Вступнику

Додаткова інформація

 Кафедра прикладної економіки – структурний підрозділ Інституту економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІЕМ ІФНТУНГ) – утворено в 2018 році шляхом об’єднання двох базових кафедр університету, а саме: економіки підприємства та економіки природокористування і організації виробництва.

   Кафедра прикладної економіки (надалі – кафедра ПЕК) є випусковою кафедрою, що забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» на різних рівнях вищої освіти.

   1. На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти – за освітньо-професійними програмами Кафедра ПЕК є випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Економіка бізнесу» та «Міжнародна економіка» (нова ОПП, яка введена в дію з 2020-2021 навчального року).

    2. На другому (магістерському) рівні вищої освіти діють дві освітньо-професійні програми: «Бізнес-економіка» та «Економіка довкілля і природних ресурсів»

    3. На третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти діє програма підготовки докторів філософії з економіки (PhD).     

   В університеті діє дуальна форма освіти (опанування професії в стінах закладу вищої освіти разом із здобуттям практичного досвіду на базі діючих бізнес-структур міста та області). Студенти-економісти ІЕМ ІФНТУНГ мають також унікальну можливість на безкоштовній основі брати участь у програмі семестрових обмінів (спільно з Поморською Академією у м.Слупську).

  Колектив кафедри ПЕК – це 3 професори, доктори економічних наук, 9 доцентів, кандидатів економічних наук та 2 асистенти. Кожен викладач кафедри, що працює зі здобувачем вищої освіти, є не лише висококваліфікованим науково-педагогічним працівником, але й має цінний практичний досвід роботи, яким ділиться з молодим поколінням економістів. 

Назва освітньо-професійної програми Освітньо-кваліфікаційний рівень Профіль Навчальний план 
Економіка бізнесу бакалавр ОПП -2020 Навчальний план
Міжнародна економіка бакалавр ОПП-2020 Навчальний план
Бізнес-економіка магістр ОПП-2020 Навчальний план
Економіка довкілля і природних ресурсів магістр ОПП-2020             Навчальний план
       

​​​​​​​ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА – ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ!

Доєднайся до когорти однодумців спеціальності 051 «Економіка»!