Дисципліни, методичне забезпечення

Additional Information

1​​​​​​​    - РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

   - ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, КОНСПЕКТИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

  - МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ; 

КР - МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСОВИХ РОБІТ

ЛР_ПР - МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Серед дисциплін, які викладаються студентам кафедрою туризму, наступні:

1 Методологія і організація наукових досліджень 

2 Міжнародний туризм    

3 Екологія з основами гідрометеорології    

4 Екологія  

6 Географія туризму

7 Промисловий туризм 

8 Туристична статистика

9 Планування і організація турбізнесу

10 Курортна справа

11 Рекреаційні комплекси світу 

12 Туроперейтинг   

13 Організація туристичних подорожей     

14 Стратегія сталого розвитку туризму

15 Організація готельного господарства                                    

16 Організація екскурсійної діяльності    

17 Економіка підприємств туризму  

18 Управління проектами в туризмі     

19 Управління якістю туристичних послуг  

20 Екскурсологія   

21 Наукова іноземна мова діяльності

22 Топографія та картографія в туризмі

23 Туристичне країнознавство   

24 Основи туризмознавства 

25 Ландшафтознавство та заповідна справа   

26 Організація анімаційної діяльності в туризмі   

27 Організація ресторанного господарства   

28 Інноваційні технології в туризмі   

29 Геотуризм  

30 Екотуризм    

31 Історія туризму  
32 Туристичне краєзнавство      

33 Маркетинг в туризмі       

34 Інформаційні технології в туризмі         

35 Проектування та дизайн туристичних комплексів     

36 Архітектура та дизайн курортних комплексів  

37 Санітарія та гігієна рекреаційного середовища 

38 Туризмологія

39 Самодіяльний туризм

40 Менеджмент в туризмі

41 Безпека туризму  

42 Основи туризмознавства

43 Інфраструктура туркомплексів     

44 Екологічна експертиза туристичних комплексів 

 

 

Практики:

1 Навчальна практика "Вступ до фаху" І курс

2 Навчальна польова практика ІІ курс

3 Виробнича практика ІІІ курс

4 Переддипломна практика ІV курс 

5 Виробнича практика (магістри І курс)

6 Переддипломна практика (магістри ІІ курс)

 

Кваліфікаційні роботи:

Бакалаврська робота

Магістерська робота 

 

Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів проводиться у відповідності з галузевим стандартом підготовки фахівців із туризму та дисциплін вільного вибору ВНЗ і студента:
   У своїй освітній діяльності університет повністю перейшов на новий зміст навчання, визначений освітньо-професійними програмами підготовки фахівців за ступеневою схемою: бакалавр-спеціаліст-магістр. Велика увага приділяється удосконаленню процесу навчання всередині кожного освітньо-кваліфікаційного рівня з метою оновлення напрямів неперервної підготовки фахівців: комп'ютерна, фундаментальна, інженерна, мовна та інші складові освіти. З цією метою на факультетах розроблено програми наскрізної підготовки за напрямами.
   Особливістю навчальних планів і програм є:
      1 Врахування міжнародного досвіду. Звертається увага на зовнішні фактори, які впливають на глобальні, економічні та освітні напрями розвитку освітньої діяльності. Проводиться робота з метою входження до Європейського освітнього простору з певними стандартами змісту та якості освіти. Згідно з рішенням колегії Міністерства освіти й науки, молоді та спорту України ІФНТУНГ входив до переліку вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, в яких проводився педагогічний експеримент із впровадження принципів Болонської декларації.
      2 Врахування регіональних потреб. Дозволяє забезпечити якісну фундаменталізацію та профілізацію за рахунок взаємної участі факультетів та інститутів університету з підготовки фахівців за різними спеціальностями і напрямами при одночасному забезпеченні високих можливостей міжпредметних зв'язків з урахуванням пропозицій регіональних замовників фахівців.
      3 Практична підготовка студентів. Студенти І-V курсів проходять навчальні, виробничі та переддипломні практики на навчальних полігонах, на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства. Із провідними галузевими підприємствами укладено договори про підготовку спеціалістів. Кількість випускників, які отримують направлення на роботу впродовж останніх 5 років складає – 94-97 %.
      4 Інтенсивне використання комп'ютерної технології навчання.
   В університеті активно впроваджуються комп’ютерні технології навчання. Це стосується використання прикладних програм в навчальних дисциплінах, роботі в INTERNET, оформлення курсових та дипломних проектів. Комп’ютерні технології впроваджені у тестові форми сесійного контролю знань з дисциплін у Центрі тестування університету, що дозволяє неупереджено та об’єктивно оцінити рівень знань студентів. Створено також Центр із впровадження дистанційного навчання з відповідним програмним забезпеченням. Забезпеченість комп’ютерами в університеті становить 2473 шт., кількість комп’ютерів на 100 студентів – 20.
   Підготовка бакалаврів та спеціалістів на кафедрі туризму проводиться у відповідності з галузевим стандартом підготовки фахівців з туризму та дисциплін вільного вибору ВНЗ та студента.
   Практична підготовка студентів-туризмознавців відбувається як у лабораторіях кафедри, так і на туристичних підприємствах, з якими укладені понад 20 угод про співпрацю.
   За роки свого існування університет випустив понад 44 тисяч спеціалістів. Студенти здобувають освіту на денній формі навчання та без відриву від виробництва на факультеті заочного та дистанційного навчання.
   В університеті створено центр із впровадження дистанційного навчання, розроблено координаційною групою заходи щодо запровадження першого етапу системи. Для цього складено графік розробки дистанційних курсів. Укладено угоду про співпрацю між університетом та Українським центром дистанційної освіти (м. Київ), у рамках якої безкоштовно отримано програмне забезпечення системи дистанційного навчання Lotus Learning Space. Створено сервер дистанційного навчання та тестову Інтернет-сторінку.