Дисципліни

Робочі програми навчальних дисциплін кафедри ЕЕМ

Перший курс

 • Вступ до електротехніки (Основні закони електротехніки, основні етапи енергетичного виробництва, способи енергозбереження, правила техніки безпеки при роботі в електроустановках.) Література

Другий курс

 • Електричні машини (Монтаж і експлуатація електроустановок як по виробництву, так і по застосуванні електричної енергії, визначеними знаннями в області електричних машин) Література
 • Основи енергоефективності (Основи збереження енергії в технологічних процесах генерації, розподілу та споживання електричної енергії, розрахунку втрат енергії в елементах систем електропостачання, проведення інструментальних енергообстежень промислових та житлово-комунальних підприємств.) Література
 • Нетрадиційні джерела електроенергії та основи енегоощадності (Одержання електричної і теплової енергії шляхом впровадження нетрадиційних і поновлюваних джерел) Література
 • Силова напівпровідникова техніка (Основи функціонування напівпровідникових приладів, характеристик і параметрів силових керованих і некерованих вентилів; принципу роботи випрямлячів, підсилювачів, електронних ключів, імпульсних та безперебійних джерел живлення) Література
 • Електроосвітлювальні установки (Розрахунок, нормування та проектування освітлювальних установок штучного освітлення промислових та громадських приміщень чи споруд.) Література
 • ТОЕ
 • Електротехнічні матеріали
 • Охорона праці в електроустановках  (Види і причини електротравматизму, надання першої допомоги потерпілим від дії електричного струму, запобігання електротравматизму)

Третій курс

 • Зварювальні джерела живлення для ЕП (Функціонування зварювальних джерел живлення, схем електропостачання установок для різних способів зварювання)
 • Математичне моделювання в електроенергетиці (Зв’язування навик отриманих студентами при вивченні вищої математики, фізики, теоретичних основ електротехніки, електричних машин та математичних задач енергетики, що виникають при вивченні основних дисциплін)
 • Перехідні процеси в електричних системах (Теорія електромагнітних та елетромеханічних перехідних процесів в СЕП та фізику явищ, що мають місце в неусталених режимах роботи електричних систем)
 • Основи науково-дослідної роботи (Озброєння методологією творчого підходу до аналізу процесів і явищ, незалежно від того , де буде проходити його діяльність - у сфері науки чи виробництва)
 • Електричні системи та мережі (Методи розрахунку й аналізу усталених режимів електричних мереж, основами проектування, способами регулювання режимів і підвищення економічності їх роботи)
 • Електротехніка та електропостачання для НБ, ПС, ВНГ, НО (Електропостачання установок для експлуатації нафтового і газового обладнання, підприємств нафтової і газової промисловості)
 • Мікропроцесорні системи керування електроприводами (Основи теорії електроприводу і побудови схем керування сучасних систем електроприводу на базі мікропроцесорної техніки, уміти проектувати і експлуатувати їх.)
 • Математичні задачі енергетики (Розв’язування числовими методами систем лінійних та нелінійних рівнянь, систем нелінійних диференційних рівнянь, які описують процеси в енергетичних системах об’єктів різної фізичної природи з застосуванням матричного числення та теорії графів.)
 • Електросилові та освітлювальні установки (Проектування освітлювальних установок штучного освітлення промислових та громадських приміщень)
 • Основи електроприводу (Теорія електроприводу і побудови схем керування сучасних систем електроприводу)
 • Електронні пристрої систем електропостачання (Основи функціонування, фізичних процесів, параметрів та характеристик найбільш поширених електронних пристороїв систем електропостачання)

Четвертий курс

 • Електричні апарати (Особливості конструкцій низьковольтних та високовольтних електричних апаратів, їх вибір та одержання грунтовних знань фізичних процесів, що виникають під час їх експлуатації в нормальних та аварійних режимах роботи.)
 • Алгоритмізація оптимізаційних задач електроенергетики (Алгоритми розв’язку лінійних, нелінійних та дискретних задач електроенергетики, які виникають в процесі проектування та експлуатації електротехнічних комплексів)
 • Електротехнологічні установки та пристрої (Вивчення основних технологічних процесів, в яких застосовують електричну енергію для зміни якісних показників виробів, перетворення в інші види енергії, створення різних фізичних та фізико-хімічних явищ)
 • Основи монтажу та експлуатації електрообладнання (Основи монтажу та електрообладнання електроустановок промислових підприємств, підприємств нафтової і газової промисловості та підприємств інших галузей, де здійснюється прийом, перетворення і розподіл електроенергії.)
 • Основи електропостачання підприємств (Електрична частина систем електропостачання промислових підприємств, пристрої компенсації реактивної потужності, вибір силових трансформаторів та автотрансформаторів, струмопроводів та основних схем цехових сіток)
 • Комп’ютерні технології в електроенергетиці (Вироблення у молодого спеціаліста навиків володіння методами та прийомами розв”язання задач за фахом на ЕОМ)
 • Математичні методи та моделі систем електропостачання (Основи створення математичних моделей об’єктів різної фізичної природи на мікро-, макро-, та мета рівнях, наприклад, електричних апаратів, електричних машин, мереж, систем електропостачання.)
 • Основи релейного захисту і автоматики систем електропостачання (Основи релейного захисту та автоматики систем електропостачання промислових підприємств)
 • Електрична станції та підстанції систем електропостачання (Призначення , принципу дії, розрахунку та вибору основного електрообладнання електричних станцій та підстанцій систем електропостачання.)

Магістр вивчає:

Цикл 1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни:

Організація, планування та управління виробництвом

Міжнародна науково-дослідна співпраця

Цивільний захист і охорона праці в галузі

Менеджмент інновацій

Математичні методи наукових досліджень

Патентознавство Інтелектуальна власність

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта

Цикл 2 Дисципліни професійної та практичної підготовки

Електропостачання підприємств нафтогазової промисловості

Типовий електропривід механізмів нафтогазової промисловості

Автоматика в електроенергетичних системах

Системи вимірювання, контролю і керування електроспоживанням

Надійність електропостачання

Типовий електропривід промислових механізмів

Проектування та експлуатація систем електропостачання

Моделювання перетворювачів енергії *

Управління проектами в енергетиці

Комп'ютерне моделювання та симулювання електротехнічних комплексів

Оптимізація режимів електропостачальних систем

Керування системами електропостачання

Спеціалізація «Електричні системи підприємств нафтової і газової промисловості»

 • Електропостачання підприємств НГП (Експлуатація, обслуговування та проектування систем електропостачання підприємств нафтогазової промисловості.)
 • Типовий електропривід механізмів НГП (Теорії електроприводу і побудови схем керування сучасних систем електроприводу)
 • Системи вимірювання, контролю і керування електроспоживання (Основні поняття про види систем обліку та керування на енергообєктах)

Спеціалізація «Електричні системи промислових підприємств»

 • Електропостачання промислових підприємств (Створення раціональних систем електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства, їх подальшого вдосконалення та оптимізації)
 • Надійність електропостачання (Оцінка та прогнозування надійності основного електрообладнання системи електропостачання (СЕП) та вивчення методик розрахунку надійності СЕП.)
 • Енергозаощадження та енергоефективність (Організаційно-технічні заходи щодо енергозаощадження на різних рівнях енергетики)
 • Теорія кіл перетворювання енергії (Застосування єдиної теорії кіл для моделювання режимів роботи перетворювачів енергії на прикладі електричних машин)
 • Автоматика в електроенергетичних системах (Функціонування пристроїв та систем,я кі здійснюють автоматичне керування схемою і режимами енергосистем у нормальних і аварійних умовах)
Українська