Навчальний відділ

Адреса

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019,

тел .  (0342) 72-71-51, каб. 0325 (3-й поверх головного корпусу)

Навчальний відділ - структурний підрозділ університету, що забезпечує вдосконалення навчального процесу, сприяння професійній, методичній підготовці професорсько-викладацького складу, координацію діяльності підрозділів університету з питань організації навчального процесу.

Навчальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту",  "Про вищу освіту", законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, наказами та розпорядженнями адміністрації університету, Положенням про навчальний відділ.

Робота навчального відділу проводиться відповідно до завдань і плану, що розробляються на навчальний рік.

Основні напрямки роботи:

 1.  Навчальний відділ виконує організаційні, навчальні, аналітичні, інформаційні та контрольні функції.
 2.  Навчальний відділ є підрозділом університету і функціонує як структурний підрозділ.
 3.  НВ підпорядковується ректору та відповідному проректору з науково-педагогічної роботи університету.
 4.  За НВ закріплені такі аудиторії: 0323,0325,0327,0329,0320.
 5.  Здійснення контролю за організацією та проведенням навчального процесу на денній, заочній, дистанційній формах навчання.
 6.  Організація роботи та надання методичної допомоги в розробленні в інститутах, випускових кафедрах навчальних планів, здійснення контролю за їх впровадженням і виконанням.
 7.  Розроблення, на основі пропозицій директорів інститутівграфіка навчального процесу на навчальний рік, здійснення контролю за його виконанням.
 8.  Розроблення розкладу навчальних занять, контроль за його виконанням.
 9. Участь в розробленні перспективного та поточного планів розвитку навчально- лабораторної та матеріально –технічної бази кафедр та факультетів.
 10. Облік статистичних даних, визначених наказами ректора і інструктивними матеріалами Міністерства освіти і науки України.
 11. Підготовка матеріалів з розподілу штату професорсько- викладацького складу серед кафедр з виконання діючої методики на основі загальної планової чисельності ставок на навчальний рік за розрахунками планово- фінансового відділу.
 12. Перевірка виконання викладачами індивідуальних планів в частині «Навчальна робота».
 13. Проведення розрахунків з погодинної оплати праці викладачів за виконання ними навчальної роботи згідно навчальних планів підготовки бакалаврів, магістрів.
 14. Організація та проведення комплексних контрольних робіт та ректорських контрольних робіт, аналіз результатів, підготовка пропозицій кафедрам та інститутам.
 15. Підготовка прогнозованого контингенту студентів на навчальний рік, облік контингенту студентів протягом навчального року.
 16. Перевірка стану підготовки аудиторного і лабораторного фонду університету до початку навчального року, підготовка відповідних довідок.
 17. Організація вибіркових перевірок проведення занять викладачами.

Стратегічні цілі навчального-відділу в діяльності університету :

 1. інтеграція університету до Європейського освітянського проекту;
 2. формування в учасників навчально-виховного процесу поваги до компетенції України та відповідальності за виконання вимог законодавства;
 3. забезпечення організації навчального процесу за системою наближення навчання до місць наступного працевлаштування випускників університету;
 4. аналіз системи управління якістю підготовки фахівців, запровадження ряд заходів з цього питання;
 5. розробка системи комплексного управління, забезпечення нормативними матеріалами навчального процесу та самостійної роботи для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у відповідності з вимогами ЕСТS;
 6. розробка та впровадження методики аналізу академічної успішності студентів;
 7. розробка системи безперервного оцінювання якості навчання студентів з виконанням модульних контролів.