Дзьоба Олег Григорович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Дисципліни, які викладає:

мікроекономіка; глобальна економіка; організація і планування виробничо-комерційної діяльності

Сфера наукових інтересів:

управління трансформаційними процесами на підприємствах нафтогазового комплексу, управління інноваційним розвитком підприємств, теоретичні і прикладні аспекти еволюції ринків вуглеводневих ресурсів, ціноутворення на природний газ

Основні праці:
 1. Дзьоба О. Г. Система цілей та пріоритетів у сфері державного управління газозабезпеченням України / О. Г. Дзьоба // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1 (27). – С. 43 – 49.
 2. Дзьоба О. Г. Потенціал газовидобувного комплексу України: сучасний стан і перспективи розвитку / О. Г. Дзьоба // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2 (12). – С. 26 – 33.
 3. Дзьоба О. Г. Теоретико-методологічні аспекти розрахунку тарифів на морське транспортування природного газу за допомогою рухомих трубопроводів / О. Г. Дзьоба, О. М. Ромашко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4 (30). – С. 197 – 202.
 4. Крижанівський Є.І. Техніко-економічні чинники, які впливають на нафтогазову енергетику України / Є. І. Крижанівський, О. Г. Дзьоба // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2012. – № 1 (31). –  С. 142 – 149.
 5. Дзьоба О. Г. Основні тенденції зміни газоємності ВВП в умовах структурної трансформації економіки країни / О.Г. Дзьоба // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2012. – Вип. 6 (1), Т. 20, № 10/1. – С. 3 – 12.
 6. Дзьоба О. Г. Особливості формування організаційного потенціалу газотранспортних підприємств / О. Г. Дзьоба // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 3 (130). – С. 129 – 134.
 7. Дзьоба О.Г. Методологічні аспекти оцінювання внутрішніх ризиків газотранспортних підприємств / О.Г. Дзьоба // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – № 4 (14). – С. 209 – 213.
 8. Дзьоба О.Г. Оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу в країнах Європейського Союзу / О.Г. Дзьоба, О.М. Ромашко // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 7 – 8. – С. 37 – 40.
 9. Колбушкін Ю.П. Особливості ціноутворення на природний газ на внутрішньому ринку / Ю.П. Колбушкін, О.Г. Дзьоба // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2012. – Вип. 20, Т. 2. – С. 177 – 180.
 10. Дзьоба О.Г. Прогнозування зовнішніх ризиків підприємств трубопровідного транспорту газу / О. Г. Дзьоба // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 11 (138). – С. 174 – 179.
 11. Дзьоба О.Г. Оптимізація рішень в процесі проектування берегових терміналів для транспортування газу за технологією CNG / О. Г. Дзьоба, А.П. Джус // Нафтогазова енергетика. – 2012. – № 1 (17). – С. 41 – 49.
 12. Крижанівський Є. І. Нафтогазова енергетика України / Є.І. Крижанівський, О.Г. Дзьоба // Науковий журнал (Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа) Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – 2012. – № 1 (1). – С. 14 – 25.
 13. Дзьоба О.Г. Інноваційно-інвестиційна складова розвитку підприємств системи газозабезпечення / О.Г. Дзьоба //Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – № 2 (40). – С. 56-59.
 14. Дзьоба О.Г. Особливості управління інноваційним розвитком підприємств системи газозабезпечення / О.Г. Дзьоба // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – №3 (20) – С.216-220.
 15. Дзьоба О. Г., Струк Н. П. Енергетична безпека країни як важливий чинник формування її державності / О.Г. Дзьоба, Н. П. Струк // Координати управління : збірник наукових праць/ За ред. проф. Дзвінчука Д. І. – 2013. – Вип. 4 –  С. 99 – 107. 
 16. Дзьоба О. Г. Принципи управління технологічними інноваціями в умовах газовидобувного підприємства / О.Г. Дзьоба // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 10 (150). –  С. 110 - 114.
 17. Крижанівський Є.І. Техніко-економічні аспекти транспортування природного газу із морських родовищ / Є. І. Крижанівський, О. Г. Дзьоба, А. П. Джус, Ю. В. Міронов // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2013. – №2(35). – С.7– 15.
 18. Дзьоба О. Г. Особливості криз та кризових явищ на підприємствах з газопостачання та газифікації / О. Г. Дзьоба, Н. П. Струк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – Вип.8. – С. 211-216.
 19. Дзьоба О. Г. Теоретико-методологічні засади формування механізму управління інноваційним розвитком системи газозабезпечення / О.Г. Дзьоба // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. -  2014. – Вип.9. – С. 168-175.
 20. Дзьоба О. Г. Використання рейтингових процедур при формуванні моделі управління вищим навчальним закладом / О. Г. Дзьоба //Економічний часопис -ХХІ. Науковий журнал. - 2014. - №3-4 (1)'. - С.62-64. 4. Дзьоба О. Г. Використання інформаційних технологій в машинобудуванні як аспект підвищення конкурентоспроможності підприємства / О. Г. Дзьоба, О. П. Романко // Економічний форум. Науковий журнал. №3, 2014. - С.172-176.
 21. Дзьоба О. Г. Нові підходи до залучення інноваційно-інвестиційного капіталу в об’єкти газотранспортної інфраструктури / О. Г. Дзьоба, Н. М. Лінчевська // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 7 (158). – С. 24 - 29.
 22. Дзьоба О. Г. Застосування рейтингових процедур для техніко-економічної оцінки варіантів газозабезпечення України з альтернативних джерел / О. Г. Дзьоба // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – 2014. –  Вип. 8 (159) . – С. 90 - 94.
 23. Лінчевська Н. М. Аналіз чинників та організаційно-економічних інструментів забезпечення інноваційного розвитку газотранспортних підприємств / Н. М. Лінчевська, О. Г. Дзьоба //  Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія “Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”. – 2014. - № 1 (9). - С.47-55.
 24. Крыжановский Е. И. Существующие предпосылки и экономическая целесообразность реализации CNG-технологий на Черном море / Е. И. Крыжановский, О. Г. Дзёба, Владимир В. Зайцев, Валерий В. Зайцев, А. П. Джус, А. М. Сусак // Судостроение и морская инфраструктура. № 2 (2), 2014. – С. 79-92.
 25. Дзьоба О. Г. Оцінювання ризиків як метод визначення рівня енергетичної безпеки / О. Г. Дзьоба // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2015. - № 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=8&w=О.+Г.+Дзьоба. - 8 с.
 26. Дзьоба О. Г. Перспективні напрямки диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств у виробничій сфері / О. Г. Дзьоба // Вісник Волинського інститу­ту економіки та менеджменту. – 2016. – № 14. – С. 52 – 60.
 27. Дзьоба О. Г. Про деякі аспекти оцінювання енергетичної безпеки з урахуванням ризиків суб’єктів паливно-енергетичного комплексу / О. Г. Дзьоба // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія “Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”. – 2016. - № 1 (13). - С. 37 - 41.
 28.  Дзьоба О. Г. Особливості диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств у контексті стадій життєвого циклу / О. Г. Дзьоба, О. М. Ромашко// Бізнес Інформ.–2016.– № 3. – С. 261 – 268.
 29. Dzoba O. А new approach to the assessment of effective management of gas supply diversification / O. Dzoba, L.Marynchak, O. Romashko // Baltic Journal of Economic Studies. – 2017. – Vol 3, № 1.- P. 24 – 30.