05 Assistant professor

Additional Information: 

Alexandr Kondrat

Yaroslav Tarko

Dmitry Volchenko

Lesya Moroz
Sergey Ovetsky
Andriy Ugrinovsky

Bohdan Mishchuk

Maryan Psiuk

Andrii Hrytsanhuk
Olga Dubei
Mikhail Shchepansky
Liliia Khaidarova 
English