі зробили вагомий внесок у розвиток аудиторської професії, беручи активну участь у встановлені аудиту в Україні. Зокрема, проф. В. К. Орлова та С. М. Кафка, канд. екон. наук Т. В. Савчук, Ю. В. Чучук, О. С. Степанюк — сертифіковані аудитори.

Підготовка фахівців за програмою «Облік і оподаткування» є надзвичайно актуальною в сучасних умовах нестабільної глобальної фінансової системи, коли підприємства змушені посилювати облік та контроль за фінансовими операціями, розробляти нестандартні управлінські рішення у сфері використання фінансових ресурсів. Концептуальною основою підготовки спеціалістів за цією програмою є адекватне відображення прогресивних підходів до ведення бізнесу.

На кафедрі проводяться наукові дослідження в напрямку сучасних проблем обліку, аудиту, оподаткування, статистики і фінансів в Україні. Зокрема, колектив проводить дослідження з питань обліку, аналізу податків та податкових платежів на підприємствах нафтогазової промисловості.

Результати наукових досліджень упроваджуються в практику роботи вітчизняних підприємств і в навчальний процес університету. Викладачі кафедри є авторами монографій, підручників, навчальних посібників, а саме:

1. Бухгалтерський облік на підприємствах нафтогазової промисловості: навч. посіб. / за ред. В. К. Орлової, С. М. Кафки. — Івано-Франківськ: Нова зоря, 2013.  797 с.

2. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: у 3 т. / колектив авторів. — К.: Міністерство фінансів України, 2010. — Т. 3. 516 с.

3. Орлова В. К. Основи бухгалтерського обліку: навч. посіб. — 2-ге вид. / В. К. Орлова. — К: Центр учбової літератури, 2008.

4. Основи бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. / В.К. Орлова, С. В. Хома, С. М., Кафка, Л. І. Галюк, Ю. В. Чучук, О. С. Степанюк ‒ Івано‒Франківськ: Місто-НВ, 2021. 232 с.

5. Орлова В. К., Долішня Т. І., Чедлєєва О. М. Облік в зарубіжних країнах: навч.-метод. посіб. / В. К. Орлова, Т. І. Долішня, О. М. Чедлєєва. Івано-Франківськ: ІМЕ «Галицька академія», 2007.

6. Орлова В. К., Орлів М. С., Хома С. В. Фінансовий облік: навч. посіб. / В. К. Орлова, М. С. Орлів, С. В. Хома. — К.: Центр учбової літератури, 2009. 436 с.

7. Податкова політика: стратегія соціального розвитку: монографія / [колектив авторів] за наук. ред. Т. В. Калінеску. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013.  256 с.

8. Податкова система України: навч. посіб. — К.: Міністерство фінансів України, Національний університет державної податкової служби України, 2011.  656 с.

9. Савич В. І., Орлова В. К. Бухгалтерський облік: навч. посіб. — 2-ге вид. / В. І. Савич, В. К. Орлова. — Івано-Франківськ: ІМЕ, 2001. 272 с.

10. Удосконалення оподаткування прибутку підприємств Україні. —К.: ДННУ «Академія фінансового управління», 2013. — 526с.

11. Облік на підприємствах нафтогазової промисловості за МСФЗ: навчальний посібник / за ред. В. К. Орлової, С. М. Кафки. Івано-Франківськ: «Місто НВ», 2021. — 288 с.

На кафедрі постійно проводиться наукова робота, результатом якої є захисти дисертацій, видання монографій, публікація наукових статей. Викладачі виступають із науковими доповідями на багатьох міжнародних конференціях із проблем обліку, аудиту, оподаткування, фінансів. За роки існування на кафедрі було захищено 15 кандидатських дисертацій і одна докторська.

Студенти кафедри також активно залучаються до науково-дослідної роботи, за результатами якої публікують статті і доповідають на наукових конференціях. Щорічно студенти беруть участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт із бухгалтерського обліку та займають призові місця, зокрема у 2015 р. студентка М. Херович зайняла призове місце на олімпіаді в Тернопільському національному економічному університеті, у 2020 р. студент Д. Алексін зайняв ІІ призове місце (Диплом II ступеня) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі знань та спеціальності «Облік та оподаткування» тощо.

Широко використовуються різні форми і методи культурно-освітньої роботи на базі фахових і вікових особливостей сучасної студентської молоді, які спрямовані на пропагування українських національно-патріотичних традицій. Проводяться зустрічі з науковцями, політичними діячами, організовується відвідування державних установ, підприємств і організацій області.

Важливим напрямком діяльності кафедри є післядипломна освіта. Щорічно кафедра випускає понад 30 спеціалістів із бухгалтерського обліку, які отримали другу освіту. Багато з них стають висококваліфікованими фахівцями.

Кафедра «Обліку та оподаткування» тісно співпрацює з Національним університетом «Львівська політехніка», Львівським торговельно-економічним університетом, Західноукраїнським національним університетом, Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» і міжнародними професійними організаціями.

Кафедра отримала статус акредитованої навчальної програми АССА (Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів) та СІМА (Міжнародна асоціація фахівців з управлінського обліку), який був наданий після проведення процедури моніторингу АССА та СІМА, у ході якого підтверджено, що навчальна структура та іспити програми «Обліку та оподаткування» ІФНТУНГ відповідають високому рівню відповідних АССА, СІМА іспитів.

У результаті підготовка фахівців кафедрою була позитивно оцінена на ринку праці України та Івано-Франківщини зокрема. Її випускники успішно працюють у міжнародних і українських аудиторських компаніях, на керівних посадах не тільки в Україні, а й в багатьох країнах світу. Зокрема, В. В. Кузьо — член ПАТ «Ідея Банк» та директор його казначейства; С. М. Кафка — завідувач кафедри «Облік та оподаткування» ІФНТУНГ, У. З. Костюк, Т. В. Савчук, Ю. В. Чучук, О. С. Степанюк — доценти цієї кафедри; М. М. Бойко — директор ТОВ «Надія»; Г. Ф. Боднар — управляюча компанії «Авангард» м. Київ; М. М. Карпик — топ менеджер страхової компанії в Німеччині.