Федорович Ірина Володимирівна

І.В. Федорович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Економіка підприємства

Кваліфікаційний рівень

магістр

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри прикладної економіки

Наукові інтереси

Проблеми функціонування та шляхи розвитку підприємств нафтогазового комплексу

General Information

Народилася 17 квітня 1981 року в місті Долина Івано-Франківської області. 

У 2003 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримала диплом магістра.  

У 2008 році поступила на навчання до заочної аспірантури ІФНТУНГ, яку успішно закінчила у 2011 році. В цьому ж році захистила дисертацію на тему «Організаційно-економічне забезпечення процесу відтворення лінійної частини магістральних газопроводів» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2013 році Федорович І.В. було присвоєно вчене звання доцента по кафедрі організації праці та виробництва.

З 2018 року  по цього часу працює доцентом кафедри прикладної економіки.

Одружена. Має двоє дітей.

Навчальна робота

«Економіка підприємства», «Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств», «Потенціал і розвиток підприємства», «Нормування праці»

Наукова діяльність

Тема(и) дисертації - «Організаційно-економічне забезпечення процесу відтворення лінійної частини магістральних газопроводів», рік захисту  (2011 р)

Патенти:

1.Федорович І. В. Пат. 82775 Україна, МПК  Спосіб захисту підземних нафтогазопроводів від корозії / Крижанівський Є. І., Федорович Я. Т., Полутренко М. С., Гужов Ю. П., Федорович І. В.; заявник і патентовласник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; заявл. 21.09.2006.; опубл. 25.03.2008, Бюл. №9.

2. Федорович І. В. Пат. 89709 Україна, МПК Спосіб протикорозійного захисту підземних нафтогазопроводів, прокладених в болотних, замулених грунтах, які містять сульфатредукуючі бактерії / Крижанівський Є. І., Федорович Я. Т., Полутренко М. С., Гужов Ю. П., Федорович І. В.; патентовласник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; заявл. 27.05.2008.; опубл. 10.12.2009, Бюл. №4. 

Є автором 79 праць, 55 з яких наукового, а 24 — навчально-методичного характеру.

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=TAeVhr8AAAAJ&hl=uk&oi=ao

Ідентифікатор ORCID https://orcid.org/0000-0002-7139-6327

Вибрані публікації

1.Chernova О., Vytyaz О., Martyniuk R, Fedorovych І. Rational methods of operation of underground gas storagesтand  mitigation of energy losses // Nafta-Gaz 2022, no. 3, pp. 187–196, DOI: 10.18668/NG.2022.03.03 https://www.inig.pl/en/nafta-gaz-en/abstracts 

2.Andrusiv U., Zelinska H., Fedorovych I., Khvostina I., Astafiev O. (2021). Rational resource in the context of forming a model of using fuel and energy resources expenditure. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 628(1), 012003 Scopus https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/628/1/012003/pdf

3. Метошоп І.М., Федорович І.В., Левицька Г.М. Планування витрат на видобуток нафти і газу. Економіка та суспільство. 2021. №26. URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/320  DOI:10.32782/2524-0072/2021-26-10

4. Zelinska, H., Fedorovych, I., Andrusiv, U., Chernova, O., & Kupalova, H. (2020). Modeling and prediction of the gas pipelines reliability indicators in the context of energy security of Ukraine. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 2713 415-433 Scopus

5. Федорович І.В., Капущак А.І. Дослідження технічного потенціалу газотранспортних підприємств та шляхи йогопідвищення/ Науковий журнал «Молодий вчений» №1(65) січень, 2019 р. С. 250-254.

6. Федорович І.В., Бабенко В.О. Нетрадиционная возобновляемая энергетика в Украине: анализ проблемы инновационной восприимчивости / Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: Монографія / за ред.. О.І.Черняка, П.В.Захарченко.- Мелітополь:Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні 2019. – с.38-47.

7.Halyna Zelinska, Irina Fedorovich, Uliana Andrusiv, Nataliia Yurchenko  Modeling of the Gas Transmission Reliability as a Component of Economical Security of Ukrainian Gas Transmission System  In  7th International Conference on Modeling Development and Strategic Management of Economic System, 24-25 october 2019-Ivano-Frankivsk Polyanytsia village( Tc Bukovel) Advances in Economics, Business and Management Research,  Vol. 99,  рр., 127-132, Ukraine, 2019 https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.25

8. Zеlinska H., Fedorovich I . New approaches to effective management of human resources in the market conditions  / Management of innovative development the economic entities monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Highher School of Socsal  and Economic. – Przeworsk: Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, 2018. –Vol. 1.-180-189 p.

 

Тези та матеріали конференцій 

1. Fedorovych I., Kozachok H. Equipment modernization as a key to the development of the innovative potential of energy enterprises. Тренди розвитку менеджменту, фінансів та бізнес-технологій в умовах формування сучасної економіки та суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 листопалда 2022 р.). – Київ, 2022

2. Метошоп І.М., Федорович І.В. Методика оцінювання конкурентоспроможності підприємств деревообробної галузі. Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 23-24 вересня 2022 р.). – Одеса, 2022. С.458 https://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/7890/1/ECO%20ECONOMIC%20BASIS_09.22.pdf 

3. Клименко К. В., Берлоус М. В., Гораль Л. Т., Федорович І. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств в умовах 4.0 індустрії.  «Актуальні проблеми менеджменту в умовах сучасних викликів» (Івано-Франківськ, 7-8 квітня 2021 року): Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2021. С. 74-76. https://nung.edu.ua/sites/default/files/2021-06/Zbirnyk.pdf 

4. Fedorovych I., Berlous М., Petraschuk M.  Main measures to increase the competitiveness of construction  industry enterprises. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку і права: Матеріали міжн. наук.-практ. конференції (м.Полтава, 1 березня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. С.14-15.  http://www.economics.in.ua/2021/03/blog-post_21.html

5. Федорович І.В. Сучасні підходи до оцінки кадрового потенціалу регіону. VI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та реалізації конкурентноспроможної політики», VI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів , 19-20 вересня 2019  р.) Львів: Львівська політехніка,2019.( панельні дискусії, очний виступ).

6. Федорович І.В., Іванишин Ю.В. Enterprise strategy as means of achieving competitive position. Фінансова система та економічна безпека: стан, проблеми, ефективність: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених (м.Київ, 23 листопада 2019р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2019. – Ч.1. – С.99-102.

7. Федорович І.В. Систематизація внутрішніх чинників впливу на відновлення технічного потенціалу підприємств магістрального транспорту газу. Напрями розвитку ринкової економіки: нові реалії та можливості в умовах інтеграційних процесів:матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 30 листопада 2019року) /За ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько, А.Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Ч.1. – С.113-116.

8. Федорович І. В. Дослідження процесу планування та організації ремонтних робіт на лінійній частині магістральних газопроводів. Оцінка рівня розвитку інфраструктури країни в умовах інноваційної економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Дніпро, 23 березня 2019 р.). Дніпро: 2019р. – С.73-75.

9. Федорович І.В. Стратегія підприємства як засіб досягнення конкурентної позиції. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії та виклики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м.Мукачево, 18-19 квітня 2019р.) Мукачево: МДУ, 2019. С.169-171.

10. Федорович І.В., Зелінська Г.О. Напрями підвищення енергозбереження в системі транспортування і зберігання природного газу через систему заходів технічного і технологічного спрямування. BUILDING INNOVATIONS – 2019: матеріали міжнар. українсько- азербайджанської конференції (м. Полтава, 23-24 травня 2019р.) Полтава:, 2019. С.486-489.

 

Контакти

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна , 76019, тел (0342)72-71-44 irina-fed@bigmir.net