Медвідь Юлія Василівна

Медвідь Юлія Василівна
Alma mater

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Фінанси - 2006;

 

Ступінь вищoї освіти: магістр

Спеціальність – 131 Прикладна механіка -2020

Освітня програма – Комп’ютеризовані і роботизовані технології машинобудування.

 

Кваліфікаційний рівень

магістр з прикладної механіки

Місце роботи, посада

кафедра комп’ютеризованого машинобудування, асистент.

Наукові інтереси

автоматизація механічних процесів у машинобудуванні,
робототехніка, дослідження робототехнічних та мехатронних систем.

General Information

Медвідь (Полот) Юлія Василівна

У  2006 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста.

У 2020 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація технологів- машинобудівників України»

Навчальна робота

Основи мехатроніки, Проектування иехатронних систем, Виконавчі елементи мехатронних систем,
Основи робототехніки, Промислові роботи,Основи автоматики.

Вибрані публікації

 

1. Онисько О. Р, Медвідь Ю. В. Деякі аспекти точності у технологічному процесі виготовлення
конічних замкових нарізей. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції
«Обладнання і технології сучасного машинобудування». — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ,
2017. — С. 131−132.
2. Медвідь Ю. В., Лукань Т.В., Пітулей Л.Д. Моделювання різальної частини різця для обробки
конічної нарізі у нафтогазових трубах . Матеріали Міжнародної науково- технічної
конференції Машинобудування очима молодих: прогресив-ні ідеї- наука- виробництво 31
жовтня- 02 листопада. Краматорськ: ДДМА, 2018. – с.129- 131.
3. Panchuk V., Onysko O., Medvid I. Technology of the oil and gas drill pipe connector with
low–permeability level  of the drilling mud in its    screw  part. Acta Technica Corviniensis–Bulleten
of Engineerng.  Tom XI [2018] I Fascicule 4 [October-Desember]. Hunedoara, 2018.  P.46–53
4. Медвідь Ю. В., Лукань Т. В. Застосування основ растрової графіки та векторної графіки в
освітній програмі бакалаврів за спеціальністю «Прикладна механіка» // Графічна освіта у
закладах вищої освіти: стан та перспективи. Матеріали науково-практичного семінару 19-
21вересня 2018р. -  м. Івано-Франківськ, 2018. –С 98-100.
5. Panchuk  V., Onysko  O., Lukan T.,  Medvid  I. Theoretical study of dependence of screwing of
drilling-pipe connector on thread- process cutting tool profile. Mining-Informatics, Automation and

Electrical Engineering. Kraków, 2019. No 1(537). P.7–17.
http://dx.doi.org/10.7494/miag.2019.1.537.7 (Index Copernicus).
6. Iuliia Medvid. Problems of Accuracy of Tapered Thread for Small Diameter Drill Pipe Connections /
Iuliia Medvid,  Oleh Onysko, Lolita Pituley, Iryna Shuliar, Yurii Havryliv// SimTerm 2019.
Proceedings. 19-th international conference on Thermal Science and Engineering of Serbia. Faculty
of Mechanical Engineering of Niz. 2019, P.216-221.
7. Ю.В.Медвідь, Т.В. Лукань, О.Р. Онисько  Автоматизований алгоритмічний розрахунок
повздовжніх зміщень профілю різця для точіння конічних замкових нарізей. // Проблеми
енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі: Матеріали молодіжної
науково-технічної конференції   – Кривий Ріг: КНУ, 2019.  – 326 с.
8. Oleh Onysko, Yurii Havryliv, Volodymyr Kopey, Iuliia Medvid, Viktor Vryukalo Theoretical
Studies of the contact pressure value between the surfaces of the pin and the box in the small
diameter drill pipes connectors. Napendy Pojazdow.Modelowanie komputerowe konstrukcji i
układow technologicznzch. Redakcja Jan Yiobro.Monograh Wzdawnictwo uniwersztetu
Rzesyowskiego. Rzeszeszów 2019 . P.202-210.
9. Л.Д. Пітулей,  Ю.В,Медвідь. Дослідження залежності величини контактного тиску між
поверхнями нарізей у залежності від кількості обертів загвинчування ніпеля у муфту
замкового зєднання З-66. VIII  International  Scientific and Technical  Conference “ Progressive
Technologies in Mechanical  Engineering”.   Conference Proceedings – 2019. Івано-Франківськ
–Яремче 2019. с. 199-201.
10. Onysko O., Kopey V., Panchuk V., Medvid I., Lukan T. Analitical Study of the kinematic rake
angles of the cutting edge of the lathe tool for the tapered thread manufacturing. Grabchenko’s
international conference on Advanced manufacturing Processes. Volodymyr Tonkonogyi at al.
(eds):  «InterPartner» 2019.  LNME, Odesa. P.236–245. (Sсopus).
11. Oleh Onysko, Volodymyr Kopey, Iuliia Medvid, Lolita Pituley and Tetiana Lukan. Influence of the
Thread Profile Accuracy on Contact Pressure in Oil and Gas Pipes Connectors. 3rd International
Conference on Design, Simulation, Manufactoring: The Innovation Exchange DSMIE2020 June 09-
12, 2020| Kharkiv, Ukraine. Book of abstracts  Sumy, 2020. P.98.
12. Iuliia Medvid, Oleh Onysko, Vitalii Panchuk, Lolita Pituley, Schuliar Kinematics of the Tapered
Thread Machining by Lathe. International conference on Advanced manufacturing Processes
“InterPartner” 2019. Book of abstracts. Odesa.Book of abstracts 2020. P.101.
13. Onysko O., Medvid I., Kopei V., Panchuk V., Borushchak L., Voitenko P. Investigation of the
contact stresses on the end faces of the drill pipe connection that include the tapered thread
manufactured by the cutter lathe tool with the specially modified cutting edge. Acta Technica
Corviniensis –Bulleten of Engineerng . Tom XIII [2020] I Fascicule 1 [January-March]. – P. 17-23.
 http://acta.fih.upt.ro/ACTA-2020-1.html (дата звернення 30.03.2020). (Google Scholar)
14. Onysko O., Kopey V., Medvid I., Panchuk V., Pituley L., Vryukalo V. Analitical investigations of
the accuracy of the small diameter tool-joint tapered thread made by a lathe machining. In: Krzysztof
Kotwica. (eds)  New trend in production engeneering . Monograph. Part 1. Warszawa 2019.
P.268–275. https://doi.org/10.2478/ntpe-2019-0028 (Google Scholar)
15. Onysko O., Borushchak L., Kopei V., Lukan T., Medvid I., Vryukalo V. (2020) Computer Studies of
the Tightness of the Drill String Connector Depending on the Profile of Its Tapered Thread. In:
Karabegović I. (eds) New Technologies, Development and Application III. NT 2020. Lecture Notes in

Networks and Systems, vol 128. Springer, Cham  P. 720–729.  https://doi.org/10.1007/978-3-030-
46817-0_82  (Sсopus)
16. Onysko O., KopeiV., Pituley L., Medvid I. and Lukan T. (2020) Influence of the Thread Profile
Accuracy on Contact Pressure in Oil and Gas Pipes Connectors. In:  Vitalii Ivanov at al.(Eds).
Advances in Design, Simulation and Manufacturing: Proceedings of the 3-th International
Conference on Design, Simulation and Manufacturing: The Innovations Exchange, DSME-2020. /
DSME 2020,  LNME, P. 432–441. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50794-7_42 (Scopus)
17. Онисько О.Р. Медвідь Ю. В.Точність виготовлення конічних замкових нарізей З-30. Важке
машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали XIX Міжнародної науково-
технічної конференції 01 — 04 червня 2021 року / за заг. ред. В. Д. Ковальова. —
Краматорськ: ДДМА, 2021. — 148 с. ISBN 978-966-379-987-2
18. Oleh Onysko, Iulia Medvid, Vitalii Panchuk, Vesna Rodic,Cristian Barz Geometric Modeling of
Lathe Cutters for Turning High-Precision Tapered Thread Made of Stainless Steel. Book of abstracts.
4rd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange
DSMIE. Lviv, 2021 June 09-11. DOI: 10.1007/978-3-030-77719-7_47 Scopus.
19. Панчук В.Г., Медвідь Ю. В., Шурубайло Д.І. Інновації в навчальному процесі підготовки
інженера-механіка. Збірник тез доповідей. Міжнародна науково-технічна конференція
«Проблеми теорії проектування та виготовлення транспортно-технологічних машин», 23-24
вересня 2021 р. — Тернопіль — 2021. — С. 38–39.
20. Медвідь Ю. В., Баланик С.М. Модель навчального робота bcn3d moveo в середовищі robodk.
Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології у
машинобудуванні PTME-2022» (Івано-Франківськ - Яремче, 1-5 лютого 2022 р.) Івано-
Франківськ ІФНТУНГ 2022, С. 105-106
21. V. Panchuk, C. Barz, V. Kopei, O. Onysko, I. Medvid, A. Panchuk, T. Lukan,
 Components Components of Technical Education from the Point of View of Modern Social
Requests, Carpathian Journal of Electrical Engineering, vol. 16, no. 1, pp.157-163, 2022
22. Панчук В.Г., Панчук А.Г., Медвідь Ю.В., Кобилянська І.В. Впровадження програмного
забезпечення ROBODK в навчальний процес інженерів-механіків // Матеріали XI
Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології в машинобудуванні»
(Львів - Звенів, 31 січня - 3 лютого 2023 р.). — НУ «Львівська політехніка»: Львів. — 2023. —
С. 78-80
23.  C. Barz, Z. Erdei, O. Onysko, P. Živković, I. Medvid, V. Panchuk, V. Rodic, A. Baron Von
Hohenhau, Analysing the Performance of Photovoltaic Systems in the Maramures Region
Carpathian, Carpathian Journal of Electrical Engineering, vol. 16, no. 1, pp.164-173, 2022.
http://cee.cunbm.utcluj.ro/current-issue/

 

Scopus Author ID: 57216588150

Індекс Гірша 4
H-Index Web of Science 2

Контакти

medvid.yulya@ukr.net