Метошоп Ірина Михайлівна

І.М. Метошоп
Alma mater

Івано-Франківський університет нафти і газу

Спеціальність

інженер-економіст

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри прикладної економіки, заступник завідувача кафедри

Наукові інтереси

проблеми пов’язані з інвестуванням та економічною ефективністю видобутку вуглеводнів

Державні нагороди

У 2017 році нагородженна грамотами та медаллю «50 років ІФНТУНГ  (завантажити)

General Information

Народилась 4 травня 1973 року у м.Івано-Франківську. У 1995 році закінчила Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю „Економіка підприємства”. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „ Економічна оцінка нафтових родовищ  (на прикладі Передкарпатського нафтогазоносного басейну)” та у 2003 році отримала вчене звання доцента.

Загальний науково-педагогічний стаж 22 роки. Усі ці роки працювала в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

Є член-кореспондентом Української нафтогазової академії  з 2008р.

Має практичний досвід професійної діяльності, як приватний підприємець з 2002 -2015 рр. та наукового співробітника відділу розробки нормативних документів відділення розробки нормативних документів та стандартизації ДП «Науканафтогаз» (2018-2019р.р.)

Постійно працює над підвищенням своєї науково-теоретичної підготовки, зокрема у 2017 році пройшла курси підвищення кваліфікації  у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» на тему «Інноваційно-дидактичні підходи з розвитку креативного мислення та формування підприємницького духу», бере участь у науково-практичних конференціях та держбюджетній роботі кафедри.

Навчальна робота

Економіка і фінанси підприємста, Економічне управління бізнес-процесами, Економічний аналіз бізнес-процесів, Планування і контроль на підпиємстві, Тренінг-курс «Організація та ведення власного бізнесу»

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації: "Економічна оцінка нафтових родовищ (на прикладі Передкарпатського нафтогазоносного басейну)" (1999 р)

Є автором понад 70 наукових праць та методичних матеріалів, з них, 1 монографія у співавторстві, 19 наукових статей, 17 матеріалів конференції та 35 методичних розробок та навчальних посібників.

Ідентифікатор ORCID  0000-0002-6730-0388

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=D49FEE0AAAAJ

Вибрані публікації

1. Метошоп І.М. Прогнозування соціально-економічного розвитку міста. Електронне науково фахове видання.  Економіка і прогнозування. 2022. №2 (фахове видання; Міжнародна наукометрична база Index Copernicus).

2. Федорович І.В., Метошоп І.М. "Оцінка рівня конкурентоспроможності будівельних компаній за критеріями" . Електронне науково фахове видання. «Review of transport economics and management» Український державний університет науки і технологій (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна). 2022. (фахове видання; Міжнародна наукометрична база Index Copernicus).

3. Метошоп І. М., Федорович І.В., Левицька Г.М. Планування витрат на видобуток нафти і газу. Економіка і суспільство. : Електронне науково фахове видання.  2021. №26.

4.Метошоп І. М. Аналіз впливу податкового навантаження на діяльність нафтогазових підприємств. Електронне науково-фахове видання «Ефективна економіка».  2019. № 1.  

5. Метошоп І. М., Дубінська А. А.  Аналіз економічного взаємозв’язоку нафтогазових підприємств із місцевими бюджетами. "Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»".  No 2(20) (2019):

6. Метошоп І.М., Сорока Х.-І.Ю. Дослідження чинників, що впливають на рівень диверсифікації газозабезпечення України. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне науково фахове видання. Миколаївський національний університет ім.. В.О. Сухомлинського.  Вип. №16. - 2017. - С.181-185.       

7. Витвицький Я. С. Економічний механізм рентного регулювання у нафтогазовидобуванні // Витвицький Я. С., Гавадзин Н. О,  Метошоп І. М., Пілка М. С. «Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»)»

Тези та матеріали конференцій 

1.Козачок Х.Ю., Метошоп І.М. Проблеми впровадження інновацій на підприємствах. Матеріали XIX-ої Міжнародної науковопрактичної конференції " Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку" (07 березня 2022 р., м. Вільнюс (Литва), С.38-41

 

2. Метошоп І.М. Планування витрат на видобуток вуглеводнів як фактор впливу на соціально-економічний розвиток держави. «Соціально-економічні аспекти нафтогазової енергетики» міжнародної конференції «Нафтогазова енергетика» 22.09.2021.

3. Метошоп І.М. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року : збірник наукових праць.

4. Метошоп І.М. Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 30 січня 2021 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2021.

5. Метошоп І.М. Дослідження собівартості видобутку нафти і газу. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного    розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах:  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 11-12 квітня 2019 р. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – С. 202-204 с.;  

6. Iryna Metoshop, Alexandra-Anna Metoshop, Ludmila Voitkiv, Natalia Yashcheritsyna. The Scientific and Technical Evaluation of the Effectiveness of the Results of Research and Development Works. Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019).3.

7. Метошоп І.М., Потьомкіна Н.Ю.  Характерні особливості проектного управління інноваціями на геофізичному підприємстві. Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 27 грудня 2019 р.). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського.  С – 135-138.4.

8. Ivasiv I. I., Metoshop I. M.  Features of business process management in small and medium enterprises. Іnternational scientific-practical conference perspective directions of development of economics, finance, accounting and law: theory and practice Book of abstracts Part 1, ст.23-25. February 12, 2020. Poltava, Ukraine.

9. Метошоп І.М. Особливості економічного управління підприємством у сучасному бізнесі. // Метошоп І.М., Кравчук М. II Міжнародної науково-практичної конференції  «Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах» (м. Одеса, 02-03 лютого 2018 р.).

6. Метошоп І.М. Економічний взаємозв’язок нафтогазових підприємств із місцевими бюджетами // Метошоп І.М., Дубінська А.А. «Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально- економічних відносин» (Івано-Франківськ, 19-20 квітня 2018 року): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2018. − С. 191-193.

10. Метошоп І.М. Рівень податкового навантаження нафтогазових підприємств. Літні наукові дискусії, ХХI Міжнародна науково-практична інтернетконференція. – м. Вінниця, 15 червня 2018 року. – Ч.1, С. 52-56.

Методичні матеріали 

1. Метошоп І. М., Буй Ю. В. Планування і контроль на підприємстві: Практикум. / І. М. Метошоп, Ю. В. Буй // – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 146 с.

2. Метошоп І. М., Витвицька У. Я., Данилюк-Черних І. М., Ящеріцина Н. І. Економіка і фінанси підприємства : навчальний посібник / за заг.редакцією Метошоп І.М. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. 547 с.

3. Данилюк М.О., Метошоп І.М., Войтків Л.С., та ін. Економічний аналіз: навчальний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ: ІФНТУНГ, 2018. 316с. (2 друк.арк.)                                                         

4. Л.Т. Гораль, І.В. Перевозова, А.О. Устенко, І.М.Метошоп та інші. Підприємницька діяльність: навчальний посібник. / за заг.ред. Гораль Л.Т., Перевозової І.В. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 420с. (розділ 8).

5. Метошоп І. М., Ящеріцина Н. І. Економіка і фінанси підприємства:  практикум. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. 129 с.

6. Метошоп І. М., Ящеріцина Н. І. Економіка і фінанси підприємства: методичні вказівки для самостійної роботи. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. 37 с

Контакти

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019 тел (0342) 72-71-44    metoshop07@ukr.net