Specialities

В інституті здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за трьома галузями знань:

- 10 – Природничі науки;

- 14 – Електрична інженерія;

- 19 – Архітектура, будівництво.

та шістьма спеціальностями:

- 105 – Прикладна фізика та наноматеріали;

- 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

- 144 – Теплоенергетика;

- 191 – Архітектура та містобудування;

- 192 – Будівництво та цивільна інженерія;

- 193 – Геодезія та землеустрій.

За вище вказаними спеціальностями навчання проводиться з наступних освітніх ступенів:

бакалавр за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали» – 4 роки;

бакалавр за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», – 4 роки (2 роки скорочена форма навчання для коледжів), магістр – 1,5 роки;

магістр за спеціальністю «Теплоенергетика» - 1,5 роки;

бакалавр за спеціальністю «Архітектура та містобудування» – 4 роки (2 роки скорочена форма навчання для коледжів), магістр – 1,5 роки;

бакалавр за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», – 4 роки (2 роки скорочена форма навчання для коледжів), магістр – 1,5 роки;

бакалавр за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», – 4 роки (2 роки скорочена форма навчання для коледжів), магістр – 1,5 роки;

 

Конкурсними предметами у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для прийому на навчання ступеня бакалавра:

за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали» є: 1 – українська мова і література; 2 – математика; 3 – фізика або іноземна мова;

за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є: 1 – українська мова і література; 2 – математика; 3 – фізика або іноземна мова;

за спеціальністю «Архітектура та містобудування» є: 1 – українська мова і література; 2 – математика; 3 – творчий конкурс;

за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» є: 1 – українська мова і література; 2 – математика; 3 – фізика або іноземна мова;

за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» є: 1 – українська мова і література; 2 – математика; 3 – історія України або географія.

Крім того за спеціальністю «Архітектура та містобудування», для вступників проводиться творчий конкурс, який складається з двох етапів: I-й етап - креслення; II-й етап - рисунок. I-й етап творчого конкурсу передбачає перевірку знань та вмінь вступників щодо зображення на папері деталей, предметів і композицій із них в ортогональних (прямокутних) проекціях і в аксонометрії. Найбільш поширеним є завдання з проекційного креслення. Вступникам пропонується за двома заданими прямокутними проекціями (фронтальною і горизонтальною, або - фронтальною і профільною) побудувати третю (відсутню) проекцію та аксонометрію, виконати необхідні розрізи, перерізи, нанести розміри тощо. II-й етап творчого конкурсу – це уміння виконати світлотіньовий рисунок натюрморту з кількох гіпсових геометричних тіл (піраміда, призма, куля, конус, циліндр, тор тощо) або з гіпсових орнаментів, драперії зі складками, натюрморту з предметів побуту, різних за формою, фактурою і тоном, архітектурних елементів (фриз, карниз, кронштейн, капітель тощо).

Студенти факультету мають можливість протягом навчання на третьому і четвертому курсах на контрактних умовах паралельно з основним навчальним процесом пройти підготовку на кафедрі військової підготовки ІФНТУНГ, вступ на яку здійснюється за бажанням студента та за відповідним станом здоров'я, фізичної і психологічної підготовки та рівня успішності. До послуг студентів факультету – три сучасних комп'ютерних класи, що мають вихід у мережу Internet. Практично всі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. Узагальнений об¢єкт діяльності фахівців з будівництва і архітектури: житлові, громадські і промислові будівлі та споруди; планувальні, функціональні, управлінські та композиційні системи поселень та урбанізованих територій.

Фахівець підготовлений до роботи в галузі архітектури будівель і споруд в усіх сферах народного господарства, включно: - на виробництві, -в науково-проектній діяльності, -соціально-культурній сфері та інформаційній діяльності.

Основні виробничі функції, якими повинен володіти фахівець з будівництва і архітектури: - проектування архітектурних та містобудівельних об’єктів самостійно або у групі проектантів; - проектування та реалізація об’єктів ландшафтної архітектури: парків, скверів, садів, зон відпочинку, санітарно-курортних територій; - координація та узгодження робіт з суміжними спеціальностями; - архітектурний нагляд за реалізацією об’єктів; - організація та керівництво плануванням, розвитком, реконструкцією, регенерацією територій, поселень, об’єктів містобудування та архітектури у визначених адміністративних та територіальних межах; - організація та виготовлення проектної документації архітектурних та містобудівельних об’єктів. Типові задачі діяльності фахівця з будівництва і архітектури: - підготовка вихідних даних, завдання на проектування та передпроектні натурні обстеження об’єктів проектування; - розроблення проектних пропозицій та робочої документації проектованого об’єкту; - впровадження методів раціонального природокористування у проектуванні та реалізації об’єктів ландшафтної архітектури; - впровадження екологічного підходу до проектування; - коригування, внесення змін і доповнень та узгодження проектної документації із замовником, суміжними спеціальностями та органами управління; - здійснення авторського нагляду за реалізацією об’єкту в натурі; - формування та проведення містобудівельної діяльності на підпорядкованій території; - контроль за дотриманням діючого містобудівельного законодавства; - участь у колективній розробці проектних рішень, інтенсивне та комунікативне спілкування; - матеріально-технічне забезпечення підготовчих робіт до проектування; - експертиза проектних рішень, надання допомоги молодшим співробітникам; - участь у підготовці вихідних даних та завдань у проектуванні; - удосконалення майстерності; - підвищення загальнокультурного і професійного рівня; - забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці.