Венгринюк Мирослава Іванівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Венгринюк Мирослава Іванівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Адресат у художньому тексті (на матеріалі української прози ХХ століття)”.

 

Основні праці

 

 

1. Венгринюк М. І., Мельник О. М. Комунікативно-прагматичний потенціал анотації як вторинного науково-технічного тексту / Венгринюк М. І., Мельник О. М.  // Наукові записки. Серія : Філологія. –– Острог : Вид-во Нац. у-ту «Острозька академія», 2015. –– Вип. 51. С. 42-44- Режим доступу:

 

 

2. Венгринюк М. І., Мельник О. М., Манюх Н. Б. Формування мовної компетентності автора науково-технічного тексту  /Венгринюк М. І., Мельник О. М., Манюх Н. Б.  // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал № 4 (57), 2015. С.60-67.- Режим доступу:

 

3. Венгринюк М. І. Теоретичні підходи до трактування образу автора науково-технічного тексту / М.І. Венгринюк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. - Випуск 153. - Кропивницький: видавець Лисенко В. Ф., 2017. - С.173-176.- Режим доступу:

 

4. Венгринюк М. І. , Мельник О. М. Формування образу автора сучасного науково-технічного тексту / М. І. Венгринюк, О. М. Мельник // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Тези доповідей XVI наукової конференції з міжнародною участю. - Харків, 2017. - С.17-18. - Режим доступу:

 

4. Венгринюк М. І. ,Мельник О. М. Іншомовна лексика в сучасному перекладознавчому аспекті  / М.І. Венгринюк, О. М. Мельник  // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми філології". - Чернівці, 2016. - С.144-147. - Режим доступу:

 

5. Венгринюк М. І. ,Мельник О. М. Мовні рівні вдосконалення науково-технічного тексту / М.І. Венгринюк, О.М. Мельник // Розвідка та розробка нафтових та газових родовищ. - Івано-Франківськ, 2016. С. 65-71. - Режим доступу:

 

6. Венгринюк М. І., Якібчук  М. В. Лінгвістичні аспекти міжкультурної комунікції (на матеріалі перекладених текстів Івана Франка) / М.І. Венгринюк, М. В. Якібчук //  Матеріали конференції. Загально-філософські, та юридичні проблеми у здійсненні правової допомоги населенню України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. м. Івано-Франківськ / за заг. Ред. К.ю.н., доц. Скринничука В.М. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2017. - 4-8с. - Режим доступу:

 

7. Когут О. В. Власні назви нафтових свердловин відантропонімного походження (на матеріалі назв свердловин Борисласького нафтогазового родовища) [Електронний ресурс] / О. В. Когут, М. І. Венгринюк, І. Ю. Штогрин // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2014. - Вип. 3. - С. 226-231. - Режим доступу:

 

8. Венгринюк М. І. Прагматика вторинних науково-технічних текстів (на матеріалі заголовків наукових статей нафтогазового спрямування) [Електронний ресурс] / М. І. Венгринюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2014. - Вип. 4. - С. 166-169. - Режим доступу:

 

9. Венгринюк М. І. Функціональне навантаження засобів експресивності в науково-технічному тексті [Електронний ресурс] / М. І. Венгринюк, О. М. Мельник // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 61. - С. 29-32. - Режим доступу: