Гораль Ліліана Тарасівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

       

        Гораль Ліліана Тарасівна 

        доктор економічних наук, професор,

        директор Інституту економіки та управління у нафтогазовому 

        комплексі, професор кафедри фінансів Івано-Франківського 

        національного технічного університету нафти і газу

 

 

У 1991 році закінчила факультет нафтогазопроводів Івано-Франківського інституту нафти і газу за спеціальністю «Проектування і експлуатація газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз» (диплом УВ №759876).

Кандидат технічних наук з 1999 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 20.052.04 при Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу, диплом ДК №005088.
Доцент кафедри безпеки життєдіяльності з 2002 року, атестат ДЦ №004246.
Доктор економічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 при Тернопільському національному економічному університеті, диплом ДД № 001099.

Загальний педагогічний стаж у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 19 років. Всі ці роки працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

 Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-IV рівня акредитації:

 01.09.1994 р. – 01.02.1995 р. – призначено на посаду асистента кафедри нафтогазової гідрогеомеханіки;
 15.03.1996 р. – 24.03.1999 р. – асистент кафедри промислової екології та безпеки життєдіяльності, як молодий спеціаліст по закінченні очної аспірантури;
 25.03.1999 р. – 02.01.2000 р. – асистент кафедри безпеки життєдіяльності, як обрана за конкурсом;
 03.01.2000 р. – 01.09.2002 р. – переведена на посаду доцента кафедри безпеки життєдіяльності;
 02.09.2002 р. – 27.02.2003 р. – переведена на посаду доцента кафедри економіки підприємства
 28.02.2003 р. – 25.01.2006 р. – доцент кафедри економіки підприємства згідно з контрактом;
 26.01.2006 р. – 20.12.2007 р. – переведена на посаду доцента кафедри організації праці і виробництва;
 21.12.2007 р. – 01.09.2012 р. – доцент кафедри організації праці і виробництва, як обрана за конкурсом відповідно до контракту;
 01.09.2012 р. – 25.12.2012 р. – призначена на посаду професора на 0,5 ставки кафедри організації праці і виробництва;
 31.10.2012 р. – по теперішній час – директор інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі як обрана за конкурсом терміном на 5 років згідно з контрактом;
 26.12.2012 р. – 29.08.2013 р. – професор кафедри організації праці і виробництва як обрана за конкурсом;
 30.08.2013 р. – 07.09.2014 р.– завідувач кафедри фінансів як обрана за конкурсом;
 07.09.2014 р.– по теперішній час – професор кафедри фінансів на 0,5 ставки за сумісництвом як обрана за конкурсом

 Участь у науково-педагогічній роботі:

- читає лекційний курс з дисципліни «Страхування» для студентів денної форми навчання напрямків підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» (36 лекційних годин); «Інвестиційний аналіз» для студентів спеціальності 7.030508 «Фінанси і кредит» (36 лекційних годин); «Організація і планування виробничо-комерційної діяльності» для слухачів інституту післядипломної освіти, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю 7.05030402 «Газонафтопроводи та газонафтосховища» (30 лекційних годин);
- здійснює керівництво дипломними роботами за спеціальністю 7.030508 «Фінанси і кредит»;
Середньорічне педагогічне навантаження – 480 год, з них лекцій – 106 год.

 Під науковим керівництвом Гораль Ліліани Тарасівни захищені 3 кандидатські та 1 докторська дисертації, а саме:

- Степ’юк Михайло Дмитрович – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.15.13 – Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища, 2010 р.
- Шийко Віра Ігорівна – кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2013 р.
- Перевозова Ірина Володимирівна – доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014 р.
- Сергєєв Олександр Петрович – кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014 р.

Гораль Ліліана Тарасівна є науковим керівником аспірантів 2 року підготовки очної форми навчання Войтківа Тараса Івановича та Прокопіва Михайла Івановича, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами та 5-ти здобувачів наукових ступенів.

 Основні напрямки наукових досліджень:

- теорія та практика страхування ризиків газотранспортних підприємств;
- управління потенціалом підприємств нафтогазового комплексу;
- теорія управління кластерними структурами;
- теоретичні та прикладні аспекти обслуговування об’єктів нафтогазового комплексу,
- управління економічною безпекою підприємств.

 Гораль Ліліана Тарасівна є:

- заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 20.052.06 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
- членом експертної ради з економіки Акредитаційної комісії при ДАК України;
- членом редколегії науково-виробничого видання «Нафтогазова галузь України»;
- членом редколегії всеукраїнського науково-технічного журналу «Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій та газовій промисловості» (фахове видання з економіки).

 Основні навчально-методичні та наукові публікації:

Має 100 публікацій, з них 88 – наукового характеру й 12 – навчально-методичного характеру, в т. ч. – 59 у фахових виданнях, 3 роботи у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, в т.ч. 1 - SCOPUS, 1 - в іноземних виданнях.
Після захисту докторської дисертації опубліковано 31 працю, з них 28 наукові та 3 навчально-методичні, в т. ч. – 17 у фахових виданнях та 2 колективні монографії.