Сімків Лілія Євгенівна

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Дисципліни, які викладає:

 національна та регіональна економіка; управління регіональним розвитком

Сфера наукових інтересів:

регіональна економічна політика в умовах диспропорційності економічного зростання

Основні праці:

  Сімків Л.Є. Регіональна економічна політика: чинники формування, пріоритети та механізми реалізації: [монографія] /Сімків Л.Є. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 380 с.

 Статті у наукометричних виданнях

1. Simkiv L.Ye. Regional development policies in Ukraine: realities and prospects / L.Ye. Simkiv, Yu.D. Loziak // Economic processes management. International scientific e-journal. - № 2 (7) – 2015.

2. Сімків Л.Є Диспропорції економічного зростання в регіонах України //Регіональна економіка - № 2 (76) – 2015. – С. 30-36.

3. Simkiv L. Ye. Regional politics of energysavings and instruments of her realization Economic processes management. International scientific e-journal. (ІSSN 2311-6293)  - № 1 – 2016.

4. Simkiv L. Investment activity in the Ukraine: national and regional dimensions /L. Simkiv, V. Krupin //Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, nr 20, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2016 -

5. Шульц С. Л. Напрямки розвитку інфраструктури підтримки підприємництва на регіональному рівні /С. Л., Шульц, Л.Є. Сімків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Випуск 4, 2016. – С. 148-157

6.Сімків Л.Є. Інновації як фактор економічного зростання / Л.Є. Сімків // Молодий вчений2016. - №12 (39) - С. 901-905

7. Сімків Л.Є. Особливості залучення іноземних інвестицій в регіонах України: проблеми та шляхи їх розв’язання [Електронний ресурс] /Л.Є.Сімків, Н.Ю. Потьомкіна // Глобальні та національні проблеми економіки – 2017. - №15 – С. 404-408

8. Сімків Л.Є. Національні проекти в системі інструментів реалізації регіональної політики економічного зростання [Електронний ресурс] / Л.Є. Сімків // Економіка та суспільство. – 2017. - №9. – С. 792-797. - Режим доступу: http: economyandsociety.in.ua

9. Сімків Л. Є. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіону /Л. Є. Сімків, Н. Ю. Потьомкіна / Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» 2017. - №3 (42). – С. 123-126

10. Шульц С.Л. Економічне зростання регіонів: кількісні та якісні складові / С.Л. Шульц, О.М. Луцків, Л.Є. Сімків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України регіону [зб. наук. праць]. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп. Ред. В.С.Кравців. – Львів, 2017. – Вип. 4 (126). – С.27-32.

11. Сімків Л. Є. Реформування місцевого самоврядування в Україні: тенденції і проблемні аспекти //Л. Є. Сімків, Т. П. Кулик //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» - 2017. - № 28

12. Сімків Л. Є. Напрями вдосконалення процесу формування і реалізації національних проектів /Л. Є. Сімків /Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ» – 2017. - №6. – С.105-108

13. Сімків Л.Є. Регіональна економічна політика: чинники формування, пріоритети та механізми реалізації: [монографія] /Сімків Л.Є. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 380 с.

14. Сімків Л. Є. Особливості структурних зрушень в економіці України /Л.Є. Сімків, Н.Т.Мелінишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Вип. 19.- Ч. 3., 2018. - С. 44-48

15. Сімків Л. Є. Теоретичні засади формування організаційно-економічного механізму стимулювання економічного зростання в регіонах [Електронний ресурс] /Л. Є. Сімків // Інфраструктура ринку. – 2018. -№17. – С. 295-299

16. Сімків Л. Є. Стратегічні пріоритети регіональної економічної політики в контексті детермінант економічного зростання /Л.Є. Сімків //«Бізнес Інформ». - 2019. - №3. – С. 96-101

17. Сімків Л. Є. Концептуальні основи формування та реалізації регіональної економічної політики /Л.Є. Сімків //«Бізнес Інформ. - 2019. - №4. – С. 157-162

   Статті у фахових виданнях:

1. Сімків Л.Є. Роль органів місцевого самоврядування у перспективному розвитку туристичної галузі регіону /Л.Є. Сімків, Проданова І.І. //Тернопіль: Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2012. – С. 246-254.

2. Сімків Л.Є. Теоретичні аспекти стратегії розвитку сільського (зеленого)туризму в регіоні / Л.Є. Сімків, Проданова І.І. // Науковий вісник НЛТУ України – Вип. 22.12, 2012 – С. 74-80. 

3. Проданова Місцеве самоврядування: реалії та перспективи становлення в Україні /Проданова І.І., Л.Є. Сімків //Науковий вісник НЛТУ України – Вип.. 22.15, 2012 – С. 369-376.

4. Сімків Л.Є. Нові підходи до оцінювання диспропорцій економічного зростання регіонів /Л.Є. Сімків, І.Я. Тибінка //Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Модернізація економічного розвитку регіону: [зб. наук. пр.] /НАН України. Ін-т регіональних досліджен: редкол. В.С. Кравців (відп. ред.) Львів, 2012.- Вип.. 4(96) - С. 342-348.

5. Сімків Л.Є. Проблеми диспропорційного розвитку регіонів України та шляхи їх подолання /Л.Є. Сімків //Тернопіль: Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2013 -№6[44] -  С. 122-128. 

6. Сімків Л.Є. Проблеми соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області та шляхи їх вирішення в умовах диспропорційності економічного зростання /Л.Є. Сімків, Н.А. Клівета, Е.Я. Клюба // Тернопіль: Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2013 – №11[49] - С. 90-97.   

7. Сімків Л.Є. Якісне економічне зростання в Україні, його оцінка та шляхи забезпечення / Л.Є. Сімків //Тернопіль: Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2014 – №2[52] – С. 21-25. 

8. Сімків Л.Є. Регіональна політика України, її суть та особливості / Л.Є. Сімків // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка» Збірник наукових праць – Луцьк, 2014 Випуск 11(43) - С. 200-209. 

9. Сімків Л.Є. Особливості формування регіональної політики України в період трансформаційних перетворень / Л.Є. Сімків // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості» - Івано-Франківськ, 2014 – №1(9) - С. 96 – 102. 

10. Сімків Л.Є. Тенденції розвитку малого підприємництва в Україні в умовах диспропорційності економічного зростання / Л.Є. Сімків, С.А. Побігун // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання – Випуск 3, 2015 – С. 560 – 564. 

11. Сімків Л.Є. Економічне зростання як індикатор якості економічних реформ / Л.Є. Сімків // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. /Ред. кол.: Черничко Т. В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа», 2015. – Випуск 2(4) Частина 1. – С. 81-85.

12. Сімків Л.Є. Державний борг України: сучасний стан та основні тенденції / Л.Є. Сімків, Ю.Д. Лозяк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» - Випуск 11, 2015 – С. 32-35.

13. Сімків Л.Є. Особливості інвестиційних процесів в регіонах України на сучасному етапі / Л.Є. Сімків // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». Том 21 Випуск 1, 2016.

14. Сімків Л. Є. Концептуальна модель формування регіональної економічної політики в сучасних умовах /Л.Є. Сімків //Вісник Одеського національного університету. Економіка – 2019. - Том 24 Випуск 2 (75). – С. 78-82