Мельник Андрій Васильович

Додаткова інформація
Мельник А.В.
Alma mater

Національний університет «Львівська політехніка»

Спеціальність

«Фотограмметрія»

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат географічних наук

Вчене звання

Старший науковий співробітник

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Інститут природничих наук і туризму, доцент кафедри туризму

Державні нагороди

Використання інноваційних технологій в туристичній сфері, готельний та туристичний бізнес, динаміка туристичних потоків в міжнародному туризмі, перспективи спеціалізованого туристичного бізнесу в Україні

Загальна інформація

Отримав базову освіту у Національного університету «Львівська політехніка». У 2006 році захистив кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 20.02.04 – Військова географія та отримав науковий ступінь кандидата географічних наук.

У 2010 році присвоєно вчене звання старший науковий співробітник кафедри фізичної географії та раціонального природокористування географічного факультету Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».

У 2016 р. присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».

Працював на посадах наукового співробітника науково-дослідної лабораторії, викладача, доцента кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, доцента кафедри туризму, заступника декана з навчальної роботи, заступника декана з наукової роботи факультету туризму та міжнародних комунікацій ДВНЗ «Ужгородський національний університет». За час роботи на посаді заступника декана долучився до створення та розбудови факультету туризму та міжнародних комунікацій Ужгородського національного університету.

З 2007 р. – член Українського Географічного Товариства

З 2008 р. – член Українського Геодезичного Товариства

З 2016 р. – член Івано-Франківської обласної організації Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні

Автор понад 90 наукових публікацій, серед яких 31 опубліковані у фахових виданнях та виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття у виданні, включеному до наукометричної бази даних Scopus, 3 монографій.

Навчальна робота

Вступ до фаху,

Туроперейтинг,

Географія туризму,

Самодіяльний туризм,

Туризмологія,

Туристичні ресурси світу,

Основи наукових досліджень,

Туристичне країнознавство,

Рекреаційні комплекси світу,

Моніторинг ринку туристичних послуг спеціальних видів туризму

Наукова діяльність

Тема дисертації, рік захисту

«Методика оперативного виправлення та оновлення геопросторової моделі місцевості в геоінформаційній системі військового призначення», 2006 р.

Напрями наукової роботи

Теоретичні та практичні аспекти іміджевої політики туристичного регіону, її складові та чинники, що впливають на формування туристичного іміджу регіону.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6906-6396

ResearcherID: G-9711-2019 https://scholar.google.com/citations?user=SdVsdSMAAAAJ&hl=ru

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Andriy_Melnyk3

Вибрані публікації

Мельник А.В. Сучасні засоби просторового сприйняття як фактор впливу на споживачів туристичних послуг // Українська географія: сучасні виклики. Зб. Наук. Праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С. 110-111.

Мельник А.В., Собов Ж.В. Особливості становлення організованого туризму Закарпаття (кінець XIX - початок XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП "Тайп". – № 2 (випуск 41). – 2016. – с. 123-129.

Мельник А.В., Яртим Н.О. Застосування інформаційних технологій в діяльності туристичного агентства // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип.15. - С. 18-22.

Мельник А.В., Цапулич Д.І. Геопросторові сервіси та сучасні засоби формування туристичної привабливості // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів “Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” [Текст] / за заг. редакцією В.В.Балабіна. – К.: ВІКНУ, 2016. – С. 227-228.

Мельник А.В. Використання GPS-технологій для створення геотурів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОГЕОФРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації», Івано-Франківськ, 22 -25 березня 2017 р. - Івано-Франківськ, 2017. – с. 347-348.

Мельник А.В. Сучасні технології: обмеження на впровадження в контексті сталого розвитку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОГЕОФРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації», Івано-Франківськ, 22 -25 березня 2017 р. - Івано-Франківськ, 2017. – С. 415-416.

Мельник А.В. Інноваційні інформаційно-туристичні маршрути: особливості впровадження // Тенденції розвитку туристичної індустрії в умовах глобалізації: матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 квітня 2017 р. – Ужгород ПП «Інвазор», 2017. – С. 70-71.

Мельник А.В. Вирішення завдань топогеодезичного забезпечення із використанням новітніх технологій // Тези доповідей 22-ої Міжнародної науково-технічної конференції «GEOFORUM-2017», присвяченої професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України, 25-27 квітня 2017 р., Львів-Брюховичі-Яворів, Україна, Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.52-54.

Екологічний туризм на природоохоронних територіях Закарпатської області : монографія / Габчак Н.Ф., Дубіс Л.Ф., Мельник А.В., Чир Н.В. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла». 2018. – 392 с.

А.Мельник, Ж.Хміль Позиціонування сучасних різновидів туризму в конкурентних умовах  // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 41. – С.18-22.

А.Мельник, С.Івашин Туристична привабливість дестинацій в умовах глобалізації // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 46. – С.54-59.

Мельник А.В. Сучасні аспекти дослідження природно-заповідного фонду Закарпатської області як ядра для розвитку екологічного туризму / А.В. Мельник, Н.В. Чир // Український географічний журнал.  − К., 2019. №3. С. 43-52. (Scopus)

Чир Н.В. Інформаційно-рекламний потенціал поштових відправлень як елемент популяризації туризму (на прикладі Волинській області) / Н.В. Чир, І.В. Єрко, А.В. Мельник, Р.Є. Качаровський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. Тернопіль : Видавництво ТНПУ. 2019. №2. С. 116-122.

Мельник Н.В. Передумови розвитку етнотуризму в Турійському районі Волинської області / Н.В. Мельник, А.В. Мельник, Р.Є. Качаровський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №1 (випуск 48). – 2020. – С. 83-91.

Чир Н.В. Стратегічні імперативи розвитку туризму в Україні (на прикладі Закарпатської області) в контексті світових тенденцій / Н.В. Чир, А.В. Мельник // Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти [монографія] / [за ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – 299-312.

Чир Н.В. Міжнародний ринок туристичних послуг Польщі: реалії та перспективи розвитку / Н.В. Чир, І.В. Єрко, А.В. Мельник // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колективна монографія. Видання п’яте / за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. – С. 277-295.

Мельник А.В. Історико-культурна спадщина Миколаївської області як територіально-господарська складова індустрії туризму / А.В. Мельник, Н.В. Чир // Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Korneev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 495-502 p.

Єрко І.В. Об’єкти природно-заповідного фонду прикордонної Устилузької ОТГ Волинської області в системі туристично-рекреаційного потенціалу / І.В. Єрко, Н.В. Чир, Р.Є. Качаровський, А.В. Мельник // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 11 October 2019 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. –Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2019. – S. 6-12.

Мельник А.В. Сучасний досвід створення туристичної привабливості країни та можливості її підвищення / А.В. Мельник, Н.В. Чир // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 51. – С. 26-28.

Бурич І.В. До питання використання бальнеологічних ресурсів Закарпатської області: історичний аспект / І.В. Бурич, Н.В. Чир, А.В. Мельник // Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.1. – С. 243-247.

Мельник А.В. Заклади розміщення як сегмент туристичної інфраструктури Закарпатської області / А.В. Мельник. Н.В. Чир // Регіон – 2019: стратегія оптимального розвитку: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2019 р., м. Харків). – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 249-253.

Чир Н.В. Туристична інфраструктура Оваднівської сільської ОТГ Волинської області / Н.В. Чир, А.В. Мельник, Р.Є. Качаровський, О.В. Антипюк, І.В. Єрко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (31 жовтня 2019 р.) : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 52. - С. 37-41.

Чир Н.В. Аналіз в’їзних та виїзних туристичних потоків Іспанії / Н.В. Чир, А.В. Мельник Регіон – 2020: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 2 – 3 квітня 2020 р.) / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С. 148-151.

Чир Н.В. Особливості автентичності Турійського району Волинської області / Н.В. Чир, А.В. Мельник, І.В. Єрко, Р.Є. Качаровський // Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 50-ої річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.) / редкол.: В.С. Мошинський, Н.Б. Савіна, М.О. Клименко, С.І. Коротун та ін. – Рівне: НУВГП, 2020. – С. 108-109.

53. Загуменнова М.-М. Вектори розвитку релігійного туризму в Україні / М.-М. Загуменнова, Чир Н.В., Мельник А.В. // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 21-22 травня 2020 року : у 2 ч. Ч. 2.  Рівне : НУВГП, 2020. С. 373-374.

Мельник А.В. Туристична індустрія України: міжнародна конкурентоспроможність та національні пріоритети / А.В. Мельник, Н.В. Чир // Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 15 травня 2020 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2020. – С. 122-128.

  Єрко І.В. Дитяча залізниця як туристичний осередок / І.В. Єрко, Р.Є. Качаровський, О.В. Антипюк, Н.В. Чир, А.В. Мельник // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. С. 6-8.

Контакти

avmelnyk@ukr.net