Дисципліни кафедри

Додаткова інформація: 

Кафедра  забезпечує викладання ряду дисциплін Енергетичному інституту та інституту Інформаційних технологій.

Це наступні дисципліни:

Вища математика

Високорівневі технолгії обробки мовної інформації

Дослідження операцій

Емпіричні методи програмної інженерії

Логічний аналіз

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Математичне моделювання систем і процесів

Математичний аналіз

Моделювання об'єктів нафтогазового комплексу

Моделювання інформаційних систем та процесів

Спеціальні розділи математики

Теорія ймовірності та мат. статистика

Математичне моделювання процесів розробки н/г родовищ

Математичні основи АСУ

Методи та засоби обробки знань в н/г промисловості

Основи системного аналізу

Теорія нечітких множин

Теорія інформації

 

Дослідження операцій

Дисципліна, яка дозволяє, за висловом класика Т. Сааті ”… знаходити математичними методами погані відповіді на ті практичні питання, на які дають ще гірші відповіді другими методами”. В ході вивчення дисципліни студенти оволодівають основами лінійного програмування, теорії ігр, нелінійного та динамічного програмування, теорії масового обслуговування на основі знань, одержаних при виченні вищої математики та теорії ймовірності і математичної статистики. Методи дослідження операцій є особливо корисними при оптимізації економічних та соціальних систем.

Методичне забезпечення дисципліни:

Дослідження операцій: конспект лекцій.

Дослідження операцій: практикум.

 

Математичні основи АСУ

При викладанні дисципліни студентам пропонується методика створення програмних комплексів, які використовуються при побудові АСУ та вирішенні задач технічної діагностики. Чисельні методи алгебри, задачі інтерполяції та апроксимації даних, методи чисельного розв'язання звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними, задачі чисельного диференціювання та інтегрування таблично заданих функцій є основними методами обробки даних, моделювання процесів та явищ з метою створення АСУ цими процесами та явищами. Значна увага приділяється реалізації задач на ЕОМ, поверненню ЕОМ їх історичних функцій автоматизації чисельного експерименту, які в останній час витісняються задачами розважального характеру.  

Методичне забезпечення дисципліни:

Чисельні методи: практикум.

Математичні основи АСУ: конспект лекцій

Моделювання об’єктів нафтогазового комплексу

Для ефективного проектування, експлуатації та технічної діагностики об'єктів нафтогазового комплексу студентам доводиться інформація про основні методи математичного та фізичного моделювання таких об’єктів. При цьому розглядається задача Ламе, задача кручення стержнів, елементи теорії балок, резонансні явища та способи їх опису. При цьому доводиться адаптована для потреб вирішення задач опису об’єктів нафтогазового комплексу інформація з тензорного аналізу та диференціальної геометрії, приводиться методика побудови та реалізації моделей для опису явищ, якими супроводжується експлуатація об’єктів нафтогазового комплексу.

Вища математика

Основна дисципліна теоретичної підготовки, при викладанні якої студентам доводиться інформація та прививаються навички практичного розв’язання задач з математичного аналізу, аналітичної геометрії, лінійної алгебри, диференціальних рівнянь, функції комплексного змінного. Особлива увага звертається на застосування положень вищої математики для вирішення конкретних задач прикладного характеру в системах нафтогазового комплексу, екологічних, економічних та інших системах, а також в задачах технічної діагностики. Студентам необхідно довести, що вища математика – не формальна система знаків, а інструмент для вирішення широкого класу практичних задач.

Основи системного аналізу

Системний аналіз – науковий метод пізнання, що являє собою послідовність дій по встановленню структурних зв’язків між змінними або елементами досліджуваних систем. Спирається на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих та математичних методів. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системного мислення та підготовка їх до вирішення практичних завдань аналізу та синтезу систем. В результаті вивчення дисципліни повинен оволодіти навичками системного підходу до аналізу і вирішення проблем системотехнічного спрямування.

Методичне забезпечення дисципліни:

Основи системного аналізу: практикум.

Основи системного аналізу: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи.

Спеціальні розділи математики

Дисципліна направлена на поглиблення і розширення математичної підготовки студентів з точки зору загальної теорії систем та системного аналізу, формування системотехнічного підходу до знань, необхідних у якості загального фундаменту профілюючих дисциплін спеціальності. В результаті вивчення студент повинен вміти: здійснювати абстрактне представлення систем до рівня математичних моделей різного напрямку інтерпретації, проводити дослідження математичних моделей на етапах синтезу та аналізу систем за допомогою сучасних програмних продуктів.

Теорія інформації

Відноситься до дисциплін системотехнічного спрямування, що досліджує процеси зберігання, перетворення і передачі інформації. В основі його лежить певний спосіб вимірювання кількості інформації. Виникла із завдань теорії зв'язку, теорія інформації іноді розглядається як математична теорія систем передачі інформації. Спираючись на основоположну роботу К.Шеннона, теорія інформації встановлює основні межі можливостей систем передачі інформації, задає вихідні принципи їх розробки та практичного втілення.

 Високорівневі технології обробки мовної інформації

Універсальним носієм знань, що бере участь у їх формуванні, є природна мова. Мова – це не лише форма вираження думок, а і універсальний спосіб представлення знань. Як наслідок, на перший план комп’ютеризації людської діяльності поступово виходять лінгвістичні методи та алгоритми роботи з лінгвістичною інформацією. В стислій формі даються поняття лексичного, синтаксичного та семантичного аналізів; основні застосування комп’ютерної лінгвістики.

Методичне забезпечення дисципліни:

Високорівневі технології обробки мовної інформації: конспект лекцій.

Емпіричні методи програмної інженерії

Інженерія програмного забезпечення - це систематизований, регламентований і кількісний (інженерний) підхід до вирішення завдань розробки, експлуатації, супроводу програмного забезпечення. Це практичний напрям, який, дуже часто, не має багато спільного з академічною наукою. Даються базові поняття системного аналізу для розробки програмного забезпечення, статистичні моделі оцінки якісних показників розробки програмного забезпечення, основи тестування.

Методичне забезпечення дисципліни:

Емпіричні методи програмної інженерії: конспект лекцій

Емпіричні методи програмної інженерії: лаб. практикум

 Архітектура комп'ютерів 

Метою дисципліни є навчання майбутніх фахівців основним принципам будови комп’ютера, прищеплення навичок експлуатації сучасної обчислювальної техніки, формувань вміння визначати склад та характеристики довільного персонального комп’ютера, працювати на ПК в опанованих середовищах, користуватися програмами моніторингу апаратного та програмного забезпечення ПК (програми-утиліти),  використовувати стандартні переривання для управління апаратними ресурсами персонального комп'ютера.  Дисципліна включає розділи: математична логіка; процесори; оперативна пам'ять; дискова система; відеоадаптер і дисплей; послідовний і паралельний порти; клавіатура. Дисципліна викладається для студентів 4-го курсу спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (Інститут інформаційних технологій)

Інформатика

Дисципліна належить до циклу природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін. Вивчення дисципліни повинно забезпечити ефективне використання інформаційних технологій у навчання студента за програмою спецвльних дисциплін, а також формування сталого світогляду про сучасний всесвітній електронний обмін інформацією. Метою вивчення дисципліни є: формування здібностей і навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій; формування алгоритмічного складу мислення при ровЋязування технічних, економічниних і управлінських задач; формування сталого світогляду на всесвітній елекронний інформаційний обмін. Включає в себе розділи: основи інформатики та комплекси програмних засобів загального призначення; програмування засобами Visual Basic; автоматизація проектування науквов-технічних задач з використанням пакету MathCAD. Вона пов'язана з іншими дисциплінами навчального палну: "Теорія ймовірностей і математична статистика", "Основи системного аналізу". Викладається для студентів 1-го курсу спеціальності 192 Будівництво та цивільна справа (Інститут архітектури, будівництва і туризму) та студентів 1-го,3-го курсу спеціальності 274 Автомобільний транспорт (Інститут інженерної механіки).

Інформатика та комп'ютерна техніка

Основною метою викладання дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для розв’язування задач в практичній фаховій діяльності. Дисципліна включає розідли: основи програмування мовою високого рівня VISUAL BASIC; технології обробки текстових документів; технологія створення, редагування, форматування та опрацювання даних в середовищі MS Excel. Дисципліна викладається для студентів 1-го курсу спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Інститут гуманітарної підготовки та державного управління)

Інформатика та комп'ютерні системи в екології

Метою дисципліни "Інформатика та комп'ютерні системи в екології" є розвиток у майбутніх фахівців необхідного рівня знань та практичних навичок для ефективної роботи з використанням інформаційних технологій і комп'ютерних систем стосовно проблем екології. Дисципліна включає в себе розділи: теоретичні основи інформатики; архітектура та програмне забезпечення комп'ютерних систем; комп'ютерні мережі, графіка; алгоритмізація. Вона пов'язана з іншими дисциплінами навчального плану: забезпечує дисципліни "Комп'ютерна обробка екологічної інформації", "Системи автоматизованого проектування в екології", "Основи наукових досліджень". Дисципліна викладається для студентів 1-гу курсу спеціальностей 101 Екологія, 183 Технологія захисту навколишнього середовища (Іеженерно-екологічний інститут)

Інформатика та програмування

Основною метою викладання дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів  сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для розв’язування науково-технічних задач в практичній фаховій діяльності. Дисципліна включає розділи: принципи роботи комп’ютерів і їх програмне забезпечення; робота в середовищі операційної системи Windows; технології обробки текстових документів; формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів; основи програмування на мовах високого рівня; система автоматизації проектування науково-технічних задач у середовищі пакету MathCad. Дисципліна викладається українською та англійською мовами для студентів 1-го, 3-курсу спеціальності 184 Гірництво, 185 Нафтогазова інженерія та технології (Інститут нафтогазової інженерії, Інститут інженерної механіки).

Інформаційні технології в управлінні

Метою вивчення дисципліни є формування базових знань про методи автоматизованої обробки економічної інформації за допомогою засобів обчислювальної техніки. А також формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань та практичних навичок для ефективної роботи з сучасними технологіями мережі Internet стосовно електронної комерції в інформаційному просторі економіки. Включає в себе розділи: архітектура комп'ютера; організація позамашинної інформаційної бази; класифікація і кодування економічної інформації; робота з використанням засобів EXCEL; програмне забезпечення й економічна ефективність АІС; інформаційні технології; інтерент-технології. Пов'язана з іншими дисциплінами робочого навчального плану: забезпечується дисципліною "Інформаційні технології в економіці", "Економетрика", "Інтернет технології в економіці". Викладається для спеціальності 071 Облік і оподаткування, 051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 072 Фінанси, банківська справа і страхування (Інститут економіки й управління в нафтогазовому комплексі)

Комп'ютерні технології та програмування 

Метою дисциплiни є формування знань у студентів про принципи побудови та функціонування електронно-обчислювальних машин, організацію обчислювальних процесів персональних комп'ютерів та їх алгоритмізацію; набуття студентами навичок професійного виконання робіт з використанням засобів комп'ютерних технологій при розв'язуванні задач загального та спеціального призначення обробки даних. Дисципліна включає розділи: алгоритмізація і програмування; комп'ютерна техніка та організація обчислювальних робіт. Викладається для студентів 1-го курсу спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (Інститут інформаційних технологій)

Математичні основи інформаційної діяльності

Метою дисицпліни є в формуванні знань студентів про математичний апарат, який застосовується в сучасній інформаційній діяльності, розкриття взаємозв’язків між математикою та інформатикою; формування знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого й ефективного використання математичних методів в сучасних інформаційних технологіях, навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті; розвиток уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати математичні підходи до вирішення проблем інформаційної діяльності; формування в студентів математичної системи понять, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства. Дисципліна включає розділи: основи теорії множин, графів; математична логіка; основи теорії ймовірностей і математичної статистики. Викладається для студентів 1-гу курсу спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  (Інститут гуманітарної підготовки та державного управління)

Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови

Дисципліна належить до циклу природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін. Вивчення дисципліни повинно забезпечити ефективне використання інформаційних технологій у навчання студента за програмою спецвльних дисциплін, а також формування сталого світогляду про сучасний всесвітній електронний обмін інформацією. Метою вивчення дисципліни є: формування здібностей і навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій; формування алгоритмічного складу мислення при ров'язуванні технічних, економічниних і управлінських задач; формування сталого світогляду на всесвітній елекронний інформаційний обмін; формування навичок алгоритмічного вирішення технічних, економічних і управлінських задач; формування навчиок і розвиток уміння комплексного використання програмного забезпечення. Дисципліна включає в себе розділи: основи інформатики; комплекси програмних засобів загального призначення; програмування засобами Visual Basic; автоматизація поректування науково-технічних задач з використанням пакету MathCAD.  Вона пов'язана з іншими дисциплінами навчального плану: "Теорія ймовірностей і математична статистика". Викладається для студентів 1-го, 3-го курсу спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетичний інститут)

Організація і управління базами даних

Основною метою викладання дисципліни є вивчення принципів організації баз даних, методів аналізу та концептуального моделювання предметної галузі, етапів організації, розробки і функціонування баз даних, систем управління базами даних, фромування навиків розробки прикладних програм для баз даних. Дисципліна включає розділи: організація реляційних БД; об’єктно-орієнтована організація БД; користувачі інформаційної системи, життєвий цикл інформаційної системи. Дисципліна викладається для студентів 3-го курсу 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Інститут гуманітарної підготовки та державного управління)

Операційні системи

Метою дисципліни є глибоке теоретичне вивчення основних концепцій та методів, на яких будуються операційні системи, а також  ознайомлення зі структурою та принципами роботи сучасних операційних систем;  вивчення теоретичних основ організації сучасних операційних систем, принципів взаємодії та керування паралельними процесами, формування навиків організації ефективного використання віртуальної та оперативної пам’яті і пристроїв. Дисципліна включає розділи: основні концепції операційних систем; архітектура комп'ютерних систем та операційних систем; процеси і потоки; оперативна пам'ять; файли і файлова система; завантаження ОС та захист інформації в операційних системах; багатопроцесорні та розподілені операційні системи. Дисципліна викладається для студентів 4-го курсу спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (Інститут інформаційних технологій)

Основи системного аналізу

Метою дисципліни є розвиток у майбутніх фахівців необхідного рівня знань та парктичних навичок для ефективної роботи з викристанням системного підходу стосовно проблем будівельної механіки. Дисципліна включає в себе розділи: принципи системного підходу; системи й їх властивості; прийняття рішень в складних системах; математичні методи аналізу систем. Вона пов'язана з іншими дисциплінами робочого навчального плану: забезпечує дисципліни "Організація будівництва", "Технічний нагляд, обстеження і випробування будівель і споруд". Дисципліна викладається для студентів 1-го курсу спеціальності 192 Будівництво та цивільна справа (Інститут архітектури, будівництва і туризму)

Методичне забезпечення дисциплін

1. Архітектура комп'ютерів

Конспект лекцій

Лабораторний практикум

 

2. Інформатика

Конспект лекцій

Лабораторний практикум

Самостійна робота

Збірник задач

 

3. Інформатика та комп'ютерна техніка.

Конспект лекцій

Лабораторний практикум

 

4. Інформатика та програмування.

Спеціальність "Нафтогазова інженерія" (Інститут нафтогазової інженерії)

Методичні вказівки до лабораторних робіт

Методичні вказівки та завдання для виконання курсових робіт

Самостійна робота

Спеціальність "Нафтогазова інженерія" (Інститут інженерної механіки)

Лабораторний практикум

Методичні вказівки та завдання для виконання курсових робіт 

 

5. Інформаційні технології в управлінні

Навчальний посібник

Практичний курс

 

6. Інформатика та комп'ютерні системи в екології

Конспект лекцій

 

7. Комп'ютерні технології та програмування

Навчальний посібник

Навчальний посібник

 

8. Математичні основи інформаційної діяльності

Конспект лекцій

Навчальний посібник

 

9. Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови

Навчальний посібник

Лабораторний практикум

 

10. Організація та управління баз даних

Навчальний посібник

 

11. Операційні системи

Навчальний посібник

Навчальний посібник

 

12. Основи системного аналізу

Навчальний посібник

Українська